2014. április 24. csütörtök
György napja
Főoldal Fotógaléria Soroksári Hírlap Eseménynaptár Ügyintézés Hirdetmények Honlaptérkép Soroksári cégek
SzMSz - Hivatali Ügyrend

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


Hatályos: 2012. március 1-től

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 38.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján – figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) g) pontjára és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. (III.26.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 152.§ (1) bekezdésére – 576/1997. (XII.02.) Ök. sz. határozatával 1997. december 2-án létrehozta a működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

A Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve az alapító okiratban foglaltak részletezésére a Hivatal jogszerű működése érdekében az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot adom ki.

 

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
A Hivatal elnevezése

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.


2.
A Hivatal székhelye
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.


3.
A Hivatal levelezési címe
1734 Budapest, Pf. 111.


4.
A Hivatal telephelyei

1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
1237 Budapest, Újtelep út 2. (ügyfélszolgálati kirendeltség)
8609 Balatonszéplak, Perczel Mór u. 5. (üdülő)
2025 Visegrád, Kálvária u. 6. (üdülő)
1239 Budapest, Molnár sziget 1. (napközis tábor)
1238 Budapest, Grassalkovich út 135. (nemzetiségi önkormányzatok irodája)
1238 Budapest, Grassalkovich út 140. (közhasznú foglalkoztatás)
1238 Budapest, Grassalkovich út 154. (közösségi ház)
1238 Budapest, Grassalkovich út 158. (okmányiroda)
1239 Budapest, Hősök tere 12.
1237 Budapest, Szent László u. 16-18. (polgári védelem)

5.
A Hivatal működési területe

Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területe, az üdülők estében a 4. pontban megjelölt ingatlan.


6.
A Hivatal alapítója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata


7.
A Hivatal irányító szerve, ellenőrzése

A Hivatal fenntartója: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Hivatal felett ellenőrzést gyakorol:
• Budapest Főváros Kormányhivatala,
• Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség Dél-Budapesti Csoportja,
• Állami Számvevőszék

8.
A Hivatal főbb adatai

8.1 Bankszámlaszámai: a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza
8.2 KSH száma: 15523002-8411-321-01
8.3 Adóigazgatási azonosító száma: 15523002-2-43
8.4 Törzskönyvi nyilvántartási száma: 523002
8.5 Az alapító okirat kelte az alapító okirat azonosítója
           1997. december 2. 576/1997. (XII.02.) Ök. sz. határozat
           1999. november 16. 505/1999. (XI.16.) Ök. sz. határozat
           2000. július 11. 319/2000. (VII.11.) Ök. sz. határozat
           2000. december 12. 430/2000. (XII.12.) Ök. sz. határozat
           2001. október 16. 392/2001. (X.16.) Ök. sz. határozat
           2004. március 16. 46/2004. (III.16.) Ök. sz. határozat
           2006. szeptember 11. 401/2006. (IX.11.) Ök. sz. határozat
           2007. február 13. 44/2007. (II.13.) Ök. sz. határozat
           2007. július 3. 408/2007. (VII.03.) Ök. sz. határozat
           2008. január 22. 38/2008. (I.22.) Ök. sz. határozat
           2009. május 12. 252/2009. (V.12.) Ök. sz. határozat
           2009. június 16. 358/2009. (VI.16.) Ök. sz. határozat
           2009. szeptember 15. 450/2009. (IX.15.) Ök. sz. határozat
           2011. június 7. 446/2011. (VI.07.) Ök. sz. határozat
           2011. augusztus 30. 551/2011. (VIII.30.) Ök. sz. határozat

8.6 TB száma: B-2496-3
8.7 Önkormányzati sorszáma: 5

A Hivatal elektronikus elérhetőségei:
8.8. E-mail címe: info@ph.soroksar.hu, hivatal@ph.soroksar.hu
8.9 Internetes elérhetősége, honlapja: www.soroksar.hu

9.
A Hivatal besorolása, jogállása, jogköre, közfeladata

9.1 A Hivatal gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

9.2. Jogállása, jogköre
a) jogi személyisége: önálló jogi személy
b) előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik
c) ingatlanok beruházása, felújítása tekintetében: kizárólagos jogkörrel rendelkezik

9.3 Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

10.
A Hivatal tevékenységi körei

A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása: 841105 (helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége).

10.1 Alaptevékenysége:
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
610001 Vezetékes műsorelosztás, város és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás
841173 Statisztikai tevékenység
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása
841402 Közvilágítás
841403 Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű –szerzési és –átalakítási támogatása
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

A fenti szakfeladat-felsorolás nem mutat egyezőséget a zárszámadásban feltüntetett szakfeladatokkal, mivel a zárszámadásban foglalt szakfeladatok tartalmaznak információkat az önállóan működő költségvetési szervekről. Ezen szervek tényleges feladatait azonban nem a Hivatal látja el, a Hivatal az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységének technikai lebonyolítója, csak számviteli információs regisztrációt végez.

10.2 Vállalkozói tevékenysége
A Hivatal vállalkozói tevékenységet nem végez.

10.3 A tevékenységek forrásai
A Hivatal 10.1 pontban foglalt tevékenységeinek feltételeit az Ötv. 81-87.§-aiban, valamint a Kormányrendeletben megjelölt forrásokból teremti meg. A Hivatal feladatai ellátásához hazai és európai uniós források igénybevételére is törekszik pályázatokon való részvétel útján.

11.
A Hivatal képviselete

Az Ötv. 9.§ (1) bekezdés értelmében a Képviselő-testületet a polgármester képviseli.

Az alapító okirat 8. pontja szerint a Hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében az aljegyző, illetve az általuk írásban meghatalmazott köztisztviselő.

A jogi képviseletet egyedi meghatalmazás alapján jogi végzettségű köztisztviselők, ügyvédek, ügyvédi irodák látják el.

 

12.
Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló
legfontosabb jogszabályok

Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályok jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza.

13.
A Hivatal gazdálkodása

A Polgármesteri Hivatal a feladatellátását szolgáló vagyon felett, továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök felett szabadon rendelkezik. A vagyonkezelés rendjét az Önkormányzat helyi rendeletei, illetőleg jelen szabályzat IV/2. számú melléklete, a gazdálkodás részletszabályait jelen szabályzat II. számú mellékletei (A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos mellékletek), a kötelezettségvállalások rendjét jelen szabályzat II/8. és II/9. számú mellékletei tartalmazzák.
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokról és feltételekről külön jegyzői utasítás / intézkedés rendelkezik.

II.
A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,
MŰKÖDÉSI RENDJE

1.
A Hivatal irányítása

1.1 A polgármester
A polgármester a Képviselő-testület döntése szerint és saját önkormányzati jogkörében a jegyző útján irányítja a Hivatalt (Ötv. 35.§ (2) bek., SZMSZ 138.§).

A polgármester
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában (Ötv. 35.§ (2) bek. a) pont),

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja (Ötv. 35.§ (2) bek. b) pont),

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására (Ötv. 35.§ (2) bek. c) pont),

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét (Ötv. 35.§ (2) bek. d) pont),

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében (Ötv. 35.§ (2) bek. e) pont),

f) felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért (Ötv. 90.§ (1) bek.),

g) irányítja az alpolgármestert feladatai ellátásában (SZMSZ 137.§ (2) bek.),

h) beszámoltatja a jegyzőt a hatósági-igazgatási tevékenység végzéséről (SZMSZ 138.§ b) pont),

i) a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, feladataival kapcsolatban utasításokat ad a Hivatal részére (SZMSZ 138.§ c) pont),

j) biztosítja a Hivatalra háruló legfontosabb feladatoknak vezetői vagy apparátusi értekezleten való megtárgyalását (SZMSZ 138.§ d) pont).


1.2 Az alpolgármester
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő főállású alpolgármestert választ. (Ötv.34.§ (1) bek., SZMSZ 144.§).

Az alpolgármester a polgármester mellett dolgozik, szakterületén döntések előkészítésével segíti a polgármestert. Az alpolgármester a Képviselő-testületnek tartozik felelősséggel, de az operatív napi munkában a polgármester irányításával látja el feladatát. (SZMSZ 145.§ (2) bek.).

Az alpolgármester együttműködik a polgármesterrel az Önkormányzat képviseletében, a bizottságok munkájának összehangolásában, a Hivatal önkormányzati feladatainak felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik a Képviselő-testület olyan napirendi pontjainak előkészítésében és a határozatok végrehajtásában, amelyek feladatkörével összefüggnek (SZMSZ 145.§ (3) bek.).

2.
A Hivatal vezetése

2.1 A Hivatal vezetőjének kinevezési rendje
A Képviselő-testület – pályázat útján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre (Ötv. 36.§ (1) bek., a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 8.§).


2.2 A jegyző

A jegyző a polgármester irányításával szervezi és vezeti a Hivatalt. 3 főosztályvezető útján (Városgazdálkodási Főosztály, Közigazgatási Főosztály, Hatósági Főosztály) a Vagyonkezelési és Beruházási Osztály, a Pénzügyi Osztály, a Jogi és koordinációs Osztály, a Szervezési és ügyviteli Osztály, a Humán-közszolgáltatási Osztály és a Gyámhivatal tevékenységét osztályvezetők segítésével irányítja (Ötv. 36.§ (2) bek., Ötv. 62.§ (6) bek.).

A jegyző
a) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról (Ötv. 36.§ (2) bek., a) pont),
b) felügyel a Hivatal tevékenységének törvényességére, ennek körében
- ellenőrzi a Hivatal hatósági tevékenységét,
- szükség esetén funkcionális, eseti és célvizsgálatot rendel el (SZMSZ 150.§ f) pont),
c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét (Ötv. 36.§ (2) bek. b) pont),
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges (Ötv. 36.§ (2) bek. b) pont). A gyámhivatal tekintetében a munkáltatói jog a jegyzőt illeti, a szakmai irányítást azonban a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el.
e) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket (Ötv. 36.§ (2) bek. c) pont),
f) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át (Ötv. 36.§ (2) bek. d) pont),
g) a polgármester irányításával gondoskodik a képviselő-testület
- üléseinek időben történő előkészítéséről,
- elé kerülő előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetéséről,
- ülésein jegyzőkönyv vezetéséről,
- ülésenként kétszeri névsorolvasás megtartásáról,
- döntéseinek az érdekeltekhez történő megküldéséről (SZMSZ 150.§ b) pont),
h) felelős a képviselő-testületi előterjesztések és határozati javaslatok jogi véleményezéséért (SZMSZ 150.§ c) pont),
i) gondoskodik a Képviselő-testület bizottságai üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, felvilágosítás megadásáról (SZMSZ 150.§ d) pont),
j) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak ülésén (Ötv. 36.§ (2) bek. e) pont),
k) közreműködik az önkormányzat rendeleteinek kidolgozásában, gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, ill. közzétételéről (SZMSZ 150.§ a) pont),
l) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben (Ötv. 36.§ (2) bek. f) pont),
m) tájékoztatja a képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, feladatai végrehajtásáról rendszeresen beszámol a polgármesternek (SZMSZ 150.§ h) pont),
n) rendszeresen – havonta legalább egyszer – tájékoztatást ad a polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról, a Képviselő-testületet és a bizottságokat félévente tájékoztatja (SZMSZ 150.§ i) pont),
o) részt vesz az információs háttér megteremtésében (SZMSZ 150.§ j) pont),
p) gondoskodik az önkormányzati rendeletek hatályosságáról, jogszabályváltozás esetén jelzi a módosítás szükségességét, általánosságban gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról, az SZMSZ mellékleteinek, függelékeinek folyamatos, naprakész vezetéséről (SZMSZ 150.§ g) és k) pont),
q) az őket érintő kérdésben kikéri a nemzetiségi önkormányzatok, érdekképviseleti szervek véleményét,
r) havonta egyszer fogadóórát tart,
s) részt vesz a kabinet ülésein,
sz) köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és működéséhez szükséges források biztosításáról,
t) köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszert,
u) köteles elkészíteni a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát,
v) köteles a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni,
w) felügyeli a Hivatal iratkezelését.


2.3 Az aljegyző

A Képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki határozatlan időre a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására (Ötv. 36.§ (1) bek., Ktv. 8.§).

A jegyző jogkörét távollétében az aljegyző gyakorolja, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. (SZMSZ 151.§).

A Hivatal vezetése szempontjából az aljegyző a Hatósági Főosztályon belül az Építési Osztályt, az Igazgatási és Adóosztályt valamint az Okmányirodát osztályvezető útján vezeti.


2.4 A belső szervezeti egységek vezetői

2.4.1 A főosztályvezetők
A Hivatal belső szervezeti egységeinek (főosztályainak) élén a főosztályvezető áll, akit a jegyző – a polgármester egyetértésével – kizárólag jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel, közigazgatási szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező köztisztviselők közül határozatlan időre bíz meg.

A főosztályvezető feladatai:
- felelős a főosztály munkájáért, annak szakirányú, jogszerű működéséért,
- osztályvezetők útján gondoskodik a főosztály, illetőleg az egyes osztályok feladatjegyzékének, valamint a munkaköri leírások elkészítéséről és naprakészen tartásáról,
- felelős a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata – területét érintő – mellékleteinek naprakészen tartásáért,
- elvégzi a teljesítményértékelésekkel, minősítéssel kapcsolatban rábízott feladatokat,
- felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok döntés-előkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért,
- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,
- előkészíti és elkészíti a feladatköréhez tartozó testületi előterjesztéseket, részt vesz a Képviselő-testület ülésén,
- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel,
- felelős a Képviselő-testület irányítása alatt álló, a főosztály feladatköréhez tartozó intézmények törvényes működéséért,
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében,
- gyakorolja - átruházott jogkörben – a szervezeti egység osztályvezetői tekintetében – felmentés, kinevezés, fegyelmi felelősségrevonás kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat,
- köteles a vezetése alatt működő szervezeti egység, valamint a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységéről naprakész információval rendelkezni, a főosztályt érintő gazdálkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalatairól a tisztségviselőket tájékoztatni,
- szükség szerint beszámol a tisztségviselők előtt a főosztály tevékenységéről,
- gondoskodik a vezetése alatt működő főosztályon az ügyfélfogadási és munkarend betartásáról,
- felelős a szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásért, információáramlásért, az egységes Hivatal munkáját elősegítő, az egyes szervezeti egységek együttműködését biztosító kapcsolattartásért.

2.4.2 Az osztályvezetők, osztályvezető-helyettesek
A főosztályon belül működő egyes osztályok vezetésével felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőt osztályvezetői, illetőleg osztályvezető-helyettesi címmel bízhat meg a jegyző.

Az osztályvezető feladatai:
- gondoskodik az általa vezetett osztály feladatjegyzékének, valamint a munkaköri leírások elkészítéséről és naprakészen tartásáról,
- felelős a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata – területét érintő – mellékleteinek naprakészen tartásáért,
- elvégzi az osztály dolgozóinak teljesítményértékelésével, minősítésével kapcsolatban rábízott feladatokat,
- felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok döntés-előkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért,
- köteles részt venni a szervezeti egységet érintő napirend tárgyalásakor a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni,
- a feladatköröknek, ill. a munkaköri leírásnak megfelelően vezeti az osztályt,
- gyakorolja - átruházott jogkörben – a szervezeti egység köztisztviselői tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat,
- köteles a vezetése alatt működő osztály, valamint a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységéről naprakész információval rendelkezni, az osztályt érintő gazdálkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalatairól a főosztályvezetőt, illetőleg igény esetén a tisztségviselőket tájékoztatni,
- beszámol a főosztályvezető előtt az osztály tevékenységéről,
- gondoskodik a vezetése alatt működő osztályon az ügyfélfogadási és munkarend betartásáról,
- meghatározza az ügyintézők és az ügyviteli dolgozók részletes feladatait
- eljár mindazon ügyekben, amelyekkel a főosztályvezető megbízza,
- megbízás alapján helyettesíti a főosztályvezetőt,

Az osztályvezető-helyettes az osztályvezető távollétében, akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, melyeket az osztályvezető végez, helyettesíti az osztályvezetőt.


2.5 Nem vezető beosztású köztisztviselők, munkavállalók

2.5.1. Az ügyintéző
Az ügyintézőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azoknál a köztisztviselői munkaköröknél, amelyek nem vezetői munkakörök.
Feladata:
- az államigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése, ill. ilyen irányú felhatalmazás esetén a kiadmányozása,
- szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős a saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség betartásáért,
- a munkaköri leírásban részére megállapított, ill. a vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével végzi,
- felelős a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata – területét érintő – mellékleteinek módosításáért.

2.5.2. Az ügykezelő
- gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ügyiratok átvételéről, iktatásáról, a kiadmánytervezeteknek az ügyintéző útmutatása szerinti gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításáról,
- ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.

2.5.3. A munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott
- biztosítja a Hivatal napi működését,
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.

2.6 A Hivatal valamennyi munkavállalója munkája során köteles az Alaptörvényben foglaltakat megtartani, az állami és szolgálati titkot megőrizni. Hivatali kötelességét részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudása szerint a nemzet és az Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesíteni. A Hivatalban és azon kívül példamutatóan viselkedni, az Ügyfélszolgálati Charta és az Etikai kódex előírásait betartani.

A fenti személyek feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, valamint az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat jelen szabályzat mellékletei részletesen szabályozzák.

 

3.
A Hivatal belső tagozódása

A Képviselő-testület döntése értelmében a Hivatal engedélyezett álláshelye 155 státusz, mely az alábbi szervezeti egységekre (főosztályokra, azon belül osztályokra) tagozódik:


3.1 Városgazdálkodási Főosztály (ezen belül)
= 1 státusz főosztályvezető

- Vagyonkezelési és Beruházási Osztály
= 1 státusz osztályvezető
= 2 státusz osztályvezető-helyettes
= 1 státusz társasházi ügyintéző
= 1 státusz lakás- és helyiség-gazdálkodó
= 1 státusz telekgazdálkodó
= 1 státusz ingatlankezelési ügyintéző
= 1 státusz pénzügyi ügyintéző
= 1 státusz adminisztrátor
= 1 státusz jogász

= 1 státusz mélyépítési beruházó
= 1státusz közbeszerzési előadó, beruházó

= 1 státusz gondnoksági koordinátor
= 1 státusz gondnoksági előadó
= 1 státusz gondnoksági előadó, esélyegyenlőségi referens
= 6 státusz ügyfélirányító
= 2 státusz karbantartó

= 1 státusz útfelügyelő
= 1 státusz kertészeti és mélyépítési előadó
= 2 státusz festő
= 1 státusz gondnok

- Pénzügyi Osztály
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető-helyettes
= 1 státusz hivatali bank érvényesítő
= 1 státusz előirányzat nyilvántartó
= 2 státusz pénzügyi előadó
= 1 státusz ÁFA analitika készítő, előirányzat módosító, kötelezettség-vállaló
= 1 státusz bérszámfejtő (hivatali nem rendszeres kifizetés)
= 1 státusz munkaügyi előadó
= 1 státusz hivatali pénztár érvényesítő, banki utaló, likviditási manager
= 1 státusz intézményi bank és pénztár érvényesítő
= 1 státusz főpénztáros
= 1 státusz pénzügyi ügyintéző
= 1 státusz okmányirodai pénztáros

= 1 státusz m.b. osztályvezető-helyettes
= 1 státusz intézményi főkönyvi könyvelő
= 2 státusz főkönyvi könyvelő
= 1 státusz analitikus könyvelő
= 1 státusz tárgyi eszköz nyilvántartó


3.2. Közigazgatási Főosztály
= 1 státusz főosztályvezető, jegyző

- Jogi és koordinációs Osztály
= 1 státusz osztályvezető, személyzeti vezető, nyugdíjas referens, esélyegyenlőségi közvetítő
= 1 státusz polgármesteri titkársági ügyintéző
= 1 státusz alpolgármesteri titkársági ügyintéző
= 1 státusz ügyintéző titkárnő
= 1 státusz közbiztonsági és bűnmegelőzési referens
= 1 státusz protokoll, ifjúsági-, idősügyi-, egyházügyi- és civil referens
= 1 státusz EU referens
= 1 státusz titkársági ügyintéző, polgármesteri és turisztikai referens
= 2,5 státusz mezőőr
= 1 státusz jegyzői titkársági ügyintéző
= 2 státusz informatikus
= 1 státusz jogtanácsos
= 1 státusz jogász
= 1 státusz jegyzői referens
= 1 státusz sajtó referens

- Szervezési és ügyviteli Osztály
= 1 státusz osztályvezető
= 5 státusz iktató
= 1 státusz testületi előadó, kulturális referens
= 1 státusz testületi előadó, kisebbségi referens
= 1 státusz szervezési ügyintéző
= 1 státusz irattáros
= 4 státusz kézbesítő
= 1,5 státusz postázó

- Humán-közszolgáltatási Osztály
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető – helyettes
= 7 státusz szociálpolitikai ügyintéző
= 2 státusz gyermekvédelmi ügyintéző
= 1 státusz pénzügyi – gazdasági ügyintéző
= 1 státusz általános szociális ügyintéző

= 1 státusz közfoglalkoztatási ügyintéző
= 1 státusz közfoglalkoztatási brigádvezető

= 1 státusz osztályvezető-helyettes
= 1 státusz tanügy-igazgatási statisztikai ügyintéző
= 1 státusz gazdasági ügyintéző
= 1 státusz sport referens


3.3 Hatósági Főosztály
=1 státusz főosztályvezető, aljegyző

- Építési Osztály
= 1 státusz osztályvezető
= 3 státusz magasépítő
= 1 státusz osztályvezető-helyettes, magasépítési és telekrendezési ügyintéző
= 1 státusz titkárnő
= 1 státusz környezetvédelmi és közterület foglalási ügyintéző
= 1 státusz mélyépítési ügyintéző

- Igazgatási és Adóosztály
= 1 státusz osztályvezető, telekadó kivető
= 1 státusz aljegyzői titkársági ügyintéző, földhirdetmény ügyintéző
= 2 státusz anyakönyvvezető
= 1 státusz hagyatéki ügyintéző
= 2 státusz népesség-nyilvántartó ügyintéző

= 1 státusz osztályvezető-helyettes, állattartási, állat- és növényvédelmi ügyintéző
= 2 státusz kereskedelmi és ipari ügyintéző
= 2 státusz lakástámogatási és általános igazgatási ügyintéző

= 1 státusz szabálysértési és birtokvédelmi előadó
= 1 státusz szabálysértési végrehajtási, birtokvédelmi ügyintéző
= 1 státusz szabálysértési és okmányügyi ügyintéző

= 2 státusz gépjárműadó kivető
= 1 státusz építményadó kivető
= 1 státusz adóérték bizonyítvány kiadó, behajtó
= 1 státusz talajterhelési díj megállapító, behajtó
= 1 státusz könyvelési ügyintéző
= 2 státusz adóbehajtó
= 1 státusz adóellenőr

- Okmányiroda
= 1 státusz osztályvezető
= 2 státusz vezetői engedély ügyintéző
= 5 státusz forgalmi ügyintéző
= 3 státusz személyi okmány ügyintéző
= 1 státusz vállalkozási ügyintéző
= 1 státusz okmányirodai adminisztrátor


Gyámhivatal
= 1 státusz gyámhivatal-vezető
= 2 státusz gyámügyi ügyintéző

Főépítész
= 1 státusz főépítész

Belső ellenőrzés
= 1 státusz belső ellenőrzési vezető
= 2 státusz belső ellenőr

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetését 3 fő főállású köztisztviselő útján biztosítja, akik a főosztályoktól függetlenül, közvetlenül a jegyző alárendeltségében dolgoznak.
A Főépítészi feladatokat 1 fő főállású köztisztviselő útján látja el, aki közvetlenül a polgármester alárendeltségében dolgozik.

A főosztályok egymással mellérendeltségi viszonyban, az osztályok az egyes főosztályok alatt alárendeltségi, egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.

A Képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott társulási jog alapján a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása érdekében szükséges egyes szennyvízelvezetési és elhelyezési feladatok közös megoldására Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony és Tass települések önkormányzatával létrehozta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulást, mint önállóan működő költségvetési szervet.
A társulás gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatait Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

A képviselő-testület az Ötv. 41.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Társulási törvény 16-18.§-aiban foglaltaknak megfelelően társulási megállapodást kötött Alsónémedi, Dunaharaszti és Taksony Nagyközség önkormányzatával és létrehozta a Kisdunáért Önkormányzati Társulást, mint önállóan működő költségvetési szervet a társulási megállapodásban foglalt feladatok végrehajtására.
A társulási megállapodás értelmében a Hivatal látja el a társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait.

A Képviselő-testület által létrehozott, önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratai szerint a Hivatal látja el az alábbi intézmények gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait is:
Grassalkovich Antal Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Mikszáth Kálmán általános Iskola
Török Flóris Általános Iskola
Páneurópa Általános Iskola
Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
I. sz. Összevont Óvoda
II. sz. Napsugár Óvoda
III. sz. Összevont Óvoda
Táncsics Mihály Művelődési Ház
Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény

A Képviselő-testület által létrehozott önállóan működő költségvetési szerveknél, illetőleg a Hivatalban a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköréről, munkakörének meghatározásáról jelen szabályzat II/12. és II/13. számú mellékletei rendelkeznek.


4.
A Hivatal működési rendje

4.1. A Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. (III.26.) önkormányzati rendeletében állapította meg.
A Hivatal működésével köteles elősegíteni
a) a törvényesség betartását,
b) a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását,
c) az állampolgári jogok érvényesülését,
d) az Európai Uniós előírások betartását.


4.2. A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:
a) az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,
b) a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására,
c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére,
d) az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítást szóban és írásban kulturáltan megadni,
e) a gyakrabban előforduló államigazgatási ügyekben az ügyfelek tájékoztatását írásban is (szórólapok segítségével) biztosítani,
f) a jogok érvényesülésének elősegítésére, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítására, valamint az állampolgári fegyelem megszilárdítására.


4.3. A Hivatal információáramlásának biztosítása érdekében szükséges feladatok:
- értekezleti rend szabályozása,
- csoportos elektronikus levelezések alkalmazása,
- a Hivatal belső hálózatában közös mappák használata,
- az Intranet használata.

4.3.1. A Hivatalon belüli értekezleti rend:
a) A képviselő-testületi üléseken részt kell vennie a polgármesternek, az alpolgármesternek, a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a főosztályvezetőknek, szükség esetén az osztályvezetőknek (távollétükben helyettesüknek), a technikai feladatokat ellátó személyeknek, az őket érintő napirendnél a főépítésznek, a személyzeti vezetőnek, a belső ellenőrnek, az előterjesztés készítőjének.

b) Évenként legalább két alkalommal apparátusi értekezletet kell tartani, melynek keretében az elmúlt időszak tevékenységét értékelni kell és az elkövetkezendő időszak főbb feladatait meg kell határozni. Az értékelésről és az iránymutatásról emlékeztetőt kell készíteni.

c) Félévenként, az apparátusi értekezletet követő három napon belül főosztályonként, illetőleg ha az ügy tárgya megkívánja, osztályonként munkaértekezlet tartása kötelező, ahová az illetékes tisztségviselőt meg kell hívni.
A munkaértekezlet kiemelt tárgyköre a főosztály/osztály működésének értékelése. Az értekezlet előkészítéseként az osztályvezető az osztály működéséről értékelő anyagot állít össze. Az értekezlet ezen részéről emlékeztetőt kell készíteni.
A fentieken túli osztályértekezletek összehívása és tárgyköreinek meghatározása az osztályvezető hatásköre.

d) Hetente egy alkalommal vezetői értekezletet kell tartani,
- az operatív feladatok meghatározására és végrehajtására, instrukciók adására,
- a feladatok teljesítésének számonkérése céljából, melyen részt kell venni
• a tisztségviselőknek,
• a főosztályvezetőknek,
• az osztályvezetőknek (távollétükben helyettesüknek),
• a jegyzői referensnek,
• az EU referensnek,
• a belső ellenőrzési vezetőnek,
• az informatikusnak,
• a gondnoksági koordinátornak,
• a jogásznak.

A vezetői értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, a határidő, valamint a felelős megnevezésével. Az emlékeztető készítése a jegyzői referens feladata, akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

e) A működéshez és feladatellátáshoz szükséges egységes jogalkalmazás, a jogszabályokból adódó általános és egyedi feladatok meghatározása céljából a jegyző/aljegyző vezetésével, a jogszabállyal érintett, stratégiai munkakörben dolgozó munkatársak részvételével rendszeres és eseti értelmező fórumot kell tartani. A fórumon elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni.

f) A Hivatal által projekt formában végzett tevékenységek irányítására – amennyiben arra a projekt bonyolultsága és összetettsége miatt szükség van – Projekt Irányító Bizottságot kell létrehozni és működtetni.

g) A cselekvési programok megvalósításának nyomon követésére és az egyes mérföldkövek teljesítésének értékelésére, a megvalósító munkacsoportok beszámoltatására monitoring értekezleteket kell létrehozni és működtetni.

4.3.2. Csoportos elektronikus levelezések alkalmazása
A Hivatalon belül, a közös feladaton dolgozó kollégák a hatékonyabb kapcsolattartás valamint a teljeskörű információáramlás érdekében az outlook elektronikus levelezőrendszer keretében csoportokat hoznak létre. Az elektronikus formában rendelkezésre álló információkat ezen a közös felületen kötelesek egymással megosztani.

4.3.3. A Hivatal belső számítástechnikai hálózatában közös mappák használata
A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét, munkavállalóját érintő dokumentumokat a mindenki számára elérhető, kifejezetten e célból létrehozott meghajtókon, külön mappákban kell elhelyezni. A közös mappákban kizárólag hatályos dokumentumok helyezhetők el. A dokumentumok hatályosítása azon kolléga feladata, aki erre munkaköri leírásában jogosítványt kapott.

4.3.4. Az Intranet használata
A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét, munkavállalóját, a tisztségviselőket, a Képviselő-testület tagjait érintő dokumentumok közül a jegyzői utasításokat, az aljegyzői utasításokat, a Képvielő-testületi üléseken hozott határozatokat, a Képviselő-testület által alkotott rendeleteket, illetőleg a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket az Intraneten el kell helyezni.
Ezen a felületen kizárólag hatályos dokumentumok helyezhetők el, a hatályosítás azon kolléga feladata, aki a kihelyezésre engedélyt és jogosultságot kapott, illetőleg munkaköri leírásában erre felhatalmazással bír.

4.3.5. Fenti értekezletek összehívására és nyilvántartására a Microsoft Outlook naptárát kell használni.


4.4 Annak érdekében, hogy a főosztályok, illetőleg az egyes osztályok munkájáról a tisztségviselők részletes tájékoztatást kapjanak, minden főosztályvezető a képviselő-testületi ülést megelőző hét csütörtök 12.00 óráig részletes jelentést köteles készíteni az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban tett intézkedésekről.
A jelentésnek ki kell térnie a költségvetési felhasználásra, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekre, a testületi határozatok végrehajtására tett intézkedésekre, a testületi ülésen felvetődött problémák megoldására, az önkormányzati honlapon történő adatváltozásokra, a tisztségviselői utasítások végrehajtására, a folyamatban lévő ügyek számára, az osztályokon előforduló rendkívüli eseményekre, rendezvényekre, az osztályvezetői és főosztályvezetői ellenőrzések számára és a főbb megállapításokra. Ha az előző jelentés óta a honlap adattartalmában nem történt adatváltozás, a jelentésnek erre is ki kell térnie.
A jelentés egy példányát tájékoztatásul az osztályvezető és az osztályvezető-helyettes részére is át kell adni.

A jelentéseket osztályokra lebontva kell eljuttatni a tisztségviselőkhöz a határidő mindenkori betartása mellett.


III.
A HIVATAL FELADATAI

1.
Általában

A Hivatal feladatai általában:
- ügyfélfogadási időben köteles az ügyfeleket fogadni,
- az ügyintéző akadályoztatása esetén helyettesítésről köteles gondoskodni,
- az ügyfelek által személyesen, vagy szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, iktatásra továbbítani,
- az ügyiratokat az Egyedi Iratkezelési Szabályzat szerint kezelni,
- az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más osztályok ügyintézőivel együttműködni, egyeztetni, az egyeztetés megtörténtét az ügyiratokban dokumentálni,
- a főosztályok osztályokra lebontva kötelesek belső munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani, így különösen
= nyilvántartani az osztályon dolgozók munkaköri leírását,
= szabályozni az osztályértekezletek rendjét,
= szabályozni a főosztályvezetői, osztályvezetői ellenőrzés, számonkérés módját, gyakoriságát, a munkafegyelem biztosítását, ellenőrzését az erre vonatkozó utasítások szerint,
= kötelesek biztosítani, szükség esetén szabályozni az információáramlást.

A Hivatal egyes szervezeti egységeinek feladatait jelen szabályzat I/3. számú melléklete (Feladat- és hatásköri jegyzék) tartalmazza.

2.
A Hivatal feladatai a Képviselő-testülettel kapcsolatban

A Hivatal köteles:
a) a Képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani,
b) az ügykörüket érintő képviselő-testületi előterjesztéseket elkészíteni,
c) az önkormányzati képviselők interpellációit kivizsgálni és azokra az erre vonatkozó szabályok szerint választ adni (Ötv. 19.§ (2) bek. a) pont és SZMSZ 80.§),
d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést biztosítani (Ötv. 19.§ (2) bek. e) pont),
e) az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére 15 napon belül érdemi választ adni (Ötv. 19.§ (2) bek. e) pont).

3.
A Hivatal feladatai a Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatban

A Hivatal köteles:
a) a Képviselő-testület kabinetje által meghatározott illetékes bizottság véleményét kikérni a képviselő-testületi előterjesztésekkel kapcsolatban,
b) a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni,
c) a Képviselő-testület bizottságai működésének ügyviteli feladatait ellátni, a technikai és adminisztratív igényeket kielégíteni (Ötv. 29.§),
d) a bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, nyilvántartást vezetni.

4.
A Hivatal feladatai a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (a továbbiakban: Nek.) 80.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat a Nek. 80.§ (1) bekezdés a) – f) pontja határozza meg.
A Nek. 80.§ (2) bekezdése értelmében a 80.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására vonatkozóan az Önkormányzat megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal, melynek további tartalmi elemeit a Nek. 80.§ (3)-(4) bekezdése rögzíti.

A fenti jogszabályhelyek alapján a nemzetiségi önkormányzatok és a települési Önkormányzat megállapodást kötnek.
A megállapodás értelmében a Hivatal Szervezési és ügyviteli Osztálya közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek előkészítésében a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli (gépelési, sokszorosítási, postázási, nyilvántartási) feladatok ellátásában. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez a pénzügyi vonatkozású kérdésekben a Pénzügyi Osztály kijelölt dolgozója biztosítja a szakszerű és jogszerű működést.
A megállapodás rögzíti a Jegyző, illetőleg a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő személy részvételi kötelezettségét a nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

5.
A Hivatal és a civil szervezetek, állampolgárok kapcsolata

Az Ötv. 2. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel (Ötv. 8.§ (5) bekezdés).
A polgármester együttműködik a különböző társadalmi, egyházi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, valamint a kerületi vállalatokkal, vállalkozókkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől jogszabályban előírt körben tájékoztatást kérhet, ill. tájékoztatja őket az Önkormányzat fejlesztéseinek jelentősebb kérdéseiről, velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet (SZMSZ 139.§).
A Képviselő-testület évente a jogszabályban meghatározottak szerint előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek (Ötv. 13.§, SZMSZ 155.§ (1) bek.).
Az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása a Hivatal feladata.
Az állampolgárok és civil szervezetek a lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon szerezhetnek tudomást a Hivatal munkájáról. A lakosság tájékoztatását szolgálja az ingyenesen terjesztett Soroksári Hírlap, valamint az Önkormányzat által működtetett www.soroksar.hu honlap is.

A fórumok előtt a Vagyonkezelési és Beruházási Osztály gondnoksági feladatokat ellátó kollégái gondoskodnak az állampolgárok tájékoztatásáról, a kerület egyéni választókerületeiben lévő, hirdetőtáblákra kihelyezett, intézményekhez eljuttatott szórólapok segítségével.
A civil szervezetek minél szélesebb körű bevonása érdekében a Hivatal a 1238 Bp. Grassalkovich út 154. sz. alatti telephelyét e szervezetek rendelkezésére bocsátja.

6.
A Hivatal államigazgatási feladatai

A Hivatal köteles a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző államigazgatási, hatósági hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni, kiadmányozni. A Hivatal dolgozói tevékenységük gyakorlására kiható jogszabályi változást mindenkor kötelesek figyelemmel kísérni.

IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. január 2-án lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 2011. szeptember 1-jén kelt Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint annak módosításai hatályukat vesztik.
A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a polgármester jóváhagyása
szükséges.

2. A jegyző – az V. fejezetben (MELLÉKLETEK) nevezett köztisztviselők útján – köteles gondoskodni a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei naprakész állapotáról és arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a szervezeti egységek vezetői megismertessék a Hivatal köztisztviselőivel.

A Szervezeti és Működési Szabályzat valamennyi mellékletével együtt, illetőleg azok módosításai a takarékosság, valamint a környezetvédelem figyelembe vételével papíralapú dokumentumként nem kerül a Hivatalban kiosztásra. Minden dokumentum a Hivatal számítógépes rendszerén belül az I meghajtó „Hivatali SzMSz”, valamint ugyancsak az I meghajtó „Hivatali SzMSz – Egységes” elnevezésű könyvtárában kerül elhelyezésre.

A dolgozókkal történő megismertetés az adott szervezeti egység vezetőjének kötelessége. A megismerésről, illetőleg a tudomásul vételről minden szervezeti egység köteles az 1. számú mellékletként csatolt NYILATKOZATOT kitölteni, és azt a szabályzat kiadásától számított 5 munkanapon belül a Jogi és koordinációs Osztályra a jegyzői titkársági ügyintéző részére eljuttatni.

A Szervezeti és Működési Szabályzat számítógépes hálózaton történő elhelyezéséért, annak aktualizálásáért a jegyzői referens a felelős. A jegyzői referens köteles a számítógépes hálózaton történő elhelyezésről valamennyi szervezeti egység vezetőjét elektronikus úton, e-mailben értesíteni.

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek aktualizálásával megbízott köztisztviselő köteles az elkészült dokumentumot – annak aláírását követően – elektronikus úton haladéktalanul továbbítani a jegyzői referens részére.

3. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata mellékleteinek hatályosítása a következőkben a mellékletek felsorolását tartalmazó V. (MELLÉKLETEK) részben megjelölt köztisztviselők feladata a határidők pontos betartásával.

V.
MELLÉKLETEK

Az Szervezeti és Működési Szabályzat szerves részét képezik a mellékletek, melyek a következők:


I. A Hivatal működésével kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül)
2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezeti struktúrája (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának feladat- és hatásköri jegyzéke (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kiadmányozási szabályzata (dr. Horváth Anna; félévente, a tárgyév június 30. és december 31. napjáig)
5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Iratkezelési Szabályzata (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)
6. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok által használt bélyegzők kezeléséről, nyilvántartásáról (Rizmayer Mihály; évente a tárgyév december 31. napjáig)
7. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések rendjéről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről és a döntések végrehajtásáról (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)
8. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata az önkormányzati képviselők és a bizottságba delegáltak (külső tagok) tiszteletdíjának és költségtérítésének kifizetéséről (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
9. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának, valamint Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a szerződéskötések rendjéről (Szimoncsikné dr. Laza Margit; évente a tárgyév december 31. napjáig)
10. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata a településrendezési tervek és építési szabályzatok nyilvántartásának rendjéről (Tóth András; évente a tárgyév december 31. napjáig)
11. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata a műszaki nyilvántartás rendjéről, az adatokba való betekintés módjáról és az adatok külső személy (szerv) részére történő szolgáltatásáról (Kisné Stark Viola; évente a tárgyév december 31. napjáig)
12. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a vezetői tisztségviselők utasításainak elkészítéséről, véleményeztetéséről, kiadmányozásáról és nyilvántartásáról (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig)
13. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a pályázati eljárások rendjéről (Kiss Zoltán; évente a tárgyév december 31. napjáig)
14. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségek végrehajtásáról szóló szabályzata (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig)


II. A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály Ügyrendje (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont számviteli politikája (Novota Gáborné; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont leltározási és selejtezési szabályzata (Novota Gáborné; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont eszközök és források értékelési szabályzata (Novota Gáborné; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont önköltségszámítási szabályzata (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
6. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Összevont pénzkezelési szabályzata (Dorner Klára; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig, illetve a változás időpontjától számított 8 napon belül)
7. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont Számlarendje (Novota Gáborné; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
8. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés, az utalványozás és az utalvány ellenjegyzés rendjéről (Polonkai Zoltánné; negyedévente a tárgyév március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. napjáig)
9. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont Kötelezettségvállalás nyilvántartási szabályzata (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
10. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Összevont gépjármű üzemeltetési szabályzata (Rizmayer Mihály; félévente a tárgyév június 30. és december 31. napjáig)
11. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Napsugár Óvoda főzőkonyha készletgazdálkodási szabályzata (Pölösné Krizsán Ildikó; évente a tárgyév december 31. napjáig)
12. sz. melléklet: MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztásról (Dorner Klára; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül)
13. sz. melléklet: Munkamegosztási MEGÁLLAPODÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Kisdunáért Önkormányzati Társulás, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztásról és felelősségvállalásról (Kiss Zoltán; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül)
14. A Kisdunáért Önkormányzati Társulásnak a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzata (Kiss Zoltán; félévente a tárgyév június 30. és december 31. napjáig)
15. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a társasház kezelés és közös képviselet ellátása során irányadó szabályokról a kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés terén (Guttmann Szilvia; évente a tárgyév december 31. napjáig)
16. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a társasház kezelés és közös képviselet ellátása során irányadó szabályokról (Guttmann Szilvia; évente a tárgyév december 31. napjáig)
17. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont Szabályzata a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására felhatalmazottak beszámoltatási rendjéről (Polonkai Zoltánné; negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig, illetve a felhatalmazó 15 munkanapot meghaladó távolléte esetében a felhatalmazó munkába állását követő hó 20. napjáig)
18. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Összevont reprezentációs szabályzata (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)


III. A Hivatal belső ellenőrzésével kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Beszené Uhrin Gyöngyi; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve jogszabályváltozást követő 15 napon belül)
2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Törvényességi Ellenőrzési Szabályzata (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési nyomvonala (Szabó Tamás; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Kockázatkezelési szabályzata (Szabó Tamás; évente a tárgyévet követő év április 30.napjáig)
5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata a Szabálytalanságok kezelésének rendjéről (dr. Dániel Károly ; a tárgyévet követő év április 30. napjáig)


IV. A Hivatal vagyongazdálkodásával kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és Költségvetési Szerveinek Összevont szabályzata a beszerzések rendjéről (Horváth József; évente a tárgyév december 31. napjáig)
2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata az Önkormányzat vagyonkataszterének vezetéséről és számítógépes karbantartásáról (Guttmann Szilvia; a tárgyév április 30. és szeptember 30. napjáig)


V. A munkáltatói joggal kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Személyügyi Kézikönyve (Lentiné Győrky Erika; negyedévente a tárgyév március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. napjáig, illetve a változás időpontjától számított 8 napon belül)
2. sz. melléklet: a Közszolgálati adatvédelmi Szabályzat kiadásáról (Lentiné Győrky Erika; évente a tárgyév december 31. napjáig)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának esélyegyenlőségi terve (Lentiné Győrky Erika; 2 évente, minden második év december 31. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Chartája (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)


VI. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont munkavédelmi szabályzata (Rizmayer Mihály; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve intézményi telephely létesítése vagy megszüntetése esetén a változást követő 8 napon belül)
2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Összevont tűzvédelmi szabályzata (Rizmayer Mihály; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve intézményi telephely létesítése vagy megszüntetése esetén a változást követő 8 napon belül)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatban (dr. Horváth Anna; évente a tárgyév december 31. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának biztonsági szabályzata (Rizmayer Mihály; évente a tárgyév december 31. napjáig)
5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (Szalontainé Lázár Krisztina; évente a tárgyév december 31. napjáig)
6. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Informatikai Üzemeltetési Szabályzata (Szebellédi Mihály; évente a tárgyév december 31. napjáig)Budapest, 2012. január 2.

Szimoncsiné dr. Laza Margit
jegyző

Jóváhagyom:

Budapest, 2012. január 2.

Geiger Ferenc
polgármester

 

1. számú függelék

Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályok

Törvények
-Magyarország Alaptörvénye
- a házasságról, a családról, a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
- egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
- a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
- az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
- Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
- az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011.évi CCIII. törvény
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
- a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény


Törvényerejű rendelet
- a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr.


Kormányrendeletek
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
- a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend.
- a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
- a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
- az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
- az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rend.
- a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet
- a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rend.
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rend
- a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
- az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
- a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
- az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet
- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
- az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló 215/2011. (X.19.) Korm. rendelet
- a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermeklóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
- a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
- az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet


Egyéb rendeletek
- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
- a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet
- a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
- az iskola egészségügyi-ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
- a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet
- az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet
- az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet
- a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet
- a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
- az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
- az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009. (X.30.) ÖM rendelet
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
- a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet
- a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM rendelet
- az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III.1.) NGM rendelet
- a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet

 
 

info@ph.soroksar.hu


2014 - Május
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Üzemelteti: Internet Focus Kft.