Közérdekű

Tájékoztatás a földhirdetményekkel kapcsolatos jogszabályváltozásokról

2022. január 1-jével módosult a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (továbbiakban: a Földforgalmi tv.) és a 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (továbbiakban: a Fétv.) a földek adásvételével és annak hirdetményi közlésével kapcsolatos több szakasza is.

A Földforgalmi tv. 2022. január 1. napjától hatályos 21. § (1) bekezdése értelmében "A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak - az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel - a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.”

A Földforgalmi tv. 21. §-a a következő bekezdésekkel egészült ki:

(1a) Ha a 23. § (1) bekezdése szerinti előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor - a 20. §-ban foglalt esetek kivételével - végzésben megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A közzétételre való alkalmasság megállapítása nem minősül az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásának.

 (1b) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1a) bekezdés szerinti döntését közli az eladóval, az adásvételi szerződés szerinti vevővel, valamint az adásvételi szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

 (1c) Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A jegyző - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival

A Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 (1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal és a kormányzati portált működtető szervezet által a közzétételről és a levételről küldött igazolással együtt megküldi

  1. a) a 21. § (1a) bekezdésben foglalt esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv részére; vagy
  2. b) a 21. § (1c) bekezdésben foglalt esetben az eladó részére.

A Fétv. 2022. január 1. napjától hatályos 17. § (1) bekezdése értelmében „Az adásvételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal történő közlése érdekében a szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, illetve a Földforgalmi törvény 21. § (1c) bekezdése szerinti esetben a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papíralapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. A (2) bekezdés kimondja, hogy „Az adásvételi szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, kivéve, amelyet közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.”

A fentebb ismertetett változások értelmében a 2022. január 1. napját követően a hatósági jóváhagyást igénylő jogügyletek (föld adásvételi és haszonbérleti szerződések) esetében a közzétételi és jóváhagyás iránti kérelmet a 4 db eredeti adásvételi szerződéssel együtt, Budapest XXIII. kerületi illetőségű földeket érintő szerződések esetében a következő címre kell a kérelmezőnek, vagy az őt képviselő ügyvédnek megküldenie:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Földhivatali Főosztály

Földügyi Osztály

1051 Budapest, Sas. u. 19.

A mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálatot követően 15 napon belül dönt a közzétételre való alkalmasságról, majd végzéssel (továbbá a szerződés egy példányával) megkeresi az illetékes jegyzőt a közzétételi eljárás lefolytatása érdekében.

Fontos megjegyezni, hogy a közzététel (kifüggesztés) nem minősül a szerződés jóváhagyásának. A jegyző a jogvesztő határidejű közlési szakasz után a nála lévő 1 db eredeti (anonimizált, közölt) szerződést jóváhagyás céljából megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

A módosítás nem érinti a 2021-ben már közölt szerződésekkel kapcsolatos eljárásrendet, továbbá a hatósági jóváhagyást nem igénylő szerződések közzétételi eljárását (pl.: állami vagy önkormányzati tulajdonú föld eladását).

A fenti rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni a haszonbérleti szerződések esetében is.