Egyéb pályázatok

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj középiskolások részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete alapján ezennel kiírja a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára a 2022/2023. tanévre vonatkozóan

 

 1. A pályázat célja:

A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj célja a Soroksáron élő, kiemelkedően tehetséges középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.

 

 1. A pályázók köre:

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra olyan középiskolai tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot, aki

 • Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Soroksáron él,
 • nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző iskolai legutóbbi tanév végi bizonyítványával, hogy valamennyi tantárgy osztályzatából számított tanulmányi átlaga legalább 4,0.
 • pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

 

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

Személyesen: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán.

Postai úton (veszélyhelyzet fennállása esetén): Szociális és Köznevelési Osztály részére címezve, cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.

 

Pályázat benyújtási határideje: 2022. október 15.

 

 

 1. A pályázat kötelező mellékletei:
 • a pályázó lakcímének igazolását, mely szerint Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen Soroksáron él. Az életvitelszerű tartózkodás Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által erre a célra rendszeresített „Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról” formanyomtatványának kitöltésével igazolható,
 • a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot (valamennyi tantárgy osztályzatából számított átlag, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tekintetében),
 • a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes önéletrajzot,
 • a pályázó elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a kerülettel,
 • a pályázónak legalább három olyan ajánlást kell beszereznie a pályázat támogatására, amelyben egyértelműen beazonosítható a támogató személye és a támogatás indoka; a támogatás kérhető:
 1. a) abban az oktatási intézményben dolgozó pedagógusoktól vagy oktatóktól, amellyel a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, vagy
 2. b) egy ajánlás abban az oktatási intézményben dolgozó pedagógustól vagy oktatótól, amellyel a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, további kettő ajánlás pedig kulturális, művészeti, sport, társadalmi, természeti vagy tudományos tevékenységgel foglalkozó szervezettől (a továbbiakban: szervezet).

Az ajánlásnak tartalmazni kell a pályázó és az oktatási intézmény vagy szervezet adatait, a támogatás indokát, az ajánlást kiállító személy nevét és aláírását, a keltezés helyét és idejét és az oktatási intézmény vagy szervezet bélyegzőjét.

 • a pályázó és vele együtt élő közeli hozzátartozóinak szociális és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot.

 

 1. A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró pályázatokat bíráló bizottság, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az elbírálás a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján rangsorolással történik.

 

 1. Értesítés a pályázati döntésről

A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2022. november 30-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

 1. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj a szorgalmi időszak tartamára, azaz 10 hónapra folyósítható, melynek mértéke 25.000.-Ft/hó, az összeg havonta kerül kifizetésre. A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2022. év decembere.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).

 

 1. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjas köteles Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalt a Szociális és Köznevelési Osztályon (1239 Budapest, Hősök tere 12.) keresztül, 15 napon belül írásban tájékoztatni:

- a tanulmányi félév befejezését követően a tanulmányi eredményéről,

- tanulmányai halasztásáról,

- tanulói jogviszonyának megszűnéséről,

- tanulmányok helyének megváltozásáról;

-tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változásáról;

-személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változásáról.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb január 31-ig, illetve június 30-ig, illetve ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit írásban kezdeményezhet és személyesen vagy postai úton, ajánlott levélként megküldve a Szociális és Köznevelési Osztályon keresztül (1239 Budapest, Hősök tere 12.) jelenthet be az Önkormányzat felé. A lemondó nyilatkozattal az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

Pályázati adatlap