Egyéb pályázatok

Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatásról

A fővárosi közgyűlés 2022. augusztus 31-i ülésén módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendeletet, a rendelet 8. § (2) bekezdése szerint:

A Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján az Alapítvány feladata az e rendelet szerinti lakásrezsi támogatásokra való jogosultság megállapítása és folyósítása, a lakásrezsi támogatással kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatok ellátása.” 

Egyebekben tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendelet módosítás értelmében a támogatásra jogosultak a korábban is jogosult rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték.

A támogatás összege az eddigi évi 24 000 forintról évi 48000 forintra – havi 2000 forintról 4000 forintra – emelkedik.

A havi 100 ezer forintot meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2000 forint támogatásban részesülhetnek.

 Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

- Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (a továbbiakban: fogyasztási hely) tekintetében a rendelet 2.§ (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi,

- a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére, mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

- megfelel a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020.(VI.5.) Önkormányzati rendelet 3. §-ban, vagy a 3/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

 

Jogosultak köre:

A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa)időskorúak járadékában részesül,

ab)aktív korúak ellátására jogosult,

ac)lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ad)ápolási díjban részesül,

ae)gyermekek otthongondozási díjában részesül,

af)lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

ag)tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;

b)a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti

ba)álláskeresési járadékban, vagy

bb)nyugdíj előtti álláskeresési segélyben

részesül;

c)a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;

d)a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

da)fogyatékossági támogatásban, vagy

db)vakok személyi járadékában

részesül;

e)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti

ea)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

eb)otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

ec)nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;

f)a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;

g)a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;

h)az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy

i)a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdésa), d)-e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Fentieken túl igénybe veheti a fővárosi lakásrezsi-támogatást az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő

a)a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben szabályozottak szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),

b)a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben szabályozottak szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,

c)a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben szabályozottak szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),

d)a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendeletben szabályozottak szerinti rokkantsági járadékban,

e)a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben szabályozottak szerinti baleseti járadékban,

f)az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendeletben szabályozottak szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,

g)a bányászatról szóló törvényben szabályozottak szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h)az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben szabályozottak szerinti táncművészeti életjáradékban

részesülő személy, és az a)-h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 170 ezer forint.

 

A támogatást a Hálózat Alapítvány nyújtja a rászorulók részére.

Bővebb tájékoztatás, és az igényléshez szükséges nyomtatványok a www.halozatalapitvany.hu oldalon elérhetőek.

 

HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány
Alapítványi Iroda elérhetőségei:

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345.

Email cím: halozat-alapitvany@dbrt.hu

Telefon 1-382-8740