Álláspályázatok

Pályázat: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető (magasabb vezető)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

pályázatot hírdet

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 2021. március 15. - 2026. március 14.

A munkavégzés helye:  1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

Munkaköri feladatok: Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetői irányítása, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően - az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, időskorúak nappali és átmeneti ellátása; a gyermekek védelméről intézményi gyermekétkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint központ, továbbá gyermekek bölcsődei és napközbeni ellátásának biztosításáért.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet I/1 pontjában előírt képesítés, illetve felsőfokú szakképzettség,
 • Intézményvezetői szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Szociális vezetői vizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményvezetői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • “B” kategóriájú vezetői engedély
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzés, empatikus magatartás, jó kommunikációs képesség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • Végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget
 • Intézményvezetésre vonatkozó program
 •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt Képviselő-testületi ülésen kéri
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. február 15.

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:  Személyesen vagy postai úton Babócsi Beáta részére cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12., és elektronikus úton babocsi.beata@ph.soroksar.hu e-mail címre. A pályázattal kapcsolatban a 06/1-289-2100/291 telefonszámon lehet érdeklődni.

A pályázat elbírálásának módja: A Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése alapján a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell, az 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázati anyagokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi. Ezen bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy vonatkozásában.