Közérdekű

Tájékoztató a mezőőri járulék fizetéséről

Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. november 10. napján megtartott ülésén mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, a mezőőri járulék fizetési kötelezettség bevezetéséről döntött, a 48/2020. (XI.10.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2021. január 1. naptól lép hatályba.

 

A rendelet célja:

Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termőföldek rendszeres bejárásával megbízott mezőőrök feladata a termőföldeken lévő, ill. ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek vagyonvédelme. A szolgálat feladata kiterjed az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozására és a közterület rendjének, közbiztonságának erősítésére is. Elsődleges cél, hogy az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

 

A rendelet hatálya:

 1. A rendelet területi hatálya kiterjed Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, valamint a földhasználóra, ha az ismeretlen, a tulajdonosra.
 3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Evt.) 2. § 19. pontja szerint: termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

 

Eljárási szabályok:

 1. A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett az a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos, aki a naptári év első napján a termőföld bejegyzett használója, tulajdonosa.
 2. Amennyiben az ingatlannak több földhasználója vagy tulajdonosa van, a földhasználói vagy tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni.
 3. A járulékfizetési kötelezettség a földhasználati jogosultság/tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a földhasználati jogosultság/tulajdonjog megszűnik.
 4. A mezőőri járulék alapja: az ingatlan m2-ben számított alapterülete.
 5. A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett 100 m2 után: 6,00 Ft/100 m2/év (600Ft/ha/év)
 6. A járulék fizetési kötelezettség megállapítása a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos bejelentése, ennek hiányában, vagy eltérés esetén az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján történik.
 7. A földhasználó vagy a tulajdonos tárgyév január 31. napjáig bejelentést köteles benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.
 8. A mezőőri járulékot tárgyév április 30. napjáig egy összegben kell megfizetni az önkormányzat által elkülönítetten kezelt „Mezőőri járulék beszedése” elnevezésű számlájára.
 9. A mezőőri járulék késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól késedelmi pótlékot kell fizetni.
 10. Ha a bejelentett adatokban változás történik, úgy azt a változástól számított 30 napon belül kell a fenti nyomtatványon bejelenteni.
 11. Mentes a járulék megfizetése alól az 1.000 m2-t el nem érő ingatlan földhasználója, tulajdonosa.
 12. A járulék összegét a jegyző kérelemre, különösen indokolt esetben csökkentheti vagy elengedheti. Különösen indokolt esetnek minősül, ha a termőföldet ár- vagy belvíz sújtotta, ill. más jellegű elemi kár következtében a termés részben vagy egészben megsemmisül. 

Soroksár külterületén termőfölddel rendelkező földhasználó, ennek hiányában a tulajdonos minden évben, első alkalommal 2021.01.31. napjáig bejelentést köteles benyújtani Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztálya (1239. Budapest, Grassalkovich út 170.) részére. A mezőőri járulékot tárgyév április 30. napjáig egy összegben kell megfizetni az önkormányzat számlájára

A bejelentési nyomtatvány itt tölthető le!