Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére

Pályázati felhívás

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) nevében

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2020. (VIII. 11.) számú határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező

  • Budapest XXIII. ker. 185003 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. kerület Új élet utca 14./Kovász utca 14. szám alatt található, 11.514 m2 területű, „kivett szociális otthon” megnevezésű valamint
  • Budapest XXIII. kerület 184939 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található, 1.904 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű

ingatlanok értékesítésére. Az ingatlanok a pályázati felhívás közzétételének időpontjában tehermentesek.

Az ingatlanok főbb adatai:

Hrsz.

Tulajdoni lap szerinti cím

Megnevezés

 

Övezet

Terület

Bruttó minimális vételár

Belterület

185003

Új élet utca 14./Kovász utca 14.

kivett szociális otthon

 

Lke-1-XXIII-1/2

11 514 m2

 

306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli, így az összeg ÁFÁ-t nem tartalmaz)

Belterület

184939

Felső Duna sor 26-28.

kivett beépítetlen terület

 

Lke-1-XXIII-2/2

1 904 m2

 

62.865.000,- Ft (27 % ÁFÁ-t tartamaz)

 

A 185003 helyrajzi számú ingatlanra önállóan is lehet pályázni, a 184939 helyrajzi számú ingatlanra csak a 185003 helyrajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan szolgáltatásként. Az önállóan a 184939 helyrajzi számú ingatlanra benyújtott pályázat érvénytelen.

A 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesítésének és működtetésének céljára vásárolható meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú ingatlannal történő együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is; ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 23. napján 10:00 óra

A pályázók nevük megjelölésével pályázhatnak.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet), hétfőnként 14-18 óráig, szerdánként 8-16 óráig, valamint péntekenként 9-12 óráig (munkaszüneti napok kivételével), személyesen vagy meghatalmazott útján (utóbbi esetben eredeti meghatalmazás csatolandó), írásban, papíralapon, 5 példányban, aláírással (jogi személy pályázó esetén hivatalos cégszerű aláírással) ellátva, zárt borítékban kell benyújtani, feltüntetve a borítékon a pályázó megnevezését, valamint a „Pályázat 185003/184939 hrsz.-ú ingatlan” megjelölést. Az ajánlat 1 példányát minden oldalán szignálva, „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

A pályázat feltételeit tartalmazó részletes pályázati kiírás nettó 10.000-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 12.700,-Ft ellenében megvásárolható 2020. október 26. napja 14:00 óra és  2020. november 20. napja 12:00 óra között, telefonon előre egyeztetett időpontban (kapcsolattartó: Gőgh Zita, telefon: +36 1-289-2100, 234. mellék) hétfőnként 14-17 óráig, szerdánként 8-15.30 óráig, valamint péntekenként 9-12 óráig (munkaszüneti napok kivételével),  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalának 1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 22. számú hivatalos helyiségében. A pályázatra vonatkozó további információ ugyanezen elérhetőségeken és időpontokban kérhető.

A részletes pályázati kiírás az ajánlattevőknek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.

A részletes pályázati kiírás ára átutalással illetve postai csekken is megfizethető, a befizető illetve a számlatulajdonos személye meg kell egyezzen a pályázó személyével.

 

A pályázaton az vehet részt, aki:

  • természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,
  • a részletes pályázati kiírást megvásárolja és az abban foglalt feltételeket vállalja,
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult;
  • az általa megpályázni kívánt ingatlan(ok) nettó minimális vételára 20%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot („pályázati biztosíték 185003/184939” közlemény megjelölésével) megfizet kiíró részére úgy, hogy annak összege november 20. napján 24:00 óra határidőig jóváírásra kerül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata bankszámláján.

A 185003 helyrajzi számú ingatlan szociális ellátó intézmény létesítésének céljára történő  hasznosítása kötelezettsége teljesítésének biztosítására az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződéssel egyidejűleg településrendezési szerződést köt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával (a településrendezési szerződés megkötése az adásvételi szerződés egyik hatálybalépési feltétele), mely alapján a településrendezési kötelezettség az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapjára, és mely településrendezési szerződésben a településrendezési kötelezettség biztosítása érdekében 400.000.000,-Ft összegű kötbér kerül kikötésre a kötelezettség nem teljesítése esetére. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő a részletes pályázati kiírásban megtalálható adásvételi szerződés, valamint a településrendezési szerződés tervezetét elfogadja, illetve, hogy a településrendezési szerződéshez kapcsolódóan telepítési tanulmánytervet is csatoljon a pályázatához.

 

A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető.

A pályázatot Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

Az ingatlanok vonatkozásában a Magyar Államnak valamint Budapest Főváros Önkormányzatának jogszabályon alapuló elővásárlási joga van.  Az adásvételi szerződés hatályba lépésének egyik feltétele, hogy az elővásárlási jog jogosultjai elővásárlási jogukról lemondjanak vagy az elővásárlási jog gyakorlásáról történő nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.

A pályázati biztosítékot és a vételárat átutalással kell megfizetni.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok: Nvtv., Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) rendelete.

                                                                                            Szabó Tibor s.k.

                                                                                   Budapest Főváros XXIII. ker.

                                                                                   Soroksár Önkormányzatának

                                                                                                   Jegyzője