Ügytípusok

Ügytípusok

1. Városrendezési ügyek
1.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
A Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ), illetve a Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT) a Képviselő-testület rendelettel hagyja jóvá. A KÉSZ ill. KSZT elfogadásának, módosításának véleményezési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32-43. §-ban részletezett szabályok szerint kell lefolytatni. A településrendezési eszközök kidolgozása során az érintett állampolgárok, szervezetek, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét az ún. partnerségi egyeztetési szabályok szerint kell biztosítani. A partnerségi egyeztetési szabályokról a Képviselő-testület rendeletet alkotott. A terv kidolgozása után a képviselő-testület elé kerülő KÉSZ ill. KSZT tervezete a kerület honlapján, valamint a főépítész irodájában személyesen is megtekinthető. A kifüggesztett, illetőleg a honlapon közzétett tervezettel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a partnerségi egyeztetési szabályok szerint meghatározott módon lehet megtenni. A Képviselő-testület a tervezet elfogadásánál azokat a javaslatokat veheti figyelembe, amelyek szakmailag támogatottak, illetve jogszabállyal nem ellentétesek.

1.2 Eljárás megindítása
Az eljárás a Képviselő Testület döntése alapján indul. Az eljárást lehet hivatalból, vagy kérelem alapján kezdeményezni.

1.3 Illetékfizetési kötelezettség: -

1.4 Letölthető nyomtatványok: -

1.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
-
9/2017.(III.23.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
-
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)

1.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1997.
évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
-
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
-
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről

2. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
2.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
A tervezést megelőzően a településképi követelményekről, településrendezési eszközökben foglalt előírásokról településkép-védelmi tájékoztatás, vagy a tervezés közben a készülő építészeti-műszaki terv munkaközi változatával kapcsolatban szakmai konzultáció kezdeményezhető. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata. A szakmai konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzítésre kerül a felvetett javaslatok lényege, valamint az önkormányzati főépítész lényeges nyilatkozata. A települési önkormányzat, a településképi konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számíthat fel. A települési önkormányzat a településképi rendeletben a szakmai konzultációt kötelezővé teheti. A szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet.
Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni:
a) a helyi (kerületi és fővárosi) védelem bármely fajtája alá vont területen új épület elhelyezését, vagy meglévő épület bővítését, illetve közterületről látható homlokzatának átalakítását megelőzően,
b) a helyi (kerületi és fővárosi) védelemmel érintett épületet, valamint építmény külső megjelenését (kivéve kerítés létesítését, felújítását vagy átalakítását) érintő bármely építési tevékenységet megelőzően,
c) sorházak közterületről látható homlokzatának átalakítását megelőzően,
d) közterületen tervezett épületek elhelyezését, vagy meglévő épület átalakítását, homlokzatának megváltoztatását megelőzően,
e) a Duna-parti területeken tervezett lakóépületek létesítését megelőzően.

2.2 Eljárás megindítása
A településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció e-mailen, vagy telefonon keresztül a főépítésznél kezdeményezhető. A kérelem beérkezését követően a főépítész e-mailen tájékoztatja a kezdeményezőt a konzultáció időpontjáról. 

2.3 Benyújtandó iratok köre
A munkaközi tervdokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a telepítést bemutató helyszínrajzot M 1: 500 léptékben
aa) a tervezett beépítés, a szomszédos telkeken lévő építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, égtáj megjelöléssel, (tetőidomok ábrázolásával, építménymagasság és rendeltetés, az építmények egymástól és a telekhatártól való távolsági méretének jelölésével),
ab) a zöldfelületek, burkolt felületek, a telken lévő épületek megközelítésének, bejáratainak ábrázolásával, valamint
ac) az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének ábrázolásával
b) építészeti terveket (alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat) a megértéshez szükséges mértékben,
c) az anyaghasználatra, a homlokzatok színezésére vonatkozó munkarészeket,
d) a tervezett állapotról tömegvázlatot, vagy látványtervet az utcakép ábrázolásával,
e) a védett érték esetén a beavatkozással érintett részének előzetes vizsgálat dokumentációját,
f) az építési tevékenység által érintett építmény, vagy építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának színes fotódokumentációját.

2.4 Illetékfizetési kötelezettség: -

2.5 Letölthető nyomtatványok:
-

2.6 Kapcsolódó helyi jogszabályok
-
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
-
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről

2.7 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
-
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
-
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
- 2016.
évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

3.
Településképi véleményezési eljárás
3.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni:
a) a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó, Duna-parti területeken létesülő épületek építési engedélyezési eljárását megelőzően,
b) a Haraszti út menti új telepszerű beépítésű területen létesülő épületek építési engedélyezési eljárását megelőzően,
c) épületek fennmaradási engedélyezési eljárását megelőzően,
d) közterületen létesülő épületek építési engedélyezési eljárását megelőzően.
A polgármester véleményét a kerületi főépítész állásfoglalására alapozva alakítja ki.

3.2 Eljárás megindítása
A településképi véleményezési eljárás a kérelem kitöltésével, és a benyújtásával indul.
3.3 Benyújtandó iratok köre
-
A településképi vélemény iránti kérelem a 35/2017(XII.15.) Ök. sz. a településkép védelméről szóló rendelet 4. mellékletében található kérelem-nyomtatvány
-
építészeti-műszaki tervdokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

3.4 Illetékfizetési kötelezettség: -

3.5 Letölthető nyomtatványok:

- Településképi vélemény iránti kérelem (https://www.soroksar.hu/ugyintezes/foepitesz/nyomtatvanyok)

3.6 Kapcsolódó helyi jogszabályok
-
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
-
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről

3.7 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1997.
évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
-
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
-
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
- 2016.
évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

4.
Településképi bejelentési eljárás
4.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a következő esetekben:
-
a 35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet 1. számú függelékében lévő Értékvédelmi Jegyzékben felsorolt épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, homlokzatán cégér elhelyezése, arculatváltása esetén,
-
az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása esetén
-
reklám, reklámhordozó és építési reklámháló elhelyezése esetén,
-
ipari, gazdasági területeken különálló oszlopon kialakított cégjelzés esetén,
-
a kerület szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, meghatározott időszakra elhelyezendő hirdetmény kihelyezése esetén.
A polgármester a főépítész állasfoglalása alapján adja ki a tervezett építési tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló határozatát.

4.2 Eljárás megindítása
A településképi bejelentési eljárás megindításához kitöltött bejelentőlap benyújtása szükséges.
4.3 Benyújtandó iratok köre
-
A településképi bejelentési eljáráshoz szükséges bejelentőlap, melyet a 35/2017(XII.15.) Ök. sz. a településkép védelméről szóló rendelet 5. melléklete tartalmaz

4.4 Illetékfizetési kötelezettség: -

4.5 Letölthető nyomtatványok:

- Településképi bejelentési kérelem (https://www.soroksar.hu/ugyintezes/foepitesz/nyomtatvanyok)

4.6 Kapcsolódó helyi jogszabályok
-
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
-
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről

4.7 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1990.
évi XCIII. törvény az illetékekről
- 2016.
évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 1997.
évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
-
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
-
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
- 2016.
évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
-
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 
-
421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól

5. Településképi kötelezési eljárás
5.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Településképi kötelezettség megszegése – bejelentés elmulasztása, vagy hozott döntéstől eltérő végrehajtás – esetén a polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezési szerint az ingatlan tulajdonosával, önkormányzati tulajdon esetén a bérlővel szemben - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást folytat le.
A településképi követelmények megsértésével elhelyezett reklám, reklámhordozó esetén a polgármester értesíti a fővárosi kormányhivatalt.

5.2 Eljárás megindítása
A települési kötelezési eljárás lefolytatható bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezésére, illetve hivatalból.

5.3 Benyújtandó iratok köre
Kérelemre indult eljárás esetén a kitöltött kérelem, mely tartalmazza a településképi követelmények megszegésével érintett ingatlan címét vagy helyrajzi számát, a településképi kötelezettség megszegésének módját – bejelentés elmulasztása, vagy hozott döntéstől eltérő végrehajtás –, illetve a kérelmező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

5.4 Illetékfizetési kötelezettség: -

5.5 Letölthető nyomtatványok: -

5.6 Kapcsolódó helyi jogszabályok
-
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről

5.7 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 2016.
évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
- 1997.
évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
-
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
-
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
- 2016.
évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
-
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
-
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
-
421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól

6. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás
6.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
A polgármester az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására:
- az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása esetén, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek megfelel.

6.2 Eljárás megindítása
Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás megindításához kitöltött kérelem benyújtása szükséges.

6.3 Illetékfizetési kötelezettség: -

6.4 Letölthető nyomtatványok:
- Rendeltetés megváltoztatásának igazolásához kérelem (https://www.soroksar.hu/ugyintezes/foepitesz/nyomtatvanyok)
- Rendeltetési egységek számának megváltoztatásához kérelem (https://www.soroksar.hu/ugyintezes/foepitesz/nyomtatvanyok)

6.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
-
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)

6.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 2016.
évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
- 1990.
évi XCIII. törvény az illetékekről
- 1997.
évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1997.
évi CXLI. törvény - az ingatlan-nyilvántartásról
-
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
-
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
-
8/2018. (VI. 29.) AM rendelet - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
-
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról