2015. február 17.

1. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 23/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására      melléklet- rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására          melléklet- rendelet-tervezet

4. napirendi pont: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairólszóló rendelet megalkotására
melléklet- rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására  

9. napirendi pont: Javaslat a közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására

10. napirendi pont: Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

11. napirendi pont: Javaslat megállapodás megkötésére az Önkormányzat beruházásában megvalósuló Külső vörösmarty u. 183685 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen meglévő közvilágítási hálózat tulajdonjogának térítésmentes tulajdonba átadására vonatkozóan

12. napirendi pont: Javaslat megbízási szerződés megkötésére ,,villamos energia közbeszerzési eljárás  lefolytatása" tárgyában 2016. évi szerződéses időszakra vonatkozóan, illetve tagfenntartási nyilatkozat megtétele a korábban megkötött szindikátusi szerződés tekintetében

13. napirendi pont: Javaslat kártérítés megítélésére

14. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezés kezdeményezésére

15. napirendi pont: Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2015. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására

17. napirendi pont: Javaslat a 49/2013.(II.12.) Ök. határozat II.pontjának hatályon kívül helyezésére

(Meddőhányó utcai Kápolna)

18. napirendi pont: Javaslat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek rekreációs célra történő kijelölésére

19. napirendi pont: Javaslat használati megállapodás jóváhagyására és határozatok hatályon kívül helyezésére

20. napirendi pont: Javaslat ingatlanok hasznosítására

21. napirendi pont: Javaslat ingatlanok értékesítésére

22. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról                       melléklet- Beszámoló a hivatal munkájáról

23. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

24. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat elbírálására (zárt ülés)

25. napirendi pont: Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

26. napirendi pont: Beszámoló a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról

27. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű (,,de minimis'') és célzott támogatásáról

28. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról

29. napirendi pont: Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására (levételre javasolt)