2016. május 10.

1. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont:  Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- rendelet tervezet

3. napirendi pont: Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet-táblázat

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

mellékletek- rendelet tervezet;  beszámoló(szöveges); táblázat

6. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi kötségvetési maradványának elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- táblázat

8. napirendi pont: Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről

melléklet-ellenőrzési jelentés

9. napirendi pont: Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet (WIFI) bevezetésére (Frakció javaslat)

10. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány -Egészségügyi alapellátást és Szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító Rendszer kiépítése- bevezetése egészségügyi intézményeinkben

11. napirendi pont: Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére

12. napirendi pont: Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció (TFK) elfogadására

mellékletek- vélemények összefoglalója; helyzetfeltáró munkarész; Településfejlesztési koncepció;

Örökségvédelmi hatástanulmány

13. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos vélemény kialakítására

14. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak- célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának -nyújtandó támogatásra

15. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából nyújtott támogatásokra

16. napirendi pont: Javaslat gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

17. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról                melléklet- beszámoló 2015.

18. napirendi pont: Javaslat ,,Kezedben a biztonságod" közbiztonsági projekt vagy a ,,HelpyNet" közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésére

19. napirendi pont: Javaslat felperesi pertársaság magalakítására

20. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Dunasor 185005/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

21. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7., 186556/13 hrsz-ú ingatlanra vomatkozó használati megállapodás megkötésére

22. napirendi pont: Javaslat a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

23. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására

mellékletek- tanulmányterv; tervlapok

24. napirendi pont: Javaslat a 195803/1 és 195803/2 helyrajzi számú , természetben a Bp. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő-Vecsés út sarkán található ingatlanok hasznosítására

25. napirendi pont: Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz-ú , természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3 szám alatti lakás)

26. napirendi pont: Javaslat az osztatlan közös tulajdonban lévő, 186788/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú tulajdoni hányad hasznosítására

27. napirendi pont: Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására

mellékletek- átadás-átvételi jkv. 1.1; átadás-átvételi jkv 1.2; Dobó utca ingatlan karton 2.1;

lépcső ingatlan karton 2.2; kivonat KT 463/2013

28. napirendi pont:  Javaslat elvi hozzájárulás megadására

29. napirendi pont:

30. napirendi pont: Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

31. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 2015. évi munkájáról

32. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, a közhasznúsági melléklet elfogadására

Beszámoló a Klébl Márton Közalapítvány működéséről

Beszámoló a Soroksár Sportjáért Közalapítvány munkájáról

Beszámoló a Soroksári Dunáért és Soroksár városfejlesztéséért Közalapítvány működéséről

33. napirendi pont:  Javaslat az ,,Év Egészségügyi Dolgozója " cím adományozására (zárt ülés) 

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására


Javaslat ,, Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9." pályázaton való részvételre