2016. október 18.

   1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnökének Budapest Főváros XXIII.kerület 06.számú választókerületében 2016. október 2. napján tartott időközi helyi önkormányzati képviselő választásról szóló tájékoztatója

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 melléklet-táblázat

3. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia villámcsapás okozta kár helyreállításához nyújtandó támogatásra

4. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

5. napirendi pont: Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére

6. napirendi pont: Javaslat nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára ( Önálló képviselői indítvány)

7. napirendi pont: Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmenetes tulajdonba adásáról 

8. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére

9. napirendi pont: Javaslat a 187308 helyrajzi számú,természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Sodronyos u.43. szám alatt található ingatlan hasznosítására

10. napirendi pont: Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII.ker. Vadevezős u. 50. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

11. napirendi pont: Javaslat a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosítására

12. napirendi pont: Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonban lévő ingatlanok rendezésére

13. napirendi pont: Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsoaltos beszámítási megállapodás megkötésére

14. napirendi pont: Javaslat a 196856 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Molnár-szigeti Duna parton található ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára

15. napirendi pont: Javaslat a természetben a 186049 helyrajzi számü, Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezésére

16. napirendi pont: Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatára benyújtásra kerülő tervekről 

melléklet- térkép

17. napirendi pont: Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról

mellékletek: KT kivonat;  térképek

18. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére a MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

19. napirendi pont: Beszámoló az ,,állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről  

20. napirendi pont: Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére

21. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítására

22. napirendi pont: A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól

mellékletek: I.sz. Összevont Óvoda beszámolója; II.sz. Napsugár Óvoda beszámolója;  III.sz. Összevont Óvoda beszámolója

23. napirendi pont: A KLIK Budapest XXIII. tankerületének tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról

24. napirendi pont: Fellebbezés (zárt ülés)

25. napirendi pont: Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés)