2017. november 7.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására rendelet módosítása,  melléklet-ábra

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására   melléklet- táblázat

3. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.( II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és módosítására

4. napirendi pont: Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat közalkalmazottak jutalmazására

6. napirendi pont: Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására

7. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátások kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére

8. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

9. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására    melléklet- Alapító Okirat

10. napirendi pont: Javaslat a 187926/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton található ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére

11. napirendi pont: Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére és alapító okirat módosítására

12. napirendi pont: Javaslat a 195271/159 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hrivnák Pál utca- Dinnyehegyi út  által határolt  ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére 

13. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás  kezdeményezésére

14. napirendi pont: Javaslat perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (M.I.)

15. napirendi pont: Javaslat a 184292 helyrajzi számú, természetben a Duna parton található ingatlan kártalanítási igényével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

16. napirendi pont: Javaslat rekreációs célú földhasználati szerződés megkötésére a 195735 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan vonatkozásában

17. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

18. napirendi pont: Beszámoló az ,,állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről

19. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről

20. napirendi pont: Javaslat a 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)

21. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196201 és 196203 helyrajzi számú, természetben a Szitás utca és Lápos utca  által határolt  ingatlanok szabályozására