2017. szeptember 12.

1.  napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
mellékletek- SZMSZ rendelet módosítás 1. sz.; rendelet módosítás 2.sz.; rendelet módosítás 3.sz.

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat  Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
melléklet- táblázat

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
melléklet- táblázat

6. napirendi pont: Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. a. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Duna melletti terület)
melléklet- rendelet tervezet

7. napirendi pont: Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsoaltos döntések meghozatalára

8. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

9. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

10. napirendi pont: Javaslat a döntéshozatali eljárás során felmerülő személyes érintettség bejelentési kötelezettséggel összefüggő döntés meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. 2017. évi többlettámogatására

12. napirendi pont: Javaslat a személygépjármű tulajdonjogának elfogadására és térítésmentes átadására

13. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII .kerület Soroksár Önkormányzatának  Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására

14. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés megkötésére a XX. kerületi Önkormányzattal

15. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

mellékletek- általános tájékoztató ; A jelű adatlap ; B jelű adatlap

16. napirendi pont: Javaslat a térfigyelő rendszer 5 db új kamerával történő fejlesztéséhez szükséges kivitelezési költség elfogadásához

17. napirendi pont: Javaslat sírhely feletti rendelkezési jog átadásáról szóló döntés meghozatalára

18. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

19. napirendi pont: Javaslat a Magyar Telekom Nyrt.  és Soroksár Önkormányzata között a Páneurópa Általános Iskolán antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására

20. napirendi pont: Javaslat a Vodafone Magyarország Zrt. és Soroksár Önkormányzata között a 183358 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír u. 22. szám alatt található ingatlanon antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására

21. napirendi pont: Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú,  természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M.u. 121. ,,B" fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére

22. napirendi pont: Javaslat a 196547/1, 196548/1 és 196549/2 helyrajzi számú,  természetben a Budapest XXIII. kerület Orbán utcában található ingatlanok egyes részeinek megvásárlására

23. napirendi pont: Javaslat a 184330 helyrajzi számú,  természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed tulajdoni hányad értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

24. napirendi pont: Javaslat a 196196/1 hrsz-ú  ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatokkal és ingatlan- felajánlással kapcsolatos elvi döntések meghozatalára

25. napirendi pont: Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására

26. napirendi pont: Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz  szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására

27. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú  ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezésére

28. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195457-195458 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

29. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 184079/14 helyrajzi számú,  osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon található két fenyőfa kivágásához

30. napirendi pont: Javaslat a 184079/13 helyrajzi számú, természetben  a Budapest XXIII. kerület, Pacsirta közben található ingatlan 209/2839 hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására irányuló döntés meghozatalára

31. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

32. napirendi pont: Tájékoztató a ,,HelpyNet" közbiztonsági rendszer féléves működéséről

33. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés)