2018. május 15.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékjának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosítására     melléklet- kiegészítés illetményalap

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

 melléklet- táblázat

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet megalkotására,  2017. beszámoló-szöveges,  zárszámadás rendelet- tervezet, melléklet- táblázat

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadására

5. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről

melléklet- Ellenőrzési jelentés 2017.

6. napirendi pont: Javaslat közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására

7. napirendi pont: Javaslat a Rendőrkapitányság létesítésével kapcsolatos megállapodás elfogadására (Kiosztós)

8. napirendi pont: Javaslat a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére

9. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására

10. napirendi pont: Javaslat a nem Budapest XXIII. kerületi lakosok részére végzett fogászati RTG és CBCT felvételi árainak meghatározására

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatására

12. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára

13. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában

14. napiendi pont: Javaslat a 183206/5 , 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok tulajdonjogának csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett történő átruházására

15. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

melléklet- Gyermekvédelmi beszámoló 2017.

16. napirendi pont: Tájékoztató egy soroksári lakos közérdekű bejelentésével kapcsolatosan

17. napirendi pont: Tájékoztató egy soroksári lakos leveleivel kapcsolatosan (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)

18. napirendi pont: Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

19. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

20. napirendi pont: Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)

21. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

 

 Javaslat a 185876 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadának eladásáról szóló 128/2017. (III.14.) határozat hatályon kívül helyezésére és épületrész bontására