2018. március 13.

1. napirendi pont: Javaslat a Budapest, XXIII. kerület,Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon és környezetében feltárt talaj-és talajvíz- szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elbírálására (zárt ülés)

2. napirendi pont: Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melléklet- táblázat

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a 13/2011. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a házasságkötés és a bejegyzett élettársi  kapcsolat hivatali helyiségen kívüli  és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására

6. napirendi pont: Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendelet megalkotására, melléklet- rendelet tervezet

7. napirendi pont: Javaslat ivartalanítási program elfogadására, valamint macska és eb ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására

8. napirendi pont: Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

9. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatás nyújtására

10. napirendi pont: Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges  előzetes kötelezettségvállalásra

11. napirendi pont: Javaslat Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására 

12. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

13. napirendi pont: Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére

14. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata középtávú (2019-2023) Vagyongazdálkodási Koncepciójának elfogadására

15. napirendi pont: Javaslat a 186776 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére

16. napirendi pont: Javaslat elvi döntés meghozatalára a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

17. napirendi pont: Javaslat a (186834/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú (természetben : Bp. XXIII. Jakab apostol u.) ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére

18. napirendi pont: Javaslat a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok (természetben : Bp. XXIII. Csodaszarvas u.) T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére

19. napirendi pont: Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budaperst XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére

20. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u. ,,Tündérkert" területén található szolgálati lakás hasznosítási módjának meghatározására

21. napirendi pont: Javaslat a 185935 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlan bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

22. napirendi pont: Javaslat kisajátítási kártalanítás összegének elfogadására

23. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról

24. napirendi pont: Tájékoztató a szociális helyzetről

25. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

26. napirendi pont: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről

27. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról 

28. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (levételre javasolt)

29. napirendi pont: Javaslat a költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatára (levételre javasolt)

 

Sürgősséggel tárgyalandó: