2019. július 2.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- táblázat 5/2019. (II.22.) önk. rendelethez

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a. ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása)

5. napirendi pont: Javaslat az új kerületi építési szabályzat KÉSZ 2. a.-b. ütemének (Soroksár alsó terület) és a 3. a.-b. ütemének (Újtelep és M5 autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) jóváhagyására

mellékletek - 1.sz.  KÉSZ 2-3. ütem rendelet-tervezet; 2. sz.  KÉSZ 2-3. ütem rendelet-tervezet; 4.sz. KÉSZ 2-3. ütem rendelet-tervezet; 5. sz. KÉSZ 2-3. ütem rendelet-tervezet; 6. sz. KÉSZ 2-3. ütem rendelet-tervezet változással érintett területek; 7. sz. KÉSZ 2-3. ütem rendelet-tervezet KVSZ övezeti tervmódosítás; Rendelet-tervezet (KÉSZ Jogharminizáció + 2-3. ütem jóváhagyásra)

6. napirendi pont:Javaslat a Haraszti út M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására; melléklet- térkép Haraszti út -M0 összekötő út

7. napirendi pont:Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára

mellékletek - GOH festés terv; GOH grafikai tervek; GOH látványtervek;  csomópont tervek-ColorBrigade

8. napirendi pont: Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyílvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály sportpálya területe)

9. napirendi pont: Javaslat a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. tulajdonú, 186893 hrsz-ú ingatlan használatára szóló Kártalanítási Megállapodás megkötésére- KIOSZTÓS

10. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161- 163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításra

mellékletek- alapterület kimutatás;  A jelű koncepció; B jelű koncepció; C jelű koncepció; D jelű koncepció; E jelű koncepció

11. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)

Jegyzői észrevétel -Önálló Képviselői Indítványhoz

12. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)

Jegyzői észrevétel- Önálló Képviselői Idítványhoz;  Egyeztetőlap Tóth András

13. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására

14. napirendi pont: Javaslat kötelezettség vállalásokra- megkötendő vállalkozási szerződések díjaira

15. napirendi pont: Javaslat képviselői laptopok térítésmentes tulajdonba adására

16. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével

17. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására

18. napirendi pont: Javaslat villamos energiaellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadásra a DIGI Kft. részére

19. napirendi pont: Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

20. napirendi pont: Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére és gazdagodás elismerésére

21. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

22. napirendi pont: Tájékoztatás a BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2014-2018. közötti tevékenységéről

23. napirendi pont: Javaslat "Soroksár Díszpolgára" cím és "Soroksárért Érdemérem" adományozására (zárt ülés)

24. napirendi pont: Javaslat az "Év Kerületi Polgárőre" cím adományozására (zárt ülés)

25. napirendi pont: Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozatok módosítására (zárt ülés)

26. napirendi pont: Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Székelyhidi Júlia ügyében (zárt ülés)

27. napirendi pont: Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Árok Nóra ügyében (zárt ülés)

28. napirendi pont: Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)

29. napirendi pont: Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek - SZÓBELI

 

Sürgősséggel tárgyalandó: