2022. november 17.

1. napirendi pont:Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint egyéb önkormányzati rendeletek módosítására

3. napirendi pont:Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont:Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata kapcsán) - Rendelet-tervezet - 1.sz.melléklet

5. napirendi pont:Javaslat változtatási tilalom megszüntetésére

6. napirendi pont:Javaslat 2023. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

7. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására

8. napirendi pont:Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadára teendő új vételi és megváltási ajánlatok megtételéről, eladási ajánlat elfogadásáról szóló döntés meghozatalára

9. napirendi pont:Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196246/3 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcára merőlegesen futó ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

10. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között és a Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3) lévő 22 kV-os közcélú villamos hálózat áthelyezéséről, átalakításáról szóló megállapodások megkötésére

11. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget új híd, valamint a Haraszti út – M0 összekötés és híd kapcsán érintett földgázvezetékek kiváltásáról szóló együttműködési megállapodások megkötésére

12. napirendi pont:Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan - Péteri major átemelő - hasznosítása vonatkozásában)

13. napirendi pont:Jelentés a főépítész 2018-2022. közötti tevékenységéről

14. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. napirendi pont:Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2022. évi teljesüléséről

16. napirendi pont:Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról - 1.sz.melléklet - 2.sz.melléklet - 3.sz.melléklet

17. napirendi pont:Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

18. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)

19. napirendi pont:Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)