2015. április 14.

 

A 2015. április 14-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2015. (IV.14.) határozata a 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges Együttműködési Megállapodás jóváhagyására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2015. (IV.14.) határozata a 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a BKISZ projekt fel nem használt tartalékkerete terhére a Bp. XXIII. kerület közigazgatási területén megvalósuló szennyvízcsatornák kerületi önrész hozzájárulásának vállalására és a Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetésére a Fejlesztési Megállapodásban rögzítettek szerint” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2015. (IV.14.) határozata a 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2015. (IV.14.) határozata a 2015. április 14-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. április 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges Együttműködési Megállapodás jóváhagyására
2.) Javaslat a BKISZ projekt fel nem használt tartalékkerete terhére a Bp. XXIII. kerület közigazgatási területén megvalósuló szennyvízcsatornák kerületi önrész hozzájárulásának vállalására és a Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetésére a Fejlesztési Megállapodásban rögzítettek szerint
3.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
5.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2014. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)
6.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (9.45 órára javasolt)
7.) Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Apostolhegy területére vonatkozó szabályozási terv módosításának elfogadására)
10.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
11.) Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradvány elfogadására
12.) Javaslat gazdasági program elfogadására
13.) Javaslat a Rendészeti Osztály közterület-felügyelői létszámának bővítésére, ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére
14.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (10.00 órára javasolt)
15.) Önálló képviselői indítvány
16.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról (10.15 órára javasolt)
17.) Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (10.30 órára javasolt)
18.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 19.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásához önkormányzati véleménynyilvánításra
20.) Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására
21.) Javaslat ingatlanok hasznosítására
22.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (11.00 órára javasolt)
23.) Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra (11.15 órára javasolt)
 
24.) Javaslat kisajátítási eljárás megindítására
25.) Javaslat rendezési terv végrehajtására és kötelezettség vállalására
26.) Javaslat elővásárlási jognyilatkozat megtételére
27.) Tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről és javaslat a 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
28.) Javaslat a katasztrófavédelem támogatására (11.30 órára javasolt)
29.) Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (zárt ülés)
30.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015.(IV.14.) határozata a 11/2015. (I.20.) határozattal módosított  502/2014. (IX.09.) Ök. határozat (a Budapest XXIII., 196197/63 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről) módosításáról 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a11/2015.(I.20.) határozattal módosított 502/2014. ( IX.09.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2015. (IV. 14.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos 77/2015. (II.17.) számú döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 77/2015.(II.17.) határozatának végrehajtási határideje a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. július 1-jei rendes ülésének időpontja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2015. (IV.14.) határozata a 13/2015. (I.20.) határozattal módosított  60/2014. (II.18.) Ök. határozat végrehajtási határidejének módosításáról, valamint a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetével kötött támogatási szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 13/2015. (I.20.) Ök. határozattal módosított 60/2014. (II.18.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére módosítja.
II. felhatalmazza a polgármestert a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének elnökével kötött támogatási szerződés módosítására azzal, hogy az eredeti támogatási szerződés tartalmától – a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: a szerződés módosítására: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2015. (IV.14.) határozata a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti Együttműködési Megállapodást a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat benyújtásához.
II. felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás beküldésére a Magyar Államkincstárhoz.
III. a pályázatot a rövid benyújtási határidőre való tekintettel utólag jóváhagyja.
Határidő: 2015. április 16.
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2015. (IV. 14.) határozata a BKISZ projekt fel nem használt tartalékkerete terhére megvalósuló Bp. XXIII. kerület szennyvízcsatornák kerületi önrész hozzájárulásának vállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a BKISZ projekt keretében megvalósuló újabb szennyvízcsatornák építésével a Bp. XXIII. kerület Káposztásföld utca, Bp. XXIII. kerület Erzsébet utca (Táncsics Mihály u. – Grassalkovich út közötti szakasz) és Bp. XXIII. kerület Zsilvölgy utca (Házikert utca – MÁV Kelebiai vasútvonal közötti szakasz) területeken, amelyhez vállalja, hogy a kerületi önrész hozzájárulását a Főváros Önkormányzat részére megfizeti a „BKISZ projekt megvalósításának támogatására és projektben szükséges önerő biztosításában való közreműködésre” tárgyban létrejött megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítettek szerint.
II. az I. pontban részletezett önerő biztosításának forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított, a Megállapodásban rögzített keretösszeg.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen döntéséről a Főpolgármester-helyettest tájékoztassa.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a további csatornázási munkák várható becsült összértéke alapján a Megállapodásban rögzített keretösszeg növelése szükséges, a Megállapodás módosítását, továbbá a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: a III. pont vonatkozásában: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2015. (IV.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott (ügyiratszám) számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a P. F. eladó és dr. H. K. N. vevő között, (a helyrajzi számú, m2 nagyságú, szántó és nádas művelési ágú ingatlan  tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten,) 2014.  napján kelt adásvételi szerződést támogatja, mert a Kamara döntésétől eltérően a (összeg) Ft/m2 vételárat nem tartja aránytalannak a föld forgalmi értékéhez viszonyítva.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályát és az érintett ügyfelet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015. (IV.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott (ügyiratszám) számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a P. F. eladó és dr. H. K. N. vevő között, (a helyrajzi számú,  m2 nagyságú, szántó és nádas művelési ágú ingatlan  tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten,) 2014. (dátum). napján kelt adásvételi szerződést támogatja, mert a Kamara döntésétől eltérően az (összeg) Ft/m2 vételárat nem tartja aránytalannak a föld forgalmi értékéhez viszonyítva.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályát és az érintett ügyfelet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2015. (IV.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott (ügyiratszám) számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a Sz. I. eladó és dr. H. M. vevő között, (a helyrajzi számú,  m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan  tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten,) 2014. (dátum) napján kelt adásvételi szerződést jóváhagyja, mert a Kamara döntésétől eltérően álláspontja szerint a szerződés nem alkalmas a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályát és az érintett ügyfelet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2015. (IV.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben dr. H. K. N. vevő által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2015. (IV.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben dr. H. K. N. vevő által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2015. (IV.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben dr. H. M. vevő által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2015. (IV.14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 21. § (2) bekezdés e.) pontjában a „Soroksár kiváló sportolója” elismerő címmel járó pénzjuttatás összege „százezertől ötszázezer forintig” szövegrésszel kerüljön megállapításra.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2015. (IV.14.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági jelentést.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2015. (IV.14.) határozata az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az Önkormányzat 2014 évi költségvetési maradványának összegét 2.479.017.042.-Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2015. (IV.14.) határozata az Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját.
II. felkéri a Polgármestert a Gazdasági Program aláírására.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2015. (IV.14.) határozata a Rendészeti Osztály közterület-felügyelői létszámának bővítésére, ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal létszámát 2015. május 1. napjától 5 fővel megemeli (a Humán-közszolgáltatási Osztály 1 fővel való csökkentése és a Rendészeti Osztály 6 fővel történő emelése alapján). Az ehhez szükséges fedezetet a 2015. évi költésvetésben a költségvetési maradvány soron biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2015. július 01.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2015. (IV.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának csökkentésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal (Humán-közszolgáltatási Osztály létszámának terhére) létszámát 2015. december 01. napjától 1 fővel csökkenti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2015. december 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2015. (IV.14.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (IV.14.) határozata a Ráckevei H6-os HÉV üzemeltetésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Ráckevei H6-os HÉV üzemeltetőjét, hogy a felerősödött rezgést szüntesse meg, a szükséges javítási munkálatokat végezze el.
II. felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, készítsen Tömegközlekedési Hatástanulmányt, hogy korszerűbb tömegközlekedési járművekkel válthassák ki a Ráckevei hév szerelvényeit, így rendezett városkép és jobb közúti közlekedés kialakítása érdekében, mely elősegíti a hévpálya mellett élők nyugalmának biztosítását.
III. felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a Gödöllői HÉV mintájára a H6 forgalma irányait cserélje meg annak érdekében, hogy a pályát keresztező közúti közlekedést kevésbé zavarja, így rövidebb ideig tarthat a keresztirányú tilos jelzés
IV. felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a Haraszti út Hunyadi utcai átjárójánál létesítsen HÉV megállót az érintett körzet lakóinak tömegközlekedésének javítása érdekében.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Fővárosi Önkormányzatot.
VI. felkéri Geiger Ferenc polgármestert és Orbán Gyöngyi alpolgármester asszonyt, hogy az elfogadott határozati javaslatokat Soroksár érdekében képviseljék a Fővárosi Közgyűlésben.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2015. (IV.14.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Ú. B. R. 1214 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Ú. B. R. 1214 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra M. L. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra M. L. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra F. E. 1222 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra F. E. 1222 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra M. J. J. 8230 Balatonfüred, (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra M. J. J. 8230 Balatonfüred, (lakcím) sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra O. F. D. 1237 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra O. F. D. 1237 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra K. E. B. 1238 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
K. E. B. 1238 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra J. L. 1238 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
J. L. 1238 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Zs. I. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Zs. I. 1239 Bp., (lakcmí) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra H. E. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
H. E. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Á. Sz. 1203 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
Á. Sz. 1203 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra E. J. F. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
E. J. F. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra G. S. 1237 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
G. S. 1237 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra D. J. K. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
D. J. K. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra dr. S. K. 1107 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
dr. S. K. 1107 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra P. A. 1237 Bp., (lakcím) ajtó sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
P. A. 1237 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra L. K. Zs. 1238 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
L. K. Zs. 1238 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost bírósági ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2015. (IV.14.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra L. I. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnökké való megválasztásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
L. I. 1239 Bp., (lakcím) sz. alatti lakost nem választja meg bírósági ülnöknek.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2015. (IV. 14.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Farkas Kálmán (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) lemondását a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségéről 2015. április 30-ai hatállyal tudomásul veszi.
II. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 2015. május 1-től Szűcs Mihály Pál (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) -t bízza meg 2017. március 31. napjáig terjedő határozott időre. A megválasztott ügyvezető részére 2015. május 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
Gépkocsi használat
Mobiltelefon használat legfeljebb
A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.
III. felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2015. (IV.14.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.    a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:”
2. az Alapító Okirat 8.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.2. Az üzletrész átruházás a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.”
3. az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9. A nyereség felosztása
A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
A számviteli előírások megtartásával a tag részére osztalékelőleg fizethető ki. Az osztalék vagy az osztalékelőleg nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is kifizetésre kerülhet, melynek módjáról esetenként az alapító határozattal dönt.”
4. az Alapító Okirat 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
-       a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
-       osztalék, osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
-       pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
-       elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
-       az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
-       az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
-       eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
-       üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
-       a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
-       a 3:123 §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
-       a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
-       a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
-       olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 § (1) 1. pont], illetve élettársával köt;
-       a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
-       a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
-       az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
-       a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
-       a társasági szerződés módosítása;
-       a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
-       törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
-       törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
-       törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
-       törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
-       mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
5. az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Az ügyvezető
A társaság ügyvezetője:
Név: Szűcs Mihály Pál
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre,
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. május 1.
A megbízatás lejárta: 2017. március 31.”
6. az Alapító Okirat 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.”
7. az Alapító Okirat 13.1.. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Szűcs Mihály Pál
Név: …………………………………”
8. az Alapító Okirat 15. pontja törlésre kerül és ennek megfelelően a sorszámozás folytatólagosan emelkedő számsorrendben változik
9. az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Egyéb rendelkezések
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízással összefüggő önkormányzati véleményről
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 68.§ (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási jogával élve úgy dönt, hogy a rendelkezésére álló információk ismeretében
I. Jakab Gedeon pályázó megbízását a Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állására javasolja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete igazgatóját értesítse.
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. 186100 hrsz.-ú, természetben (cím) szám alatt található lakás N. I. bérlő részére történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. ker. 186100 hrsz.-ú, természetben a (cím) szám alatt található lakást értékbecslés ismeretében értékesíti N. I. bérlő részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185901/0/A/3 hrsz.-ú, természetben (cím) szám alatt található lakás B. R. bérlő részére történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. ker. Budapest XXIII. ker. 185901/0/A/3 hrsz.-ú, természetben (cím) szám alatt található lakást értékbecslés ismeretében értékesíti B. R. bérlő részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2015 (IV.14.) határozata a Budapest XXIII., Könyves u. 56. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja a 10/2009. (I.20.) Ök. sz. határozatát és a Budapest, XXIII. kerület Könyves u. 56. fszt. 1. szám (hrsz.:183894) alatti önkormányzati lakást 2015. május 1. napjától méltányosságból, pályázaton kívül adja bérbe.
II. felkéri a Polgármestert új előterjesztés készítésére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Hungária köz 187257/5 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 260/2013. (VI.4.) Ök. határozatot.
II. értékesíti a Hungária köz 187257/5 hrsz-ú ingatlant.
III. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Hungária köz 187255/5 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 261/2013. (VI.4.) Ök. határozatot.
II. értékesíti a Hungária köz 187255/5 hrsz-ú ingatlant.
III. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Köves út 132. sz. alatti, 195159/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 262/2013. (VI.4.) Ök. határozatot.
II. Budapest XXIII. ker. Köves út 132. sz. alatti, 195159/2 hrsz-ú ingatlant önkormányzat általi lakásépítésre biztosítja.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Hunyadi u. 187430/3, 187428 hrsz.-ú ingatlanok hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 263/2013. (VI.4.) Ök. határozatot.
II. a Hunyadi út 187430/3 és 187428 hrsz.-ú ingatlanokat - egyesítést követően - önkormányzat általi lakásépítésre biztosítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Külső Vörösmarty u. 183695/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 264/2013. (VI.4.) Ök. határozatot.
II. értékesíti a Külső Vörösmarty u. 183695/4 hrsz.-ú ingatlant.
III. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. nem értékesíti a Külső Vörösmarty u. 183695/4 hrsz.-ú ingatlant H. N. részére.
V. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Köves u. 198. sz. alatti,195268 hrsz.-úingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi az 575/2011. (I.13.) Ök. határozatot.
II. a Budapest XXIII. ker. Köves u. 198. sz. alatti, 195268 hrsz.-ú ingatlant értékesítés nélkül hasznosítja.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Házhajó u. 157. sz. alatti, 186593/81 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. értékesíti a Házhajó u. 157. sz. alatti, 186593/81 hrsz.-ú ingatlant.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca mentén 7 db ingatlan (195271/149-155 hrsz.) hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest XXIII., Eperföld utca mentén 7 db telek ½-ed tulajdoni hányadát (195271/149-155 hrsz.) értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert a Fővárosi Önkormányzat értesítésére és az értékbecslés megrendelésére.
Határidő:2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Kelep u. 187257/4hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. értékesíti a Kelep u. 187257/4 hrsz.-ú ingatlant.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2015.(IV.14.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Kardiológiai Osztály II. emeleti részlegének részleges rekonstrukciójára, 2 kórterem és a hozzájuk tartozó vizesblokk kialakítására, a kezelő-vizsgáló helyiség, valamint az orvosi szoba, illetve a kapcsolódó elektromos- és vízhálózat átalakítására és felújítására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési maradvány sora terhére 15.240.000,- Ft egyösszegű támogatást biztosít.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. április 30., a költségvetési     rendelet módosítása tekintetében 2015. május 12.
Felelős:     Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2015.(IV.14.) határozata a Heim Pál Gyermekkórház részére autóvásárláshoz nyújtott támogatás biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
 
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén élő 0-14 éves korú gyermeklakosság alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásának javítása érdekében, a Heim Pál Gyermekkórház (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 86., adószám: 15490335-2-42, bankszámlaszám: 10023002-00317708-00000000, képviseli: Dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos) részére, autóvásárláshoz 5.800.000,- Ft támogatást biztosít, melynek forrása a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet módosításának elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Nagy Anikó Főigazgató Asszonyt.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. április 30., a költségvetési rendelet módosítása tekintetében 2015. május 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186777 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186777/1) és (186777/3) hrsz.-ú ingatlanok, valamint (186778/2) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 76 m2 , a (186779/4) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 5 m2, a (186779/6) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 8 m2, a (186780/1) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 22 m2 területű ingatlanrészek kisajátítási eljárásának megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186777 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186777/1) és (186777/3) hrsz.-ú ingatlanok, valamint (186778/2) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 76 m2 , a (186779/4) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 5 m2, a (186779/6) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 8 m2, a (186780/1) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 22 m2 területű ingatlanrészek kisajátítási eljárásának megindítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási terv megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási terv megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást (utcanyitást) 2015. évi kezdéssel végrehajtja, és kezdeményezi és kérelmezi Budapest XXIII. 186855/5 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kisajátítási terv megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2017. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan, a rendezési terv szerinti szabályozáshoz (utcanyitáshoz) és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan kisajátításához a 2016. évi költségvetésben a fedezetet 120.000.000.- Forint összegben biztosítja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésénél a jelen határozatban vállalt kötelezettséget vegye figyelembe.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Vágóhíd u. 112. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. P. T. és P. K. I. eladók, valamint R. Zs. és P. É. M. között, a 2015. március 12.-én, a 184079/14 hrsz.-ú ingatlan 206-206/5448 arányú tulajdoni hányadának (Bp. XXIII. ker. Vágóhíd u. 112. sz.) 18.600.000 Ft vételáron történő értékesítése vonatkozásában elővásárlási jogával nem kíván élni.
II. felkéri a Polgármestert kérelmező értesítésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
          
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2015. (IV.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2014. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2014. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2015. (IV.14.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
jóváhagyja az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentését a melléklet szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2015. (IV.14.) határozata a Készenléti Egészségügyi Szolgálat részére nyújtott támogatásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat a Készenléti Egészségügyi Szolgálathoz kapcsolódó ügyeleti ellátásának javítása érdekében, a Tűzoltó Doktor Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Fényező utca 15., adószám: 23956641-1-13, bankszámlaszám: 10800014-50000006-13286764) képviseli: Dr. Pék András, mint a képviseletre jogosult ügyvezető részére, autóvásárláshoz, időszerű eszközök beszerzéséhez, illetőleg a szükséges ápolói/asszisztensi segítség igénybevételéhez a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány sora terhére 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer Forint támogatást biztosít.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet módosításának elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Pék András ügyvezető Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. április 30., a költségvetési rendelet módosítása tekintetében 2015. május 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2015. (IV. 14.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2015. (IV. 14.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat 3. a) pontjának második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A közalapítvány a céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: sport, ifjúsági ügyek.
A közalapítvány a tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:”
2.     Az Alapító Okirat 3. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b/ Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.”
3.     Az Alapító Okirat 7. pontjának az első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A kuratórium tagjait valamint a kuratórium elnökének személyét a Ptk. 3:399. § (1) alapján az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.”
4.     Az Alapító Okirat 7. b) pontjában Tüskés Józsefné adatai kiegészülnek az alábbiakkal:
„(an.: )”
5.     Az Alapító Okirat 7. c) pontjában felsorolt személyek adatai kiegészülnek az alábbiakkal:
[M. I.] - „(an.: )”
[V. L.] – „(an.: )”
[B. K.] – „(an.: )”
[L. K. M. E.] – „(an.: )”
6.     Az Alapító Okirat 7/A 1./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„1./ A Ptk. 3:399.§ (2-3) bekezdése alapján a kuratórium az üléseit munkaterve szerint, de legalább évente két alkalommal tartja, amely üléseket az elnök hív össze.  A kuratóriumi ülés összehívását bármely kuratóriumi tag kérheti a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
 
Lemondó nyilatkozat tárgyalása esetén a kuratórium ülését 15 napon belül össze kell hívni.
A felügyelő bizottság kezdeményezésére az elnök 30 napon belül köteles összehívni a kuratórium ülését.
A kuratórium ülései – külön jogszabályban foglalt korlátozások figyelembe vételével – nyilvánosak. Az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról két héttel az ülés előtt igazolható módon postai úton ajánlott vagy tértivevényes levél formájú levélben, illetve e-mailben kell értesíteni a kuratórium tagjait.”
7.     Az Alapító Okirat 7/A 3./c., pontja az alábbiak szerint módosul:
„c., - az éves költségvetés és mérlegbeszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról, abban az esetben, ha az alapítvány közhasznúvá válik,”
8.     Az Alapító Okirat 7/A 4. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A kuratórium éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít, abban az esetben, ha az alapítvány közhasznúvá válik, melyeknek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.”
9.     Az Alapító Okirat 8. b/ pontja  az alábbiak szerint módosul:
„b/ A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, abban az esetben, ha az alapítvány közhasznúvá válik, melyek elfogadásáról minősített szótöbbséggel határoz.”
10.                       Az Alapító Okirat 11. a) pontjában A. Gy. adatai kiegészülnek az alábbiakkal:
                            „(an.: )”
11.                       Az Alapító Okirat 11. b) pontjában felsorolt személyek adatai kiegészülnek az alábbiakkal:
                            [B. G.] – „(an.: )”
                            [K. G.] – „(an.: )”
12.                       Az Alapító Okirat 13. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A közhasznú szervezetekről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bekezdésében foglaltak részletezését a közalapítvány kuratóriumának SZMSZ-e tartalmazza, abban az esetben alkalmazandó, ha az alapítvány közhasznúvá válik.
II. Jóváhagyja a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2015. (IV.14.) határozata zárt ülés elrendeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendet zárt ülés keretében tárgyalja.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2015. (IV.14.) határozata K. G. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. G. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2015. (IV.14.) határozata S. M. Á. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. S. M. Á. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építés befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2015. (IV.14.) határozata B. J. és B. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. J. és B. J. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építés befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2015. (IV.14.) határozata H. J. és H. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. J. és H. J. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2015. (IV.14.) határozata Sz. P. P. és Sz. P. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. P. P. és Sz. P. P. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2015. (IV.14.) határozata T. Zs. és K. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. T. Zs. és K. E. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2015. (IV.14.) határozata J. Gy. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. J. Gy. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2015. (IV.14.) határozata I. Á. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. I. Á. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2015. (IV.14.) határozata P. V. és P. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. P. V. és P. F. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2015. (IV.14.) határozata P. K. Á. K. és P. R. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. P. K. Á. K. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos és P. R. 2251 Tápiószecső, (lakcím) szám alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építés befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2015. (IV.14.) határozata H. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. A. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2015. (IV.14.) határozata K. S. és K. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. S. és K. S. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház tetőtér-beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2015. (IV.14.) határozata H. F. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. F. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2015. (IV.14.) határozata M.-M. A. K. és M. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. M.-M. A. K. és M. T. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2015. (IV.14.) határozata M. F. I. és M. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. M. F. I. és M. M. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2015. (IV.14.) határozata Cs. P. és Cs. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Cs. P. és Cs. M. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott  kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház vásárlásához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2015. (IV.14.) határozata L. N. V. és L. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. L. N. V. és L. I. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2015. (IV.14.) határozata H. L. és B. R. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. L. és B. R. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2015. (IV.14.) határozata Cs. I. L. és Cs. K. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Cs. I. L. és Cs. K. M. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2015. (IV.14.) határozata V. J. és V. P. Zs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. V. J. és V. P. Zs. 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakosok részére - a benyújtott  kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2015. (IV.14.) határozata H. I. és H. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. I. és H. I. 1238 Budapest (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2015. (IV.14.) határozata H. J. és S. G. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. J. és S. G. J. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott  kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatás szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2015. (IV.14.) határozata B. A. I. és B. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. A. I. és B. M. 1237 Budapest (lakcím) alatti lakosok részére - a benyújtott  kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2015. (IV.14.) határozata Cs. L. és Cs. Z. N. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Cs. L. és Cs. Z. N. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház tetőtér-beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2015. (IV.14.) határozata F. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. F. K. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2015. (IV.14.) határozata B. É. és B. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. É. és B. I. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2015. (IV.14.) határozata C. H. és O. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. C. H. és O. S. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2015. (IV.14.) határozata U. A. és U. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. U. A. 1239 Budapest, (lakcím) és U. A. 1203 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2015. (IV.14) határozata K. A. és K. L. O. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. A. 2235 Mende, (lakcím) és K. L. O. 1025 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház építés befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2015. (IV.14.) határozata V. D. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
I. V. D. T. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötéséhez kézfizető kezeseket biztosít, mivel az ingatlan tulajdoni lapján első ranghelyen álló Erste Bank Hungary Nyrt. a jelzálogjog bejegyzéséhez nem járul hozzá.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2015. (IV.14.) határozata Sz. S. és Sz. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. S. és Sz. S. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2015. (IV.14.) határozata K. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. M. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2015. (IV.14.) határozata L. Z. és B. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. L. Z. és B. K. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2015. (IV.14.) határozata Sz.-P. R. A. és Sz. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz.-P. R. A. és Sz. K. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2015. (IV.14.) határozata Sz. Á. és Sz. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
I. Sz. Á. és Sz. E. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház vásárlásához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hgoy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2015. (IV.14.) határozata Sz. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. K. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2015. (IV.14.) határozata G. É. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. G. É. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (IV.14.) határozata F. T. és Sz. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. F. T. 1238 Budapest, (lakcím) és Sz. E. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., Erzsébet utca 43. sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2015. (IV.14.) határozata Sz. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. A. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2015. (IV.14.) határozata Gy. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Gy. M. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2015. (IV.14.) határozata L.-Sz. A. és L. Z. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. L.-Sz. A. és L. Z. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötéséhez kézfizető kezeseket biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2015. (IV.14.) határozata Cs. B. és Cs. B. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Cs. B. és Cs. B. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2015. (IV.14) határozata H. M. és H. E. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. M. és H. E. M. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötéséhez kézfizető kezeseket biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2015. (IV.14) határozata Sz. Zs. J. és Sz. B. É. Zs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. Zs. J. és Sz. B. É. Zs. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2015. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2015. (IV.14.) határozata H. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. M. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2015. (IV.14.) határozata T. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. T. K. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2015. (IV.14.) határozata A. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. A. M. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2015. (IV.14.) határozata W. A. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. W. A. J. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg, azzal a feltétellel, hogy a jogerős építési engedélyt 2015. május 31. napjáig becsatolja és a szerződés megkötéséhez kézfizető kezeseket biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2015. (IV.14.) határozata W. Zs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. W. Zs. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg),- Ft helyi támogatást állapít meg azzal a feltétellel, hogy a jogerős építési engedélyt 2015. május 31. napjáig becsatolja és a szerződés megkötéséhez kézfizető kezeseket biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, iratokat, okiratokat legkésőbb 2015. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2015. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2015. (IV.14.) határozata Z. M. és Z. R. V. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Z. M. 1238 Budapest, (lakcím) és Z. R. V. 1223 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „építés, bővítés esetén mellékletként csatolandó továbbá a jogerős építési engedély, a tervrajz és műszaki leírás”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2015. (IV.14.) határozata V. D. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. V. D. 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (6) bekezdés a/ pontjában foglaltaknak, mely szerint helyi támogatás nem adható „ha a támogatott írásbeli felszólítás ellenére a megjelölt határidőre hátralékát nem rendezte”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2015. (IV.14.) határozata K.-P. K. és K. A. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K.-P. K. és K. A. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „Az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2015. (IV.14.) határozata F. K. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. F. K. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (2a) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „ismételt helyi támogatás adható az első kérelem benyújtását követő öt év eltelte után annak a kérelmezőnek is, aki a korábban felvett kölcsön törlesztését … legalább öt éven át folyamatosan, a fizetési ütemezésnek megfelelően, elmaradás nélkül teljesítette”. Tekintettel arra, hogy a kérelmezőnek 2 db folyamatban lévő helyi támogatási szerződése van, harmadik igénybevételére nem jogosult.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2015. (IV.14.) határozata R. I. és R. I. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. R. I. és R. I. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (2a) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „ismételt helyi támogatás adható az első kérelem benyújtását követő öt év eltelte után annak a kérelmezőnek is, aki a korábban felvett kölcsön törlesztését … legalább öt éven át folyamatosan, a fizetési ütemezésnek megfelelően, elmaradás nélkül teljesítette”. A kérelmezők előző helyi támogatási kérelme és szerződése óta 5 év még nem telt el.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2015. (IV.14.) határozata H. E. és H. Zs. Zs. M. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. E. és H. Zs. Zs. M. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (2a) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „ismételt helyi támogatás adható az első kérelem benyújtását követő öt év eltelte után annak a kérelmezőnek is, aki a korábban felvett kölcsön törlesztését … legalább öt éven át folyamatosan, a fizetési ütemezésnek megfelelően, elmaradás nélkül teljesítette”. A kérelmezők előző helyi támogatási kérelme és szerződése óta 5 év még nem telt el.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2015. (IV.14.) határozata L. Zs. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. L. Zs. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet
a) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában,
b) 4.§ (1) bekezdés f) pontjában, és
c) 4.§ (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak,
mely szerint a kérelemhez csatolni kell a „kérelmező jövedelemigazolását”, „a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról”, valamint „saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített részletes költségvetést”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2015. (IV.14.) határozata R. K. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. R. K. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet
a) 4.§ (1) bekezdés f) pontjában,
b) 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak,
mely szerint a kérelemhez csatolni kell „a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról” vagy „saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített részletes költségvetést”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2015. (IV.14.) határozata H. I. és H. I. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. I. és H. I. 1239 Budapest, (lakcím9 szám alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet
a) 5.§ (3) bekezdés b) pontjában, és
b) 5.§ (3) bekezdés i) pontjában foglaltaknak,
mely szerint „a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján megállapítható, hogy annak alacsony volta miatt nem várható a kölcsön visszafizetése”, továbbá „a támogatást önkormányzati bérlakás felújításhoz, korszerűsítéséhez kéri”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2015. (IV.14.) határozata O. J. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. O. J. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet
a) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában,
b) 4.§ (1) bekezdés f) pontjában,
c) 4.§ (1) bekezdés g) pontjában, illetőleg
d) 5.§ (5) bekezdésében foglaltaknak,
mely szerint a kérelemhez csatolni kell a „kérelmező jövedelemigazolását”, „a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról” vagy „saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített részletes költségvetést”. Mindezeken túlmenően „az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2015. (IV.14.) határozata Sz. J. és Sz. J. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. J. és Sz. J. 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „Az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2015. (IV.14.) határozata G. Zs. és G.  J. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. G. Zs. és G. J. 1237 Budapest, (lakcím9 szám alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint „Az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2015. (IV.14.) határozata a helyi támogatásra biztosított költségvetési keret megemeléséről (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2015. évi költségvetésében helyi támogatásra biztosított 20.000.000,- Ft-os keretet 9.300.000,- Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány kerete terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításáról intézkedni szíveskedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester