2015. február 13. - Rendkívüli ülés


A 2015. február 13-án megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (II.13.) határozata a 2015. február 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. február 13-ai Képviselő-testületi ülésén a meghívóban szereplő „Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” c. napirendi pontot utolsó napirendi pontként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (II.13.) határozata a 2015. február 13-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. február 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat a „Molnár-sziget Tündérkert” működtetésével kapcsolatos döntésre
3.) Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére
4.) Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (II.13.) határozata a Molnárszigeti ifjúsági tábor „Tündérkert” működtetésével kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
I. a Molnárszigeti ifjúsági tábor (186681/3 hrsz., 186681/4 hrsz.) „Tündérkert” működtetését a kert,- és parkfenntartás kivételével 2015. április 1. napjától a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményén keresztül látja el.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő ülésére terjessze be a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító okiratának szükséges módosítását, valamint tegyen javaslatot a 2015. évi költségvetést érintő szükséges átcsoportosításokra.
Határidő: 2015. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (II.13.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2015. évben 50.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2015. évben 56.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban,  a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft-ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést 6.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2015. évi költségvetésben való szerepeltetése felől.
Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2015. évi költségvetése fő összegeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
 
                   költségvetési kiadási főösszegét       6.404.876.000 Ft-ban
                   finanszírozási kiadásait                                      -                                   
                   költségvetési bevételi főösszegét      4.554.876.000 Ft-ban
                   finanszírozási bevételeit                   1.850.000.000 Ft-ban
                   kiadási és bevételi főösszegét           6.404.876.000 Ft-ban
határozza meg.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  Képviselő-testületének 31/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet alapján 1.194.601.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 7.2. sz. melléklet szerint 42.355.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 2015. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak összegét a 8. sz. melléklet szerint 172.610.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 2015. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2015. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei összegének meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és befizetési kötelezettségeit a 9. sz. melléklet szerint 129.396.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók (köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, a közfeladatot ellátók és az ösztöndíjas foglalkoztatottak) személyi juttatásainak és befizetési kötelezettségeinek összegét a 9.1. sz. melléklet szerint 700.396.000 Ft-ban határozza meg.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2015. évi működési és finanszírozási  kiadásainak, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 10.1. melléklet szerint 3.319.637.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 10.2. sz. melléklet szerint 287.589.000 Ft-ban határozza meg.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet szerint 1.284.126.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2015. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék összegének meghatározásáról
A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 45.000.000 Ft-ban határozza meg.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (II.13.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2015. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (II.13.) határozata a 2015. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot az 16. sz. melléklet szerint határozza meg, a következő bontásban: a közalkalmazotti létszám 283 fő, a köztisztviselői létszám 136 fő, közfeladatok ellátásával foglalkoztatott dolgozók létszáma 2015. december 31-ig 25 fő.
 
Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (II.13.) határozata a 135-ös buszjárat Péteri-major érintésével történő működtetésével  és finanszírozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a 135-ös busz milyen módon működtethető úgy, hogy csúcsidőben érintse a Péteri-majort, valamint hogy milyen módon vonható be ennek finanszírozásába az Auchan”