2015. február 17.

A 2015. február 17-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015. (II.17.) határozata a 2015. február 17-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. február 17-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat ingatlanok hasznosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (II.17.) határozata a 2015. február 17-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. február 17-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Bp. XXIII. kerület Meder utca melletti 186686 hrsz-ú 832 m2 nagyságú ingatlan ingyenes használatba adására a PENTA Általános Építőipari Kft. mint kivitelező részére a Bp. XXIII. kerület Molnár szigeti szennyvízcsatornák építésének idejére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (II.17.) határozata a 2015. február 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. február 17-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Bp. XXIII. kerület Meder utca melletti 186686 hrsz-ú 832 m2 nagyságú ingatlan ingyenes használatba adására a PENTA Általános Építőipari Kft. mint kivitelező részére a Bp. XXIII. kerület Molnár szigeti szennyvízcsatornák építésének idejére
2.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013. (III.22) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
5.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat elbírálására (9.30 órára javasolt) (zárt ülés)
6.) Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására
7.) Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
9.) Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
10.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
11.) Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására
12.) Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
13.) Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra
14.) Javaslat megállapodás megkötésére az Önkormányzat beruházásában megvalósuló Külső Vörösmarty utca 183685 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen meglévő közvilágítási hálózat tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan
15.) Javaslat megbízási szerződés megkötésére „villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában 2016. évi szerződéses időszakra vonatkozóan, illetve tagfenntartási nyilatkozat megtétele a korábban megkötött szindikátusi szerződés tekintetében
16.) Javaslat kártérítés megítélésére
17.) Javaslat közterület elnevezés kezdeményezésére
18.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
19.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2015. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására
20.) Javaslat a 49/2013.(II.12.) Ök. határozat II. pontjának hatályon kívül helyezésére (Meddőhányó utcai Kápolna)
21.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról (10.30 órára javasolt)
22.) Javaslat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek rekreációs célra történő kijelölésére
23.) Javaslat használati megállapodás jóváhagyására és határozatok hatályon kívül helyezésére
24.) Javaslat ingatlanok értékesítésére
25.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
26.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
27.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról (11.00 órára javasolt)
28.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (11.30 órára javasolt)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (II.17.) határozata a 166/2014. (III.18.) Ök. határozattal, a 348/2014. (VI.10.) Ök. határozattal, valamint az 593/2014. (XI.25.) határozattal módosított 541/2013. (XI.05.) Ök. határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 166/2014. (III.18.) Ök. határozattal, a 348/2014. (VI.10.) Ök. határozattal, valamint az 593/2014. (XI.25.) határozattal módosított 541/2013. (XI.05.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (II.17.) határozata a 144/2000. (V.16.) Ök. sz. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 144/2000. (V.16.) Ök. sz. határozat I. pontját módosítja az alábbiak szerint:
I. 2015. február 17-től Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Soroksári Búcsú rendezvényét a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen kívánja rendezni.”
II. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015. (II.17.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról szóló 16/2015. (I.20.) számú határozatának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a 16/2015. (I.20.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott () számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a (név) eladó és (név) vevő között Budapesten, 2014. szeptember 9. napján (helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában) létrejött adásvételi szerződés jóváhagyását támogatja, mivel nem tartja felhalmozási célú ingatlanszerzésnek a  (m2) területet, valamint nem tartja magasnak a vételárat, tekintettel arra, hogy Soroksáron ez a vételár a már korábban szokásosnak megfelelő.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályát és az érintett ügyfelet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (II.17.) határozata a 186686 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. kerület Meder utca melletti 186686 hrsz-ú 832m2 nagyságú ingatlant ingyenesen használatba adja Bp. XXIII. kerület Molnár-szigeti szennyvízcsatornák építéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából 2015.02.17-től – 2015.06.30-ig a PENTA Általános Építőipari Kft. (Kivitelező) részére azzal, hogy azt a Kivitelező a szennyvízcsatorna építés műszaki átadás-átvételi eljárásnak befejezésével egyidejűleg az eredeti állapotban köteles az Önkormányzatnak visszaadni.
II. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Használati Megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. (II.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. T. érvényes pályázatot benyújtó pályázót kinevezi a Táncsics Mihály Művelődési Ház állományába 2015. február 23-tól határozatlan időre, egyben 2015. február 23-tól 2020. február 23-ig tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye a Kjt. szerint, vezetői pótlék (összeg)- Ft, illetménykiegészítés (összeg),- Ft.
II. V. B. érvényes pályázatot benyújtó pályázó pályázatát elutasítja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.   
Határidő: 2015. február 23.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (II.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. F.-K. L. és K. A. pályázók pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. február 23.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015 (II.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. M. L. pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2015. (II. 17.) határozata M. I. szavazásból való kizárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – M. I. képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2015. (II. 17.) határozata P. M. I. szavazásból való kizárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – P. M. I. képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015. (II. 17.) határozata T. J. szavazásból való kizárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – T. J. képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2015. (II. 17.) határozata F. Gy. szavazásból való kizárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Fuchs Gyula képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (II. 17.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért kuratóriumi valamint felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke:   Á. Zs.
A kuratórium tagjai:    P. M. I.
                                      M. I. 
                                      T. E.
                                      J. H.
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét  Á. Zs.
 (születési idő., anyja neve) (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – Á. Zs. elnök, helyettesítése esetén P. M. I. és M. I. kuratóriumi tag együttesen jogosultak.
IV. Az alapító okirat szerinti felügyelő bizottsági elnök tisztségére 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre M. J. (lakcím) szám alatti lakost választja.
V. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. március 16. napjától 2020. március 15. tartó határozott időre
                            F. R. M. E.
                            H. R.
szám alatti lakosokat választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015. (II. 17.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat III/2.7. pont b-d) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
b) A kuratórium elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő határozott időre
                            Á. Zs.
                            (lakcím)
Az elnök megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól, visszahívásáról az Alapító dönt.
c) A kuratórium tagjai:           2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre:
                            P. M. I.
                            (lakcím)
                                      M. I. 
                                      (lakcím)
                                      T. E.
                                      (lakcím)
                                      J. H.
                                      (lakcím)
                             szám alatti lakosok.     
Az alapítóval jogviszonyban áll::     
                            P. M. I.
                            M. I.
Az alapítóval nem áll jogviszonyban:
                            Á. Zs.
                            T. E.
                            J. H.
Az alapító tudomásul veszi, hogy a kuratórium munkájában részt vehet, de irányítói befolyást nem gyakorolhat abban.
A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok.
Nem lehet a kuratórium tagja:
                                               I.            a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója,
                                            II.            az a személy, akinek kijelölésével az alapító és a közeli hozzátartozói a kuratóriumban többségbe kerülnének,
                                         III.            az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
                                         IV.            az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
                                            V.            az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll,
                                         VI.            a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely
a)                    amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d)    amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
                                      VII.            akivel szemben az I-VI. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn,
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
d) A kuratóriumi tagság 2015. március 16. napjától tartó határozott időtartamra, 2020. március 15. napjáig szól.
2.     Az Alapító Okirat III/2. 9. e) pontja az alábbiak szerint módosul:
e)     A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Á. Zs. elnök önállóan, helyettesítése esetén P. M. I. és M. I. kuratóriumi tagok együttesen jogosultak.
3.      Az Alapító Okirat III/2.  11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11. A közalapítványt Á. Zs. (születési név, születési hely, idő, anyja neve) (lakcím) alatti lakos, a kuratórium elnöke képviseli.
4.     Az Alapító Okirat III/2. 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő.
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
-         a megbízatás időtartamának lejártával,
-         visszahívással,
-         lemondással,
-         a tag halálával,
-         a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
-         a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 
-         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
a) A felügyelő bizottság elnöke:       2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
                  M. J.
                  (lakcím) szám alatti lakos.
b) A felügyelő bizottság tagjai:        2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
                  F. R. M. E.
                  (lakcím)
                 H. R.
                  (lakcím)
                            szám alatti lakosok.
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre szól, amely meghosszabbítható.
Az alapítóval jogviszonyban áll:          -
Az alapítóval nem áll jogviszonyban:
                              M. J.
                              F. R. M. E.
                              H. R.
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé,
-  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak is.
A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja
a) az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az a személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az a személy, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a személy, aki az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
e) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
f) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
g) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll.
h) a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely
ha)      amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
hb)       amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
hc)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
hd)      amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
i)       akivel szemben az a-h. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
II. Jóváhagyja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2015. (II.17.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi valamint felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke:   T. J.
A kuratórium tagjai:    M. I.
                                      V. L.
                                      B. K.
                                      L. K. M. E.
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét  T. J.  (leánykori név, születési hely, idő, anyja neve) (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – T. J. elnök, helyettesítése esetén B. K. és L. K. M. E. kuratóriumi tag együttesen jogosultak.
IV. Az alapító okirat szerinti felügyelő bizottsági elnök tisztségére 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre A. Gy. (lakcím) szám alatti lakost választja.
V. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. március 16. napjától 2020. március 15. tartó határozott időre
                                      B. G.
                                      K. G.
szám alatti lakosokat választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2015. (II.17.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat 7. pont b-c) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
b) A kuratórium elnöke: 2015. március 16. napjától  2020. március 15. napjáig terjedő határozott időre:
                            T. J.
                            (lakcím) szám alatti lakos.
Az elnök megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól, visszahívásáról az Alapító dönt.
c) A kuratórium tagjai:           2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre:
                            M. I.
                            (lakcím)
                            V. L.
                            (lakcím)
 
                            B. K.
                            (lakcím)
                            L. K. M. E.
                            (lakcím)
szám alatti lakosok.      
Az alapítóval jogviszonyban áll:        
                            T. J.
Az alapítóval nem áll jogviszonyban:
                            V. L.
                            M. I.
                            B. K.
                            L. K. M. E.
A kuratóriumi tagság 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
2.     Az Alapító Okirat 8. pont e) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
e)     .A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre T. J. elnök önállóan, helyettesítése esetén B. K. és L. K. M. E. kuratóriumi tagok együttesen jogosultak.
3.     Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. A közalapítványt T. J. (születési név, születési hely, idő, anyja neve) (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke képviseli.
3.     Az Alapító Okirat 11. pont a-b) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
a)    A felügyelőbizottság elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre        
                            A. Gy.
                            (lakcím)
     szám alatti lakos.
   b)  A felügyelőbizottság tagjai:      2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
                            B. G.
                            (lakcím)
                            K. G.
                            (lakcím)
      szám alatti lakosok.
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre szól.
II. Jóváhagyja a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2015. (II. 17.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi valamint felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke:  
                                      Sz. K. É.    
A kuratórium tagjai:   
                            H. R.
                            K. L.
                            P. G.
                            Zs. A.
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét  Sz. K. É. (születési hely, idő, anyja neve) (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – Sz. K. É. elnök, helyettesítése esetén H. R. és P. G. kuratóriumi tag együttesen jogosultak.
IV. Az alapító okirat szerinti felügyelő bizottsági elnök tisztségére 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre K. I. (lakcím) szám alatti lakost választja.
V. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. március 16. napjától 2020. március 15. tartó határozott időre
                                      V. L.
                                      K. Z.
szám alatti lakosokat választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. (II. 17.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat III/2. 8. pont c-d) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
 
c) A kuratórium elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig terjedő határozott időre
                                     Sz. K. É.
                                      (lakcím)
Az elnök megbízatása 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól, kijelöléséről és visszahívásáról az Alapító dönt.
d) A kuratórium tagjai:           megválasztásuk napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre:
                                      H. R.
                                      (lakcím)
                                      K. L.
                                      (lakcím)
                                     P. G.
                                      (lakcím)
                                      Zs. A.
                                      (lakcím)
szám alatti lakosok.       
Az alapítóval jogviszonyban áll:       -
Az alapítóval nem áll jogviszonyban:
                                      Sz. K. É.
                                      H. R.
                                      K. L.
                                      P. G.
                                      Zs. A.
A kuratóriumi tagság 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
2.     Az Alapító Okirat III/2. 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Sz. K. É. elnök önállóan, helyettesítése esetén H. R. és P. G. kuratóriumi tagok együttesen jogosultak.
3.     Az Alapító Okirat III/2. 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. A közalapítványt Sz. K. É. (születési név, születési. hely, idő,  anyja neve) (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke képviseli.
4.     Az Alapító Okirat III/2. 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
-         a megbízatás időtartamának lejártával,
-         visszahívással,
-         lemondással,
-         a tag halálával,
-         a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
-         a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 
-         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelőbizottság elnöke: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre                                          
                            K. I.
                            (lakcím)szám alatti lakos.
A felügyelőbizottság tagjai: 2015. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
                            V. L.
                            (lakcím)
                            K. Z.
                            (lakcím)
szám alatti lakosok.
II. Jóváhagyja a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2015. (II. 17.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2015. (II. 17.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2015. (II.17.) határozata a Budapest–Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest-Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 8.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: templomhomlokzat belső oldalán lévő kápolnák falainak helyreállítása, templomfűtés felújítása, villamoshálózat befejezése, valamint működési költség. 
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2015. (II.17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 4.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a fűtés (gázszámlák) és a plébánia működésével kapcsolatos számlák kifizetése, a kert karbantartása, közösségi programok és rendezvények, felújítási munkálatok, táborok szervezése, a tető tegola borításának javítása, a közösségi termek festése. Ezen felül a templom hangosításának korszerűsítésére további 1.300.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015. (II.17.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 4.600.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel szociális helyiség kialakítása (konyha, mellékhelyiség), felszerelése és berendezése, ifjúsági park kialakítása (parkosítással és fedett tér kialakítása színpad kiépítésével, amely téliesíthető is,), az egyházközség hivatalos helyiségeinek (iroda, ifjúsági-és mellékhelyiség) felújítása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2015. (II.17.) határozata a Budapest-Soroksár–Újtelepi Református Missziói Egyházközség 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest-SoroksárÚjtelepi Református Missziói Egyházközséget 5.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: parókia építésének befejezési munkálatai.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2015. (II.17.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközséget 1.100.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: az Ősök Fesztivál hangverseny, a Jubileumi Oratórium hangverseny, a Soroksári Evangélikusok Juniálisa (SEJ), gyermek, ifjúsági zenés rendezvények és az ezekhez tartozó költségek.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2015. (II.17.) határozata az egyházak támogatására biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2015. évi költségvetésében az egyházak támogatására biztosított keretet 24.000.000,- Ft-ra megemeli az „egyéb tartalék keret” sor terhére.
II. felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2015. (II.17) határozata Külső Vörösmarty utca közvilágítási hálózata tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat mellékletét képező közvilágítási vagyonelemek építményértéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával az Önkormányzat tulajdonában lévő Külső Vörösmarty utca közvilágítási hálózat tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.
II. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2015. (II.17.) határozata a „villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyú megbízási szerződés megkötésével, illetve a tagfenntartási nyilatkozat megtételével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést, illetve a mellékletét képező meghatalmazást a Sourcing Hungary Kft.-vel a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az ajánlatkérők villamos energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint villamos energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére.
II. felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön a megbízási szerződés opcionális rendelkezéseit illetően, valamint hogy az ehhez szükséges nyilatkozatokat meghozza.
III. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a megbízási szerződés aláírására, illetve a tagfenntartási nyilatkozat aláírására.
Határidő:2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2015. (II.17.) határozata kártérítési felelősség elismeréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Patlók József (lakcím) kérelméről, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal által elkészíttetett független kárszakértői vélemény ismeretében dönt.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2015. (II.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183723 hrsz-ú közterület elnevezési kezdeményezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet ( a továbbiakban : a Rendelet) 6.§. alapján a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár közigazgatási területén lévő, 183723 hrsz.-ú közterületnek az Ugarszél közre történő elnevezését kezdeményezi.
II. felkéri a Polgármestert a kezdeményezés megküldésére a Főpolgármester Úr részére.
Határidő:2015. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2015. (II.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185609/2 hrsz-ú közterület elnevezési kezdeményezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet ( a továbbiakban : a Rendelet) 6.§. alapján a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár közigazgatási területén lévő 185609/2 hrsz.-ú közterületnek a Nádor Ödön utcára történő elnevezését kezdeményezi.
II. felkéri a Polgármestert a kezdeményezés megküldésére a Főpolgármester Úr részére.
Határidő:2015. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2015. (II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdálkodási besorolásának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdálkodási besorolását – az Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napjától - „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”-ről „önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv”-re módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) és (4a) bekezdésben foglaltak alapján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2015. (II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézménynek – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján kiadott Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
 II. az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. július 5. napján kelt jelenleg hatályos alapító okiratának Módosító Okiratát jelen határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéshez.
Határidő: 2015. február 24.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2015. (II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (munkamegosztási megállapodás elfogadása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének feladatait 2015. július 1. napjától a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban rögzítettek szerint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
II. a Polgármesteri Hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  A Munkamegosztási Megállapodás 2015. július 1. napján lép hatályba.
III. felhatalmazza a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására, valamint felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal részéről történő aláírásra. Felkéri a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás intézményvezetőkkel való megkötésére.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2015. (II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (engedélyezett létszám meghatározása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett létszámát – 2015. július 1-ei hatállyal – a jelenlegi 79 álláshelyről - hét álláshellyel csökkenti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 2015. évi költségvetési rendeletben a létszámcsökkentés átvezetéséről, valamint az álláshelyek átcsoportosításával kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtételéről.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2015. (II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése elé.
Határidő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. április havi rendes ülésének időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2015. (II.17.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2015. évi nyári- és téli igazgatási szünet időtartamáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2015. évben
a)     nyáron: 2015. július 20-tól 2015. augusztus 23-ig,
b)    télen: 2015. december 21-től 2016. január 03-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2015. (II.17.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal 2015. augusztus 8-án (szombat / munkanap) zárva tart. Az osztályok a lakossági ügyfélszolgálatot ügyelet útján biztosítják.  
II. a Polgármesteri Hivatal 2015. december 12-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az osztályok a lakossági ügyfélszolgálatot ügyelet útján biztosítják.  
III. a Polgármesteri Hivatal azon szervezeti egységei, ahol az ügyfélforgalom lehetővé teszi, telefonos ügyeleti rendben biztosítják az ügyfélfogadás zavartalanságát.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. (II.17.) határozata a 49/2013. (II.12.) Ök. határozat II. pontjának hatályon kívül helyezéséről, valamint a 184097 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 49/2013. (II. 12.) Ök. határozat II. pontját.
II. valamennyi költség vállalásával a 184097 hrsz.-ú ingatlanból, a telekmegosztással, a rk. kápolnával önálló helyrajzi számra kialakuló mintegy 2.700 m2 ingatlant térítésmentesen tulajdonba kéri a költségek előre történő megfizetésével.
III. felkéri a Polgármestert a tulajdonos értesítésre, a szükséges eljárások megindítására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (II.17.) határozata a Beszámoló a Galéria’ 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Galéria’ 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi de minimis támogatás felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015. (II.17.) határozata az önkormányzat tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek rekreációs célra történő kijelöléséről
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
I. a tulajdonában álló, ingatlan-nyilvántartás szerint mező-és erdőgazdasági földnek minősülő ingatlanokat haszonbérbeadásra és/vagy rekreációs célú földhasználatra kijelöli a 184295/1, 184295/2, 184297/1, 184299/1, 184299/2, 195472, 195473, 195474, 195475, 195476, 195477, 195478, 195479, 195480, 195481, 195482, 195483, 195484, 195485, 195486, 195487, 195488, 195489, 195490, 195491, 195492, és 195493 hrsz.-ú ingatlanok kivételével.
II. felkéri a polgármestert az ingatlanok hasznosítására, a szerződések aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015. (II.17.) határozata használati megállapodás tartalmának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 98/2012. (III.13.) Ök., 377/2012. (IX.11.) Ök.,  6/2014. (I.21.) Ök., határozatokat.
II. a jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodás tartalmát jóváhagyja.
III. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás érintettekkel való megkötésére és aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. a használati megállapodás megkötése érdekében felmerülő és szükséges költségeket megelőlegezi 170.000Ft/+áfa / megállapodás összegig.
V. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő– testületének 84/2015. (II. 17.) határozata a Budapest XXIII., 195408 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem értékesíti a Budapest XXIII., 195408 hrsz.-ú „szőlő” megnevezésű 742 m2 területű ingatlant.
II. felkéri a polgármestert az ügyfél értesítésére.
Határidő: 2015. március 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2015. (II.17.) határozata a Budapest XXIII., 195778 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem értékesíti a Budapest XXIII., 195778 hrsz.-ú „kert, gyümölcsös és gazdasági épület” megnevezésű 2.274 m2 területű ingatlan 1100/2274 tulajdoni hányadát (1.100 m2).
II. felkéri a polgármestert az ügyfél értesítésére.
Határidő: 2015. március 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2015. (II.17.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2015. (II.17.) határozata a 2015. február 17-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont 42/2015. (II.17.) határozatba foglalt időponttól eltérő kezdettel való megtárgyalásáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 27.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról” c. napirendi pontot a 42/2015. (II.17.) határozatban foglaltaktól eltérően nem 11.00 órakor, hanem soron következő napirendi pontként (10.45 órakor) tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2015. (II.17.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról szóló beszámoló elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015. (II. 17.) határozata Weinmann Antal szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Weinmann Antal képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2015. (II.17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2015. (II.17.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2015. (II.17.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.