2015. január 20.


A 2015. január 20-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.) határozata a 2015. január 20-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat képviselői költségek kifizetésével kapcsolatos döntés meghozatalára” c. napirendi pontot.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.20.) határozata a 2015. január 20-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásra benyújtott kifogás elbírálására” (zárt ülés) c. napirendi pontot.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (I.20.) határozata a 2015. január 20-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. január 20-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat képviselői költségek kifizetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
2.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálására (zárt ülés)
3.) Javaslat a 2015. évi forrásmegosztás véleményezésére (A Fővárosi Közgyűlés döntésétől függően)
4.) Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére
5.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rendőrkapitányság építéséhez
6.) Ökumenikus Segélyszervezet tájékoztatója (10.00 órára javasolt)
7.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
8.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására
9.) Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére
10.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
11.) Javaslat elutasított közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.20.) határozata az 5/2014. (I.21.) Ök., valamint a 4/2013.(I.15.) Ök. határozattal módosított 214/2012. (V.08.) Ök. határozat (Újtelep „A” jelű akcióterület fejlesztése) módosításáról
A Képviselő-testület
módosítja az 5/2014.(I.21.) Ök., valamint a 4/2013.(I.15.) Ök. határozattal módosított 214/2012.(V.08.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2015. (I.20.) határozata a 143/2012. (VI.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy a 143/2012. (IV.10.) Ök. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a használati díjakat a mezőgazdasági célra bérbe adott ingatlanok esetében
a.)              ötszörös összegben állapítja meg azokban az esetekben, ahol a bérlőnek felróhatóan nem kerül vissza az önkormányzat birtokába az ingatlan.
b.)              azokban az esetekben, ahol a felépítmény tulajdonjoga vitatott, a volt bérlő a használattal érintett ingatlanra mindenkor érvényes díjjal megegyező összegű használati, a felépítmények után az 559/2012.(XII.11.) Ök. határozat szerinti díjat köteles megfizetni mindaddig, amíg a felépítmény tulajdonjoga rendezésre nem kerül.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (I.20.) határozata a 413/2013. (IX.10.) Ök. sz. határozat (a kerületi építési szabályzathoz (KÉSZ) tartozó szabályozási terv(ek) elkészítésével kapcsolatban) módosításáról
A Képviselő-testület
módosítja a 413/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  7/2015. (I.20.) határozat a 9/2014. (I.21.) Ök. határozattal módosított 481/2013. (X.08.) Ök. határozat (a kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtására létrehozott hivatalon belüli projektcsoport kialakításával kapcsolatos döntéséről) módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 9/2014.(I.21.) Ök. határozattal módosított 481/2013.(X.08.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.20.) határozata a 71/2014. (II.18.) Ök. határozat (a Bp. XXIII. Templom u. 64. fszt. 5. szám alatti lakás értékesítéséről) módosításáról 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 71/2014.(II.18.) Ök. határozat
I. végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére módosítja.
II. V. pontjában „a TÉR_KÖZ pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések kivitelezésének időtartamára” szöveg helyébe a „megépülő felépítmény használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig” lép.
III. felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2015. január 31.                          
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (I.20.) határozata a 466/2014. (IX.9.) Ök. határozattal és a 383/2014. (VII.08.) Ök. határozattal módosított 375/2014. (VI.20.) Ök. határozat (a Soroksári elkerülő út menti fejlesztési terület I-II. ütemének szabályozási tervével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről) módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 466/2014. (IX.9.) Ök., valamint a 383/2014.(VII.08.) Ök. határozatokkal módosított 375/2014. (VI.20.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (I.20.) határozata a 467/2014. (IX.9.) Ök. határozattal és a 384/2014. (VII.08.) Ök. határozattal módosított 376/2014. (VI.20.) Ök. határozat (az M5 autópálya – Gyál melletti rekultivációs terület szabályozási tervével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről) módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 467/2014. (IX.9.) Ök. és a 384/2014. (VII.08.) Ök. határozatokkal módosított 376/2014. (VI.20.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (I.20.) határozata az 502/2014. (IX.09.) Ök. határozat (a Budapest XXIII., 196197/63 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről) módosításáról 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 502/2014. ( IX.09.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (I.20.) határozata az 538/2014. (XI.5.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja az 538/2014. (XI.5.) Ök. határozatában az „Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság külsős bizottsági tagjai közül” szövegrész alatti felsorolást az alábbiak szerint:
         „1 főt a Fidesz képviselője,
         1 főt a Soroksári Civil Személyek és Szervezetek Egyesülete képviselője,
         1 főt független képviselő
jogosult javasolni.”
II. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 5. függelékének (A bizottságok tagjainak névsora, delegáló szervezet megnevezése), valamint az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendje 1. függelékének (Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak névsora) aktualizálásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (I.20.) határozata a 60/2014. (II.18.) Ök. határozat végrehajtási határidejének módosításáról, valamint a  Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetével kötött támogatási szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 60/2014. (II.18.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-ére módosítja.
II. felhatalmazza a polgármestert a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetével kötött támogatási szerződés módosítására azzal, hogy az eredeti támogatási szerződés tartalmától – a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: a szerződés módosítására: 2015. február 21.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  14/2015. (I.20.) határozata képviselői költségek kifizetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 243/2007. (IV. 10.) Ök. sz. és 403/2008. (IX. 16.) Ök. sz. határozatát.
II. az önkormányzati képviselőnek 2015. január 1. napját követően felmerült, a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester engedélyezi:
-         telefon számla / feltöltőkártya             legfeljebb bruttó 15 000 Ft/hó
-         internet előfizetés                                legfeljebb bruttó 10 000 Ft/hó
-         egyéb költségek                                   legfeljebb bruttó 15 000 Ft/hó
(pl.: irodaszer, festékpatron, szakkönyv, folyóirat)
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (I.20.) határozata dr. Sepsey Szilvia részére hozzászólási jog biztosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés) „c. napirendi pont tárgyalása során hozzászólási jog biztosításáról dr. Sepsey Szilvia ügyvéd részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (I.20.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott PE01-01515-1/2014. számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy nem tartja felhalmozási célú ingatlanszerzésnek a 298 m2 területet, valamint nem tartja magasnak a vételárat, tekintettel arra, hogy Soroksáron ez a vételár a már korábban szokásosnak megfelelő.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (I.20.) határozata a 2015. évi forrásmegosztás véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezetét támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (I.20.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2015. évben 50.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2015. évben 56.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban,  a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft-ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést 6.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2015. évi költségvetésben való szerepeltetése felől.
Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (I.20.) határozata a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rendőrkapitányság építéséhez” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rendőrkapitányság építéséhez” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (I.20) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság új épületének megépítéséhez a XXIII. kerület Arany János utca 1. (185611/1 hrsz-ú) ingatlanra
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 3.5.11. pontjában rögzített átruházott hatáskört - jelen ügyre vonatkozóan - a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságtól visszavonja.
II. A HORBER Beruházási és Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda (XI. kerület Bartók Béla út 66.) által készített, jelen előterjesztés mellékletét képező  tervdokumentáció alapján a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság új épületének megépítéséhez (1239 Budapest Arany János utca 1. 185611/1 hrsz.) a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert az építési engedély benyújtására és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (I.20.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal, 2015. január 20. napjával történő hatálybalépéssel, a hatálybalépéssel egyidejűleg a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról értesítse az intézmény vezetőjét.
Határidő: azonnal.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (I.20.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság létrehozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2014-ben kiírt igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázat pályázóinak meghallgatására, illetve a pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (6) bekezdésében meghatározott, 1 fő, szakirányú szakértelemmel rendelkező, országos szakmai szervezet képviselőjével kiegészült Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot kéri fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak az 1. pont szerinti kiegészítéséről.
Határidő:  azonnal
Felelős:     Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (I.20.) határozata a felépítmények tulajdonjogának rendezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja az építmény tartós fennmaradását igazoló igazságügyi szakvélemény mellett, a felépítmények tulajdonjogának igazolására alkalmas okiratként eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
a.)  feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős építési engedélyeket,
b.) vagy feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős használatba vételi engedélyeket,
c.) vagy feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős fennmaradási engedélyeket,
d.) vagy ügyvéd előtt készített, általa ellenjegyzett adásvételi szerződéseket,
e.) vagy ügyvéd előtt készített, általa ellenjegyzett ajándékozási szerződéseket,
f.) vagy jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzéseket,
g.) vagy azokat az 1994. év előtti adás-vételi szerződéseket, amelyek ügyvéd, vagy közjegyző által nincsenek ellenjegyezve, de két tanú által hitelesen ellenjegyzettek.
II. felkéri a Polgármestert használati megállapodást tartalmazó új előterjesztés készítésére
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (I.20.) határozata P. M. (1238 Budapest, (lakcím) közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megvizsgálta, és úgy dönt, hogy
I. P. M. 1238 Budapest, (lakcím) sz alatti lakos közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében keletkezett megszüntető végzés elleni fellebbezését elutasítja, és az elsőfokú döntést helybenhagyja tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I.31.) Ök. rendelet előírásainak.
II. felhatalmazza a Polgármestert a II. fokú határozat aláírására és felkéri, hogy értesítse az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (I.20.) határozata B. I. (1239 Budapest, (lakcím)) közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megvizsgálta, és úgy dönt, hogy
I. B. I. 1239 Budapest, (lakcím) sz alatti lakos közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozat elleni fellebbezését elutasítja, és az elsőfokú döntést helybenhagyja tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I.31.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (4) bekezdés a) pontja értelmében támogatás nem adható, ha a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján megállapítható, hogy annak alacsony volta miatt nem várható a kölcsön visszafizetése, továbbá a Rendelet 7.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az egyéb kölcsönök összege a támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti, azonban a közművesíteni kívánt, a kérelmező tulajdonában álló ingatlanra 5.280.000,- Ft értékben bejegyzett jelzálog és annak törlesztő részletei miatt a kérelem e követelménynek sem felel meg
II. felhatalmazza a Polgármestert a II. fokú határozat aláírására és felkéri, hogy értesítse az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester