2015. július 7.

A 2015. július 7-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás kialakítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat elvi döntések meghozatalára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. július 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására
2.) Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás kialakítására
3.) Javaslat elvi döntések meghozatalára
4.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)
5.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (10.00 órára javasolt)
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
9.) Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (10.30 órára javasolt)
10.) Javaslat a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának támogatására
11.) Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére
12.) Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására
13.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
14.) Javaslat a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására
15.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat elbírálására (11.00 órára javasolt) (zárt ülés)
16.) Önálló képviselői indítvány
17.) Javaslat „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvételre
18.) Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra
19.) Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére
20.) Javaslat kisajátítási eljárások megindítására
21.) Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására
22.) Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére
23.) Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat részére történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet betöltetlenné nyilvánítása
24.) Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)
25.) Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz
26.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről
27.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
28.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
29.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
30.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
31.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
32.) Fellebbezések (zárt ülésként kezelendő)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2015. (VII.07.) határozata az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a) pont szerint meghirdetett pályázatra vonatkozóan  közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerint meghirdetett pályázatra vonatkozóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtását utólag jóváhagyja a Táncsics Mihály Művelődési Házban megvalósítandó színpadi világítás korszerűsítésére.
II. a támogatáshoz a 396.000.- Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés céltartalék, intézményi egyéb sora terhére biztosít.
III. felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.
Határidő: a költségvetési rendelet 3. sz. módosításának időpontja
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2015. (VII.07.) határozata a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás kialakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jogorvoslattal kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/27167-3/2015. számú határozatával szemben. A Péter és Gönczi Kereskedelmi Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. „fa” által birtokolt 184079/2 helyrajzi számú ingatlant a II. fokú jogerős döntésig nem kívánja birtokba venni. A II. fokú jogerős döntést követő időszakra pedig a az Önkormányzat 2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére, legfeljebb 15.000.000,- Ft összeg erejéig kötelezettséget vállal a szükséges kármentesítés elvégzésére.
II. a döntés meghozatalának alátámasztásaként a 15.000.000,- Ft terhére az Önkormányzat tételes felmérést készített arra vonatkozóan, hogy milyen veszélyes és nem veszélyes anyagok találhatóak a területen, illetve megvizsgáltatja a talajszennyezés mértékét.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2015. (VII. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 158. sz. 185935 hrsz.-ú ingatlan iroda épületének átalakításáról, bővítéséről és raktérépület használatáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját költségén a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.) meglévő irodaház földszintjét átalakítsa.
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. július 31. illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját költségén 38 m2 alapterülettel bővítse a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.) meglévő irodaház alapterületét.
IV. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2015. július 31.,illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester               
V. az irodaház bővítésének meghiúsulása esetén, térítésmentes használatot biztosít Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. (185935 hrsz.) ingatlan raktárépületében a leválasztott 19 m2 területű helyiségben államigazgatási feladatok ellátásához kacsolódó iratok tárolására.
VI. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal értesítésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 363/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 364/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
    
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2015. (VII.07.) határozat az önkormányzati alapítványok támogatására biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az önkormányzati alapítványok támogatására biztosított 6.000.000,- Ft-os keretet 10.000.000,- Ft-ra megemeli a 2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 3. sz. módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
        
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 2.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2015. (VII.07.) határozat a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete, valamint a Pacsirta Klub Egyesület által igényelt támogatási összeget 500.000,- Ft-ra megemeli.
II. 2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.600.000,- Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2015. (VII.07.) határozat a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. 2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.500.000,- Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány kerete terhére
II. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításáról intézkedni szíveskedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2015. (VII.07.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (ideértve a létfenntartáshoz szükséges közüzemi számlákat is).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2015. (VII.07.) határozata a Budapesti Városvédő Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapesti Városvédő Egyesületet 370.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: tudományos tevékenység, kutatás (az évre tervezett munkák elvégzéséhez, ill. befejezéséhez szükséges költségek). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2015. (VII.07.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 120.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepség- sztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2015. (VII.07.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 280.000,-  Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (Cserkeszőlő- mozgássérültek találkozója). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2015. (VII.07.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2015. (VII.07.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:  rendezvények szervezése (közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel- sziget, Szigetszentmárton). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2015. (VII.07.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet 120.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (országjáró kirándulás - Szekszárd, Gemenci Nemzeti Park). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2015. (VII.07.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Jószomszédok Egyesületet 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (5. Jubileumi Paradicsomi Szomszédünnep). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2015. (VII.07.) határozata a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet 800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Szandaváralja - tánctábor). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2015. (VII.07.) határozata A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 560.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2015. évi nyári nagytábora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2015. (VII.07.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetet 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése  (célzott támogatásként a Dél - pesti Terület XXIII. kerületi önkéntesek és véradók számára- ünnepség szervezése és ajándékozás). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2015. (VII.07.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás, gyógyfürdő látogatása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2015. (VII.07.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése ( Idősek Napja és karácsony). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2015. (VII.07.) határozata a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2014. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és közbiztonság védelme ( kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2015. (VII.07.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturált állattartás népszerűsítése érdekében a képzési, oktatási felszerelések beszerzése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat- Gödöllő, Péteri-major, évzáró rendezvény). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (Soroksár polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvények szervezése- Pécs, Máriagyüd, Siklós, Villány, Pécsvárad). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesületet 490.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje rendezvénysorozat). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Karitász Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Karitász Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Soroksáron élő nagycsaládok, rászorultak, idősek támogatása- élelmiszercsomagok, élelmiszer utalványok formájában). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (gyermek- és ifjúsági tánctábor). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása, 3 napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Svábok Független Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Svábok Független Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (német kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztése zarándokutak szervezésével). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2015. (VII.07.) határozata a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületének 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét 112.500,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (részvétel a NOE őszi fesztiválon - szállás, utazási- és étkezés költségek).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Társaskör 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Társaskört 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (magyarországi történelmi értékek megismerése kirándulás keretében). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2015. (VII.07.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2015. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Rozmaring Nyugdíjas Egyesület és a Jószomszédok Egyesület.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2015.(VII. 07.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának  elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjévé 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig terjedő határozott időre megbízza Szántóné Szabó Erzsébetet. Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletmény,  intézményvezetői pótlék, kereset-kiegészítés, kerekítés, mindösszesen.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2015. (VII.07.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának 2015. évi támogatására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió forint + Áfa összeggel támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: laktanya felújítási munkálatok. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány” sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2015. (VII.07.) határozata szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. mellékletét képező szponzorálási szerződést egyszeri 6.000.000,- Ft + ÁFA összegű szponzori díj kikötésével. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. A Képviselő-testület a szponzori díj összegét a 2015. évi költségvetés „Céltartalék - Költségvetési maradvány” sora terhére biztosítja.
Határidő: 2015. július 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2015. (VII. 07.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2015. (VII. 07.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2015. (VII. 07.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat 3. f) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez (2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontja). Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult (Ptk. 3:379.§ (2)).
2.     Az Alapító Okirat 8.1 a) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók, valamint az ülést előkészítő anyagok postai úton ajánlott vagy tértivevényes levél formájú, illetve visszaigazolható e-mailben való megküldéséről a kuratórium elnöke gondoskodik az ülés időpontja előtt egy héttel. A kuratórium bármelyik tagja javasolhatja az általa megjelölt kérdés tárgyalását, ha az ülés előtt legalább három (3) nappal indítványát eljuttatja a tagokhoz és az elnökhöz. A meghívóban szereplő, illetve nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha a jelenlévők több mint fele az ellen nem tiltakozik. A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A kuratórium ülését az elnök, illetve az általa kijelölt tag vezeti le. A levezető elnök megvizsgálja az összehívás szabályszerűségét, megállapítja a kuratórium határozatképességét, vagy annak hiányát. Ha a kuratórium nem határozatképes vagy az összehívás nem volt szabályszerű, az elnök újabb időpontot tűz ki.”
3.     Az Alapító Okirat 8.2 b) pontja az alábbira módosul:
„Határozatképtelenség esetén újabb időpontra meg kell ismételni az összehívást. A megjelent tagok számától függetlenül ez az ülés már határozatképesnek minősül, melyről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. Határozatai, döntései minden kuratóriumi tagra kötelezőek.”
4.     Az Alapító Okirat 8.2 d) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Kuratóriumi döntések közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatali módja
A Kuratórium által hozott határozatokat postai úton ajánlott vagy tértivevényes levél formájában, illetve visszaigazolható e-mailben kell közölni az érintettekkel. Továbbá az Alapítvány a Kuratóriumi döntéseket a Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
Az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlése nyilvánosságának biztosítása
Az alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módját és a beszámolóit a Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.”
5.     Az Alapító Okirat 9. a-b) pontjában szereplő „közhasznúsági jelentés” kifejezés minden előfordulásában „közhasznúsági melléklet” kifejezésre változik.
6.     Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:
„A közalapítványt Ágoston Zsolt, (születési név, születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke önállóan képviseli, aki az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat is gyakorolja.”
II. jóváhagyja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat III/2. 3. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„-      együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal;
-       a vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki;
-       évente legalább három alkalommal az RSD-n vízminőség vizsgálatot végez;
-       a Nagy-Duna RSD-re gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokat készít;
-       az RSD ökorégió vízi élőhelyeinek megőrzését célzó tanulmányterveket készít;
-       az RSD ökorégió növényzetének célirányos fejlesztését, a természethez közeli vízpart kialakítását elősegítő tanulmányokat készít;
-       a mezőgazdasági eredetű vízszennyeződéseket feltárja, csökkentése érdekében intézkedési terveket készít;
-       lakossági hulladékszedési akciót szervez évente legalább két alkalommal;
-       az RSD ökorégióban megfelelő hulladékkezelő rendszert dolgoz ki;
-       az RSD épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább egy alkalommal vízcsőfektetési vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz elvezetési tervet készít;
-       az RSD melletti területen évente legalább 2 alkalommal kaszáltat;
-       a vizsgálatok elemzését, értékelését követően legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot az RSD környezeti állapotáról,
-       Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a meglévő helyi építészeti értékek védelme, környezetvédelme, műemlékvédelme, valamint természetvédelme.
-       a Soroksári Duna-part fejlesztésének, közösségi területté alakításának támogatása;
-       Soroksár közösségi életének támogatása és a környezettudatos gondolkodás módjának kialakítása;
-       környezetvédelmi táborok, vetélkedők szervezése, támogatása
-       a Duna-stratégia kidolgozásában való részvétel.”
II. jóváhagyja a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2015. (VII. 07.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Keresztény Miklós (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) lemondását a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tag tisztségéről 2015. július 10-i hatállyal tudomásul veszi.
II. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. július 10. napjától 2016. december 31-ig tartó határozott időre
Németh Péter (anyja neve)
1203 Budapest, (lakcím)
szám alatti lakost választja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 404/2015.(VII.07.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízatásuk megválasztásuk napjától 2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
2.     az Alapító Okirat 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: megválasztásuk napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre:
Varga Szimeon (anyja neve )
1239 Budapest, (lakcím) szám alatti
 Benke Gábor Lászlóné (anyja neve)
1238 Budapest, (lakcím) szám alatti
Németh Péter (anyja neve)
1203 Budapest, (lakcím) szám alatti
lakosok.„
II. jelen határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„I. (Név) érvényes pályázatot benyújtó pályázót - három hónap próbaidő kikötésével - kinevezi az Egészségügyi és Szociális Intézmény állományába határozatlan időtartamra és egyben határozott időre 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) érvényes pályázatot benyújtó pályázót - három hónap próbaidő kikötésével - kinevezi az Egészségügyi és Szociális Intézmény állományába határozatlan időtartamra és egyben határozott időre 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.   
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
      
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye a Kjt. szerint, vezetői pótlék, illetménykiegészítés, ezen felül munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesül oly mértékben, hogy bruttó bére  egészüljön ki.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.   
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 410/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 411/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 412/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 413/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 414/2015. (VII.07.) Ök. határozata az ingyenes informatikai és nyelvi képzés megvalósításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi képzés, továbbá az ingyenes informatikai képzés beindítását kezdő és haladó szintű csoportok indításával.
II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeit 5.000.000,- Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány” sora terhére.
III. felkéri a polgármestert, hogy
a)     gondoskodjon a képzés lehetőségének széleskörű meghirdetéséről, a képzések megszervezéséről, továbbá a csoportok -legkorábban - 2015. október 1. napjával történő beindítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről,
b)    gondoskodjon olyan szabályzat kidolgozásáról, mely alapján biztosítani lehet, hogy a megkezdett tanfolyamot a résztvevők be is fejezzék. A szabályzat tartalmazza, hogy amennyiben meghatározott óraszámot követően ez nem történik meg, a tanfolyamról kimaradók milyen szankcióval (pl. anyagi, visszafizetési kötelezettség, további ingyenes képzési lehetőségből való kizárás stb.) sújthatók.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2015. (VII.07.) határozata az „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Hősök tere és Soroksár Újtelep karácsonyi díszvilágításának bővítésével.
II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 2.510.118,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetése Polgármesteri Kabinet 455 kód Felhalmozási kiadások Kisértékű TE vásárlás Díszkivilágítás bővítése sor terhére.
III. az alábbi nyilatkozatot teszi:
-        pályázata kedvező elbírálása esetén, szerződést köt a kedvezmény nyújtójával (MK Hungaria Kft-vel).
- a benyújtott pályázatban meghatározott önerő bruttó összegével rendelkezik.
- az önerő megfizetését a sikeres pályázat kiértesítésétől és a díjbekérő kiállításának dátumától számított 5 napon belül utalja. Az utalás határidőre történő elmaradása a szerződéstől való elállást vonja maga után.
- a díszvilágítási eszközöket a pályázati nyilatkozatban megjelölt helyszíneken üzembe helyezi, legalább 3 évig üzemelteti.
- vállalja, hogy a pályázati dekorációs elemek felhasználását adott év december 31-ig fotókkal bizonyítja.
IV. a megtakarításhoz az MK elszámolása alapján évenkénti visszatérítéssel kíván hozzájutni.
V. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 416/2015. (VII.07.) határozata az Önkormányzat által fenntartott parkok és fasorok, játszószerek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal mindösszesen 373.500.000 Ft+ÁFA erejéig az Önkormányzat által fenntartott parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú szolgáltatási szerződés díjára 2016. január 01-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra, a 2016., 2017. és 2018. évek költségvetései terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás költségvetésben való szerepeltetésére, továbbá hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015. december 31.
                 tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 417/2015. (VII.07.) határozata átruházott hatáskör visszavételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésével kapcsolatos egyedi kérelem ügyében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.5.11. pontjában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – tulajdonosi hozzájárulás megadása - visszaveszi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2015. (VII.07.) határozata a XXIII. tankerület helyiségeinek bővítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Mikszáth Kálmán Általános Iskola épületének (Bp., XXIII. Sodronyos u. 28.) földszint 7. számú tantermét biztosítja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerülete részére, egyben tulajdonosi hozzájárulását adja a szükséges átalakításhoz.
II. felkéri Geiger Ferenc polgármestert az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2012. december 11-én kelt „Megállapodás”, és a 2013. március 18-án létrejött „Szerződés” módosításainak előkészítésére, illetve azok Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányadának kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186790/1 hrsz.-ú ingatlan  kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186790/1 hrsz.-ú ingatlan kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2015. (VII. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület Házhajó u. 157. 186593/81 hrsz.-ú ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a csatorna közmű megépülését követően értékesíti a Budapest XXIII. kerület Házhajó u. 157. sz. alatti (186593/81) hrsz.-ú ingatlant bruttó 10.600.000,- Ft kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa
II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII., 195803/1 és 195803/2 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről és határozatok hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 655/2014. (XII.16.) és a 656/2014. (XII.16.) határozatokat, és értékesíti a Budapest XXIII., 195803/1 hrsz.-ú „szántó” megnevezésű 2.067 m2 területű, és 195803/2 hrsz.-ú „szántó és gazdasági épület” megnevezésű 2.108 m2 területű ingatlanokat Nagy László 1239 Budapest, Vecsés út 195798 hrsz. alatti lakos részére.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél költségén történő szakvélemény megrendelésére
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. nem fogadja el Nagy László 195803/1 és 195803/2 hrsz.-ú ingatlanokra megtett 1.000.000 Ft összegű vételi ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert az ajánlattevő értesítésére
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 423/2015.(VII.07.) határozata Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogának elfogadásáról és a 4. számú Gyermek Háziorvosi Körzet betöltetlenné nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Tomor Lenke praxisjogát - az önkormányzat részére történő lemondó nyilatkozata alapján – ingyenes jogátruházás címen elfogadja, egyúttal a 4. számú gyermek háziorvosi körzetet 2015. szeptember 1-től betöltetlen körzetnek nyilvánítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvost, továbbá hogy gondoskodjon 2015. szeptember 1. napjától a betöltetlen körzet ellátásának megszervezéséről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2015. (VII.07.) határozata a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási tervet.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a közterület-alakítási tervnek megfelelő közterület rendezés érdekében gondoskodjon a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről, továbbá az engedélyek beszerzéséről.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2015. (VII.07.) határozata a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszának átalakításáról a lakosságot szeptember hónapban lakossági fórum keretében tájékoztatja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt fogorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr. Mikovcsák Judit)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatti rendelő II. emelet 214. megjelölésű betegrendelőjét annak előírás szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Alpha-Omega Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest, Baross utca 5. A. ép. 1 lpház. fszt.1, adószám: 25180226-1-43, cégjegyzékszám: 01-09-204470, képviseli: Dr. Mikovcsák Judit) felnőtt fogorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr. Szabó Nikolett)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen a 1237 Budapest, Sósmocsár u. 3. szám alatti rendelő 195271/8/A/51 hrsz. alatti betegrendelőjét annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Anima Medical Betéti Társaság ( székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 12. 1. em.5. adószám: 25125038-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-788907, képviseli: Dr. Szabó Nikolett) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr. Csima Alfréd)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatti, jelenleg 430092483 ÁNTSZ azonosító számú. önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71, adószám: 20286956-1-14   cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr.Csima Alfréd) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához használatba adja és hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. sz. alatti telephelyen, jelenleg 430092169 ÁNTSZ azonosító számú önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71, adószám: 20286956-1-14 cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához használatba adja és hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 430/2015. (VII.07.) határozata a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről szóló beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2015. (VII.07.) határozata (név) részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
„Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít (név) - érintett ügyfél - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2015. (VII.07.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról a hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben vevő és – jogi képviselője által – eladó által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 2015. február 18. napján kelt adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Határidő: 2015. július 20.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 433/2015. (VII.07.) határozata 2015. évben „Soroksár Díszpolgára” cím adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évben csak posztumusz „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2015. (VII.07.) határozata 2015. évben „Soroksár Díszpolgára” cím adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évben nem adományoz „Soroksár Díszpolgára” címet.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 435/2015. (VII.07.) határozata 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évben csak posztumusz „Soroksárért Érdemérem” kitüntetést adományoz.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 436/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név) (posztumusz).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben Év Kerületi Polgárőre cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2015. (VII.07.) határozata (Név) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos gyermeke, (Név) (születési helyi, idő, anyja neve) bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésének elbírálásáról
A Képviselő-testület az 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. (Név) törvényes képviselő által, (Név) (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 442/2015. (VII.07.) határozata (Név) 1096 Budapest, (lakcím), tartózkodási helye 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos gyermeke, (Név) (születési hely, idő, anyja neve) bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésének elbírálásáról
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. (Név) törvényes képviselő által, (Név) (születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>A 2015</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
    {mso-style-parent:"";
    margin-top:0cm;
    margin-right:0cm;
    margin-bottom:8.0pt;
    margin-left:0cm;
    line-height:105%;
    font-size:11.0pt;
    font-family:"Calibri",sans-serif;
    }
p.Default
    {mso-style-parent:"";
    margin-bottom:.0001pt;
    text-autospace:none;
    font-size:12.0pt;
    font-family:"Cambria",serif;
    color:black; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
p.Szvegtrzs9
    {margin-top:18.0pt;
    margin-right:0cm;
    margin-bottom:12.0pt;
    margin-left:0cm;
    text-align:justify;
    text-indent:-35.0pt;
    line-height:13.7pt;
    background:white;
    font-size:12.0pt;
    font-family:"Calibri",sans-serif;
    }
p.MsoListParagraphCxSpFirst
    {margin-top:0cm;
    margin-right:0cm;
    margin-bottom:0cm;
    margin-left:36.0pt;
    margin-bottom:.0001pt;
    line-height:105%;
    font-size:11.0pt;
    font-family:"Calibri",sans-serif;
    }
p.MsoListParagraphCxSpLast
    {margin-top:0cm;
    margin-right:0cm;
    margin-bottom:8.0pt;
    margin-left:36.0pt;
    line-height:105%;
    font-size:11.0pt;
    font-family:"Calibri",sans-serif;
    }
-->
</style>
</head>

<body>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
A 2015. július 7-én megtartott képvisel</span><span style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">ő-testületi
ülés</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">h a
t á r o z a t a i</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
356/2015. (VII.07.) határozata a 2015. </span>
<span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
július 7</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">-ei
Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának
elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">úgy dönt,
hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi
pontként tárgyalja a „Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény
benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására” c.
napirendi pontot. </span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
357/2015. (VII.07.) határozata a 2015. </span>
<span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
július 7</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">-ei
Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának
elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">úgy dönt,
hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan
ügyében állásfoglalás kialakítására” c. napirendi pontot. </span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
358/2015. (VII.07.) határozata a 2015. </span>
<span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
július 7</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">-ei
Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának
elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület </span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">úgy dönt,
hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat elvi döntések meghozatalára” c.
napirendi pontot. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
359/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülés
napirendi pontjainak elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 7-ei</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1.)
Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint
a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2.)
Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás
kialakítására </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">3.)
Javaslat elvi döntések meghozatalára</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">4.)
Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">5.)
Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (10.00 órára javasolt)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">6.)
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">7.)
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">8.)
Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">9.)
Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
(10.30 órára javasolt) </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">10.)
Javaslat a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának
támogatására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">11.)
Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő
megkötésére </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">12.)
Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">13.)
Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
alapító okiratának módosítására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">14.)
Javaslat a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő
bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">15.)
Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat
elbírálására (11.00 órára javasolt) (zárt ülés)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">16.)
Önálló képviselői indítvány </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">17.)
Javaslat „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs
termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvételre</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">18.)
Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú
bel-és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes
kötelezettségvállalásra</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">19.)
Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">20.)
Javaslat kisajátítási eljárások megindítására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">21.)
Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési módjának meghatározására </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">22.)
Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">23.)
Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat részére
történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet
betöltetlenné nyilvánítása</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">24.)
Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">25.)
Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">26.)
Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">27.)
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">28.)
Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">29.)
Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">30.)
Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására
(zárt ülés)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">31.)
Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">32.)
Fellebbezések (zárt ülésként kezelendő)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt"><b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
360/2015. (VII.07.) határozata az emberi erőforrások minisztere által – a
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
II.7.a) pont szerint meghirdetett pályázatra vonatkozóan&nbsp; </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a
támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerint meghirdetett
pályázatra vonatkozóan<b> </b></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtását utólag jóváhagyja a
Táncsics Mihály Művelődési Házban megvalósítandó színpadi világítás
korszerűsítésére. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a támogatáshoz a 396.000.- Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés
céltartalék, intézményi egyéb sora terhére biztosít. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
a költségvetési rendelet 3. sz. módosításának időpontja</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;&nbsp;
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
361/2015. (VII.07.) határozata a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében
állásfoglalás kialakításáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
jogorvoslattal kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/27167-3/2015.
számú határozatával szemben. A Péter és Gönczi Kereskedelmi Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft. „fa” által birtokolt 184079/2 helyrajzi számú ingatlant a II.
fokú jogerős döntésig nem kívánja birtokba venni. A II. fokú jogerős döntést
követő időszakra pedig a az Önkormányzat 2015. évi költségvetés „Költségvetési
maradvány” sora terhére, legfeljebb 15.000.000,- Ft összeg erejéig
kötelezettséget vállal a szükséges kármentesítés elvégzésére. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.
</span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a döntés
meghozatalának alátámasztásaként a 15.000.000,- Ft terhére az Önkormányzat
tételes felmérést készített arra vonatkozóan, hogy milyen veszélyes és nem
veszélyes anyagok találhatóak a területen, illetve megvizsgáltatja a
talajszennyezés mértékét. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
haladéktalanul </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
362/2015. (VII. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 158.
sz. 185935 hrsz.-ú ingatlan iroda épületének átalakításáról, bővítéséről és
raktérépület használatáról&nbsp; </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját
költségén a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.)
meglévő irodaház földszintjét átalakítsa.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges
intézkedések megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif"><b>
Határidő:</b> 2015. július 31. illetve értelemszerűen</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját
költségén 38 m<sup>2 </sup>alapterülettel bővítse a Budapest XXIII. ker.
Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.) meglévő irodaház alapterületét.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">IV.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges
intézkedések megtételére</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif"><b>
Határidő:</b> 2015. július 31.,illetve értelemszerűen</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; punctuation-wrap: simple; text-autospace: none; vertical-align: baseline; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">V.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
az irodaház bővítésének meghiúsulása esetén, térítésmentes használatot biztosít
Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út
158. sz. (185935 hrsz.) ingatlan raktárépületében a leválasztott 19 m<sup>2
</sup>területű helyiségben államigazgatási feladatok ellátásához kacsolódó
iratok tárolására.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">VI.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal értesítésére, valamint a szükséges
intézkedések megtételére. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2016. december 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
363/2015. (VII.07.) határozata</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sport Club Kft. 2014.
évi munkájáról készült beszámolót. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
364/2015. (VII.07.) határozata</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámoló
elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit
Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámolót.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><b><u>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2015.
(VII.07.) határozat az önkormányzati alapítványok támogatására biztosított
költségvetési keret megemeléséről </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az önkormányzati alapítványok
támogatására biztosított 6.000.000,- Ft-os keretet <b>10.000.000,- Ft-ra
megemeli</b> a 2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításáról. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
az I. pont vonatkozásában: azonnal, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-left: 63.8pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a II. pont
vonatkozásában: a költségvetési rendelet 3. sz. módosításának időpontja</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
366/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a
Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Klébl Márton
Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért
közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához <b>4.000.000,- Ft-ot</b>
biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Önkormányzati Alapítványok támogatása”<b> </b>sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">IV.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
367/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a
Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a <b>Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal </b>(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához <b>4.000.000,- Ft-ot</b>
biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Önkormányzati Alapítványok támogatása”<b> </b>sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">IV.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
368/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a
Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a <b>Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal</b> (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.) </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához <b>2.000.000,- Ft-ot</b>
biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Önkormányzati Alapítványok támogatása”<b> </b>sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">IV.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
feladat-ellátási megállapodás aláírására.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><b><u>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2015.
(VII.07.) határozat a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés
meghozataláról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy <b>elutasítja </b>a javaslatot, mely szerint</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I. az
Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete, valamint a Pacsirta Klub
Egyesület által igényelt támogatási összeget 500.000,- Ft-ra megemeli.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II. 2015.
évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.600.000,- Ft-tal megemeli a 2015. évi
költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.” </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><b><u>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2015.
(VII.07.) határozat a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés
meghozataláról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek
támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet <b>3.500.000,- Ft-tal</b>
megemeli a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány kerete terhére<b> </b>
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításáról intézkedni
szíveskedjék. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
azonnal </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
371/2015. (VII.07.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben az <b>Anyaoltalmazó Alapítványt</b> <b>300.000,- Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>szociális tevékenység,
családsegítés, időskorúak gondozása (ideértve a létfenntartáshoz szükséges
közüzemi számlákat is).</b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora<b>.</b> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
372/2015. (VII.07.) határozata a Budapesti Városvédő Egyesület 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Budapesti Városvédő Egyesületet</b> <b>370.000,- Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>tudományos tevékenység,
kutatás (az évre tervezett munkák elvégzéséhez, ill. befejezéséhez szükséges
költségek).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora<b>.</b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
373/2015. (VII.07.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Dél-pesti ILCO Egyesületet 120.000,- Ft-tal </b>támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: <b>rendezvények szervezése (karácsonyi
ünnepség- sztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek
jutalmazása).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
374/2015. (VII.07.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete
2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben az <b>Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 280.000,- </b>&nbsp;<b>Ft-tal
</b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység
(Cserkeszőlő- mozgássérültek találkozója).</b> A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
375/2015. (VII.07.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete 2015.
évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben az <b>Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét</b> <b>500.000,- Ft-tal
</b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:<b> rendezvények szervezése
(kulturális, szórakoztató rendezvények).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
376/2015. (VII.07.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,-</b> <b>Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>&nbsp;rendezvények szervezése
(közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel-
sziget, Szigetszentmárton).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
377/2015. (VII.07.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért
Egyesület 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet
120.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:<b>
rendezvények szervezése (országjáró kirándulás - Szekszárd, Gemenci Nemzeti
Park).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
378/2015. (VII.07.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Jószomszédok Egyesületet</b> <b>250.000,- Ft-tal </b>támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: <b>rendezvények szervezése (5. Jubileumi
Paradicsomi Szomszédünnep).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
379/2015. (VII.07.) határozata a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár
Egyesület 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>„Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet</b>
<b>800.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>
rendezvények szervezése (Szandaváralja - tánctábor).</b> A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
380/2015. (VII.07.) határozata A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért
Alapítvány 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben <b>A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt</b> <b>
560.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>
rendezvények szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2015. évi nyári
nagytábora)</b>. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
381/2015. (VII.07.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezete 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetet</b> <b>
250.000,- Ft-tal támogatja</b>, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>
rendezvények szervezése&nbsp; (célzott támogatásként a Dél - pesti Terület XXIII.
kerületi önkéntesek és véradók számára- ünnepség szervezése és ajándékozás).</b>
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
382/2015. (VII.07.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal </b>támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: <b>egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás,
gyógyfürdő látogatása)</b>. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
383/2015. (VII.07.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet</b> <b>500.000,- Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:<b> rendezvények szervezése (
Idősek Napja és karácsony).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
384/2015. (VII.07.) határozata a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért
Alapítvány 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2014. évben a <b>Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt</b> <b>
1.000.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel<b>:
közrend és közbiztonság védelme ( kiadványok, szóróanyagok készítése).</b> A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
385/2015. (VII.07.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület
2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet</b>
<b>200.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel<b>:
kulturált állattartás népszerűsítése érdekében a képzési, oktatási felszerelések
beszerzése.</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
386/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú
Egyesület 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet</b>
<b>500.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>
rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat- Gödöllő, Péteri-major, évzáró
rendezvény).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
387/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>kulturális tevékenység
(Soroksár polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött
rendezvények szervezése- Pécs, Máriagyüd, Siklós, Villány, Pécsvárad). </b>A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
388/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar
Kulturális Egyesület 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális
Egyesületet</b> <b>490.000,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra
használhat fel: <b>rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje
rendezvénysorozat).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
389/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Karitász Alapítvány 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Karitász Alapítványt</b> <b>1.000.000,- Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>szociális tevékenység,
családsegítés, időskorúak gondozása (Soroksáron élő nagycsaládok, rászorultak,
idősek támogatása- élelmiszercsomagok, élelmiszer utalványok formájában). </b>A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
390/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület
2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-tal
</b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>rendezvények szervezése
(gyermek- és ifjúsági tánctábor).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: red">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
391/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal </b>támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel:<b> egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása, 3
napos Gyopárosfürdő)</b>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
392/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Svábok Független Egyesület 2015. évi
támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Svábok Független Egyesületet 400.000,- Ft-tal </b>
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>kulturális tevékenység
(német kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztése
zarándokutak szervezésével).</b> A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
393/2015. (VII.07.) határozata a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok
Egyesületének 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét<u> </u>
112.500,- Ft-tal </b>támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: <b>
kulturális tevékenység (részvétel a NOE őszi fesztiválon - szállás, utazási- és
étkezés költségek).</b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
394/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Társaskör 2015. évi támogatásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a <b>Soroksári Társaskört</b> <b>400.000,- Ft-tal </b>támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: <b>kulturális tevékenység (magyarországi
történelmi értékek megismerése kirándulás keretében).</b> A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
395/2015. (VII.07.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre történő
kijelöléséről a 2015. évi támogatásukhoz kapcsolódóan</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.)
rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az
alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: <b>Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület </b>és a <b>Jószomszédok Egyesület. </b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
396/2015.(VII. 07.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői
pályázatának&nbsp; elbírálásáról </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjévé 2015. augusztus 1-jétől 2020.
július 31-ig terjedő határozott időre megbízza Szántóné Szabó Erzsébetet.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletmény,&nbsp; intézményvezetői
pótlék, kereset-kiegészítés, kerekítés, mindösszesen. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
397/2015. (VII.07.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának 2015. évi támogatására</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot
2.000.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió forint + Áfa összeggel támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: <b>laktanya felújítási munkálatok.</b> A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési
maradvány” sora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási
szerződés megkötésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
398/2015. (VII.07.) határozata szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club
Kft.-vel történő megkötéséről:</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">megköti a
Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. mellékletét képező szponzorálási
szerződést egyszeri 6.000.000,- Ft + ÁFA összegű szponzori díj kikötésével. A
Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft.
értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően
is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon
eltérnek. A Képviselő-testület a szponzori díj összegét a 2015. évi költségvetés
„Céltartalék - Költségvetési maradvány” sora terhére biztosítja.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 20.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; punctuation-wrap: simple; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
399/2015. (VII. 07.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról </span>
</u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; punctuation-wrap: simple; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
„Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont
tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre
képviselőt.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; punctuation-wrap: simple; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
400/2015. (VII. 07.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való
kizárásáról </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; punctuation-wrap: simple; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
„Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont
tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné
Marton Ilona képviselőt.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><b><u>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2015.
(VII. 07.) határozata</span></u></b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
<b>a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosításáról, és egységes
szerkezetének jóváhagyásáról</b></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat 3. f) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„Az
Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító
Okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez (2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontja). Az
alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult (Ptk. 3:379.§ (2)).</span></i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">”</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat 8.1 a) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„A
kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók,
valamint az ülést előkészítő anyagok postai úton ajánlott vagy tértivevényes
levél formájú, illetve visszaigazolható e-mailben való megküldéséről a
kuratórium elnöke gondoskodik az ülés időpontja előtt egy héttel. A kuratórium
bármelyik tagja javasolhatja az általa megjelölt kérdés tárgyalását, ha az ülés
előtt legalább három (3) nappal indítványát eljuttatja a tagokhoz és az
elnökhöz. A meghívóban szereplő, illetve nem ismertetett kérdések csak akkor
tárgyalhatók meg az ülésen, ha a jelenlévők több mint fele az ellen nem
tiltakozik.</span></i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
<i>A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. A kuratórium ülését az elnök, illetve az
általa kijelölt tag vezeti le. A levezető elnök megvizsgálja az összehívás
szabályszerűségét, megállapítja a kuratórium határozatképességét, vagy annak
hiányát. Ha a kuratórium nem határozatképes vagy az összehívás nem volt
szabályszerű, az elnök újabb időpontot tűz ki.”</i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">3.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat 8.2 b) pontja az alábbira módosul: </span></p>
<p class="Szvegtrzs9" style="text-indent: 0cm; line-height: normal; margin-left: 35.4pt; margin-right: 1.0pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background:">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
„Határozatképtelenség esetén újabb időpontra meg kell ismételni az összehívást.
A megjelent tagok számától függetlenül ez az ülés már határozatképesnek minősül,
melyről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. Határozatai, döntései
minden kuratóriumi tagra kötelezőek.”</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">4.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat 8.2 d) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: </span>
</p>
<p class="Szvegtrzs9" style="text-indent: -2.0pt; line-height: normal; margin-left: 34.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
„Kuratóriumi döntések közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatali módja</span></i></p>
<p class="Szvegtrzs9" style="text-indent: -2.0pt; line-height: normal; margin-left: 34.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Kuratórium által hozott határozatokat postai úton ajánlott vagy tértivevényes
levél formájában, illetve visszaigazolható e-mailben kell közölni az
érintettekkel. Továbbá az Alapítvány a Kuratóriumi döntéseket a Soroksári
Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza
nyilvánosságra.</span></i></p>
<p class="Szvegtrzs9" style="text-indent: -2.0pt; line-height: normal; margin-left: 34.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Az
Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlése
nyilvánosságának biztosítása</span></i></p>
<p class="Szvegtrzs9" style="text-indent: -2.0pt; line-height: normal; margin-left: 34.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Az
alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módját és a beszámolóit a
Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztés
útján hozza nyilvánosságra.”</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">5.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat 9. a-b) pontjában szereplő „közhasznúsági jelentés”
kifejezés minden előfordulásában „közhasznúsági melléklet” kifejezésre változik.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: -14.2pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">6.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; page-break-after: avoid; margin-left: 36.0pt; margin-right: 1.0pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„A
közalapítványt Ágoston Zsolt, (születési név, születési hely, idő, anyja neve)
1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos, a kuratórium elnöke önállóan
képviseli, aki az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat is
gyakorolja.”</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
jóváhagyja a </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Klébl
Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely
jelen határozat 1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a
Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő
példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi
Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
402/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és egységes
szerkezetének jóváhagyásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Az Alapító Okirat III/2. 3. pont első bekezdése az alábbiak szerint
módosul:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó más társadalmi
szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">évente
legalább három alkalommal az RSD-n vízminőség vizsgálatot végez;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
Nagy-Duna RSD-re gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokat készít;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az RSD
ökorégió vízi élőhelyeinek megőrzését célzó tanulmányterveket készít; </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az RSD
ökorégió növényzetének célirányos fejlesztését, a természethez közeli vízpart
kialakítását elősegítő tanulmányokat készít;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
mezőgazdasági eredetű vízszennyeződéseket feltárja, csökkentése érdekében
intézkedési terveket készít;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">lakossági
hulladékszedési akciót szervez évente legalább két alkalommal;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az RSD
ökorégióban megfelelő hulladékkezelő rendszert dolgoz ki;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az RSD
épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább egy alkalommal
vízcsőfektetési vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz elvezetési tervet készít;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az RSD
melletti területen évente legalább 2 alkalommal kaszáltat;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
vizsgálatok elemzését, értékelését követően legalább évente egyszer tájékoztatja
a lakosságot az RSD környezeti állapotáról,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Soroksár
infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a meglévő helyi
építészeti értékek védelme, környezetvédelme, műemlékvédelme, valamint
természetvédelme.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
Soroksári Duna-part fejlesztésének, közösségi területté alakításának támogatása;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Soroksár
közösségi életének támogatása és a környezettudatos gondolkodás módjának
kialakítása;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
környezetvédelmi táborok, vetélkedők szervezése, támogatása</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: Symbol">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
Duna-stratégia kidolgozásában való részvétel.”</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
jóváhagyja a </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét
képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és
gondoskodjon arról, hogy a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi
Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt"><b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
403/2015. (VII. 07.) határozata</span></u></b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
<b>a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.</b> <b>felügyelő
bizottsági tagjának megválasztásáról </b></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Keresztény Miklós (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) lemondását a Galéria
‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tag
tisztségéről 2015. július 10-i hatállyal tudomásul veszi.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. július
10. napjától 2016. december 31-ig tartó határozott időre </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Németh
Péter</span></b><i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
</span></i>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">(anyja
neve) </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1203
Budapest, (lakcím)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">szám
alatti lakost választja.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintetteket a döntésről.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
404/2015.(VII.07.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Kft. </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Alapító
Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az<u>
</u>alábbiak szerint módosítja:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az Alapító
Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„9.2. A
Felügyelő Bizottság 3<sup> </sup>tagból áll. A tagokat az Alapító választja,
megbízatásuk megválasztásuk napjától 2016. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor
újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">az Alapító
Okirat 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„9.7. A
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: megválasztásuk napjától 2016. december
31. napjáig terjedő határozott időre:</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Varga
Szimeon</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(anyja neve )</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1239
Budapest, (lakcím) szám alatti</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;Benke
Gábor Lászlóné (anyja neve)</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1238
Budapest, (lakcím) szám alatti </span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Németh
Péter (anyja neve)</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">1203
Budapest, (lakcím) szám alatti </span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
lakosok.</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><i><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
</span></i>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">jelen
határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű Alapító
Okiratát. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a polgármestert, hogy a </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Galéria
‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és
gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül
beterjesztésre kerüljön. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
405/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásával kapcsolatos döntés meghozataláról
(zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy <b>elutasítja </b>a javaslatot, mely szerint</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„I. (Név)
érvényes pályázatot benyújtó pályázót - három hónap próbaidő kikötésével -
kinevezi az Egészségügyi és Szociális Intézmény állományába határozatlan
időtartamra és egyben határozott időre 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig
tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.” </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
406/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői&nbsp; pályázatának elbírálásáról (zárt ülés) </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.
(Név)</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
érvényes pályázatot benyújtó pályázót - három hónap próbaidő kikötésével -
kinevezi az Egészségügyi és Szociális Intézmény állományába határozatlan
időtartamra és egyben határozott időre 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig
tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.
felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
407/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye a
Kjt. szerint, vezetői pótlék, illetménykiegészítés, ezen felül munkáltatói
döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesül oly mértékben, hogy bruttó
bére &nbsp;egészüljön ki. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;&nbsp; </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
408/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos
benyújtására tekintettel elutasítja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
409/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos
benyújtására tekintettel elutasítja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
410/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos
benyújtására tekintettel elutasítja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
411/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos
benyújtására tekintettel elutasítja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
412/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos
benyújtására tekintettel elutasítja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
413/2015 (VII.07.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(Név)<b> </b>pályázó pályázatát, a pályázatuk határidőben történő hiányos
benyújtására tekintettel elutasítja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Felelős</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">:
Geiger Ferenc polgármester </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
414/2015. (VII.07.) Ök. határozata az ingyenes informatikai és nyelvi képzés
megvalósításával kapcsolatos döntéséről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
támogatja a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és
közszolgálati dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi képzés, továbbá az
ingyenes informatikai képzés beindítását kezdő és haladó szintű csoportok
indításával.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeit 5.000.000,- Ft összegben
biztosítja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány”
sora terhére. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a polgármestert, hogy </span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>gondoskodjon a képzés lehetőségének széleskörű meghirdetéséről, a
képzések megszervezéséről, továbbá a csoportok -legkorábban - 2015. október 1.
napjával történő beindítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről,</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">b)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>gondoskodjon olyan szabályzat kidolgozásáról, mely alapján biztosítani
lehet, hogy a megkezdett tanfolyamot a résztvevők be is fejezzék. A szabályzat
tartalmazza, hogy amennyiben meghatározott óraszámot követően ez nem történik
meg, a tanfolyamról kimaradók milyen szankcióval (pl. anyagi, visszafizetési
kötelezettség, további ingyenes képzési lehetőségből való kizárás stb.)
sújthatók.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. október 1.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
415/2015. (VII.07.) határozata az „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható
karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való
részvétellel kapcsolatos döntéséről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
„Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek
beszerzésére” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Hősök tere
és Soroksár Újtelep karácsonyi díszvilágításának bővítésével.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 2.510.118,- Ft önerőt, Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Polgármesteri Kabinet 455 kód Felhalmozási kiadások Kisértékű TE vásárlás
Díszkivilágítás bővítése sor terhére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
az alábbi nyilatkozatot teszi:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
pályázata kedvező elbírálása esetén, szerződést köt a kedvezmény nyújtójával (MK
Hungaria Kft-vel).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">- a
benyújtott pályázatban meghatározott önerő bruttó összegével rendelkezik.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">- az önerő
megfizetését a sikeres pályázat kiértesítésétől és a díjbekérő kiállításának
dátumától számított 5 napon belül utalja. Az utalás határidőre történő
elmaradása a szerződéstől való elállást vonja maga után.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">- a
díszvilágítási eszközöket a pályázati nyilatkozatban megjelölt helyszíneken
üzembe helyezi, legalább 3 évig üzemelteti.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">-
vállalja, hogy a pályázati dekorációs elemek felhasználását adott év december
31-ig fotókkal bizonyítja.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">IV.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a megtakarításhoz az MK elszámolása alapján évenkénti visszatérítéssel kíván
hozzájutni.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">V.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok
előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
416/2015. (VII.07.) határozata az Önkormányzat által fenntartott parkok és
fasorok, játszószerek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes
területek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes
kötelezettségvállalásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
kötelezettséget vállal mindösszesen 373.500.000 Ft+ÁFA erejéig az Önkormányzat
által fenntartott parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati
tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú szolgáltatási szerződés
díjára 2016. január 01-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra, a 2016.,
2017. és 2018. évek költségvetései terhére. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás
költségvetésben való szerepeltetésére, továbbá hogy gondoskodjon a közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">a
közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015. december 31.<b> </b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">tárgyévi
költségvetési rendelettervezetek elfogadása</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
417/2015. (VII.07.) határozata átruházott hatáskör visszavételéről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete
helyiségeinek bővítésével kapcsolatos egyedi kérelem ügyében a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.5.11. pontjában a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – tulajdonosi hozzájárulás
megadása - visszaveszi.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span style="text-decoration: none; font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
&nbsp;</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
418/2015. (VII.07.) határozata a XXIII. tankerület helyiségeinek bővítésével
kapcsolatos döntéséről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a Mikszáth Kálmán Általános Iskola épületének (Bp., XXIII. Sodronyos u. 28.)
földszint 7. számú tantermét biztosítja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerülete
részére, egyben tulajdonosi hozzájárulását adja a szükséges átalakításhoz.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri Geiger Ferenc polgármestert az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2012. december 11-én kelt „Megállapodás”, és a
2013. március 18-án létrejött „Szerződés” módosításainak előkészítésére, illetve
azok Képviselő-testület elé terjesztésére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. október 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
419/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan
12/120 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításával
kapcsolatos döntéséről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan
12/120 arányú tulajdoni hányadának kisajátítását.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére,
aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és
annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő -
nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. december 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
420/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186790/1 hrsz.-ú
ingatlan&nbsp; kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186790/1 hrsz.-ú ingatlan
kisajátítását.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére,
aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és
annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő -
nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. december 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp; </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
421/2015. (VII. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület Házhajó u. 157.
186593/81 hrsz.-ú ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a csatorna közmű megépülését követően értékesíti a Budapest XXIII. kerület
Házhajó u. 157. sz. alatti (186593/81) hrsz.-ú ingatlant bruttó <b>10.600.000,-
Ft kikiáltási áron</b>, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat
ajánló részére, <b>nyilvános árverésen</b>, 100.000 Ft licitlépcső mellett
azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési
kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az
árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak
tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2016. december 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
422/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII., 195803/1 és 195803/2 hrsz.-ú
ingatlanok értékesítéséről és határozatok hatályon kívül helyezéséről</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.
hatályon kívül helyezi a 655/2014. (XII.16.) és a 656/2014. (XII.16.)
határozatokat, és értékesíti a Budapest XXIII., 195803/1 hrsz.-ú „szántó”
megnevezésű 2.067 m<sup>2 </sup>területű, és 195803/2 hrsz.-ú „szántó és
gazdasági épület” megnevezésű 2.108 m<sup>2 </sup>területű ingatlanokat Nagy
László 1239 Budapest, Vecsés út 195798 hrsz. alatti lakos részére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az ügyfél költségén történő szakvélemény megrendelésére
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. szeptember 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">III.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
nem fogadja el Nagy László 195803/1 és 195803/2 hrsz.-ú ingatlanokra megtett
1.000.000 Ft összegű vételi ajánlatát.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert az ajánlattevő értesítésére</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
július 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
423/2015.(VII.07.) határozata Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogának
elfogadásáról és a 4. számú Gyermek Háziorvosi Körzet betöltetlenné
nyilvánításáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Dr. Tomor Lenke praxisjogát - az önkormányzat részére történő lemondó
nyilatkozata alapján – ingyenes jogátruházás címen elfogadja, egyúttal a 4.
számú gyermek háziorvosi körzetet 2015. szeptember 1-től betöltetlen körzetnek
nyilvánítja.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr.
Tomor Lenke gyermek háziorvost, továbbá hogy gondoskodjon 2015. szeptember 1.
napjától a betöltetlen körzet ellátásának megszervezéséről.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
424/2015. (VII.07.) határozata a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti
szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv jóváhagyásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Hősök tere Templom utca – Jelző
utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási tervet.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a közterület-alakítási tervnek megfelelő
közterület rendezés érdekében gondoskodjon a Hősök tere Templom utca – Jelző
utca közötti szakaszára vonatkozó szükséges engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítéséről, továbbá az engedélyek beszerzéséről.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. szeptember 30.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
425/2015. (VII.07.) határozata a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti
szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv jóváhagyásával kapcsolatos döntés
meghozataláról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti
szakaszának átalakításáról a lakosságot szeptember hónapban lakossági fórum
keretében tájékoztatja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
426/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt fogorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Mikovcsák Judit)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló
43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1238 Budapest,
Táncsics Mihály u. 104. szám alatti rendelő II. emelet 214. megjelölésű
betegrendelőjét annak előírás szerinti berendezésével és felszerelésével együtt,
valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
Alpha-Omega Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest,
Baross utca 5. A. ép. 1 lpház. fszt.1, adószám: 25180226-1-43, cégjegyzékszám:
01-09-204470, képviseli: Dr. Mikovcsák Judit) felnőtt fogorvosi tevékenység
rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a
telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági
benyújtáshoz aláírja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
427/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Szabó Nikolett)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló
43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen a 1237 Budapest,
Sósmocsár u. 3. szám alatti rendelő 195271/8/A/51 hrsz. alatti betegrendelőjét
annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az
egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Anima
Medical Betéti Társaság ( székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 12. 1. em.5.
adószám: 25125038-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-788907, képviseli: Dr. Szabó
Nikolett) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához
használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt
telephelyként tüntesse fel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a
telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági
benyújtáshoz aláírja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
428/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Csima Alfréd)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló
43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§(3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1239
Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatti, jelenleg 430092483 ÁNTSZ
azonosító számú. önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti
berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb
kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és
Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71,
adószám: 20286956-1-14&nbsp;&nbsp; cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr.Csima
Alfréd) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához
használatba adja és hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt
telephelyként tüntesse fel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a
telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági
benyújtáshoz aláírja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
429/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló
43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1237
Budapest, Sósmocsár u. 1-3. sz. alatti telephelyen, jelenleg 430092169 ÁNTSZ
azonosító számú önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti
berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb
kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és
Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71,
adószám: 20286956-1-14 cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr. Csimáné Dr.
Orbán Dalma) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához
használatba adja és hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt
telephelyként tüntesse fel.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a
telephely-használati jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági
benyújtáshoz aláírja. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 31.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
430/2015. (VII.07.) határozata a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről
szóló beszámoló elfogadásáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi
működéséről szóló beszámolót.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
431/2015. (VII.07.) határozata (név) részére hozzászólási jog biztosításáról</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„Javaslat
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására
benyújtott kifogások elbírálására” c. napirendi pont keretében hozzászólási
jogot biztosít (név) - érintett ügyfél - részére. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
432/2015. (VII.07.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról a
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy&nbsp; </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú
állásfoglalásával szemben vevő és – jogi képviselője által – eladó által
benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 2015. február
18. napján kelt adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett
ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület
döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. július 20. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
dr. Laza Margit jegyző </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
433/2015. (VII.07.) határozata 2015. évben „Soroksár Díszpolgára” cím
adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés) </span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy <b>elutasítja </b>a javaslatot, mely szerint</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évben csak posztumusz „Soroksár
Díszpolgára” címet adományoz.” </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
434/2015. (VII.07.) határozata 2015. évben „Soroksár Díszpolgára” cím
adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés) </span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évben nem adományoz „Soroksár
Díszpolgára” címet.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
435/2015. (VII.07.) határozata 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés
adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés) </span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy <b>elutasítja </b>a javaslatot, mely szerint</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évben csak posztumusz „Soroksárért
Érdemérem” kitüntetést adományoz.” </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
436/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés
adományozásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
szeptember 27.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
437/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés
adományozásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
szeptember 27.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
438/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés
adományozásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
szeptember 27.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
439/2015. (VII.07.) határozata a 2015. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés
adományozásáról (zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név) (posztumusz).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">2015.
szeptember 27.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Geiger
Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">440</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">/2015.
(VII.</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">0</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">7.)
határozata a 2015. évben </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">„</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Év
Kerületi Polgárőre</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">”</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
cím adományozásáról</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
(zárt ülés)</span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
I.</span></b><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">(Név)</span><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
II.</span></b><span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő: </span></b>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
2015. szeptember 27.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős: </span></b>
<span lang="X-NONE" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
441/2015. (VII.07.) határozata (Név) 1239 Budapest, (lakcím)</span></u></b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
<b>szám alatti lakos gyermeke, (Név) (születési helyi, idő, anyja neve)
bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésének
elbírálásáról </b></span></u></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület az 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Budapest
Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet 3.§ a)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy
dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.
(Név)</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
törvényes képviselő által, (Név)<b> (születési hely, idő, anyja neve) </b>
</span><b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
1239 Budapest, (lakcím)</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">benyújtott
fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a testületi ülést követő 8 nap</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><u><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
442/2015. (VII.07.) határozata (Név) 1096 Budapest, (lakcím), tartózkodási helye
1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos gyermeke, (Név) (születési hely, idő,
anyja neve) bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni
fellebbezésének elbírálásáról </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">A
Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint </span>
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">Budapest
Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet 3.§ a) pontja
szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy
dönt, hogy</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">I.
(Név)</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
törvényes képviselő által, (Név)</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
<b>(születési hely, idő, anyja neve) </b>1238 Budapest, (lakcím) szám alatti
lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott
fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">II.</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Határidő:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
a testületi ülést követő 8 nap</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">
<b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Felelős:</span></b><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">
Geiger Ferenc polgármester</span></p>

</body>

</html>