2015. június 9.

A 2015. június 9-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2015. (VI.09.) határozata a 2015. június 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. június 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői státuszára beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2015. (VI.09.) határozata a 2015. június 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. június 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői státuszára beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására
2.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre (Sósmocsár u. orvosi rendelő, Pistahegyi köz Óvoda) (Kiosztós)
3.) Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)
4.) Javaslat köztéri műalkotás állíttatásával kapcsolatos pályázat kiírására
5.) A XXIII. Tankerület tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról (9.30 órára javasolt)
6.) Önálló képviselői indítvány (Telekvásárlás, parkoló udvar kialakítása, rézsű felújítása, védőkorlát pótlása, kanyarodósáv bővítése)
7.) Beszámoló a FŐNIX Med működéséről (10.00 órára javasolt)
8.) Önálló képviselői indítvány (A Tündérkert fejlesztése a tömegsport irányába, és az ehhez kapcsolódó közműfejlesztések)
9.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (10.15 órára javasolt)
10.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (10.30 órára javasolt)
11.) Önálló képviselői indítvány (A Soroksár 1. Posta működéséről szóló tájékoztató kérésével kapcsolatos döntés)
12.) Önálló képviselői indítvány (Javaslat kárpátaljai magyarok megsegítésére)
13.) Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésére (Bp. XXIII. 185901/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Táncsics M. u. 63. fszt. 3-4. szám alatti ingatlan)
14.) Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására
15.) Javaslat kisajátítási eljárás megindítására
16.) Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére
17.) Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára
18.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Intézményében kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére
19.) Beszámoló a kerületi sportéletről
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2015. (VI.09.) határozat a Budapest XXIII. kerület 186794 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186794/1) és (186794/3) hrsz.-ú ingatlanok kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 112/2015. (III.17.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 112/2015.(III.17.) határozat végrehajtási határidejét 2015. július 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2015. (VI.09. ) határozat a „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló 277/2015. (V.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 277/2015.(V.12.) határozatának II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép:
„II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 3.019.188,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetése Céltartalék Kiemelt intézményi karbantartások sora terhére”.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2015. (VI.09.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói státuszára beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói státuszára beérkezett pályázati anyagok előzetes bírálatára a Szociális és Egészségügyi Bizottságot kéri fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati anyagok egyidejű megküldése mellett a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait a felkérésről értesítse, továbbá a beérkező pályázatok előzetes bírálatának időtartamára gondoskodjon a Bizottság bővítéséről további egy fővel, olyan szakember személyében, aki hasonló integrált intézmény felügyeletében, vagy vezetésében szakmai tapasztalattal bír.
Határidő: 2015. június 11.
Felelős:     Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2015. (VI.09.) határozata a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Sósmocsár utcai háziorvosi rendelők fejlesztésével 
II. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt bruttó 26.000.000,- Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetésének költségvetési maradvány sora terhére
III. az alábbi nyilatkozatot teszi:
-        A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és hitelesek.
-        A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült.
-        A pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg benyújtott (folyamatban lévő) pályázattal nem rendelkezik.
-        Köztartozással nem rendelkezik.
-        Adósságrendezés alatt nem áll.
-        A saját forrás rendelkezésre áll.
-        Megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek.
-        Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
-        Adólevonási joggal nem rendelkezik.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2015. (VI.09.) határozata a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási tervvel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Hősök tere Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv tárgyalását a következő testületi ülésig elhalasztja.
II. felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot egy rendkívüli ülés megtartására, ahol a képviselők konkrét javaslatot tehetnek, valamint felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendkívüli bizottsági ülésen a tervezők részvételéről.
Határidő: 2015. július 7.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2015. (VI.09.) határozata köztéri műalkotás állíttatásával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Az emlékmű állítására vonatkozó meghívásos pályázati anyagot jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
II. Baráz Tamás, Budahelyi Tibor, Erős Apolka, Lelkes Márk, Majoros Áron Zsolt, Meszlényi-Molnár János, Vizsolyi János, Hartung Sándor szobrászművészeket kéri fel pályamű benyújtására.
III. A pályaművek előzetes bírálatára négytagú, képzőművészekből álló szakmai zsűri felállítását jóváhagyja. A szakértő bizottság tagjai: Wehner Tibor művészettörténész, Paulikovics Iván szobrászművész, Szabó György szobrászművész, Széri-Varga Géza szobrászművész.
IV. A szakmai zsűri tagjainak díjazását személyenként bruttó 100 000,- Ft-ban határozza meg, melyre kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sora terhére.
V. felkéri a szakmai zsűrit, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidő letelte után munkáját azonnal kezdje meg, a beérkezett pályaművek bírálatáról jegyzőkönyvet készítsen, melyben rangsorolja a pályaműveket.
VI. felkéri a Polgármester, hogy a szakmai zsűri és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetség megbízásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
VII. kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sora terhére a II. és III. helyezett pályamű díjazására a II. helyezett esetében 500 000,- Ft, a III. helyezett esetében 300 000,- Ft összegben.
VIII. felkéri a Polgármestert az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő:   a VI. pont vonatkozásában 2015. július 31.,
a VIII. pont vonatkozásában: 2015. július 31.
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2015. (VI.09.) határozata Mizák Zoltán és Tüskés Józsefné parkolóudvar és fizető parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos önálló képviselői indítványával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Grassalkovich út 178., valamint Grassalkovich út 63. szám alatti ingatlanon javasolt, illetőleg a kerület egyéb területén kialakítandó parkolóudvar kialakításának megvalósíthatósága (és annak hatásai), továbbá a fizetős parkolás bevezetése az új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) közlekedésfejlesztési munkarészében kerüljön megvizsgálásra.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a parkolással kapcsolatos javaslatok megvalósíthatóságára vonatkozó tervek kidolgozásáról.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 323/2015. (VI.09.) határozata Mizák Zoltán és Tüskés Józsefné biztonsági korlát pótlásával kapcsolatos önálló képviselői indítványával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a Grassalkovich út mentén, a Páneurópa Általános Iskola előtti buszmegállónál a HÉV-et elhatároló biztonsági korlátot a buszmegálló tábla utáni részig pótolja.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Fővárosi Önkormányzatot.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2015. (VI.09.) határozata Mizák Zoltán és Tüskés Józsefné kerületi közlekedést érintő tárgyú önálló képviselői indítványával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal a Grassalkovich út 162. és 180. közötti szakaszon a párhuzamos parkolási rend helyetti 45°-os parkolósáv kialakíthatóságának ügyével kapcsolatban.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2015. (VI.09.) határozata Mizák Zoltán és Tüskés Józsefné kerületi közlekedést érintő tárgyú önálló képviselői indítványával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal a Grassalkovich út mellett a Hősök terei buszmegálló és a Grassalkovich út 143. közötti szakaszon a belváros irányába párhuzamos parkoló kialakíthatóságának ügyével kapcsolatban.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2015. (VI.09.) határozata Mizák Zoltán és Tüskés Józsefné kerületi közlekedést érintő tárgyú önálló képviselői indítványával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal a Grassalkovich úton a belvárosból érkezők számára a Rézöntő utca felé forduló kanyarodósáv meghosszabbításának ügyével kapcsolatban.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2015. (VI.09.) határozata Mizák Zoltán és Tüskés Józsefné kerületi közlekedést érintő tárgyú önálló képviselői indítványával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a főpolgármesterrel a tervezett dugódíj bevezetésével kapcsolatos, Soroksárt érintő hatások kiküszöbölése érdekében.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2015. (VI.09.) határozata a Grassalkovich út 162-180. közötti szakaszon virágládák kihelyezésével kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Grassalkovich út 162. és a Grassalkovich út 180. szám közötti szakaszon milyen lehetőség van a környezet díszítésére, utcabútorok kihelyezésére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2015. (VI.09.) határozata a Budapest XX. és XXIII. kerületi Felnőtt Központi Háziorvosi Ügyeletének 2014. évi XXIII. kerületre vonatkozó működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint: „A Képviselő-testület elfogadja a Budapest XX. és XXIII. kerületi Felnőtt Központi Háziorvosi Ügyeletének 2014. évi XXIII. kerületre vonatkozó működéséről készült beszámolót.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2015. (VI.09.) határozata a "Tündérkert fejlesztése a tömegsport irányába” tárgyú önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, készítessen a Molnár utca 116-118 számú ingatlan területére egy fejlesztési tervet, mely figyelembe veszi a KÖZ-TÉR pályázat keretében megvalósított fejlesztéseket, illetve a 2014-ben a KÖZ-TÉR pályázat „B” projektjében beadott elhatározásokat, valamint az alábbi lehetőségeket:
-         gumírozott futópálya kiépítése,
-         illemhelyek létesítése,
-         0-7 éves korig játszótér kialakítása,
-         Streetball (utcai kosárlabda) pálya kiépítése,
-         nyári iskolai tábor létesítése.
II. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy Soroksár mely területén lehet még futópályát kiépíteni, figyelembe véve a 17 ha erdőterületet a Szentlőrinci út mellett, a déli csücsköt, a kerékpár út melletti területet, illetve minden olyan területet ahol futópálya létesíthető, ami tervezői szinten kerüljön feltüntetésre.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Tündérkert nyitvatartási ideje kiszélesítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
IV. felkéri a polgármestert, hogy az elkészített tervet terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2015. (VI. 09.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2015. július 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre Sasvári Ilonát (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2015. július 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
Gépkocsi használat
Mobiltelefon használat legfeljebb
A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.
II. felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2015. július 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2015. (VI. 09.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2015. június 9. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztja Varga Szimeon-t (anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Keresztény Miklós-t (anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Benke Gábor Lászlóné-t (leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2015.(VI.09.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:
amely abból a célból készült, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), alapján egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozzon létre Soroksár lakosságának kulturális és közösségi-művelődési igényeinek fokozott kielégítésére, az alábbiak szerint:”
2. az Alapító Okirat I. szakasza az alábbi ponttal egészül ki:
„1.3. A cég e-mail elérhetősége: info@galeria13.hu”
3. az Alapító okirat 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”
4. az Alapító Okirat 6.1 pontjában A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül rész 6. bekezdésében szereplő 20. pontja szövegrész 19. pontja szövegrészre változik.
5. az Alapító Okirat 6.4. j) pontja az alábbiak szerint módosul:
„j) a Ptk. 3:123 §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;”
6. az Alapító Okirat 6.4. m) pontja az alábbiak szerint módosul:
„m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 § (1) 1. pont], illetve élettársával köt;”
7. az Alapító Okirat 6.4. zs) pontja az alábbiak szerint módosul:
„zs) továbbá mindazon ügyek, amelyeket a Ptk. vagy a Civil tv. az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
8. az Alapító Okirat 7.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.3. Ügyvezető nem lehet:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
b) aki foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
c) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
– amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
– amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
d) az Alapító tagja, illetve tagjának a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
e) a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke, vagy tagja, könyvvizsgálója és ezek közeli hozzátartozója,
f) az Alapító hozzájárulása nélkül nem folytathat a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, egyidejűleg nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.”
9. az Alapító Okirat 7.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.4. Az ügyvezetőre vonatkozó további összeférhetetlenségi szabályok
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a közhasznú társaság és az alapító képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja.
Egy személy legfeljebb három gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.
A gazdasági társaságnak a cégjegyzékből megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnak ügyvezetője volt.
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1. pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi.
A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1. pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti [Civil tv. 42. § (2) bekezdés].”
10. az Alapító Okirat 7.6 pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.6. A Társaság Ügyvezetője: 2015. július 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre.
Sasvári Ilona (anyja neve)
(lakcím) szám alatti lakos.
11. az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk 2015. június 9. napjától 2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
12. az Alapító Okirat 9.4. h) pontja az alábbiak szerint módosul:
„h) az ügyvezető, a könyvvizsgáló és azok Ptk. 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,”
13. az Alapító Okirat 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 2015. június 9. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre:
Varga Szimeon (anyja neve )
(lakcím) szám alatti
Keresztény Miklós (anyja neve)
(lakcím) szám alatti
Benke Gábor Lászlóné (anyja neve)
(lakcím) szám alatti
lakosok.
14. az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Alapító tudomásul veszi, hogy a Társaság gazdálkodása során elért nyereségét nem oszthatja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja és azt csak az ezen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységek finanszírozására fordíthatja.”
15. az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„20. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Civil tv.-ben foglaltak az irányadók.
II. egyben elfogadja a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2015. (VI.09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2015. július 01. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időre Tamási Ferenc (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2015. július 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
Gépkocsi használat
Mobiltelefon használat legfeljebb”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2015. (VI.09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2015. július 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tamási Ferenc (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2015. július 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
Gépkocsi használat
Mobiltelefon használat
A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.
II. felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2015. július 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2015. (VI.09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fenntartásához való hozzájárulásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hozzájárul, hogy Tamási Ferenc ügyvezető a Peregrini Kft-nél jelenleg fennálló munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát továbbra is fenntarthassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2015. (VI. 09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2015. július  1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztja Koncz Zoltánné-t (leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Benke Gábor Lászlóné-t (leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Páncél András-t (anyja neve, születési hely, idő, lakcím)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2015.(VI.09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.  Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata (1239 Budapest Grassalkovich út 162. sz., képviseli: Geiger Ferenc polgármester), mint Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), alapján jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társaság létrehozását határozta el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
amely abból a célból készült, hogy Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) jelen alapító okirat Preambulumában körülírt közhasznú cél érdekében és ott megjelölt jogszabályok alapján alulírott napon és helyen egyszemélyes társaságot hoz létre az alábbiak szerint:”
2. az Alapító Okirat 1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § értelmében közhasznú tevékenységet folytat, és a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja, valamint a BIZOTTSÁG 2014. június 17-i 651/2014 EU RENDELETE, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos a támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 100.. pontja értelmében védett foglalkoztatást valósít meg.”
3. az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
A cég e-mail elérhetősége: info@soson.hu”
4. az Alapító okirat 6. pontja az alábbival egészül ki:
„1239 Budapest, Grassalkovich út 162”
5. Az Alapító okirat 8. c) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) a társaság tevékenysége, gazdálkodása során elért nyereségét nem osztja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja és azt csak a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeinek finanszírozására fordítja, amely a társaság nonprofit minősítésének is a feltétele,”
6. az Alapító Okirat 11. j) pontja az alábbiak szerint módosul:
„j) a Ptk. 3:123 §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;”
7. az Alapító Okirat 11. m) pontja az alábbiak szerint módosul:
„m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 § (1) 1. pont], illetve élettársával köt;”
8. az Alapító Okirat 11. zs) pontja az alábbiak szerint módosul:
„zs) továbbá mindazon ügyek, amelyeket a Ptk. vagy a Civil tv. az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
9. az Alapító Okirat 11. pont „Az Alapító” rész 9. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok a Ptk.-ban, ill. a Civil tv.-ben szabályozott esetekben jogosult az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az esetben is, amennyiben az alapító társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokolttá teszi.”
10. az Alapító Okirat 12. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az alapító vezető szervének határozathozatalában - a közhasznú társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja, vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1. pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:”
11. az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A társaság ügyvezetője:
Tamási Ferenc (anyja neve, lakcím) szám alatti lakos.
Az ügyvezető megbízása –2015. július 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó határozott időre szól, újra választható, illetve visszahívható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.
Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli, ill. a céget önállóan jegyzi.
Az ügyvezető feladat és hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe.
Ezen belül:
a) irányítja a társaság szakmai és gazdasági tevékenységét és gondoskodik a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételekről,
b) elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatását és ezeket az alapító elé terjeszti,
c) elkészíti a társaság éves pénzügyi tervét és az alapító elé terjeszti,
d) elkészíti a társaság éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést,
e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
f) köteles az alapító kérésére a társaság ügyiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést az alapító részére lehetővé tenni,
g) gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma , időpontja és hatálya megállapítható,
h) elkészíti a szükséges előterjesztéseket az alapító döntését igénylő kérdésekben,
i) gondoskodik a társaság működésének, igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozásáról,
j) felelős a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a közhasznú társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.
Az alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőnek az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapító okirat lehetővé teszi. Ezért az alapító úgy rendelkezik, hogy a társadalmi közös szükséglet kielégítésének konkrét feltételeiről kötött szerződések megkötésében az ügyvezető önállóan csak úgy járhat el, hogy előzetesen a megkötendő szerződéseket köteles a taggyűléssel egyeztetni.
Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.”
12. az Alapító Okirat 16. pont 6. és 7. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1.pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.
A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1.pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.”
13. az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
A társaságnál 2015. július 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztott három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki.
Nevesítetten:
Koncz Zoltánné (leánykori név, anyja neve)
(lakcím) szám alatti
Benke Gábor Lászlóné (leánykori név, anyja neve)
(lakcím) szám alatti
Páncél András (anyja neve)
(lakcím) szám alatti
lakosokat.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
14. az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„20. A társaság megszűnése
A társaság a Ptk. 3:45 §, valamint a 3:48 §- ban szabályozott esetekben szűnik meg.
A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki.
Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani, amelynek kedvezményezetti köre megegyezik a jelen társaság kedvezményezetti körével.
A cégbíróság a társaságot – megszűnés esetén – törli a cégjegyzékből, a társaság a törléssel szűnik meg.”
15. az Alapító Okirat 21. pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a Ct., és a Civil tv., valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadóak.”
II. egyben elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2015. (VI.09.) - önálló képviselői indítványra hozott - határozata a Soroksár 1. Posta működéséről szóló tájékoztató kérésével kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a polgármestert, hogy kérje fel a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatóját és a Soroksár 1. Postahivatal vezetőjét a Képviselő-testület 2015. szeptember 15. napján megtartandó ülésére a Soroksár 1. Posta működésével kapcsolatos tájékoztató készítésére, mely térjen ki a Postahivatal elhelyezésére szolgáló épület jelenlegi állapotára és annak korszerűsítésére vonatkozó terveikre is.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse, továbbá az általuk készített előterjesztés tárgyalására hívja meg az I. pontban említett érintetteket.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2015. (VI.09.) - önálló képviselői indítványra hozott - határozata a kárpátaljai magyarok szociális megsegítése érdekében nyújtott támogatással kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Ukrajnában zajló háborús konfliktus miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyarok szociális megsegítése érdekében 2.000.000,- Ft támogatást nyújt a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (Cím: 1183 Budapest, Tű u. 2., Számlaszám: 11991102-02119070, Adószám: 19676157-1-43) részére a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány sorának terhére.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2015. (VI.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Táncsics M. u. 63. fszt. 3-4. szám alatt található lakás értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. értékesíti a Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/3 hrsz.-ú, természetben a Táncsics M. u. 63. fszt. 3-4. szám alatt található lakást a bérlő, Bondor Rudolf részére 5.600.000- Ft forgalmi érték figyelembevételével  3.136.000- Ft vételáron.
II. felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától - a vételár kivételével - az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: a szerződés aláírására 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2015. (VI. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187257/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187257/5 hrsz.-ú ingatlant bruttó 5.800.000,- Ft kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa.  A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2015. (VI. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187255/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187255/5 hrsz.-ú ingatlant bruttó 5.500.000,- Ft kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa.  A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2015. (VI. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Külső Vörösmarty u. 183695/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 186/2015. (IV. 14.) határozat IV. pontját és a Budapest XXIII. kerület Külső Vörösmarty u. 183695/4 hrsz.-ú ingatlant árverésen kívül értékesíti Halász Natália részére bruttó 5.800.000,- Ft összegben.
II. felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. december31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2015. (VI. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Kelep u. 187257/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület Kelep u. 187257/4 hrsz.-ú ingatlant bruttó 6.400.000,- Ft kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa.  A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2015. (VI.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186795 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186795/1) és (186795/3) hrsz.-ú ingatlanok kisajátítási eljárásának megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186795 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186795/1) és (186795/3) hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási terv megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2015.(VI.09.) határozata a 2015/2016. nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2015/2016. nevelési évben 14 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2015.(VI.09.) határozata a 2015/2016. nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvodában a 2015/2016. nevelési évben 5 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2015.(VI.09.) Ök. határozata a 2015/2016. nevelési évben a III. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2015/2016. nevelési évben 11 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2015. (VI.09.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda létszámkeretének egy pedagógiai asszisztensi álláshellyel történő bővítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda álláshelyeinek számát 2015. szeptember 1-jétől egy pedagógiai asszisztensi álláshellyel bővíti, az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „céltartalék, intézményi egyéb” sora terhére biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert az óvodavezető értesítésére, és az álláshely bővítéshez szükséges fedezet intézményhez történő átcsoportosítására.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester           
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2015.(VI.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyelete alá tartozó közoktatási intézmények működtetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyont 2015. szeptember 1-től továbbra is működteti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdésének megfelelően – a későbbiekben külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint – tegye meg nyilatkozatát a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. augusztus 31.       
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2015.(VI.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött, 2013. március 18-ai keltezésű szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási Hivatal - pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosításához szükséges ingóságok, eszközök iránti igényéről szóló - értesítését követően terjessze a Képviselő-testület elé a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és a Klebelsberg intézményfenntartó Központ között létrejött 2013. március 18-ai keltezésű szerződés módosítását.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős:    Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2015.(VI.09.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére támogatás biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2015. évi Semmelweis nap alkalmából történő egyszeri természetbeni juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartalék „költségvetési maradvány” sora terhére bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint egyösszegű támogatást állapít meg.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat szoros melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására, valamint felkéri az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. június 30.,
                 a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: 2015. július 7.
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2015.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézményében a kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerése jutalmazásának biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye (székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104., adószám: 15523064-2-43, képviseli: Bálintné Olasz-Pap Éva mb. intézményvezető) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi alap és szakellátásban dolgozók 2015. évi Semmelweis napi jutalmazása, valamint a védőnői szolgálat alapításának 100. évfordulója alkalmából a védőnők jutalmazása céljából 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sor terhére bruttó 3.000.000,- Ft-ot, azaz Hárommillió forintot biztosít.
II. felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, illetve annak az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Bálintné Olasz-Pap Éva mb. intézményvezető Asszonyt, továbbá hogy a jutalmak kifizetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az előirányzat átcsoportosítására: 2015. július 7., a jutalmak kifizetésére a 2015. évi Semmelweis napi rendezvény, valamint a „100 éves védőnői szolgálat” rendezvény napja
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2015. (VI.09.) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.