2015. május 12.

 

A 2015. május 12-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2015. (V.12.) határozata a 2015. május 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2015. (V.12.) határozata a 2015. május 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. május 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra
2.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
3.) Javaslat – önálló képviselői indítványra - a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat az önkormányzat 2015. évi I. negyedévi tájékoztató elfogadására
7.) Javaslat a 2015. évi ellenőrzési terv módosítására
8.) Javaslat földgáz-kereskedelmi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
9.) Javaslat a gyermek étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételre (kiosztós)
10.) Javaslat kártérítés megítélésére
11.) Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
12.) Javaslat a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötésére
13.) Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
14.) Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkájáról (10.15 órára javasolt)
15.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. Szőlődomb u. 21. ingatlan értékesítési módjának meghatározására
16.) Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Csima Alfréd háziorvos részére
17.) Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma háziorvos részére
18.) Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára dr. Mikovcsák Judit fogszakorvos részére
19.) Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Szabó Nikolett háziorvos részére
20.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói megbízására
21.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
22.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)
23.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások érdemi elbírálására (zárt ülés)
24.) Javaslat közterület-használati díj részletfizetési kérelmének tárgyában benyújtott kérelem elbírálására (Blacktango-Residence Kft.) (zárt ülés)
25.) Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére (10.45 órára javasolt)
26.) Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés)
27.) Kitüntetési javaslat Semmelweis Napra (zárt ülés)
28.) Fellebbezés (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2015. (V.12.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló, 626/2014. (XII.16.) határozattal és a 165/2014. (III.18.) Ök. határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 626/2014.(XII.16.) határozattal és a 165/2014.(III.18.) Ök. határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2015. (V.12.) határozata a kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről szóló 606/2014. (XI.25.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 606/2014.(XI.25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2015. (V.12.) határozata az az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (munkamegosztási megállapodás elfogadása) szóló 75/2015. (II.17.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 75/2015.(II.17.) számú határozatának I. és II. pontjában szereplő 2015. július 1. dátumot 2015. április 15-re módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2015. (V.12.) határozata az az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (engedélyezett létszám meghatározása) szóló 76/2015. (II.17.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 76/2015.(II.17.) számú határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett létszámát – 2015. május 1-jei hatállyal – a jelenlegi 79 álláshelyről - hat álláshellyel csökkenti.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2015. (V.12.) határozata a Cs. P. és Cs. M. részére helyi támogatás megállapításáról szóló 218/2015. (IV.14.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület a 218/2015. (IV.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület
I. „Cs. P. és Cs. M. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos(ok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház vásárlásához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg) Ft helyi támogatást állapít meg.”
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2015. (V.12.) határozata Román Jánosnak az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Román Jánost a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelet 1. § d) pontja alapján, kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli és közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési maradvány sora.
II. felkéri a Polgármestert az elhunyt családjának értesítésére, a további szükséges egyeztetések lefolytatására és a kegyeleti feladatok ellátására.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2015. (V.12.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2015. (V.12.) határozata az Év Kerületi Polgárőre címmel járó juttatással kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Év Kerületi Polgárőre címmel járó juttatás céljára 105.000,- Ft-ot - azaz egyszázötezer forintot – biztosít melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvesésének költségvetési maradvány sora.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását készítse elő, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. július 7.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2015. (V.12.) határozata a 2015 évi ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 2015. évi ellenőrzési terv módosítását jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2015. (V.12.) határozata a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő  megszüntetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. július 1.-jei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.-vel kötött „Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés”-t, amelyben azt vállalja a Társaság, hogy – átalány-kártérítés címen – megfizet Önkormányzat részére 5.000.000,- Ft + ÁFA összegnek megfelelő összeget azzal, hogy amennyiben kétséget kizáróan bizonyítottá válik, hogy Önkormányzatnak a felajánlott összegnél nagyobb kára származik a szerződés megszüntetéséből, úgy a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt-vel szemben az erre vonatkozó kártérítési igényét érvényesíti.
II. felkéri Geiger Ferenc polgármestert GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. értesítésére, a szükséges megállapodás előkészítésére és aláírására.
Határidő: 2015. június 8.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2015. (V.12.) határozata a „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton részt vesz a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti II. számú Összevont (Napsugár) Óvoda már működő konyhájának fejlesztésével 
II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 905.756,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetése Céltartalék Kiemelt intézményi karbantartások sora terhére
III. az alábbi nyilatkozatot teszi:
- a Pályázatban ismertetett beruházást a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósítja.
- amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, ennek hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. szeptember 30-áig vállalja,
- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről
- a kérelemben szereplő adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és hitelesek,
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs,
- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült,
- megfelel az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
- vállalja a támogatásból való beruházás 10 évig eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát,
- a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen támogatásban részesül.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2015. (V.12) határozata kártérítési felelősség elismeréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Patlók József (1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos) kártérítés megfizetése iránti kérelmében előadottak, továbbá a kérelem mellé csatolt költségvetés, a kérelemmel érintett ingatlanon végzett helyszíni bejárások alakalmával rögzített tények birtokában az Alfa Manzard Mérnökiroda Kft. (2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 12.) – képviseli: Réthelyi László okleveles építőmérnök, igazságügyi szakértő – által készített Szakértői Véleményben foglaltak figyelembevételével, a kártérítéssel kapcsolatban az Önkormányzat felelősségét részben elismeri.
A részben elismert felelősség alapján, a Szakértő által javasolt mértékű, bruttó 436.880.-Ft, azaz Négyszázharminchatezer nyolcszáznyolcvan forint kártérítési összeget ajánl fel. A felajánlott kártérítési összeg fedezete a 2015. évi költségvetés költségvetési maradvány sora.
Ezzel együtt felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges megállapodás megkötésére.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2015. (V.12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Kasza Gábor (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) lemondását a Soroksár Sportjáért Közalapítvány felügyelő bizottsági tag tisztségéről 2015. április 15-i hatállyal tudomásul veszi.
II. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére megválasztása napjától 2020. március 15-ig tartó határozott időre
Horváth Rudolfné leánykori név, anyja neve, 1239 (lakcím)
szám alatti lakost választja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2015. (V.12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.        a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.     Az Alapító Okirat 11. pontjának b bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A felügyelő bizottság tagjai:     megválasztásuk napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
                    Bátori Gábor (anyja neve) 1237 Budapes, (lakcím)
 
Horváth Rudolfné leánykori név, anyja neve, 1239 (lakcím)
                    szám alatti lakosok.                                   
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre szól.
 
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak is.
 
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.
 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
         
A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.”
II.     Jóváhagyja a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2015. (V.12.) határozata a „Javaslat a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2015. (V.12.) határozata a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja és megköti az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közötti, a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozása érdekében vállalt kötelezettségeket tartalmazó, jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2015.(V.12.) határozata az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2015. (V.12.) határozata az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Szenvedélybetegek Nappali Intézményének 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2015. (V.12.) határozata a Budapest XXIII. kerület Szőlődomb u. 21. (187195 hrsz.) ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. ker. Szőlődomb u. 21. sz. (187195 hrsz.-ú) ingatlant 12.000.000 Ft kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+Áfa.
II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2015.(V.12.) határozata Dr. Csima Alfréd háziorvos részére nyújtott támogatásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Csima Alfréd felnőtt háziorvos részére (székhely, adóazonosító jel, bankszámlaszám) egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő, 3.000.000 Ft összegű támogatást biztosít. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás” sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Csima Alfréd felnőtt háziorvost.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2015. (V.12.) határozata Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma háziorvos részére nyújtott támogatásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma háziorvos részére (Lakóhely, adóazonosító jel, bankszámlaszám) egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő, 3.000.000 Ft összegű támogatást biztosít. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás” sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma háziorvost.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2015.(V.12.) határozata Dr. Mikovcsák Judit fogszakorvos részére nyújtott támogatásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Mikovcsák Judit fogszakorvos részére (lakóhely, adóazonosító jel, bankszámlaszám) egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő, 5.000.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás” sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Mikovcsák Judit fogszakorvost.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. május 30,
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2015. (V.12.) határozata Dr. Szabó Nikolett rezidens részére nyújtott támogatásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Szabón Nikolett háziorvos rezidens részére (lakhely, adóazonosító jel, bankszámlaszám) egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő, 2.000.000 Ft összegű támogatást biztosít. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás” sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Szabó Nikolett rezidenst.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2015. (V.12.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói megbízásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény megbízott igazgatójának – 2015. június 1-étől az igazgatói pályázat eredményes lebonyolításáig - az intézmény igazgatóhelyettesét, Bálintné Olasz Pap Évát bízza meg. 
II. illetményét az I. pontban meghatározott időtartamra az alábbiak szerint állapítja meg:
alapilletmény:                                           
2015.05.12. előtti munkáltatói
döntésen alapuló illetmény kiegészítés:    
vezetői pótlék:                                        
intézményvezetői megbízásra
illetmény-kiegészítés:                               
Összesen:
III. felkéri a Polgármestert a munkaügyi iratok elkészítésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős:    Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2015. (V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2015. (V. 12.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2015. (V. 12.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2015. (V. 12.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2015. (V.12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
             Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2015. (V.12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2015. (V.12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2014. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2015. (V.12.) határozata a 144/2015. (IV.14.), a 145/2015. (IV.14.), a 146/2015. (IV.14.), a 147/2015. (IV.14.), a 148/2015. (IV.14.), és a 149/2015. (IV.14.) határozatok hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásával szemben benyújtott kifogások elbírálásáról szóló 144/2015. (IV.14.), 145/2015. (IV.14.), 146/2015. (IV.14.), 147/2015. (IV.14.), 148/2015. (IV.14.) és 149/2015. (IV.14.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az érintetteket.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2015. (V.12.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám)hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-01031-1/2015. számú állásfoglalásával szemben (név) vevő által benyújtott kifogást (a (helyrajzi szám) helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2015. (V.12.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00961-1/2015. számú állásfoglalásával szemben (név) vevő által benyújtott kifogást (a (helyrajzi szám) helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2015. (V.12.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00959-1/2015. számú állásfoglalásával szemben (név) vevő által benyújtott kifogást (a (helyrajzi szám) helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2015. (V.12.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00716-2/2015. számú állásfoglalásával szemben (név) vevő, illetőleg (név) eladó által benyújtott kifogást (a (helyrajzi szám) helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződésének támogatása tekintetében) elutasítja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2015. (V.12.) határozata (név) közterület-használati díj hátralék részletfizetésének elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a (név) (Képviseli, (cím)), mint kérelmező a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat tulajdonát képező (cím) hrsz.-ú közterületi ingatlanon, a temető főbejáratánál elhelyezkedő, a kérelmező használatában lévő 10 m2 pavilon és 8 m2 előtetőre 2014. január 01- 2014. december 31. közötti időszakban felhalmozott (összeg) -Ft közterület-használati díj tartozásának három havi részletben történő megfizetését engedélyezi.
Amennyiben egy havi törlesztő részlet kifizetése elmarad, a teljes díjtartozás azonnali egyösszegű megfizetése válik esedékessé.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2015. (V.12.) határozata a XXIII. tankerület helyiségeinek bővítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elviekben támogatja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerület bővítésével kapcsolatos igényét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre részletes anyagot terjesszen a Képviselő-testület elé.
III. felkéri a Tankerület Igazgatóját Heider Lászlót, hogy vizsgáltassa meg, hogy milyen anyagi lehetőségeket tud erre az átalakításra biztosítani.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2015. (V.12.) határozata Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz (név) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2015. (V.12.) határozata Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz (név) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2015. (V.12.) határozata Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz (név) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2015. (V.12.) határozata Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz (név) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2015. (V.12.) határozata Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 2015. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományozzon (név) részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2015. (V.12.) határozata Év Pedagógusa cím adományozásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 2015. évben „Év Pedagógusa” címet adományozzon (név) részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2015. (V.12.) határozata a Semmelweis Napi kitüntetésről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz (név) részére.
II. kötelezettséget vállal a kitüntetés adományozásával járó pénzjutalom biztosítására, a 2015. évi költségvetés céltartalék, intézményi egyéb költségsor terhére.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2015. ( V.12.) határozata Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz
a.) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
(Név)                                      Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                      Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                     Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                     Páneurópa Általános Iskola
(Név)                                      Páneurópa Általános Iskola
(Név)                                     Fekete István Általános Iskola
(Név)                                     Mikszáth Kálmán Általános Iskola
(Név)                                      Mikszáth Kálmán Általános Iskola
(Név)                                     I.sz.Összevont Óvoda
(Név)                                     II.sz. Napsugár Óvoda
(Név)                                     III.sz.Összevont Óvoda
(Név)                                     Soroksári Intézményellátó Központ
(Név)                                      Soroksári Intézményellátó Központ
(Név)                                      Soroksári Intézményellátó Központ
részére,
b.) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján
(Név)                                      Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                      Páneurópa Általános Iskola
(Név)                                     Török Flóris Általános Iskola
(Név)                                     I. sz. Összevont Óvoda
(Név)                                     III. sz. Összevont Óvoda
(Név)                                     III. sz. Összevont Óvoda
(Név)                                     III. sz. Összevont Óvoda
(Név)                                     III. sz. Összevont Óvoda
(Név)                                     III. sz. Összevont Óvoda
(Név)                                      Soroksári Intézményellátó Központ
(Név)                                     Soroksári Intézményellátó Központ
(Név)                                      Soroksári Intézményellátó Központ
részére,
c.) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
(Név)                                      Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                     Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                      Grassalkovich Antal Általános Iskola
(Név)                                     Páneurópa Általános Iskola
(Név)                                     Páneurópa Általános Iskola
(Név)                                     Fekete István Általános Iskola
részére,
d.) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján
(Név)                                     Fekete István Általános Iskola
részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2015. (V.12.) határozata (név) fellebbezésének elbírálásáról (zárt ülés)
Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. (Név) (születési név, anyja neve) (lakcím) szám alatti lakos rehabilitációs célú települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokon eljáró hatóság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintettet a döntésről.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester