2015. március 17.

 

A 2015. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2015. (III.17.) határozata a 2015. március 17-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. március 17-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Fellebbezés (zárt ülés)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2015. (III.17.) határozata a 2015. március 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. március 17-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására
2.) Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására
3.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról (9.30 órára javasolt)
4.) Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek, valamint az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat a Polgármester 2015. évi rendes szabadságának ütemezésére
6.) Javaslat a „málenkij robot”, a kaposvári sváb kegyeleti hellyel, valamint emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kezdeményezések megtárgyalására
7.) Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról (10.00 órára javasolt)
8.) Javaslat a kerületi településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára
9.) Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására Külső Vörösmarty utcai gázbekötéshez
10.) Javaslat a Molnár-sziget „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
11.) Javaslat kisajátítási eljárás megindítására
12.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. ingatlan értékesítésére
13.) Javaslat vételi ajánlat megtételére
14.) Javaslat öröklési szerződés megkötésére
15.) Javaslat ingatlanok hasznosítására
16.) Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöld hulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására
17.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra
18.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására
19.) Javaslat a Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására
20.) Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról
21.) Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
22.) Tájékoztató a szociális helyzetről
23.) Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2015. (III.17.) határozata a 2015. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról (rendőrség és a tűzoltóság támogatása) szóló 485/2014. (IX.09.) Ök. határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 485/2014.(IX.09.) Ök. határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2015. (III.17.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2015. (III. 17.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2015. évi rendes szabadságának ütemezésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2015. (III.17.) határozata a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Geiger Ferenc polgármester 2015. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015. (III.17.) határozata köztéri szobor létesítésével, pályáztatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Svábok betelepítésének 300. évfordulója alkalmából Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat köztéri szobor (emlékmű) létesítésére írjon ki pályázatot a kitelepítés, valamint a „málenkij robotra” elhurcoltak emlékére. A szobor átadására 2016 májusában kerül sor.
II. vizsgálja meg a Hivatal és tegyen javaslatot arra, hogy a leendő alkotást Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területének mely pontján lenne legcélszerűbb elhelyezni.
III. felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírás tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket, valamint a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2015. (III.17.) határozata a Budapest-Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániának az emléktábla elhelyezésére tett javaslatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. erkölcsi támogatást nyújt ahhoz, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület finanszírozásában megvalósuló, a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia által javasolt: „Minden hazájából, otthonából elhurcolt, elüldözött és idegen földben nyugvó soroksári embertársunk emlékére” - a Főplébánia Templom oldalfalán - emléktábla kerüljön elhelyezésre. Erkölcsileg támogatja továbbá, hogy a Szentlőrinci úti temetőből kegyeleti megőrzésre átvett hamvak a hivatalos, egyházi szertartással beszentelésre, és az altemplomban történő eltemetésre kerüljenek. Az ezzel kapcsolatos szertartásokon pedig képviselteti magát.
II. felkéri a Polgármestert a Plébános és a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület értesítésére.
Határidő: 2015. március 25.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015. (III.17.) határozata a Soroksári Svábok Független Egyesületének a kaposvári sváb kegyeleti hellyel kapcsolatos javaslataival kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„I. a Soroksári Svábok Független Egyesületének javaslatát elfogadva a Kaposvár Nyugati Temetőjében elhelyezkedő „kaposvári sváb kegyeleti hely” Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának is a megemlékezési helye legyen.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2015. (III.17.) határozata a Soroksári Svábok Független Egyesületének a kaposvári sváb kegyeleti hellyel kapcsolatos javaslataival kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„IV. a Soroksári Svábok Független Egyesületének javaslatát elfogadva a Kaposvár Nyugati Temetőjében elhelyezkedő „kaposvári sváb kegyeleti hely” felállításának évfordulóján (2015. november 7.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megemlékezést tart, melynek költségeit ….. Ft összegben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének …….. sora terhére biztosítja.
V. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megemlékezés megszervezéséről.
Határidő: 2015. november 7.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (III.17.) határozata a Soroksári Svábok Független Egyesületének  a „malenkíj robot”-hoz fűződő megemlékezési javaslataival kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„I. Soroksári Svábok Független Egyesületének javaslatát elfogadva ……………. helyszínen „malenkij robot szobrot” (szoborcsoportot) kíván felállítani, továbbá a „malenkij robot szobor” –ról (szoborcsoportról) emlékbélyeg és képes levelezőlap kerüljön kibocsátásra.
II. A szobor (szoborcsoport) tervezéséhez szükséges anyagi kereteket a költségvetési rendelete …………………… sora terhére biztosítja.
III. felkéri a Polgármestert a tervek elkészíttetésére, és annak a Képviselő-testület elé történő benyújtására.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2015. (III.17.) határozata a kerületi településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felülvizsgáltatja a kerület településfejlesztési koncepcióját, valamint elkészítteti annak alátámasztó munkarészeként a kerületi örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálását.
II. felkéri a polgármestert, hogy a kerületi településfejlesztési koncepció vonatkozásában a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2015. (III.17.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz.-ú ingatlan igénybevételére a 183695/4 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (2,4 fm) 4,8 m2 kiterjedésben
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 386/2014.(VII.08.) Ök. határozatát.
II. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183695/4 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (2,4 fm) 4,8 m2 kiterjedésben, illetve jogfenntartással él az igénybevételi jog biztosításáért igényelhető ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
III. megköti a jelen határozat mellékletét képező Igénybevételi Megállapodást a Főgáz Földgázelosztási Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz.-ú, 4086 m2 területű ingatlan igénybevételére a 183695/4 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (2,4 fm) 4,8 m2 kiterjedésben, emellett kijelenti, a felek közt jogvita áll fenn a kártalanítás jogalapját és összegét illetően, az erre vonatkozó igényét pedig szükség esetén bírósági per útján érvényesíti.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására és felhatalmazza arra, hogy az igénybevételi megállapodás 5. pontjában meghatározott módon az Önkormányzat kártalanításra vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítse.
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015. (III.17.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183694/3 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (7,8 fm) 15,6 m2 kiterjedésben
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 387/2014.(VII.08) Ök. határozatát.
II. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183694/3 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (7,8 fm) 15,6 m2 kiterjedésben, illetve jogfenntartással él az igénybevételi jog biztosításáért igényelhető ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
III. megköti a jelen határozat mellékletét képező Igénybevételi Megállapodást a Főgáz Földgázelosztási Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz.-ú, 4086 m2 területű ingatlan igénybevételére a 183694/3 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (7,8 fm) 15,6 m2 kiterjedésben, emellett kijelenti, a felek közt jogvita áll fenn a kártalanítás jogalapját és összegét illetően, az erre vonatkozó igényét pedig szükség esetén bírósági per útján érvényesíti.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására és felhatalmazza arra, hogy az igénybevételi megállapodás 5. pontjában meghatározott módon az Önkormányzat kártalanításra vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítse.
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (III.17.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a Külső Vörösmarty utca 261. szám alatti, 183700/7 hrsz.-ú ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (10,3 fm) 20,6 m2 kiterjedésben
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 388/2014.(VII.08) Ök. határozatát.
II. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a Külső Vörösmarty utca 261. szám alatti, 183700/7 hrsz.-ú ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (10,3 fm) 20,6 m2 kiterjedésben, illetve jogfenntartással él az igénybevételi jog biztosításáért igényelhető ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
III. megköti a jelen határozat mellékletét képező Igénybevételi Megállapodást a Főgáz Földgázelosztási Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz.-ú, 4086 m2 területű ingatlan igénybevételére a 183700/7 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (10,3 fm) 20,6 m2 kiterjedésben, emellett kijelenti, a felek közt jogvita áll fenn a kártalanítás jogalapját és összegét illetően, az erre vonatkozó igényét pedig szükség esetén bírósági per útján érvényesíti.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására és felhatalmazza arra, hogy az igénybevételi megállapodás 5. pontjában meghatározott módon az Önkormányzat kártalanításra vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítse.
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2015. (III.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító okiratának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Háznak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján kiadott - Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2013. szeptember 10. napján kelt jelenleg hatályos alapító okiratának jelen határozat 2. melléklete szerinti Módosító Okiratát elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéshez.
Határidő: 2015. március 24.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2015. (III.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház, illetve a Soroksári Intézményellátó Központ engedélyezett létszámának változásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 2015. április 1-jével egy fő művelődésszervezői álláshellyel növeli, azzal, hogy a személyi juttatás és járulék előirányzat átcsoportosításról az alkalmazást követően intézkedik.
II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát további l fő gondnoki álláshellyel is megemeli, egyidejűleg a Soroksári Intézményellátó Központ engedélyezett létszámát 1 fő gondnoki álláshellyel csökkenti 2015. április 1-jétől.
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 2015. évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséről, abban a létszámváltozások átvezetéséről, a szükséges munkaügyi intézkedések megtételéről, valamint az előirányzat-átcsoportosításokról. Az így előkészített rendelettervezetet pedig terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. április 1. (I.-II. pontok)
                 2015. április 30. (III. pont)
Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2015. (III.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatóját, hogy a Képviselő-testület döntéseit tartalmazó módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra terjessze az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2015. áprilisi rendes ülése elé.
Határidő: 2015. áprilisi Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülés
Felelős: Geiger Tamás igazgató
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2015. (III.17.) határozata az önkormányzati rendezvényeken alkalmazandó használati díjakról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Molnárszigeti Ifjúsági tábor (186681/3 és 186681/4 hrsz.), valamint a 186590 hrsz.-ú ingatlan területén az Önkormányzat rendezvény-naptára szerint megrendezésre kerülő rendezvényeken, eseményeken 2015. április 01. napjától az alábbi használati díjakat állapítja meg:
 
Az ifjúsági tábor és a 186590 hrsz.-ú ingatlan használati díja
 
 
A
B
C
 
 
megnevezés
Használat módja
Használat díja (nettó)
 
 
·        az önkormányzat saját rendezvényén részt vevő,  rendezvény szervező cég által a rendezvényre szervezett szolgáltatók, kereskedők
A tábor egész területének + 186590 hrsz. ingatlan használatával járó rendezvények
25.000,-Ft/nap
A tábor egész területének  használatával járó rendezvények
20.000 Ft/nap
186590 hrsz. ingatlan használatával járó rendezvények
5.000,- Ft/nap
 
 
 
·        az önkormányzat saját rendezvényén részt vevő, a rendezvényre az önkormányzat által szervezett szolgáltatók, kereskedők
 
 
Kereskedelmi tevékenységgel járó rendezvények
 
100 Ft/m2/nap
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186794 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186794/1) és (186794/3) hrsz.-ú ingatlanok kisajátítási eljárásának megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186794 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186794/1) és (186794/3) hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási terv megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  113/2015. (III.17.) határozata a Bp. XXIII. Kenyér u. 19. sz. alatti (185752) ingatlan értékesítésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. értékesíti a Bp. XXIII. ker. Kenyér u. 19. sz. (185752 hrsz.) ingatlant a Kenyér u. 17. sz. ingatlan tulajdonosainak vagy tulajdonosának 9.100.000 Ft értékben.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat közlésére és az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pont kivételével - az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: a szerződés aláírására: 2015. május 30.
                  a vételár megfizetésére: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015. (III.17.) határozata vételi ajánlat megtételére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. ker. 195439 hrsz.-ú ingatlan Rehm Róza 8/48 arányú tulajdoni hányadára településfejlesztési célok megvalósítása céljából 700.000 Ft értékben,
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat közlésére és az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: a szerződés aláírására: 2015. július 30.
                  a vételár megfizetésére: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015. (III.17.) határozata öröklési szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem köt öröklési szerződést Bihari Lászlóval, a (lakcím) sz. alatti (183708 hrsz.) 371 m2 alapterületű, kivett, lakóház udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlan 7/8 arányú tulajdoni hányadára.
II. felkéri a polgármestert az ügyfél értesítésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015. (III.17.) határozata a Bp. XXIII. ker. 185079/0/A/6 hrsz-ú, természetben a Grassalkovich út 123. fszt. 6. szám alatt található lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. ker. 185079/0/A/6 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 123. fszt. 6. szám alatt található lakást értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185830 hrsz., természetben a Szitás u. 84. fszt. 3. szám alatt található alatt található lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185830 hrsz.-ú ingatlan 10/36 arányú tulajdoni hányadát, természetben a Szitás u. 84. fsz. 3. sz. alatt található lakást értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015. (III.17.) határozata a Bp. XXIII. ker. 184835/0/A/1 hrsz-ú, természetben a Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 184835/0/A/1 hrsz.-ú,  természetben a Grassalkovich út 77.  fszt. 1. sz. alatt található lakást lakhatási körülményekben bekövetkezett hirtelen változás miatti (rendkívüli élethelyzet) lakás biztosítására hasznosítja.
II. felkéri a polgármestert, hogy a bérlakás e jogcímen történő nyilvántartása érdekében intézkedjen.
Határidő: visszavonásig érvényes
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII., Templom u. 104. sz. alatti, 185862/0/A/4 hrsz.-ú üzlethelyiség hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Budapest XXIII. ker. Templom u. 104. sz. alatti, 185862/0/A/4 hrsz.-ú, 89 m2 alapterületű üzlethelyiség lakás céljára történő átminősítésének lehetőségét, valamint, hogy két lakás kialakítása mekkora költséget jelentene az Önkormányzat számára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII., Templom u. 40. sz. alatti, 185113/0/A/6 hrsz.-ú üzlethelyiség hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 252/2013. (VI.4.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. a Budapest XXIII. Templom u. 40. sz. alatti, 185113/0/A/6 hrsz.-ú üzlethelyiséget értékesíti.
III. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII. ker. Temetősor u. 5. sz. alatti, (183720) hrsz.-ú közterületen lévő  pavilon hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. Temetősor 5. sz. alatti, (183720) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon üzlethelyiség bérleti jogát nyilvános árverésen értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert új előterjesztés készítésére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő:   2015. május 30.
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szőlődomb utca 21. sz. alatti, 187195 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 258/2013. (VI.4.) határozatot.
II. értékesíti a Szőlődomb u. 21. sz. alatti, 187195 hrsz.–ú ingatlant.
III. felkéri a polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2015. (III.17.) határozata a Budapest XXIII. ker. Haraszti út 30/d. sz. alatti, 186753/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII., Haraszti út 30/d sz. alatti, 186753/3 hrsz.-ú ingatlant nem hasznosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015. (III.17.) határozata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatásáról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben 2.000.000 Ft támogatást biztosít a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák (továbbiakban: lombzsák) kedvezményes 50%-os áron történő megvásárlására az állandó soroksári lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők (a továbbiakban együtt: kerületi lakosok) számára.
A kerületi lakosok havonta legfeljebb 20 db lombzsákot vásárolhatnak kedvezményes áron. A nem kerületi lakosok a lombzsákot 100%-os áron vásárolhatják meg.
II. a lombzsák kedvezményes áron történő megvásárlásához a támogatás pénzügyi fedezetétét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „üzemeletetési készlet” sora biztosítja.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2015.március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2015. (III.17.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatás biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére a 2015. évi tavaszi Egészségnap megvalósításához a rendezvény dologi költségeire, valamint a Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak az Egészségnaphoz kapcsolódó jutalmazására bruttó 2.100.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „egyéb tartalék” sora terhére.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. március 30.,
                 a költségvetési rendelet módosítása tekintetében 2015. május 12.
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret összegének megemeléséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret összegét 1.000.000,- Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetés egyéb tartaléka terhére.
II. felkéri a Polgármestert a 2015. évi költségvetési rendeletben az előirányzat átcsoportosítására
Határidő: a következő költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Gy. M. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. A. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. L.-Sz. A. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötéséhez kérelmező készfizető kezest biztosít.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. K. V. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. J. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2015. (III.17.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. B. M. E. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2015. (III.17.) határozata a Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja a Bölcsőde 2015. augusztus 08-tól - 2015. augusztus 23-ig történő zárva tartását.
II. felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Bölcsőde vezetője
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015. (III.17.) határozata a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról  szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület által 2014. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához
1.     a Soroksár Millenium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
2.     a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
3.     a Soroksári Karitasz Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
4.     a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
5.     az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
6.     a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
7.     az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
8.     a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
9.     a Dél-Pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
10.                      a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
11.                      a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
12.                      az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
13.                      a Magyar Cserkészszövetség – 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
14.                      a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
15.                      a Soroksári Svábok Független egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
16.                      a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
17.                      a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
18.                      a Soroksári Társaskör által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
19.                      a Soroksári Hermann Antal Harmonikazenekar Kulturális Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
20.                      a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
21.                      a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.