2015. november 10.

A 2015. november 10-én megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 567/2015. (XI.10.) határozata a 2015. november 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2015. november 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az 533/2015. (X.13.) határozat módosítására (Aranykereszt)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 568/2015. (XI.10.) határozata a 2015. november 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2015. november 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 569/2015. (XI.10.) határozata a 2015. november 10-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. november 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az 533/2015. (X.13.) határozat módosítására (Aranykereszt)
2.) Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére
3.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) rendelet módosítására
5.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Horgásztó területére vonatkozó szabályozási terv hatályon kívül helyezése)
6.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
8.) Javaslat a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötendő Partnerségi együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
9.) Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
10.) Javaslat fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntés valamint fogászati panoráma röntgen beszerzésére vonatkozó döntés meghozatalára
11.) Javaslat Dr. Udvar Irén gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátására
12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. és a Táncsics Mihály u. 45. alatti ingatlanok megvásárlására
13.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására
14.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget 196856 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére
16.) Tájékoztató a bérletek és haszonbérletek alakulásáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 570/2015. (XI.10.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött, 2013. március 18-ai keltezésű szerződés módosításáról szóló 352/2015.(VI.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
módosítja a 352/2015.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 2016. január 31-ére.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 571/2015. (XI.10.) határozat a XXIII. tankerület helyiségeinek bővítésével kapcsolatos döntéséről szóló 418/2015. (VII.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 418/2015.(VII.07.) határozat végrehajtási határidejét 2016. január 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 572/2015. (XI.10.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Táncsics Mihály Művelődési Ház részére Molnár-szigeti tábor 24 órás kutyás őrzés-védés díjára) szóló 501/2015. (IX.15.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 501/2015. (IX.15.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I pont lép:
„I. Táncsics Mihály Művelődési Ház részére Molnár-szigeti tábor (Molnár utca 116-118.sz.) 24 órás kutyás őrzés-védés díjára kötelezettséget vállal: 16.906.800.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 573/2015. (XI.10.) határozata a közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartásáról szóló 507/2015. (IX. 15.) határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja az 507/2015.(IX.15.) határozatának I. és II. pontját:
„I. közfeladatok ellátására a Polgármesteri Hivatal állományán belül létrehozott 25 fő státuszt 2016. január 1-től, 2017. december 31-ig tartó időszakra fenntartja, 13 fő hat órás, 4 fő 8 órás és 8 fő (hosszabbított) teljes munkaidős státusz megosztással.
II. a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és bérjellegű, egyéb béren kívüli, valamint a cafetéria juttatás költségeire az Önkormányzat 2016. évi valamint a 2017. évi költségvetésének terhére bruttó 52.466.310,- Ft/év összegben előzetes kötelezettséget vállal.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő–testületének 574/2015. (XI. 10.) határozata az 533/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja az 533/2015.(X.13.) határozatot akként, hogy az 533/2015.(X.13.) határozat mellékletét képező szerződés helyébe jelen határozat mellékletét képező szerződés lép.
II. hatályon kívül helyezi az 533/2015, (X. 13.) határozatának II. és IV. pontját.
III. felkéri a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 2. 3. és 4. pontok kivételével - az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 575/2015. (XI.10.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátását 2016. évben is vállalja.  
II. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti Megállapodás és annak mellékletei aláírására, valamint - szükség esetén- a Megállapodásnak és mellékleteinek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módosítására.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az aláírt Megállapodás megküldéséről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 576/2015. (XI.10.) határozata a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötött Partnerségi együttműködési megállapodások módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötött Partnerségi együttműködési megállapodás módosítását 2018. december 31-éig a jelen határozat mellékletével megegyező tartalommal jóváhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Partnerségi együttműködési megállapodás módosításával keresse meg a helyi átlátható civil szervezeteket és az együttműködésre továbbiakban is szándékozó szervezetekkel a megállapodás módosítását kösse meg azzal, hogy az abban foglalt feltételektől csak az Önkormányzat érdekében térhet el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 577/2015. (XI.10.) határozata a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötendő Partnerségi együttműködési megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Partnerségi együttműködési megállapodást köt 2018. december 31-éig a helyi átlátható civil szervezetekkel a jelen határozat mellékletével megegyező tartalommal.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Partnerségi együttműködési megállapodással keresse meg a helyi átlátható civil szervezeteket és az együttműködésre szándékozó szervezetekkel a megállapodást kösse meg azzal, hogy az abban foglalt feltételektől csak az Önkormányzat érdekében térhet el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 578/2015. (XI.10.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 80.000,- Ft/fő átlagjutalom kifizetését biztosítja az önkormányzati fenntartású kerületi óvodákban, a Soroksári Intézményellátó Központban, az Egészségügyi és Szociális Intézményben és a Táncsics Mihály Művelődési Házban dolgozó közalkalmazottak részére.
II. felkéri a Polgármestert az intézményvezetők értesítésére, a módosítandó költségvetési rendelettervezet beterjesztésére, továbbá a jutalom kifizetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015.november 30., illetve a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó módosításáig
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 579/2015. (XI.10.) határozata a fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. fogászati röntgen szakellátást saját intézményén, az Egészségügyi és Szociális Intézményen keresztül látja el, közreműködő igénybevétele nélkül.
II. fogászati röntgen üzemeltetése céljából az Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett létszámkeretét egy fővel megemeli (fogászati röntgen asszisztens).
III. Dr. Fürstner József lemondását az engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően kiadott hatósági engedély jogerőre emelkedésének napjától fogadja el.
IV. felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy kezdeményezze a fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatását.
V. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladat visszaadásáról szóló megállapodást aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 580/2015. (XI.10.) határozata fogászati RTG diagnosztikai eszköz beszerzéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. fogászati RTG diagnosztikai eszköz beszerzését támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.
III. fogászat RTG diagnosztikai eszköz bekerülési költségére bruttó 30 000 000,- Ft értékhatárig előzetesen kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetése terhére.
Határidő: az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet összeállítása, illetőleg 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 581/2015. (XI.10.) határozata Dr. Udvar Irén gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Udvar és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti társasággal a gyermek háziorvosi körzet működtetésére, 2015. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2015. november 30-i hatállyal megszűnteti.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást aláírja.
b) a szerződés megszüntetéséről értesítse Budapest Főváros Kormányhivatal XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Osztályát.
c) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötendő finanszírozási szerződést írja alá.
III. a gyermekorvosi körzet ellátásáról saját intézménye, az Egészségügyi és Szociális Intézménye keretein belül, helyettesítés útján gondoskodik.
IV. a döntésről értesítse Dr. Udvar Irén gyermek háziorvost.
V. felkéri az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, hogy az új feladat ellátásával kapcsolatban az Intézmény működési engedélyét módosítsa, egyúttal felhatalmazza, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötendő finanszírozási szerződést aláírja.
VI. kötelezettséget vállal a körzet helyettesítéssel történő ellátásának időtartamára a működtetési költségek fedezetére (megbízási díjak, dologi kiadások).
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 582/2015. (XI.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. sz. alatti (185050 hrsz.-ú) ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megvásárolja a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. sz. alatti (185050 hrsz.) ingatlant „vagyongazdálkodási” célra bruttó 37.108.000,- Ft vételáron.
II. felkéri a Polgármestert a tulajdonos értesítésére, az energetikai tanúsítvány tulajdonos költségén történő megrendelésére és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:  az adásvételi szerződés aláírására: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 583/2015. (XI.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület és Grassalkovich út 104. sz. alatti (185049 hrsz.-ú) ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megvásárolja a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. sz. alatti (185049 hrsz.) ingatlant a „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatának ellátása”célra bruttó 72.892.000,- Ft vételáron.
 
 
 
II. felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy az ezen kívül a fennmaradó épületrészt milyen intézményi, illetve önkormányzati szerv elhelyezésére tudja
használni.
III. felkéri a Polgármestert a tulajdonos értesítésére, az energetikai tanúsítvány tulajdonos költségén történő megrendelésére és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:  az adásvételi szerződés aláírására: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 584/2015. (XI.10.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézménynek – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján kiadott  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
II. az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2015. március 9. napján kelt jelenleg hatályos alapító okiratának Módosító Okiratát jelen határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéséhez.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 585/2015. (XI.10.) határozata a Budapest XXIII. Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az előterjesztés mellékletét képező használati megállapodás használók általi elfogadása és aláírása esetén elismeri gazdagodását a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 41. 185005/2 hrsz.-ú 1200 m2 területű ingatlanon található 56 m2 alapterületű lakóház, és a 31 m2 alapterületű gazdasági épület tekintetében, néhai T. J. 1995. március 1-jén jogerőre emelkedett sz. hagyatékátadó végzés, az 1995. május 4-én jogerőre emelkedett  sz. javító végzés, az 1996. március 29. napján kelt adásvételi szerződés, néhai Gy. F. 2009. október 12-én jogerőre emelkedett  hagyatékátadó végzése és a 2015. április 16-án kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
a.) 56 m2 lakóépület műszaki értéke 6.272.000.- Ft
b.) 31 m2 gazdasági épület 930.000.- Ft
II. felkéri a Polgármestert özv. Gy. F., O. Gy. F., Gy. F. (ifj.) és Gy. Á. történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve, a II.1., II.3. és a III.4. pontok kivételével eltérhet.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 586/2015. (XI.10.) határozata a 196856 hrsz.-ú ingatlanból 150 m2 terület értékesítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem értékesít a 196856 hrsz.-ú ingatlanból 150 m2 területrészt B. P. részére.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. kezdeményezi a 196856 hrsz.-ú ingatlan zártkerti besorolásának megváltoztatását.
IV. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. a 196856 hrsz.-ú ingatlan művelési ágát közterületre változtatja meg.
VI. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vagyon-nyilvántartásban forgalomképtelen vagyon elemként történő nyilvántartására.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester