2015. október 13.

A 2015. október 13-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 523/2015. (X.13.) határozata a 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 524/2015. (X.13.) határozata a 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 525/2015. (X.13.) határozata a 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Aranykereszt)” c. napirendi pontot 9.30 órakor tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 526/2015. (X.13.) határozata a 2015. október 13-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. október 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.) Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Aranykereszt)
5.) Javaslat Kormányablak kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára (Kiosztós)
6.) Javaslat a Budapest XXIII., Pistahegyi köz 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyában
7.) Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására
8.) Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak meghatározására
9.) Javaslat a Tündérkert pályázatának átdolgozására
10.) Javaslat a Tündérkert ütemezett továbbfejlesztésére
11.) A nevelési intézmények beszámolója a 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)
12.) Javaslat kerületi futópályák létesítésére
13.) Javaslat a kerület parkolási helyzetének javítására
14.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
15.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2015. évi teljesüléséről
16.) Javaslat Család-és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára
17.) Javaslat kisajátítási eljárások megindítására és ingatlan megvásárlására
18.) Javaslat ingatlan értékesítésére
19.) Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63.fszt.4. szám alatti lakás)
20.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
21.) Beszámoló a Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatban
22.) Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 527/2015. (X.13.) határozata a Cs. P. és Cs. M. részére helyi támogatás megállapításáról szóló 218/2015. (IV.14.) és 271/2015. (V.12.) számú határozatainak hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 218/2015. (IV.14.), valamint a 271/2015. (V.12.) számú határozatait, egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 528/2015. (X.13.) határozata a Sz. Á. és Sz. E. részére helyi támogatás megállapításáról szóló 237/2015. (IV.14.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 237/2015. (IV.15.) számú határozatát, egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 529/2015. (X.13.) határozata G. É. részére helyi támogatás megállapításáról szóló a 239/2015. (IV.14.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 239/2015. (IV.15.) számú határozatát, egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 530/2015. (X.13.) határozata H. M. részére helyi támogatás megállapításáról szóló 247/2015. (IV.14.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 247/2015. (IV.15.) határozatát, egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 531/2015. (X.13.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja megszervezni a felnőtt háziorvosi-ügyeleti ellátást, valamint hozzájárulását adja, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti meghatalmazást aláírja.
III. a kerületi felnőtt ügyelet ellátására - a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a nyertes ajánlattevővel megköti a háromoldalú feladat ellátási szerződést, a közbeszerzési eljárásban megjelölt időtartamra.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a háromoldalú feladat ellátási szerződés megkötésére.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat polgármesterét.
Határidő: az I-III és V. pont esetében 2015. november 14.; a IV. pont esetében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. január 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 532/2015. (X.13.) határozata Török Csaba részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Aranykereszt)” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Török Csaba - érintett ügyfél - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő–testületének 533/2015. (X. 13.) határozata a Budapest XXIII., 185003 hrsz.-ú és 184939 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megvásárolja a Budapest XXIII. 185003 hrsz.-ú ingatlant per-, teher- és igény- és szolgalommentesen „vagyongazdálkodási” és „közösségi célok” meghatározásával, nettó 170.000.000 Ft vételáron, melynek forrása 103.798.000 Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Céltartalék – Kártalanítás (Aranykereszt Ápolóotthon Kht.)” sora, 66.202.000.- Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Céltartalék–Költségvetési maradvány” sora.
II. felkéri a Polgármestert a mellékelt szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától - az 1.-5. pontok kivételével - az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megvásárolja a Budapest XXIII. 184939 hrsz.-ú ingatlant per-, teher-, igény- és szolgalommentesen, „idősotthon, idősgondozás” célok meghatározásával nettó 23.000.000 Ft + Áfa, összesen 29.210.000 Ft vételáron az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Céltartalék–Költségvetési maradvány” sora terhére.
IV. felkéri a Polgármestert, a mellékelt szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – az 1.-5. pontok kivételével - az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 534/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich u. 158. sz. (185935) alatti ingatlan átalakításával és felújításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 362/2015. (VII.07.) határozat III. pontját
II. tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest XXIII. Grassalkovich út 158 sz. (185935 hrsz.) ingatlanban történő átalakítási és felújítási munkálatokhoz – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – azzal a feltétellel, hogy az ingatlant érintő átalakításának költségei Budapest Főváros Kormányhivatalát terhelik, s a Kormányhivatal az átalakítás költségeinek megtérítése miatt az Önkormányzattal szemben semmilyen igénnyel nem élhet, sem most, sem a jövőben, ilyen igényérvényesítésről Budapest Főváros Kormányhivatala és jogutódja véglegesen lemond.
III. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására, valamint a térítésmentes használttal érintett raktárépület vonatkozásában használati megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. üres, rendelkezésre álló irodahelyiségek hiányában nem tud Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatalának a II. pontban foglalt átalakítás idejére épületet, épületrészt biztosítani.
V. felkéri a Polgármestert a Budapest Főváros Kormányhivatala értesítésére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 535/2015. (X.13.) határozata Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti óvoda (195271/112. hrsz) tulajdonjogi rendezésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XXIII., 195271/112. hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti óvoda ingatlan tulajdonjogának elsősorban ingyenes vagyonátadás keretében megvalósuló megszerzését a Fővárosi Önkormányzat felé. Az ingatlant Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 10. pontjában meghatározott óvodai ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni, és a kerületi gyermekek óvodai ellátásának biztosítása céljára kívánja felhasználni. Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselését.
II. felhatalmazza a Polgármester, hogy az ingatlan tulajdonba adásával és átvételével kapcsolatos eljárás során a Fővárosi Önkormányzat felé teljes jogkörrel eljárjon, jognyilatkozatot tegyen.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 536/2015. (X.13.) határozata a Polgármesteri Hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  A Munkamegosztási Megállapodás 2015. október 15. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására, valamint felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal részéről történő aláírásra. Felkéri a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás intézményvezetőkkel való megkötésére.
Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 537/2015. (X.13.) határozata a kerületi településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a kerületi településfejlesztési koncepció előzetes célkitűzéseit, a kiválasztott fejlesztési irányokkal egyet ért.
II. a településfejlesztési koncepcióhoz elkészült megalapozó vizsgálatok megfelelnek a további tervezés alapjának.
III. a koncepció mottója: „SOROKSÁR – kertváros a nagyvárosban”
           
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 538/2015. (X.13.) határozata a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése” című városrehabilitációs projekttel kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 431/2014.(VII.08.) Ök. sz. határozatának I. és IV. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. egyet ért a jelen határozat mellékletét képező csökkentett tartalmú pályázati anyaghoz készült műszaki tartalommal.”
„IV. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges költségeket (teljes összeg előfinanszírozásban Br. 12.500.000 Ft, ebből önrész Br. 2.500.000 Ft, 80 %-os támogatási intenzitás mellett a támogatási összeg Br. 10.000.000 Ft) a 2016. évi költségvetésében biztosítja.”
II. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 539/2015. (X.13.) határozata a Tündérkert ütemezett továbbfejlesztésére vonatkozóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Tündérkert fejlesztését az elkészült koncepciótervben kidolgozott ütemek szerint, a mellékletben szereplő sorrendben kívánja megvalósítani, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. modulba bekerül a Tündérkerten belüli futópálya kialakítása a hozzá szükséges munkálatokkal, illetve az utcai kosárlabda palánk és a játszóeszköz elhelyezése is.  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 540/2015. (X.13.) határozata a Tündérkert ütemezett továbbfejlesztésére vonatkozóan
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy konkrét gazdasági számítások figyelembe vételével gondoskodjon a 2016. évi költségvetési tervezet kidolgozása során a projekt megvalósításáról.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 541/2015.(X.13.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 542/2015.(X.13.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 543/2015.(X.13.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 544/2015. (X.13.) határozata a kerületi futópályák létesítésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja
-         futópálya kialakítását első helyen a Tündérkerten belül,
-         a Szentlőrinci út melletti kiserdőben sétány és futópálya kialakítását, illetve az ezzel kapcsolatos terveztetés elindítását és
-         a Molnár-szigeten a teljes körben lévő sétány és futópálya kialakítását.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 545/2015. (X.13.) határozata a kerületi futópályák létesítésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt
felkéri a Polgármestert, hogy a Szentlőrinci út mellett a Köves úttól az Ugarszél utcáig lévő területen vizsgáltassa meg annak a lehetőségét a meglévő tervek felhasználásával, hogy milyen módon valósulhatna meg kerékpárút és futópálya együtt a véderdő sávban.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 546/2015. (X.13.) határozata a kerületi futópályák létesítésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Meder utcai híd és a tervezett Dobó utca – Fűzfás utca közötti kerékpáros-gyalogos híd által érintett Duna part menti terület környezetalakítására vonatkozó terv elkészítésével kapcsolatos költségek biztosításáról a 2016. évi költségvetési tervezet kidolgozása során.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 547/2015. (X.13.) határozata a kerület parkolási helyzetének javítására vonatkozóan
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, hogy dolgoztassa ki a fizetős zónák kialakításának részleteit, vizsgáltassa meg a fizetős parkolás bevezetésének jogi, pénzügyi, személyi feltételeit és készüljön új előterjesztés amint a megvalósításhoz szükséges költségek ismertté váltak.
II. készüljön felmérés az agglomerációból bejövő gépjármű tulajdonosok parkolási szokásairól
III. fizető parkolók kialakítása esetén a soroksári lakosok részére ingyenes parkolásai lehetőséget biztosít
IV. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal a millennium telepi HÉV megálló környezetében kijelölt P+R parkoló létesítésével kapcsolatban.
V. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Grassalkovich út 178. sz. alatti ingatlan területén parkoló kialakítását és értékbecslés figyelembevételével döntsön parkoló kialakításáról.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 548/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően az ingatlant 2015. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is),
II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2015. évben településrendezési, településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 549/2015. (X.13.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2015. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2015. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2015. évben is.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2015. november 12.
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 550/2015. (X.13.) határozata a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak ellátására 2016. január 1-től Család- és Gyermekjóléti Központot hoz létre az Egészségügyi és Szociális Intézmény szervezeti egységeként.
II. az Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett létszámkeretét 15 fővel megemeli.
III. felkéri az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ személyi állományának, pályázati kiírás alapján történő toborzását 2015. december 31-ig folytassa le, valamint a szervezeti változáshoz kapcsolódó módosításokat készítse elő (SZMSZ, Szakmai program, működési engedély, alapító okirat)
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása iránti kérelmet terjessze elő, illetve a feladatátvétellel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 551/2015. (X.13.) határozata a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat működtetésére kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő felmondásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére 1998. január 1. napjától határozatlan időre kötött ellátási szerződést 2015. december 31. napjával közös megegyezéssel felmondja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lehel Lászlót, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökét.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást aláírja.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő– testületének 552/2015. (X. 13.) határozata a Budapest XXIII., 185049 hrsz.-ú és 185050 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a Budapest XXIII., 185049 hrsz.-ú és 185050 hsz.-ú ingatlanok Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonába való kerülését, azzal, hogy döntését hatályos igazságügyi szakvélemény és értékbecslés ismeretében hozza meg.
II. felkéri a Polgármestert az igazságügyi szakvélemény és értékbecslés megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 553/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196549 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196549/1), (196549/3) és (196549/5) hrsz.-ú kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 196549 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196549/1) hrsz.-ú, 30 m2 területű, (196549/3) hrsz.-ú, 421 m2 területű, és a (196549/5) hrsz.-ú, 144 m2 területű ingatlanok kisajátítását településrendezési célok megvalósítása céljából.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges kisajátítási vázrajz megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester           
           
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 554/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196550 hrsz.-ú ingatlanból   kialakuló (196550/1), (196550/3) és (196550/5) hrsz.-ú kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 196550 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196550/1) hrsz.-ú, 32 m2 területű, (196550/3) hrsz.-ú, 71 m2 területű, és a (196550/5) hrsz.-ú, 25 m2 területű ingatlanok kisajátítását településrendezési célok megvalósítása céljából kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges kisajátítási vázrajz megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 555/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196548 hrsz.-ú ingatlanból   kialakuló (196548/2) és (196548/4) hrsz.-ú kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 196548 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196548/2) hrsz.-ú, 240 m2 területű, és a (196548/4) hrsz.-ú, 73 m2 területű ingatlanok kisajátítását településrendezési célok megvalósítása céljából kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges kisajátítási vázrajz megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 556/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196547 hrsz.-ú ingatlanból   kialakuló (196547/2) és (196547/4) hrsz.-ú kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 196547 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196547/2) hrsz.-ú, 612 m2 területű, és a (196547/4) hrsz.-ú, 35 m2 területű ingatlanok kisajátítását településrendezési célok megvalósítása céljából kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges kisajátítási vázrajz megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 557/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196396/2 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196396/3) és (196396/5) hrsz.-ú kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 196396/2 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196396/3) hrsz.-ú, 1409 m2 területű, és a (196396/5) hrsz.-ú, 431 m2 területű ingatlanok kisajátítását településrendezési célok megvalósítása céljából kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges változási vázrajz megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
III. nem vásárolja meg a 196396/2 hrsz-ú, 5416 m2 területű ingatlant.
IV. elutasítja a javaslatot, mely szerint: megvásárolja a 196369/2 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196396/3) hrsz.-ú, 1409 m2 területű és (196396/4) hrsz.-ú, 431 m2 területű ingatlanokat 11.000 Ft/m2 (összesen 20.240.000 Ft) értékben, valamint felkéri a Polgármestert a tulajdonos értesítésére és a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 558/2015. (X. 13.) határozata a Budapest XXIII., 184130 hrsz.-ú ingatlan 5174/11046 önkormányzati tulajdoni hányadának  értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem értékesíti a Budapest XXIII., 184130 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 1 ha 1093 m2 területű ingatlan 5174/11046 tulajdoni hányadát (5196 m2).
II. felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére
Határidő: 2015. október 30.                   
Felelős: Geiger Ferenc polgármester                  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 559/2015. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63. fszt. 4. szám alatti lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63. fszt. 4. szám alatti lakást értékesíti
II. Felkéri a Polgármestert az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 560/2015.(X.13.) határozata Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2015. december 31-ével hatályon kívül helyezi a 250/1995.(IV.25.) Ök. sz. határozatát, valamint az azt módosító
164/1996.(V.07.) Ök. sz., 120/1997.(III.25.) Ök. sz., 440/1998.(IX.15.) Ök. sz., 162/1999. (IV.20.) Ök. sz., 86/2000.(IV.18.) Ök. sz., 124/2001.(IV.17.) Ök. sz., 144/2002.(IV.16.) Ök. sz., 70/2003.(IV.15.) Ök. sz., 34/2004.(III.16.) Ök. sz., 425/2005.(IX.13.) Ök. sz., 460/2007.(X.9.) Ök. sz., 450/2008.(X.14.) Ök. sz., 479/2009.(X.13.) Ök. sz., 622/2011.(X.11.) Ök., 432/2012.(X.09.) Ök., 472/2013.(X.08.) Ök., 496/2014.(IX.09.) határozatait.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 561/2015. (X.13.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. január 1-jétől a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
 
üzlethelyiség, iroda
pince, raktár- és egyéb helyiség
közterületi pavilon
„A” övezet:
22.882 Ft / m2 / év
12.729 Ft /m2 / év
-
„B” övezet:
17.544 Ft / m2 / év
9.465 Ft / m2 / év
9.465,- Ft / m2 / év
             II. a helyiségek bérleti díjának megállapításához az alábbi övezeti besorolást állapítja meg:
„A” övezet:    
Hősök terének a Kisduna u. és a Szitás u. közötti része,
Grassalkovich út mindkét oldala a Tárcsás utcától a Vecsés utcáig,
Szentlőrinci lakótelep 1144. épület,
„B” övezet:
Minden egyéb terület.
III. a helyiségek bérleti díja megállapítása során alkalmazható alábbi korrekciós tényezőket állapítja meg:
1.     Növelő tényező (opcionális):
      A bérleményben folytatott tevékenység alapján
a) vendéglátó-ipari helyiségek melegkonyha nélkül                             + 100 %
b)  italboltok, borkimérés                                                                    + 100 %
A növelő tényezők összeadódnak.
2.     Csökkentő tényező (opcionális):
       Ha a főtevékenység
a) könyvárusító,                                                                                     - 30 %,
b) patika, orvosi rendelő, egészségügyi-, szociális szolgáltatás.                      - 30 %,
                   Közművesítettség hiánya esetén:
                   c) gáz                                                                                      - 5 %
d) csatorna                                                                             - 5 %
       Egyéb esetekben:
e)  amennyiben az üres helyiséget a hasznosításra kijelölt időtartamon belül 3 egymást követő alkalommal árverés útján nem sikerül bérbe adni vagy több mint 1 éve nincs hasznosítva.         - 30%        
A csökkentő tényezők összeadódnak.
IV. felkéri a Polgármestert a bérlők értesítésére.
Határidő:   2015. december 31.     
Felelős:     Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 562/2015. (X.13.) határozata a kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatos éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.       a kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatos 2015. évi beszámolót elfogadja.
II.      felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési koncepció összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2016. évi költségvetési koncepció összeállításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 563/2015. (X.13.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi az 495/2014.(IX.09.) Ök. határozatát.
II. a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
§  Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
1.     Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák (folyamatban)
2.     Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)     (IVS  M4)
3.     Apostolhegyi utcák (folyamatban)
4.     Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése                             (Újtelep „B”)
5.     Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
6.     Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez (új KSZT után)
7.     Dunapart megnyitása (Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)          (IVS  M5)
8.     Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (új KSZT után)
9.     Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (új KSZT után)
10.                       Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak (új KSZT után)
11.                       Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként
12.                       Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén    (IVS  K19)
 
§  Útépítéssel kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
 
1.     Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (csatornaépítést követően)(IVS  M9)
2.     A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése              (IVS  K20)
3.     Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal (KSZT szükséges)
4.     Szérűskert utca szélesítése (új KSZT után)
5.     Kerékpárút létesítése a Hősök terén (új engedély kell!)          (IVS  K11)
6.     Kerékpárút létesítése a Templom utcán (tervfelülvizsgálat javasolt)
           (IVS  K11)
7.     Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a kerület közigazgatási határáig)                                                                                                       (IVS  M9)
8.     Gyalogos híd Csepelre                                                          (IVS  M16)
 
§  IVS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
 
1.     Helytörténeti Múzeum felújítása      (folyamatban)               (IVS  K16)
2.     A Zeneiskola avult melléképületének felújítása  (folyamatban) (IVS  K9)
3.     A vastelep funkcióváltása a Hősök tere keleti végén (folyamatban)
 (IVS  K24)
4.     Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak-cseréje, homlokzat-felújítása        
   (IVS  K7)
5.     Szakorvosi rendelőintézet felújítása                                         (IVS  K5)
6.     Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése        (új KSZT után)
 (IVS  K26)
 
§  IVS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
 
1.     Az ifjúsági tábor területének fejlesztése     (folyamatban)      (IVS  M10)
2.     RSD Parti sáv projekt és kapcsolódó fejlesztések (folyamatban)    (IVS  M1)
3.     Hősök tere közpark kiépítése a Templom utca és a Szitás utca között   
 (IVS K12)
4.     Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése                           (IVS  M0)
5.     Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett   (IVS  M7)
6.     Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között
(IVS  M11)
7.     Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)              (IVS  M15)
8.     Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat                    (IVS  K1)
9.     Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között                                                                                                      (IVS  K22)
10.                       A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése                                   (IVS  M13)
11.                       A déli szigetcsúcs fejlesztése                                                  (IVS  M14)
12.                       Felső Duna sor menti teleksor kertvárosias lakóterületi beépítése                                                                                                  (IVS  K6)
13.                       Molnár szigeti parti sétány kialakítása                                    (IVS  M4)
14.                       IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra                                                                                              (IVS  M12)
15.                       Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint)                                                                                                (IVS  M3)
16.                       A lakóterület menti parti sáv kialakítása (Arany Kereszt mögött)                                                                                                 (IVS  M5)
17.                       Az Arany Kereszt Ápoló otthon területének fejlesztése (KSZT szerint)                                                                                                  (IVS  M6)
18.                       A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése                       (IVS  M8)
19.                       A szigeti kertség fejlesztése                                                      (IVS  M2)
 
§  IVS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
 
1.     Üzletház létesítése a Grassalkovich úton                                  (IVS  K2)
2.     Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán                                                                                                       (IVS  K18)
3.     A Hősök tere térfalainak fejlesztése a tér nyugati részén                (IVS  K10)
4.     Az Otthon Közösségi Ház bővítése, felújítása                        (IVS  K13)
5.     Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (IVS  K15)
6.     Hősök tere déli térfalának átépülése a Templom utca – Szitás utca között
 (IVS  K21)
7.     Hősök tere északi térfalának fejlesztése a Szitás u. – Láng E. u. között                                                                                        (IVS  K17)
8.     Hősök tere déli térfalának fejlesztése a Szitás u. – Arany János u. között                                                                                                       (IVS  K23)
A zárójelben olvasható jelöléseknél pl: M4, K19 M- Molnár sziget, a K- Kerületközpont rövidítés az akcióterületekre utal, a szám pedig a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) rögzített projekt számára.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 564/2015.(X.13.) határozata „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 2015. évben „Év Szociális Dolgozója” címet adományozzon (Név) részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 565/2015.(X.13.) határozata „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Év Szociális Dolgozója” címet adományoz (Név) részére.
II. kötelezettséget vállal a kitüntetés adományozásával járó pénzjutalom biztosítására, a 2015. évi költségvetésének „költségvetési maradvány” sora terhére.
III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 566/2015. (X.13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézményében a kiemelkedő munkát végző szociális területen dolgozók jutalmazásának biztosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye (székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104., adószám: 15523064-2-43, képviseli: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző szociális területen dolgozók 2015. évi Szociális Munka Napi jutalmazása céljából 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sor terhére bruttó (összeg) biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről és a Képviselő-testület 2015. november 10-ei ülésére történő beterjesztéséről.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az Intézmény vezetőjét, továbbá hogy a jutalmak kifizetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére: 2015. november 10., a jutalmak kifizetésére a 2015. évi Szociális Munka Nap rendezvény napja
Felelős:   Geiger Ferenc polgármester