2015. szeptember 15.

A 2015. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2015. (IX.15.) határozata a 2015. szeptember 15-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. szeptember 15-ai Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat ingatlan megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára” c. napirendi pontot 9.30 órakor tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 455/2015. (IX.15.) határozata a 2015. szeptember 15-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. szeptember 15-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat ingatlan megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
2.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi I. féléves beszámolójának elfogadására
4.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
6.) Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 27/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására és az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
8.) Tájékoztató a Soroksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról (10.00 órára javasolt)
9.) Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására
10.) Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
11.) Önálló képviselői indítvány (Soroksár, Grassalkovich út és Haraszti út karbantartása, kaszálása, permetezése BKV (HÉV) és közterületen)
12.) Önálló képviselői indítvány (Javaslat ifjúsági stratégia elkészíttetésére)
13.) Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
14.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út (Hősök tere és Haraszti út közötti szakasz), valamint a Haraszti út (Grassalkovich út – Millennium telep közötti szakasz) teherforgalmi rendjének módosítására
15.) Javaslat kártérítési felelősség elismerésére
16.) Javaslat Magyar Állam tulajdonában, MÁV Zrt. kezelésében lévő 184344 hrsz-ú ingatlanból 482 m2 terület bérbevételére
17.) Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
18.) Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására
19.) Javaslat köztéri műalkotás állítására
20.) Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára
21.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató
22.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 456/2015. (IX.15.) határozata a 2015. évben „Soroksár Díszpolgára” cím adományozásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 434/2015. (VII. 07.) határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 434/2015. (VII.07) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2015. (IX.15.) határozata Preklerné Marton Ilona és Mikó Imre képviselők szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 434/2015. (VII.07.) határozat módosításával kapcsolatos döntés meghozatala során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona és Mikó Imre képviselőket.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2015. (IX.15.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal feladat-ellátási megállapodás megkötéséről szóló 391/2014. (VII.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 391/2014.(VII.08.) határozatának IV. pontja helyébe az alábbi IV. pont lép:
„felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás és esetleges módosításai aláírására”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2015. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186794 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186794/1) és (186794/3) hrsz.-ú ingatlanok kisajátítási eljárásának megindításáról szóló a 316/2015. (VI.09.) határozattal módosított 112/2015. (III.17.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 316/2015.(VI.09.) határozattal módosított 112/2015.(III.17.) határozat végrehajtási határidejét 2015. szeptember 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2015. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186777 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186777/1) és (186777/3) hrsz.-ú ingatlanok, valamint (186778/2) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 76 m2 , a (186779/4) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 5 m2, a (186779/6) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 8 m2, a (186780/1) hrsz.-ú ingatlanhoz átjegyzésre kerülő 22 m2 területű ingatlanrészek kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 193/2015. (IV.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 193/2015.(IV.14.) határozat végrehajtási határidejét 2015. szeptember 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2015. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 194/2015. (IV.14.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 194/2015.(IV.14.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2015. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015. (IV.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint:
I. a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást (utcanyitást) 2015. évi kezdéssel végrehajtja, és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlant megvásárolja (nyilvános pályázat vagy árverés útján), illetve a megvásárlás meghiúsulása esetén kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. 186855/5 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását.
II. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat II. pontját az alábbiak szerint:
II. kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan, a rendezési terv szerinti szabályozáshoz (utcanyitáshoz) és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséhez a 2016. évi költségvetésben a fedezetet 120.000.000.- Forint összegben biztosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 463/2015. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186795 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő (186795/1) és (186795/3) hrsz.-ú ingatlanok kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 346/2015. (VI.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 346/2015.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 464/2015. (IX.15.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának 2015. évi támogatásártól szóló 397/2015. (VII.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 397/2015.(VII.07.) határozat
a)     II. pontját az alábbiak szerint:
„II. felhatalmazza a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatás nyújtása és folyósítása érdekében kötendő megállapodás megkötésére.”
      b) végrehajtási határidejét 2015. szeptember 25-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 465/2015. (IX.15. ) határozata az „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló 415/2015. (VII.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 415/2015.(VII.07.) határozatának V. pontja helyébe az alábbi V. pont lép:
„felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, a pályázat benyújtására, valamint pozitív elbírálás esetén a pályázati szerződés megkötésére”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő– testületének 466/2015. (IX. 15.) határozata a Budapest XXIII., 185003 hrsz.-ú és 184939 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Aranykereszt Ápoló Otthon Nkft.-nek a Budapest XXIII., 185003 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatát megtárgyalásra alkalmasnak tartja, és szándékában áll, hogy az ajánlat elfogadásáról igazságügyi ingatlanszakértő szakvéleményének ismeretében a soron következő Képviselő-testületi ülésén döntsön.
II. 1. az Aranykereszt Ápoló Otthon Nkft.-nek a Budapest XXIII., 184939 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatának II.1. pontját megtárgyalásra alkalmasnak tartja, és szándékában áll, hogy az ajánlat elfogadásáról igazságügyi ingatlanszakértő szakvéleményének ismeretében a soron következő Képviselő-testületi ülésén döntsön.
2. az Aranykereszt Ápoló Otthon Nkft.-nek a Budapest XXIII., 184939 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatának II.2. pontját megtárgyalásra alkalmasnak tartja, és szándékában áll, hogy az ajánlat elfogadásáról igazságügyi ingatlanszakértő szakvéleményének ismeretében a soron következő Képviselő-testületi ülésén döntsön.
3. a Budapest XXIII., 184939 hrsz.-ú ingatlan platánsorokkal érintett (10 méter széles) részének közcélú kialakításával – ingyenes ajándékozás esetén – egyet ért, amennyiben jogszabályi előírás nem tiltja a telek platánsorokkal nem érintett részének L4-XXIII-05 építési övezetbe kerülését és támogatja a szabályozási tervezet ennek megfelelő átdolgozását.  
III. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére, az igazságügyi szakvélemény és értékbecslés megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2015. (IX.15.) határozata az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 468/2015. (IX.15.) határozata a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét úgy kívánja módosítani, hogy az 52. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 40 %-kal tér el” szövegrész helyébe a „legfeljebb 60 %-kal tér el” szöveg kerüljön.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását terjessze be a 2015. október 13-ai képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2015. október 13.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 469/2015.(IX.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 4. számú gyermek háziorvosi praxis (körzet) megszünésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 27/2011. (VI.18.) önkormányzati rendeletét akként kívánja módosítani, hogy a 4. számú gyermek háziorvosi körzetet (Dr. Tomor Lenke ellátási területe) megszünteti és a körzethez tartozó ellátási területet a 2. gyermekorvosi körzettel (Dr. Csiszár Béla ellátási területe) vonja össze.
II. Dr. Tomor Lenke gyermekorvossal kötött feladatellátási szerződést 2015. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dr. Csiszár Béla háziorvossal kötött feladatellátási szerződés módosítását aláírja.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a körzethatárok módosítása okán előállt változásokról az érintett hatóságokat a megalkotott önkormányzati rendelet egyidejű megküldésével tájékoztassa, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
V. felhatalmazza a Polgármestert az iskolaegészségügyi ellátásra kötött szerződések újrakötésére.
Határidő: a módosító rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 470/2015. (IX.15.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS) elfogadásával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 212/2012.(V.08.) Ök. sz. határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa a Belügyminisztériumot a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntésről.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 471/2015. (IX.15.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 481/2013.(X.08.) Ök. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
II. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtására létrehozott hivatalon belüli projektcsoport összetételét és feladatát az alábbiak szerint határozza meg:
§  Kerület és Ingatlanfejlesztési Koordinációs Kabinet
       Fő feladata:          - a fejlesztések politikai felügyelése,
                          - a Képviselő-testületi döntések előkészítése, koordinálása.
       Tagjai: - a polgármester és/vagy alpolgármester,
-         a jegyző,
-         a főépítész,
-         a vagyonkezelési osztály vezetője,
-         az építési és beruházási osztály vezetője,
-         a pénzügyi osztály vezetője
-         az illetékes területi képviselő tanácskozási joggal,
-         a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
§  Fejlesztési biztos
       Fő feladata:          - a Kabinet részére előkészíti a döntéseket,
                          -a Képviselő-testület, a polgármester folyamatos tájékoztatása,
                          - elvégzendő feladatokra javaslatokat tesz,
                         - pályázatok előkészítésében szakmai előkészítő szerep,
                         - külső szakértőkkel, partnerekkel kapcsolattartás, tárgyalás.
§  Tervező menedzsmentcsoport
Fő feladata: - javaslatot dolgoz ki a fejlesztés pénzügyi és időbeli ütemtervére,
       - döntési alternatívák kidolgozása,
       - fejlesztési biztosnak előkészíti az anyagokat,
       - szervező, moderáló munkát végez, ellenőrzi a célok elérését,
       - kommunikációs, kerületi marketing feladatok ellátása.
III. felkéri a Jegyzőt a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításáért felelős projektcsoport személyi állományának kiválasztására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
IV. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításáért felelős projektcsoport készítsen éves beszámolót a Képviselő-testület részére a mindenkori éves költségvetési koncepció megtárgyalását megelőzően.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 472/2015. (IX.15.) határozata a fővárosi önkormányzat által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Bp. Főv. XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2016. évben bevezesse.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület döntéséről.        
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 473/2015. (IX.15.) határozata a Grassalkovich út 162-180. házszámok közötti úttest és járda közötti területsáv felújítása, fejlesztése tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. tekintettel a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 162-180. házszámok közötti szakaszán, az úttest és járda közötti területsáv (rámpa-burkolt rézsű és lépcsők) balesetveszélyes és rendkívül gyenge műszaki állapotára, a területsáv tulajdonosát, Budapest Főváros Önkormányzatát tisztelettel felkéri arra, hogy a balesetveszélyes állapotot haladéktalanul szüntetesse meg, és a terület-sávot városképi szempontokat is kielégítő új burkolattal lássa el.
II. felkéri a Polgármestert, hogy küldje meg a Budapest Főváros Önkormányzatának a Képviselő-testület döntését.
Határidő: 2015. október 15. illetve folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2015. (IX.15.) határozata a H6-os HÉV Grassalkovich-Haraszti úti szakaszának gyomtalanítása, rendben és tisztántartása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. figyelemmel a H6-os HÉV Soroksár közigazgatási területén húzódó Grassalkovich-Haraszti úti szakaszának gazos, gondozatlan állapotára, felkéri a BKV-t, mint az érintett ingatlan tulajdonosát, gondoskodjon a terület folyamatos gyommentességről, és a terület gondozottságáról, továbbá tegye lehetővé, hogy Soroksár Önkormányzata megismerhesse az érintett HÉV szakasz éves gyomtalanítási és gondozási tervét különösen abból a célból, hogy az Önkormányzat ahhoz igazíthassa a területhez kapcsolódó út- és zöldterület fenntartási tervét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy küldje meg a Képviselő-testület döntését a BKV-nak
Határidő: 2015. október 15. illetve folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 475/2015. (IX.15.) határozata a kerületi ifjúsági koncepció elkészítetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerületére vonatkozóan ifjúsági koncepciót kíván elfogadni. A koncepció elkészíttetésének költségeire bruttó 1.600.000,- Ft összegű fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési maradvány sora terhére.   
II. felkéri Geiger Ferenc polgármestert az ifjúsági koncepció megrendelésére, és az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 476/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 477/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 478/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 4.800.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 479/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 2.400.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 480/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 15.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 481/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 482/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 483/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 484/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal 4.500.000,-Ft + ÁFA erejéig.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 486/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 13.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 487/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 19.200.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 488/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.620.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 489/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 490/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények iskola tejjel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények iskola tejjel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.000.000,- Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 491/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget vállal 13.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 492/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 19.000.000.- Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (önkormányzati rendezvények őrzés-védelmi feladata)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati rendezvények őrzés-védelmi feladatát külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 494/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 495/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 496/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére kötelezettséget vállal 13.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 497/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményekből az étel hulladék elszállítás szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményekből az étel hulladék elszállításra kötelezettséget vállal 4.800.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 498/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az intézményeket és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátásra)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményeket és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladtok ellátásra kötelezettséget vállal 1.440.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 499/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 500/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi és a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (könyvvizsgálói feladatok ellátása 2015. december 01-től 2017. június 30-ig)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. könyvvizsgálói feladatokat 2015. december 01-től - 2017. június 30-ig külső szervezet igénybevételével kívánja ellátni, ennek érdekében kötelezettséget vállal
a) 2016. évben: 3.504.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
b) 2017. évben: 1.752.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. és 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. és 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 501/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Táncsics Mihály Művelődési Ház részére Molnár-szigeti tábor 24 órás kutyás őrzés-védés díjára)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Táncsics Mihály Művelődési Ház részére Molnár-szigeti tábor (Molnár utca 116-118.sz.) 24 órás kutyás őrzés-védés díjára kötelezettséget vállal: 16.900.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 502/2015. (IX.15.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (ingatlanokról (telkekről) épületek bontása, sitt elszállítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. ingatlanokról (telkekről) épületek bontása, sitt elszállítás díjára kötelezettséget vállal: 10.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 503/2015. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út (Hősök tere és Haraszti út közötti szakasz), valamint a Haraszti út (Grassalkovich út – Millennium telep közötti szakasz) teherforgalmi rendjének módosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja Hafuzi Avnija ügyvezető igazgató (A & M Vámügynökség Speditőr Logisztikai és Terminál Kft. 1239 Budapest, Haraszti út 25-53 Hrsz.) kérelme alapján a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich útra (Hősök tere – Haraszti út közötti szakasz), valamint a Haraszti útra (Grassalkovich út – Millennium telep közötti szakasz) vonatkozóan a „kivéve célforgalom” kiegészítő tábla kihelyezésével történő, tehergépjármű forgalmi rendje megváltoztatását.
II. az Orbánhegyi dűlő sarkára kerüljön kihelyezésre 12 tonnás súlykorlátozó tábla, továbbá 30 km-es sebességkorlátozást jelző tábla.
III. felkéri a Budapesti Közlekedési Központot, hogy ennek megfelelően terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Teherforgalmi rendelet módosítását.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 504/2015.(IX.15.) határozata a kártérítési felelősség elismeréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elismeri Cs. Z. (lakcím). sz. alatti lakos (tartózkodási helye) 2015. július 31-én kelt kérelmébe foglalt gépkocsi kárigényével kapcsolatos felelősségét.
II. felkéri a Polgármestert a felelősségelismerő nyilatkozat aláírására
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 505/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Állam tulajdonában, MÁV Zrt. kezelésében lévő 184344 hrsz-ú ingatlanból 482m2 terület bérbevételére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért az állami tulajdonú, MÁV Zrt. vagyonkezelésű 482m2 terület bérbevételével, 50.000,-Ft/év + ÁFA összegű bérleti díj ellenében, mely évenként a  KSH által közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik.
II. felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés Önkormányzatot nem sértő módón történő szövegezésének elfogadására és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 506/2015. (IX.15.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
II. a 2016. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
III. felkéri a Polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 507/2015. (IX. 15.) határozata közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. közfeladatok ellátására a Polgármesteri Hivatal állományán belül létrehozott 25 fő státuszt 2016. január 1-től, 2017. december 31-ig tartó időszakra fenntartja, 22 fő hat órás és 3 fő 8 órás státusz megosztással.
II. a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és bérjellegű, béren kívüli valamint a cafetéria juttatás költségeire az Önkormányzat 2016. évi valamint a 2017. évi költségvetésének terhére bruttó 38.038.524,- Ft/év összegben előzetes kötelezettséget vállal.
III. felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a státuszokhoz kapcsolódó bér és bérjellegű, béren kívüli valamint a cafetéria költségeinek tervezéséről a 2016. évi valamint a 2017. évi költségvetésben.
Határidő: a 2016. és 2017. évi költségvetési rendelet összeállítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 508/2015. (IX.15.) határozata köztéri műalkotás állíttatására kiírt, lezárt pályázattal összefüggő döntésről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Svábok betelepítésének 300. évfordulója alkalmából, a kitelepítés, valamint a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére állítandó emlékmű elkészítésére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 509/2015. (IX.15.) határozata köztéri műalkotás állíttatására kiírt, lezárt pályázattal kapcsolatos döntésről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a szakértői bizottság javaslatára, a pályázatra pályázatot benyújtó szobrászművészek részére egységesen bruttó 100 000,- Ft költségtérítést fizet ki számla ellenében a pályamunkák technikai költségeinek fedezeteként.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő –testületének 510/2015. (IX. 15.) határozata megállapodás módosításáról (Budapest XXIII. kerület 186082 hrsz.-ú, természetben a Szikes utca 6. szám alatti Soroksári sváb tájház)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hozzájárul Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (SNNÖ) között a nemzetiségi feladatok ellátásáról és támogatásáról, valamint az ezzel összefüggő vagyon használatáról szóló megállapodás melléklet szerinti módosításához, azzal hogy amennyiben 2015. október 1. napjától az SNNÖ részére történik az ingatlan további hasznosítása, akkor a költségvetési támogatással történő elszámolás határideje a mellékelt megállapodásban 2015. december 31. napja legyen.
II. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt megállapodás módosításának aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő –testületének 511/2015. (IX. 15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186082 hrsz.-ú, természetben a Szikes utca 6. szám alatti Soroksári sváb tájház korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186082 hrsz.-ú, természetben a Szikes utca 6. szám alatti ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként tartja nyilván „Soroksári sváb tájház” megnevezés alatt.
II. felkéri a jegyzőt a vagyonnyilvántartás módosítására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő –testületének 512/2015. (IX. 15.) határozata a 492/2014. (IX.09.) határozat II. pontjának hatályon kívül helyezéséről, valamint megállapodás megkötéséről (Budapest XXIII. kerület 186082 hrsz.-ú, természetben a Szikes utca 6. szám alatti Soroksári sváb tájház)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 492/2014. (IX.09.) határozat II. pontját.
II. a soroksári sváb tájházra kijelölt Budapest XXIII. kerület 186082 hrsz.-ú, természetben a Szikes utca 6. szám alatti ingatlant a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (SNNÖ) részére ingyenesen használatba adja 2015. október 01. napjától határozatlan időtartamra.
III. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 513/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben (eladó) (jogi képviselője útján), illetőleg (vevő) által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2014. november 20. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 514/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben a (Név) által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, 2015. április 24. napján kelt életjáradéki szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 515/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben a (Név) által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, 2015. április 24. napján kelt életjáradéki szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 516/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben (vevő) által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában) elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 517/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben (vevő) által benyújtott kifogást (a  helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában) elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 518/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben (vevő) által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában) elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 519/2015. (IX.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról a (helyrajzi szám) hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben (vevő) által benyújtott kifogást (a  helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában) elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző