2015. szeptember 29. - Rendkívüli ülés

A 2015. szeptember 29-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 520/2015. (IX.29.) határozata a 2015. szeptember 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. szeptember 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Hősök tere fejlesztésével kapcsolatos kötelezettségvállalásra
2.) Javaslat köztéri műalkotás állítására

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 521/2015. (IX.29.) határozata a Hősök tere fejlesztésével kapcsolatos kötelezettség vállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Hősök tere fejlesztésével kapcsolatos kivitelezést III ütemben fogja megvalósítani.
II. az I. ütem költségeire 258.000.000,- Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére, továbbá a 2017. és 2018. évi II. és a III. ütem költségeivel kapcsolatos döntést a későbbiekre halasztja.
III. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 522/2015. (IX.29.) határozata köztéri műalkotás állíttatásával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Svábok betelepítésének 300. évfordulója alkalmából a kitelepítés, valamint a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére állítandó emlékmű elkészítése érdekében Kligl Sándor szobrászművész által benyújtott, jelen előterjesztés mellékletét képező pályamunka megvalósítására ad megbízást.
II. felhatalmazza a Polgármestert az emlékmű elkészítésére, megvásárlására vonatkozó szerződés megkötésére, azzal, hogy megbízott a műről részletes műszaki adatokat tartalmazó leírást csatol, valamint nyilatkozik az elkészült mű Önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról.
III. kötelezettséget vállal az alkotás valamint az alapozás költségeire az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „költségvetési maradvány” sora terhére, valamint előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 10.500.000,- Ft + ÁFA összegben a nyertes pályamunka költségeinek szerződésben rögzített ütemezés szerinti kifizetésére.
IV. 32.000,- Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal a Budapest Galéria bírálati díjára, melynek forrása az önkormányzat 2015. évi költségvetésének „költségvetési maradvány” sora.
V. Felkéri a Polgármestert az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester