2016. április 12.

A 2016. április 12-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2016. (IV.12.) határozata a 2016. április 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. április 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest XXIII. Újtelep u. 8. sz. alatti ingatlan (hrsz: 195271/6) ingatlan térítésmentes önkormányzati használatba kérésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2016. (IV.12.) határozata a 2016. április 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. április 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a „Soroksári Svábok betelepítésének 300. évfordulója alkalmából a kitelepítés, valamint a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére” állítandó emlékművel kapcsolatos döntésre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2016. (IV.12.) határozata a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2016. (IV.12.) határozata a 2016. április 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. április 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Budapest XXIII. Újtelep u. 8. sz. alatti ingatlan (hrsz: 195271/6) ingatlan térítésmentes önkormányzati használatba kérésére
2.) Javaslat a „Soroksári Svábok betelepítésének 300. évfordulója alkalmából a kitelepítés, valamint a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére” állítandó emlékművel kapcsolatos döntésre
3.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására
5.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2015. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)
6.) Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására
7.) Javaslat az Orbánhegyi dűlő 34-50. szám előtt húzódó 20 kv-os hálózat bontásáról
8.) Javaslat a Bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására
9.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
10.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 175. szám alatti ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatos döntés meghozatalára
11.) Javaslat vételi ajánlat megtételére, telekalakítási szerződés jóváhagyására (185618/3 hrsz.)
12.) Javaslat a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésekről
13.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.00 órára javasolt)
14.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában levő zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltoztatására
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Meddőhányó utcai (Kápolna) ingatlanmegosztással történő tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges nyilatkozat megtételére 
16.) Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére
17.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2015. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2015. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (10.30 órára javasolt)
18.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
19.) Javaslat „Év Pedagógusa” cím, „A Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím és a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
20.) Fellebbezés (zárt ülés)
21.) Javaslat a 43/2016. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezésére, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás ismételt elbírálására (zárt ülés) (KIOSZTÓS)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2016. (IV.12.) határozat a Budapest XXIII. Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 585/2015. (XI.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 585/2015. (XI.10.) határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2016. (IV.12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz., Háló u. 30. sz. alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 614/2015. (XII.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 614/2015. (XII.08.) határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2016. (IV. 12.) számú határozata az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi szerződés 2. számú módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hozzájárul az Aranykereszt Ápoló Otthon Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 2100 Gödöllő, cégjegyzékszáma: Cg.: 13-09-122186; adószáma: 14425956-1-13; statisztikai számjele: 14425956-8730-572-13) mint eladó, és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint vevő között a 185003 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Felső Duna soron található ingatlanok adásvétele tárgyában 2015. november 12. napján kötött, a Felek egyező akaratával egy alkalommal, 2016. február 17. napján módosított adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 5. pontjának utolsó mondata helyébe a következő szövegrész kerüljön:
„Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Jelzálogjog és a Vételi jog ingatlan-nyilvántartási törlését és a közüzemi szolgáltatók nullás igazolásának Vevő részére történő átadását, követő 15 napon belül a 3. pontban meghatározott vételárból fennmaradó vételárat, továbbá a 4. pontban meghatározott vételárból fennmaradó vételárat Eladó Oberbank AG Banknál vezetett 18400010-03810945-00100018 sz. számlájára átutalással megfizeti.”
II. felhatalmazza a polgármestert a Szerződés I. pontban foglaltak szerinti 2. sz. módosításának megkötésére és annak aláírására.
Határidő: A szerződés módosítás aláírására: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2016. (IV.12.) határozata a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben indítandó birtokvédelmi eljárás indításával kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről szóló 90/2016. (III.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 90/2016. (III.16.) határozat végrehajtási határidejét 2016.május 31-re.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2016. (IV.12.) határozat a „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről szóló 91/2016. (III.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 91/2016.(III.16.) határozat végrehajtási határidejét 2016. május 10-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2016. (IV.12.) határozata a Budapest, XXIII.  Újtelep u. 8. szám alatti ingatlan (hrsz: 195271/6) térítésmentes önkormányzati tulajdonban vagy használatba kéréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.       elsődlegesen ingyenesen tulajdonjog-átruházással tulajdonba, másodlagosan térítésmentes használatba kéri önkormányzati feladatok ellátására (sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek) célra a Budapest XXIII., Újtelep u. 8. szám alatti (hrsz.: 195271/6) ingatlant annak tulajdonosától határozott időtartamra 90 évre.
II. felkéri a Polgármestert a kérelem továbbítására.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2016. (IV.12.) határozata a Soroksári Svábok betelepítésének 300. évfordulója alkalmából a kitelepítés, valamint a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére állítandó szobor talapzati feliratáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen előterjesztés mellékletét képező látványterven lévő talapzatszél egyik oldalára kerüljön feltüntetésre az „Állíttatta Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából” felirat, a másik oldalán ennek német nyelvű változata a „Gestiftet von der Selbstverwaltung Soroksár, XXIII. Bezirk der Hauptstadt Budapest zum 70. Jahrestag der Vertreibung” felirat. 
II. a jelen előterjesztés mellékletét képező látványterven lévő lépcsők oldalára kerüljenek feltűntetésre a betelepítéssel – kitelepítéssel és az emlékmű avatással kapcsolatos – szükség szerint pontosított 1716-1717, 1945, 1946 és 2016 - évszámok.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2016. (IV.12.) határozata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatásáról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben 3.000.000 Ft támogatást biztosít a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák (továbbiakban: lombzsák) kedvezményes, 120.- Ft/db áron történő megvásárlására az állandó soroksári lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők (a továbbiakban együtt: kerületi lakosok) számára.
A kerületi lakosok havonta legfeljebb 20 db lombzsákot vásárolhatnak kedvezményes áron. A nem kerületi lakosok a lombzsákot 100%-os áron vásárolhatják meg.
II. a lombzsák kedvezményes áron történő megvásárlásához a támogatás pénzügyi fedezetétét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „dologi kiadása – egyéb üzemeltetési anyag –” sora biztosítja.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2016. május 2.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2016. (IV.12.) határozata az Orbánhegyi dűlő 30-54. szám előtt húzódó 20 kV-os hálózat bontására irányuló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az Orbánhegyen húzódó 20kV-os elektromos hálózatok bontását, átépítését oly módon, hogy a szükséges hálózat kerüljön földkábelben elhelyezésre. A tervezés illetve, a kivitelezési költségek kerüljenek meghatározásra a műszaki tartalommal egyidejűleg, valamint történjen egyeztetés az ELMÜ Hálózati Kft-vel a lebonyolítás, illetve a finanszírozás tekintetében.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2016. (IV.12.) határozata a Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja a Bölcsőde 2016. július 25-től – 2016. augusztus 05-ig történő zárva tartását.
II. felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a Bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Bölcsőde vezetője
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2016. (IV.12.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodai beíratás időpontját 2016. május 18-tól 2016. május 20-ig terjedő időtartamban, jelen előterjesztés mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), valamint a Soroksári Hírlapban való közzétételére.
Határidő: 2016. április 18.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2016. (IV.12.) határozata a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 175. sz. (186056 hrsz.-ú) ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem vásárolja meg a Budapest, XXIII. ker. Grassalkovich út 175. sz. (186056 hrsz.) alatti ingatlant.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére
Határidő: 2016. április 30.
Felelős Geiger Ferenc polgármester
  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016. (IV.12.) határozata, a T 87504 számú változási vázrajzon kialakuló 185618/3 hrsz.-ú, 6136 m2 területű ingatlan 4376/6136 tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlat megtételéről és a kapcsolódó telekalakítási szerződés jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a T 87504 számú változási vázrajzon kialakuló 185618/3 hrsz.-ú, 6136 m2 területű ingatlan 4376/6136 tulajdoni hányadának településfejlesztési és területrendezési célból történő megvásárlására vételi ajánlatot tesz 87.520.000 Ft., azaz Nyolcvanhétmillió ötszázhúszezer forint vételáron Geiger József Ferenc és Geiger János Ferenc tulajdonosok részére a jelen határozat mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződéstervezetben foglalt tartalommal, egyben jóváhagyja az abban foglalt telekalakítási megállapodást is.
II. vételi ajánlatát 2016. május 31-ig tartja fenn.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, a jelen határozat mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződéstervezet aláírására azzal, hogy annak tartalmától az 1.-4. pontok kivételével az Önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: a vételi ajánlat megtételére:2016. április 20.
                  a szerződés aláírására:  2016. június 30.
                  a vételár megfizetésére: a szerződés szerint
Felelős:     Geiger Ferenc Polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a 185618/3 hrsz.-ú ingatlan első vételárrészletének, 43.760.000 Ft-nak, azaz Negyvenhárommillió hétszázhatvanezer forintnak a 2017. évi, a második vételárrészletének, 43.760.000 Ft-nak, azaz Negyvenhárommillió hétszázhatvanezer forintnak pedig a 2018. évi költségvetési rendelettervezetben történő szerepeltetésére.
Határidő: első vételár részlet vonatkozásában: a 2017. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
a második vételár részlet vonatkozásában: a 2018. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2016. (IV.12.) határozata a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. sz. alatti 185752 hrsz.-ú, kivett, gazdasági épület udvar megnevezésű ingatlant értékesíti, nyilvános árverésen, a legmagasabb összegű vételárat ajánló részére bruttó 12.000.000,- Ft kikiáltási, vagy ettől magasabb összegben, bruttó 100.000.- Ft licitlépcső mellett, az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentum eladási ára 10.000 Ft + Áfa.
II. felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény közzétételére, az ingatlan értékesítésére
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2016. (IV.12.) határozata a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos perköltség részletekben való megfizettetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. helyt ad M. I. E. kérelmének, és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság számú ítélete alapján az egyetemlegesen fennálló 189.060,- Ft perköltség tartozásra 18 hónap részletfizetést engedélyez azzal, hogy amennyiben  Adós 2016. május 31. napjáig nem írja alá a részletfizetési megállapodást vagy annak aláírását követően az esedékes törlesztő részlet megfizetésével késedelembe esik, akkor a tartozás egy összegben késedelmi kamattal növelten esedékessé válik.
II. felkéri a Polgármestert Kérelmező értesítésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező részletfizetési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, illetve a megállapodás aláírásának elmaradása vagy az aktuális törlesztő részlet megfizetésével történő késedelembe esés esetén a szükséges intézkedések megtételére a tartozás behajtása érdekében.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2016. (IV.12.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról szóló beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint közhasznúsági mellékleteinek elfogadásáról szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert a beszámolóval kapcsolatos további feladatok elvégzéséről.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2016. (IV.12.) határozata a 2016. április 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „15.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2015. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2015. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására c. napirendi pontot a 110/2016. (IV.12.) határozatban foglaltaktól eltérően nem 10.30 órakor, hanem soron következő napirendként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2016. (IV.12.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkozató Nonprofit Kft. által 2015. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a beszámolót a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2015. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2016. (IV.12.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkozató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági jelentést.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2016. (IV.12.) határozata a Soroksár Önkormányzata tulajdonában levő zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltoztatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. díjmentes eljárást indít az Önkormányzat tulajdonában levő, egyes zártkerti ingatlanok művelési ágának zártkerti művelés alól kivett területre történő átnevezésére.
II. felhatalmazza a Polgármestert – a Hivatal által előkészített szakmai javaslat alapján - az egyes ingatlanok átminősítésére vonatkozó kérelmek benyújtására, és valamennyi egyéb szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: a kérelmek benyújtására: 2016. december 31.
Felelős Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2016. (IV.12.) határozata a Meddőhányó u.-i Kápolna tulajdonba kérésével kapcsolatos további kötelezettségek vállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. február 29.-én, az MNV/01/15498/O/2016 sz. alatti kiadott tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat tudomásul veszi, és annak mellékletét képező „NYILATKOZAT”-ban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
II. felhatalmazza a Polgármestert a NYILATKOZAT aláírására.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2016. (IV.12.) határozata pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. helyt ad J. M. Adós kérelmének és a kérelmező nevén nyilvántartott 1.627.774,- Ft + járulékai tartozására 55 hónap részletfizetést engedélyez azzal, hogy amennyiben Adós 2016. május 31. napjáig nem írja alá a részletfizetési megállapodást vagy annak aláírását követően az esedékes törlesztő részlet megfizetésével késedelembe esik akkor a tartozás egy összegben késedelmi kamattal növelten esedékessé válik.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező részletfizetési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, illetve a megállapodás aláírásának elmaradása vagy az esedékes törlesztő részlet megfizetésével történő késedelembe esés esetén a szükséges intézkedések megtételére a tartozás behajtása érdekében.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2016. (IV.12.) határozata G. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. S. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (cím) alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2016. (IV.12.) határozata T. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. T. J. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  135/2016. (IV.12.) határozata S. G. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. G. M. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2016. (IV.12.) határozata I. B. és T. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. I. B. és T. E. 1238 Budapest, ((lakcím)  sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., Templom utca 64. sz. alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2016. (IV.12.) határozata S. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. T. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja– és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2016. (IV.12.) határozata K. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. K. K. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2016. (IV.12.) határozata E. E. Á. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. E. E. Á. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2016. (IV.12.) határozata G. I. és G. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. I. és G. I. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2016. (IV.12.) határozata G. A. M. és I. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. A. M. és I. I. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2016. (IV.12.) határozata T. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. T. T. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2016. (IV.12.) határozata S. Cs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. Cs. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2016. (IV.12.) határozata L. J. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. L. J. M. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2016. (IV.12.) határozata Sz. F. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. F. P. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2016. (IV.12.) határozata H. Z. és B. Cs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. Z. 1237 Budapest, (lakcím) és B. Cs. 1215 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház építés befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2016. (IV.12.) határozata V. L. és Cs. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. V. L. és Cs. A. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2016. (IV.12.) határozata Sz. S. J. és Sz. S. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. S. J. és Sz. S. J. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2016. (IV.12.) határozata Sz. S. és Sz. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. S. és Sz. S. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház építéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2016. (IV.12.) határozata J. S. M. és J. R. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. J. S. M. és J. R. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2016. (IV.12.) határozata Cs. G. és Cs. K. H. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Cs. G. és Cs. K. H. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2016. (IV.12.) határozata P. T. és V. V. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. P. T. és V. V. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2016. (IV.12.) határozata V. V. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. V. V. 1239 Budapest (lakcím) alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2016. (IV.12.) határozata S. E. É. és S. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. E. É. és S. J. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatás szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2016. (IV.12.) határozata P. F. és P. F. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. P. F. és P. F. 1238 Budapest (lakcím) alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (lakcím) szám alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2016. (IV.12.) határozata M. V. É. és M. P. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. M. V. É. és M. P. J. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2016. (IV.12.) határozata P. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. P. E. 1238 Budapest, (lakcím)  sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2016. (IV.12.) határozata G. P. és G. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. P. és G. P. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2016. (IV.12.) határozata M. K. és O. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. M. K. 1239 Budapest, (lakcím) és Ott József 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2016. (IV.12.) határozata G. B. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. B. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2016. (IV.12.) határozata F. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. F. K. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2016. (IV.12.) határozata B. K. E. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. B. K. E. E. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2016. (IV.12.) határozata E. T. Á. és E. Cs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. E. T. Á. és E. Cs. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2016. (IV.12.) határozata R. M. és N. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. R. M. és N. T. 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2016. (IV.12.) határozata N. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. N. L. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2016. (IV.12.) határozata Sz. T. és Sz. P. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. T. 1239 Budapest, (lakcím) és Sz. P. K. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2016. (IV.12.) határozata H. É. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. É. 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2016. (IV.12.) határozata G. A. és H. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. A. és H. A. 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2016. (IV.12.) határozata V. D. és V. L. Cs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. V. D. és V. L. Cs. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2016. (IV.12.) határozata O. J. és O. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. O. J. és O. J. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2016. (IV.12.) határozata T. F. A. és T. B. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. T. F. A. és T. B. E. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2016. (IV.12.) határozata B. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. B. I. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2016. (IV.12.) határozata H. G. és H. V. Cs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. G. és H. V. Cs. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2016. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2016. (IV.12.) határozata V. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. V. E. 1214 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház vásárlásához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg)  helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2016. (IV.12) határozata Cs. H. Sz. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Cs. H. Sz. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) (tulajdoni lap szerint:) sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2016. (IV.12) határozata M.–P. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. M.-P. I. 1181 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2016. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2016. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2016. (IV.12.) határozata K. Gy. és Zs. T. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. K. Gy. és Zs. T. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, mely szerint a kérelemhez csatolni kell a kérelmező, illetőleg az együtt költöző családtagok jövedelemigazolását ahhoz, hogy az eső főre eső jövedelem és a kölcsön törlesztése megállapítható legyen. (A rendelet 5. § (1) a) pontja szerint a jövedelem nem érheti el fejenként az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440%-át.)
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2016. (IV.12.) határozata H. J. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. J. 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (3) bekezdésben foglaltaknak, mely szerint a kérelemhez csatolandó a megvásárolandó ingatlan adásvételi szerződése, vagy az ingatlan megvásárlásáról szóló szándéknyilatkozat, amelyből megállapítható a tulajdonszerzés jogcíme, a lakás ára és nagysága.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2016. (IV.12.) határozata S. V. I. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. V. I. 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (1) bekezdés f-g) pontjában foglaltaknak, mely szerint a kérelemhez csatolni kell „a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról”, vagy „saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített részletes költségvetést”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2016. (IV.12.) határozata M.-Sz. A. A. és M. J. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. M.-Sz. A. A. és M. J. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet
a) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában,
b) 4.§ (1) bekezdés f-g) pontjaiban,
c) 4.§ (2) bekezdésben foglaltaknak,
mely szerint a benyújtott kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező, illetőleg az együtt költöző családtagok jövedelemigazolását, a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról, saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített költségvetést, illetőleg az építési engedélyt, a műszaki leírást és a tervlapot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2016. (IV.12.) határozata T. J. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. T. J. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (3) bekezdés i) pontjában foglaltaknak, mely szerint helyi támogatás nem adható, ha a támogatást az igénylő önkormányzati bérlakás felújításához vagy korszerűsítéséhez kéri.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2016. (IV.12.) határozata H. J. és L. M. M. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. J. és L. M. M. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet
a) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában,
b) 4. § (1) bekezdés f-g) pontjában,
c) 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak,
mely szerint a benyújtott kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező, illetőleg az együtt költöző családtagok jövedelemigazolását, a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról, saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített költségvetést, illetőleg az építési engedélyt, a műszaki leírást és a tervlapot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2016. (IV.12.) határozata Sz. J. A. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. J. A. 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, mely szerint helyi támogatás nem adható „ha a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján megállapítható, hogy annak alacsony volta miatt nem várható a kölcsön visszafizetése” és az 5.§ (5) bekezdése értelmében „Az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyezteti. Az egyéb kölcsönök és a helyi támogatás részleteinek összege a család összjövedelmének a 33 %-át nem haladhatja meg.”
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2016. (IV.12.) határozata B. F. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. B. F. 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, mely szerint helyi támogatás nem adható „ha a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján megállapítható, hogy annak alacsony volta miatt nem várható a kölcsön visszafizetése” és az 5.§ (5) bekezdése értelmében „Az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyezteti. Az egyéb kölcsönök és a helyi támogatás részleteinek összege a család összjövedelmének a 33 %-át nem haladhatja meg.”
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2016. (IV. 12.) határozata Egresi Antal szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat „Év Pedagógusa” cím, „A Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím és a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2016. (IV.12.) határozata Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz S. S. M. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2016. (IV.12.) határozata Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz M. H. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2016. (IV.12.) határozata Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz E. B. Zs. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2016. (IV.12.) határozata Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz W. S. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2016. (IV.12.) határozata Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz
a)     a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
B. G.                                                Grassalkovich A. Ált. Iskola
Gy.-T. M.                                        Grassalkovich A. Ált. Iskola
D. Á.                                                Török Flóris Ált. Iskola
H. I. R.                                             Török Flóris Ált. Iskola
P. C. M.                                           Török Flóris Ált. Iskola
T. I.                                                 I. sz. Összevont Óvoda
J. A.                                                III. sz. Összevont Óvoda
részére,
b)    a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján
K. M.                                                Mikszáth Kálmán Ált. Iskola
Zs. O. K.                                          Mikszáth Kálmán Ált. Iskola
B. G.                                                Galambos J. Zeneiskola
T. P. R.                                            Galambos J. Zeneiskola
S. D. M.                                           Páneurópa Ált. Iskola
H. R. E.                                           Török Flóris Ált. Iskola
K. Gy. I.                                          Török Flóris Ált. Iskola
K.M. A.                                           Török Flóris Ált. Iskola
P. É.                                                I. sz. Összevont Óvoda
S. J.                                                 I. sz. Összevont Óvoda
Sz. J.                                               I. sz. Összevont Óvoda
B. I.                                                 I. sz. Összevont Óvoda
F. V.                                                III. sz. Összevont Óvoda
S. Cs.                                                        III. sz. Összevont Óvoda
részére,
c)     a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
M. I.                                                 Mikszáth Kálmán Ált. Iskola
P. I.                                                  Páneurópa Ált. Iskola
B. D.                                                Török Flóris Ált. Iskola
D. Á.                                               III. sz. Összevont Óvoda
G. Sz. A.                                        III. sz. Összevont Óvoda
részére,
d)    a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján
S. S. M.                                           Grassalkovich A. Ált. Iskola
G.-M. E.                                         I. sz. Összevont Óvoda
részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2016. (IV.12.) határozata a Budapest Főváros Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a Budapest Főváros Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítását abból a célból, hogy megemelje az „Év Pedagógusa” címben és a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetésben részesíthető személyek számát 3-3 főre.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2016. (IV.12.) határozata G. B. 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos gyermeke, G. B. bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. G. B. törvényes képviselő által, G. B. (születési idő) 1237 Budapest (lakcím) szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (IV.12.) határozata a 43/2016. (I.19.) határozata hatályon kívül helyezéséről, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás ismételt elbírálásáról a hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 43/2016. (I.19.) számú határozatát, egyidejűleg a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  számú állásfoglalását helyben hagyja és dr. H. M. (1181 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos) vevő, valamint Dr. H. M. G. Ügyvédi Iroda Dr. H. M. G. ügyvéd (1114 Budapest, cím) által képviselt J. M., (születési név, 2364 Ócsa, (lakcím) szám alatti lakos), B.-L. A. M. (születési név, 2364 Ócsa, (lakcím) szám alatti lakos) és E. L. I. M. (születési név, 1143 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos) eladók által benyújtott kifogásokat a Budapest XXIII. ker., helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2015. július 28. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében elutasítja.
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
 INDOKOLÁS
 Dr. H. M. (1181 Budapest, (lakcím) lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 16 ha, 5364 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan összesen 47.792/527.400 tulajdoni hányadát J. M., (születési név, 2364 Ócsa, (lakcím) szám alatti lakos), B.-L. A. M. (születési név, 2364 Ócsa, (lakcím) szám alatti lakos) és E. L. I. M. (születési név, 1143 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos) eladókkal kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a J. M., B.-L. A. M. és E. L. I. M. eladók és dr. H. M. vevő között, a helyrajzi számú ingatlan összesen 47.792/527.400 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2015. július 28. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta, a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés a) pontja alapján. E rendelkezés különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződés alkalmas a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére mivel az elmúlt időszakban végrehajtott jogügyletek alapján a szerzés célja más közeli hozzátartozójának földtulajdonhoz juttatása jelen szerződést követő újabb jogügylettel.
A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát mivel a szerződéses vevő a helyben kialakult birtokmérethez képest többszörös üzemmérettel rendelkezik, az általa és családtagjai által használt földterületek nagysága több száz hektár.
Az, hogy a vevő a helyi viszonyokhoz képest többszörös földterület-mérettel rendelkezik, helyi monopólium kialakulásához vezethet és csorbíthatja a helyi gazdák versenyképességét. Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 A Földforgalmi törvény rendelkezéseit (27.§) figyelembe véve az adás-vételi szerződések hatósági jóváhagyási eljárásának célja többek között az is, hogy megakadályozza az ésszerűtlen birtokszerkezet létrejöttét.
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25.§-ain kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület a tényállás tisztázása során megkereste Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályát a földszerzési maximum megvizsgálása érdekében, azonban megkeresésének teljesítését a megkeresett szerv azzal tagadta meg, hogy annak teljesítése jogszabályba ütközik. A Földforgalmi törvény, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit figyelembe ugyanis az ügyfél földszerzésére vonatkozó adatokat a Kormányhivatal nem továbbíthatja, mivel a földszerzési maximum vizsgálata az ő hatáskörébe tartozik.
A Képviselő-testület megkereste továbbá az eladókat annak tisztázása érdekében, hogy a tulajdonukban lévő földterületet korábban hasznosították-e, tudták-e hasznosítani, abból származott-e bevételük, az adott földterület művelésre alkalmas-e. Az adott jogügyletben résztvevő eladók a megkeresésre a Képviselő-testület döntésének időpontjáig nem válaszoltak, kifogásukban azonban utaltak arra, hogy megművelni nem kívánják a földet.
A Képviselő-testület a fentieken túl megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, a NAK PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat és megállapította, hogy a vevő és az eladók jogi képviseletében eljáró dr. H. M. G. kifogása határidőben került benyújtásra.
A Képviselő-testület ülésén megjelent a vevő és eladók képviseletében eljáró meghatalmazással rendelkező jogi képviselő, aki a kifogásokban foglaltakat fenntartotta.
 A Képviselő-testület a csatolt igazolásokból megállapította, hogy a vevő mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, Soroksár közigazgatási területén több termőföld tulajdonosa. A NAK állásfoglalása kapcsán nem vitatható, hogy az elmúlt időszakban végrehajtott jogügyletekre figyelemmel hozta meg állásfoglalását, melyre indokolásában hivatkozik is. A Képviselő-testület nincs birtokában azon szakmai ismereteknek, mellyel a NAK rendelkezik. A kialakult birtokméret meghatározásának vonatkozásában sem a NAK, sem pedig a Képviselő-testület határkörrel nem rendelkezi.
 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13.§-ban, illetve a 15.§-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a NAK PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik.
 Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester