2016. december 6.

A 2016. december 6-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 548/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 549/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Beszámoló a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Centrum Televízió Magyarország Kft. közötti, 2016. naptári évre vonatkozó, 2016. február 08. napján aláírt szolgáltatási megállapodás helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtása tárgyú szerződés teljesítéséről” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 550/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 551/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, negyedik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Hősök terén ideiglenes jégpálya létesítésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 552/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, ötödik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 553/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülésén a napirendben szereplő „Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének átadására” c. napirendi pontot a „Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására” c. napirendi pont után tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 554/2016. (XII.06.) határozata a 2016. december 6-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. december 6-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Beszámoló a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Centrum Televízió Magyarország Kft. közötti, 2016. naptári évre vonatkozó, 2016. február 08. napján aláírt szolgáltatási megállapodás helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtása tárgyú szerződés teljesítéséről
3.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra
4.) Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Hősök terén ideiglenes jégpálya létesítésére
5.) Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására
6.) Javaslat a köznevelési intézmények  működtetésének átadására (KIOSZTÓS)
7.) Javaslat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (10.00 órára javasolt) (zárt ülés)
8.) Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (10.30 órára javasolt) (zárt ülés)
9.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
10.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére (jogszabályi harmonizáció érdekében történő felülvizsgálat)
11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotására
12.) Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására
13.) Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására
14.) Önálló képviselői indítvány
15.) Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására
16.) Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksár Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra
17.) Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
18.) Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására Gyál és Budapest közötti közigazgatási határ módosításával kapcsolatban
19.) Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére
20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötésére
21.) Javaslat ingatlanok értékesítésére (a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út 26. fsz. 4. szám, a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám és a 186059/0/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. sz. alatti lakások)
22.) Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
23.) Javaslat Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindítására
24.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlan megvásárlására
25.) Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére
26.) Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
27.) Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
28.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében használati megállapodás megkötésére
29.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületben egészségügyi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók betegirányító rendszerének kialakítására
30.) Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére
31.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
  Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
32.) Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatói megbízására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 555/2016. (XII.06.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra) szóló 483/2016. (X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 483/2016. (X. 18.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra kötelezettséget vállal 1.740.000,- Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 556/2016. (XII.06.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézmény-vezetőjének megbízásáról szóló 511/2016. (X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 511/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 557/2016. (XII.06.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló 522/2016. (XI.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 522/2016.(XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 558/2016. (XII.06. ) határozata a 318/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 318/2016. (VII.05.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) ½ arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján legkevesebb 41.900.000,- Ft. + ÁFA, azaz negyvenegymillió-kilencszázezer forint általános forgalmi adóval terhelt összeg áron – együttesen értékesítheti.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 559/2016. (XII.06.) határozata a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában hozott 453/2016.(X.18.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában hozott 453/2016.(X.18.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 560/2016. (XII.06.) határozata a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről
A Képviselő testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata – a továbbiakban: Önkormányzat -, mint Vevő adásvételi szerződést köt a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szennyvízátemelő”, 475 m2 területű ingatlanra vonatkozóan a Duna 40 Development Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cégjegyzékszám: 01-09-289761; adószám: 25799233-2-42; statisztikai számjel: 25799233-4120-113-01; székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné 111-113. A. ép fszt. 5/Ü.), mint Eladóval az alábbi lényeges feltételekkel:
a) Eladó legkésőbb 2016. december 22. napjáig köteles átadni az Önkormányzat jogi képviselője számára az Eladó cégkivonatának, az Eladó képviseletében aláírásra jogosult aláírási címpéldányának és az Eladó és a G.B. EUROPA Kft. „.F.A.” között a G.B. EUROPA Kft. „F.A.” tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozóan 2016. november 17. napján létrejött adásvételi szerződés 1 db eredeti példányát.
b) Az Ingatlan vételára br. 2.000.000 Ft., azaz bruttó kétmillió forint.
c) Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárba történő beszámítás útján megtéríti az Önkormányzatnak az Ingatlan kisajátítási eljárása során a jelen határozat meghozatala napjáig felmerült br. 250.000 Ft., azaz bruttó kétszázötvenezer forint összegű költségét.
d) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Felek között az Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő napon visszavonja az Ingatlanra vonatkozó kisajátítási kérelmét és kérelmezi a kisajátítási eljárás megszüntetését.
e) Ha a Felek között az ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés alapján az Ingatlan tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban legkésőbb 2017. március 31. napjáig nem kerül átvezetésre az Önkormányzat javára, abban az esetben Vevő egyoldalú nyilatkozatával jogosult a szerződéstől elállni.
Az Önkormányzat a vételi ajánlatát 2017. február 15. napjáig tartja fenn, azzal, hogy az adásvételi szerződést mindkét félnek ezen határnapig alá kell írnia.
II. felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződésnek az I. pont szerinti lényeges feltételekkel történő megkötésére, azzal, hogy azoktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 561/2016. (XII. 06.) határozata a Centrum Televízió Magyarország Kft. és az Önkormányzat között létrejött, a 2016. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Centrum Televízió Magyarország Kft. mint Szolgáltató, és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata mint Megrendelő között létrejött, a 2016. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Centrum Televízió Magyarország Kft. Ügyvezetőjét.
Határidő: 2016. december 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 562/2016. (XII. 06.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére a hivatásukat magas szakmai szinten gyakorló egészségügyi dolgozók részére, 2016. évi karácsonyi ünnepség alkalmából történő egyszeri pénzbeli juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének céltartalék tartalékképzés sora terhére bruttó 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint egyösszegű támogatást állapít meg.
II.
felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti tartalmú Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától szükség esetén – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéseiről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2016. december 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 563/2016. (XII.06.) határozata a Budapest, XXIII. kerület Hősök terén ideiglenes jégpálya létesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a szabadtéri műjégpályát kíván megvalósítani külső szervezet (a továbbiakban: Vállalkozó) igénybevételével. A műjégpálya megvalósítása és működtetése becsült értének 50 %-a (7.450.000,- Ft + ÁFA) fedezetét Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi költségvetése Egyéb meghatározott célú tartalék – Tartalék képzés sora terhére biztosítja. Kötelezettséget vállal 7.450.000,- Ft + ÁFA erejéig a becsült érték további 50 %-ának fedezetére a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert a szabadtéri műjégpálya megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2016. december 29., valamint a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 564/2016. (XII.06.) határozata a Belső-Pesti Tankerületi Központjával kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírására irányuló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ között, jelen határozat (előterjesztés 1/A. melléklete szerinti) mellékletét képező, a „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről” szóló MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II. felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban foglalt szerződéstervezetnek és annak alapján aláírt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, valamit annak mellékleteinek összeállítására
Határidő: 2016. december 15., a II. pont vonatkozásában: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 565/2016. (XII.06.) határozata a Belső-Pesti Tankerületi Központjával kötendő VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS aláírására irányuló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központja között, jelen határozat (előterjesztés 2/A. melléklete szerinti) mellékletét képező VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II. felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban foglalt szerződéstervezetnek és annak alapján aláírt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, valamit annak mellékleteinek összeállítására
Határidő: 2016. december 15. a II, pont vonatkozásában: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 566/2016. (XII.06.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központjával kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Dél-Pesti Tankerületi Központja között, jelen határozat (előterjesztés 1 melléklete szerinti) mellékletét képező, a „Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről” szóló MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat I. pontjában foglalt szerződéstervezetnek és annak alapján aláírt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, valamit annak mellékleteinek és függelékének folyamatos aktualizálására.
Határidő: 2016. december 15., a II. pont vonatkozásában: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 567/2016. (XII.06.) határozata a  Dél-Pesti Tankerületi Központjával kötendő VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Dél-Pesti Tankerületi Központja között, jelen határozat (előterjesztés 2. melléklete szerinti) mellékletét képező, VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat I. pontjában foglalt szerződéstervezetnek és annak alapján aláírt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására, valamit annak mellékleteinek és függelékének folyamatos aktualizálására.
Határidő: 2016. december 15. a II, pont vonatkozásában: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 568/2016. (XII.06.) határozata az Építési és Beruházási Osztály létszámának bővítésére, ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. Az Építési és Beruházási Osztály létszámát 2017. január 1. napjával 1 fővel megemeli, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát is 2017. január 1. napjával 1 fővel megemeli.
Az ehhez szükséges fedezetet a 2017. évi költésvetésében biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2017. január 01.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 569/2016. (XII.06.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Csima Alfréd érvényes pályázatot benyújtó pályázót -három hónap próbaidő kikötésével- kinevezi a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény állományába 2017. január 1-től határozatlan időtartamra és egyben határozott időre 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.
II. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye a Kjt. szerint, vezetői pótlék, illetménykiegészítés.
III. Alapilletményén, a vezetői pótlékon és az illetménykiegészítésen felül munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesül oly mértékben, hogy bruttó bére egészüljön ki.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 570/2016. (XII.06.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázó(k) pályázatát, a pályázati anyaguk hiányossága miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 571/2016. (XII.06.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjének munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fenntartásához való hozzájárulásához (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hozzájárul, hogy Dr. Csima Alfréd intézményvezető a Juromed 2000 Egészségügyi és Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaságnál jelenleg fennálló munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát továbbra is fenntarthassa.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 572/2016. (XII.06.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Takácsné Juhász Ildikó érvényes pályázatot benyújtó pályázót - három hónap próbaidő kikötésével- kinevezi a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény állományába 2017. január 1-től határozatlan időtartamra és egyben határozott időre 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.
II. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye a Kjt. szerint, vezetői pótlék, illetménykiegészítés.
III. Alapilletményén, a vezetői pótlékon és az illetménykiegészítésen felül munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesül oly mértékben, hogy bruttó bére egészüljön ki.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 573/2016. (XII.06.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői  pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázók pályázatát, a pályázati anyaguk hiányossága miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 574/2016. (XII.06.) határozata fakivágással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy dolgoztasson ki a fakivágással kapcsolatos helyi szabályokra vonatkozóan egy rendelet-tervezetet, és terjessze elő a Képviselő-testület számára.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 575/2016. (XII.06.) határozata a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 576/2016. (XII.06.) határozata a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a 2017. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 577/2016. (XII.06.) határozata az atyhai római katolikus templom helyreállítása érdekében nyújtott  adománnyal kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „tartalékképzés” sora terhére 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint összeget adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Képviseli: Kozma Imre elnök, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60., számlaszám: OTP 11784009-20201739) (a továbbiakban: Támogatott) részére. Az adomány összegét az adományt fogadó szervezet kizárólag a villámcsapás következtében leégett atyhai római katolikus templom felújítási költségeire fordíthatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatottat értesítse a Képviselő-testület döntéséről, valamint felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező adományozási szerződés megkötésére és annak aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a meghatározott adományozási cél, és az összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 578/2016. (XII.06.) határozata a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz tartozó Cselekvési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jelen előterjesztés mellékletét képező Cselekvési tervet elfogadja.
II. felhatalmazza a Polgármestert az abban foglaltak végrehajtására a mindenkori költségvetés függvényében.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a végrehajtás érdekében szükséges rendeletmódosítások rendelettervezeteit terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: I-II. pontok tekintetében Polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: III. pont tekintetében Jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 579/2016. (XII.06.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés, - 135-ös jelzésű autóbusz -, menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2017. évi kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2017. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 580/2016. (XII.06.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 527/2016. (XI.08) határozatát.
II. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. hatályon kívül helyezi a 365/2016.(IX.13.) határozatának II., IV. és V. pontját.
IV. a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft. és a Főmterv Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság között megkötött tervezési szerződés alapján elkészült kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági tanulmánytervének felhasználási jogát megvásárolja nettó 2.208.000 Ft + ÁFA, azaz Br. 2.804.160 Ft mértékben.
V. felhatalmazza a Polgármestert a kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági tanulmányterv felhasználási jogának megvásárlásával kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
VI. hozzájárul ahhoz, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos tervezésekhez, szükséges engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában.
VII. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos megállapodások, szerződések megkötésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
VIII. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert, hogy a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos kooperáción és tervegyeztetésen részt vevő nyilatkozattételre jogosult, Önkormányzatot képviselő személyt meghatalmazással kijelölje.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 581/2016. (XII.06.) határozata Gyál és Budapest közötti közigazgatási határ módosításával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyáli Gesztenye utca rendezésével összefüggésben előzetesen elviekben támogatja a települési önkormányzatok között területrész átadását, egyben a Gyál és Budapest közötti közigazgatási határ módosítását.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Gyál Önkormányzatát a Képviselő-testület közigazgatási határ módosításával kapcsolatos döntéséről, azzal a kitétellel, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a módosítással kapcsolatban semmilyen költséget nem vállal. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előzetes megállapodás megkötésének előkészítése érdekében keresse meg Gyál Város Önkormányzatát az átadandó területrész területe és határai pontosítása érdekében.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 582/2017. (XII. 06.) határozata a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésével kapcsolatos döntését elhalasztja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy 2017. március 31-ig készítessen egy részletes anyagot a „HelpyNet” rendszerrel kapcsolatban.
III. a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésével kapcsolatos napirend tárgyalására a testületi ülésére meghívja a „HelpyNet” üzemeltetőjét.
Határidő: 2017. április 11.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 583/2016. (XII.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat melléklete szerinti ráépítési megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával a 195325/36 és a 195325/42 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában.
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, amelynek során annak tartalmától - az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon - eltérhet.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 584/2016. (XII.06.) határozata a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út. 26. fsz. 4. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokbavételét követően gondoskodjék az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetéséről és az abban foglaltak alapján az értékesítés módjának meghozatala érdekében a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készítéséről.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 585/2016. (XII.06.) határozata a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokbavételét követően gondoskodjék az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetéséről és az abban foglaltak alapján az értékesítés módjának meghozatala érdekében a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készítéséről.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 586/2016. (XII.06.) határozata a 186059/0/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186059/0/A/5helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. alatti ingatlant értékesíteni kívánja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokbavételét követően gondoskodjék az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetéséről és az abban foglaltak alapján az értékesítés módjának meghozatala érdekében a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készítéséről.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 587/2016. (XII.06.) határozata a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan tekintetében az eladó által ajánlott eladási ár ismeretében hoz döntést.
II. a jövőben csak az eladó által meghatározott eladási ár ismeretében készüljön előterjesztés ingatlanvásárlások ügyében.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 588/2016. (XII.06.) határozata a Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kisajátítási eljárást kezdeményez a Budapest XXIII. 186706 és 186707 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában az illetékes Kormányhivatalnál.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére és benyújtására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 589/2016. (XII.06.) határozata a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 21.500.000,- Ft, azaz huszonegymillió-ötszázezer forint vételáron vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. 187702 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat közlésére és annak elfogadását követően új előterjesztés elkészítésére.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 590/2016. (XII.06.) határozata az 587/2013. (XII.3.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi 587/2013. (XII.3.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 591/2016. (XII.06.) határozata pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat melléklete szerinti, pénzkövetelések beszámításáról szóló megállapodást S. L. adóssal.
II. felkéri a Polgármestert az adós tájékoztatására és a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 592/2016. (XII.06.) határozata a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében a Soroksár Önkormányzatának szándékában áll egy, az Ingatlan tulajdonosai által megjelölt ingatlan per-, teher és igénymentes tulajdonjogát megszerezni – a továbbiakban: Csereingatlan – és azt értékegyeztetéssel az Ingatlan per-, teher és igénymentes tulajdonjogára cserélni.
A Csereingatlan forgalmi értéke nem haladhatja meg a 16.000.000,- Ft-ot, azaz tizenhatmillió forintot.
A Csereingatlan megjelölése és a Csereingatlan tulajdonosaival történő egyeztetések lefolytatása az Ingatlan tulajdonosainak a kötelezettsége.
A Csereingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi szakértői vélemény elkészíttetéséről az Ingatlan tulajdonosainak költségén Soroksár Önkormányzata gondoskodik, amely összeg az Önkormányzat és az Ingatlan tulajdonosai közötti csereszerződés létrejötte esetén a Felek között beszámításra kerül.
A Csereingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés és Ingatlanra vonatkozó csereszerződés egy időpontban kerül megkötésre.
A Csereingatlan per-, teher és igénymentes tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió forint összegű fedezet biztosítására kötelezettséget vállal Soroksár Önkormányzata 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe történő betervezéséről.
III. felkéri a Polgármestert a Csereingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésnek és Ingatlanra vonatkozó csereszerződésnek jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
IV. A Csereingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést és Ingatlanra vonatkozó csereszerződést a Feleknek legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig alá kell írniuk. Ha ezen időpontig a szerződések nem kerülnek aláírásra, abban az esetben a jelen határozat hatályát veszti és az Önkormányzat ajánlati kötöttsége minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
Határidő: A II. pont kivételével 2017. szeptember 30.
A II. pont esetében az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 593/2016. (XII.06.) határozata a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az ingatlanforgalmi értékbecslés felülvizsgálatát és a jogi helyzet rendezését követően értékesíti a 186552/7 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlanon fennálló tulajdoni hányadát. Felkéri a Polgármestert a szakértői vélemény felülvizsgálatára és a tárgyban új előterjesztés elkészítésére.
II. elutasítja a S. M. és J. A. által benyújtott vételi ajánlatokat.
III. felkéri a Polgármester, hogy a döntést közölje az érintettekkel.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 594/2016. (XII.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz.-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodást a túlépítőkkel a 185968/6 hrsz.-ú ingatlanon található felépítményekre és az általuk elfoglalt földterületre.
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 595/2016. (XII. 06.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerületben betegirányító rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerületben az egészségügyi alapellátást és szakellátást segítő betegirányító rendszert kíván kiépíteni. 7.900.000,- Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében való betervezéséről.
A betegirányító rendszer beszerzési eljárás műszaki tartalma az alábbi főbb pontokra is térjen ki:
- Internetes és telefonos bejelentkezési lehetőség, időpont foglalás
- Beteg személyes adatait tartalmazó „beteg-kártya”, mely megkönnyíti a bejelentkezést
- Olyan terminál, mely tudja olvasni a „beteg-kártyát”
- A rendeléshez szükséges mennyiségű monitorokra, melyről a behívás történik
- Rendelőnkénti IP kamerákra, melyről az orvos külső képet kaphat a rendelőről.
Határidő: Beszerzési eljárás lefolytatása 2017. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 596/2016. (XII.06.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátását 2017. évben is vállalja.
II. felhatalmazza a Polgármestert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kötendő szerződés és mellékleteinek aláírására és szükség esetén az Önkormányzat érdekeit nem sértő módosítására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 597/2016. (XII.06.) határozata a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről szóló beszámoló, és a 2017. évi közfoglalkoztatási terv, valamint a 2017. évi közfoglalkoztatás költségeire vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről.
II. elfogadja a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet és előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak bér önrész költségére 13 000 000,- Ft,
b) a közfoglalkoztatás dologi költségeire 16 000 000,- Ft
összegben, az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2017. évi folyamatos benyújtásáról a BFKH XX. kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya felé
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: a 2017. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2017. évben folyamatosan
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 598/2016. (XII.6.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatói megbízásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott igazgatójának 2016. december 15-től 2016. december 31-éig terjedő határozott időtartamra Kovácsné Demény Ildikót bízza meg.
II. illetményét az I. pontban meghatározott időtartamra az alábbiak szerint állapítja meg:
alapilletmény:
munkáltatói
döntésen alapuló illetmény kiegészítés: 
vezetői pótlék:
intézményvezetői megbízásra
illetmény-kiegészítés:
Összesen:
III. felkéri a Polgármestert a munkaügyi iratok elkészítésére.
Határidő: 2016. december 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester