2016. február 16.

A 2016. február 16-án megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2016. (II.16.) határozata a 2015. február 16-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2016. február 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépés támogatására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2016. (II.16.) határozata a 2015. február 16-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő „Javaslat a 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítására” című napirendi pont címét „Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. évi szolgáltatási díjainak megállapítására” címre módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2016. (II.16.) határozata a „Javaslat egyezség megkötésére” című napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalásáról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat egyezség megkötésére” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2016. (II.16.) határozata a 2016. február 16-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. február 16-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépés támogatására
2.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (9.30 órára javasolt) (Kiosztós)
5.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi gazdálkodásáról (10.00 órára javasolt)
6.) Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
9.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra
10.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2016. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának, továbbá a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására
11.) Javaslat az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi szerződés módosítására
12.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására
13.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért Napok” előkészítéséről
14.) Javaslat egyezség megkötésére (zárt ülés)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. (II.16.) határozata az feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal szóló 367/2015. (VII.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 367/2015.(VII.07.) határozatának IV. pontja helyébe az alábbi IV. pont lép:
„felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás és esetleges módosításai aláírására”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2016. (II.16.) határozata az feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal szóló 368/2015. (VII.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 368/2015.(VII.07.) határozatának IV. pontja helyébe az alábbi IV. pont lép:
„felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás és esetleges módosításai aláírására”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2016. (II.16.) határozata a Budapest XXIII. Háló u. 13. (11.) 186552/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó érték meghatározásáról szóló 612/2015. (XII.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 612/2015.(XII.08.) határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (II.16.) határozata a kötelező betelepítési kvóta elleni közös fellépésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. szükségesnek és indokoltnak tartja a kötelező betelepítési kvóta elleni közös fellépést.
II. egyetért azzal, hogy az Európai Unió Tanácsának 2015. szeptember 22.-én kelt, a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015/1601 számú határozata megsemmisítése iránti eljárás megindítására hatalmazza fel a Parlament a Kormányt, ezért támogatja az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések megtételét.
Határidő: soron kívül
Felelős: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2016. (II.16.) határozata Babinszki Gábor részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. évi szolgáltatási díjainak megállapítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Babinszki Gábor – a Junior Vendéglátó Zrt. üzemeltetési igazgatója - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2016. (II.16.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. február 1-től 2017. január 31-ig szóló szolgáltatási díjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2014. augusztus 12-én létrejött vállalkozási szerződés 9.4 pontjában meghatározott mértékű áremelkedésen felül 2,8 %-os áremelkedést (összesen 5 %) fogad el.
II. felhatalmazza a Polgármestert a Junior Zrt-vel 2014. augusztus 12-én kötött szerződés I. határozati pontba foglaltaknak megfelelően történő módosítására és annak aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2016. (II.16.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2016. (II.16.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2016. (II.16.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2016. (II.16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló, jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2016. (II. 16.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2016. (II.16.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 10.200.000 Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a fűtés (gázszámlák) és a plébánia működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a kert karbantartására, közösségi programokra és rendezvényekre, felújítási munkálatokra, táborok szervezésére, a tető tegola borításának javítására, közösségi termek festésére, kamerarendszer felállítására, a templom belső festésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2016. (II.16.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 3.650.000 Ft összeggel támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: templom- és gyülekezeti helyiségek karbantartására, felújítására, eszközök beszerezésére, rendezvények, programok szervezésére, működési költségekre.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2016. (II.16.) határozata a Budapest-Soroksár–Újtelepi Református Missziói Egyházközség 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapest-SoroksárÚjtelepi Református Missziói Egyházközséget 7.300.000 Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: lelkészlakás (parókia) a külső vakolására, teraszok megépítésére, külső világítás kiépítésére, fűtésrendszer bővítésére, vendégszoba és az ahhoz tartozó lépcsőház, előtér és fürdőszoba építésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2016. (II.16.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközséget 2.350.000 Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: rendezvények szervezésére, eszközök – teremvetítő, fejmikrofonok, színes nyomtató – beszerzésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2016. (II.16.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközösség 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközösséget 500.000 Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: rendezvények szervezésére (kirándulással egybekötve), működési költségekre.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével –az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (II.16.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzet támogatási kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a korábban nyújtott támogatási elszámolási időszaka még nem telt el, így a támogatás elszámolása sem történt meg.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
                                                          
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (II.16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2016. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2016. évben
a)     nyáron: 2016. július 18-tól 2016. augusztus 21-ig,
b)    télen: 2016. december 19-től 2017. január 01-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:2016. február 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2016. (II.16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal 2016. március 5-én (szombat / munkanap) zárva tart.  Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. a Polgármesteri Hivatal 2016. október 15-én (szombat / munkanap) zárva tart.  Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016. (II. 16.) határozata az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hozzájárul ahhoz, hogy az Aranykereszt Ápoló Otthon Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 2100 Gödöllő, cégjegyzékszáma: Cg.: 13-09-122186; adószáma: 14425956-1-13; statisztikai számjele: 14425956-8730-572-13) mint eladó, és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint vevő között a 185003 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Felső Duna soron található ingatlanok adásvétele tárgyában 2015. november 12. napján kötött adásvételi szerződés 5. pontjában az eladó által az Új élet u. 14. szám alatti ingatlanon fennálló a kölcsönösszeg esedékes mértékéről szóló, valamint a jelzálogjog jogosultjának a kölcsön egyösszegű visszafizetésének feltételeit tartalmazó nyilatkozata vevő részére történő átadásának határideje 2016. március 15. napjára kerüljön módosításra. Az Aranykereszt NKft. által ezen időpontig az Önkormányzat részére átadandó nyilatkozatnak a nyilatkozat kiállítása napján, vagy a nyilatkozat kiállítása követő 5 napon belüli időtartamra eső napon fennálló tartozás mértékét kell tartalmaznia.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2016. (II.16.) határozata Horváth Tamás részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Horváth Tamás – Dr. Nádor Ödön leszármazottja - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2016. (II.16.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény nevét a feladatbővülés okán a „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális Intézménye” elnevezésről
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Rövidített elnevezés: XXIII. kerületi ESZGYI
elnevezésre változtatja.
II. az Egészségügyi és Szociális Intézménynek – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján kiadott  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint - a határozat I. pontja szerinti névváltozással - elfogadja.
III. az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2015. december 14. napján kelt jelenleg hatályos alapító okiratának Módosító Okiratát jelen határozat 2. melléklete szerint - a határozat I. pontja szerinti névváltozással - elfogadja.
IV. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat I. pontban foglalt döntéssel történő kiegészítésre és a Magyar Államkincstárba történő beküldésre a törzskönyvi bejegyeztetéséhez.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (II. 16.) határozata peren kívüli egyezség megkötéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elismeri felelősségét a tekintetben, hogy Név (születési hely, idő, anyja neve ) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos nem nyert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázatán, és vállalja az ennek kapcsán elmaradt ösztöndíj kifizetését kártalanítás címén. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja nettó (összeg) megfizetését.
II. felhatalmazza a Polgármestert a felelősség elismerése és a kártérítés megfizetése iránti egyezség megkötésére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester