2016. január 19.

A 2016. január 19-én megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.19.) határozata a 2015. január 19-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2016. január 19-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.19.) határozata a 2015. január 19-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. január 19-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére
2.) Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötendő megállapodások megkötésére
4.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására
5.) Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
6.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás, továbbá a 2013. március 18-án kötött szerződés módosítása tárgyában
7.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására
8.) Javaslat fizetős parkolás bevezetésére
9.) Beszámoló a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről (10.00 órára javasolt)
10.) Javaslat Soroksár központjában külön szintű közúti-vasúti aluljáró létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
11.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezésére
12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlant érintő javítási munkákkal kapcsolatos- és az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára
13.) Javaslat ingatlanok hasznosítására
14.) Javaslat a Budapest XXIII. Kenyér u. 19. (185752 hrsz.) ingatlan értékesítésére és a 113/2015.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére
15.) Javaslat kártalanítási összegek elfogadására
16.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 135. és 158. szám alatti, Kormányhivatal által használt ingatlanokba történő italautomaták telepítéséhez és működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
17.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
18.) Javaslat a 2016. évi forrásmegosztás véleményezésére (Kiosztós)
19.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE-01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
20.) Fellebbezés (zárt ülés)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.19.) határozata a Bp. XXIII. ker. Vadevezős u. (Euro-Velo® Vecsés út – Gyáli patak között) kerékpárút építés miatti elektromos hálózat kiváltásával kapcsolatos döntéséről szóló 302/2014.(V.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 302/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (I.19.) határozata a Bp. XXIII. ker. Lápos u. útépítése miatti elektromos hálózat kiváltásával kapcsolatos döntéséről szóló 303/2014.(V.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 303/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (I.19.) határozata az Újtelep „A” jelű akcióterület fejlesztésével kapcsolatos döntéséről szóló 214/2012.(V.08.) Ök., valamint az ezt módosító 4/2013.(I.15.) Ök, 5/2014.(I.21.) Ök., és 4/2015.(I.20.) határozatok hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 214/2012.(V.08.) Ök., a 4/2013.(I.15.) Ök., az 5/2014.(I.21.) Ök. valamint a 4/2015.(I.20.) határozatokat.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a közös tulajdonú ingatlanok külön kerületi, illetve fővárosi tulajdonba kerülése érdekében a Fővárosi Önkormányzattal folytatott tárgyalások befejezését követően, a megállapodás részleteinek ismeretében gondoskodjon az Újtelep „A” jelű akcióterület fejlesztéséről szóló előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2016. december 31. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (I.19.) határozata a 13/2015. (I.20.) és a 141/2015.(IV.14.) határozatokkal módosított 60/2014. (II.18.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról, valamint a  Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetével kötött támogatási szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 13/2015. (I.20.) és a 141/2015.(IV.14.) határozatokkal módosított 60/2014. (II.18.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére módosítja.
II. felhatalmazza a polgármestert a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének elnökével kötött támogatási szerződés módosítására azzal, hogy az eredeti támogatási szerződés tartalmától – a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: a szerződés módosítására: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (I.19.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.) és a 267/2015. (V.12.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.) és a 267/2015.(V.12.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (I.19.) határozata a kerületi településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekről szóló 104/2015.(III.17.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 104/2015.(III.17.) határozat végrehajtási határidejét 2016. július 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I.19.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásával kapcsolatos döntéséről szóló 471/2015.(IX.15.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 471/2015.(IX.15.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (I.19.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére) szóló  478/2015. (IX.15.) határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 478/2015. (IX.15.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I pont lép:
„I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 5.280.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (I.19.) határozata a 2016. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére) szóló 479/2015. (IX.15.) határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 479/2015. (IX.15.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I pont lép:
„I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 2.640.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2016. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (I.19.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntéseiről szóló 531/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az 531/2015.(X.13.) határozat II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges meghatalmazás aláírására.”
II. az 531/2015.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (I.19.) határozata a fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntéséről szóló 579/2015. (XI.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
az 579/2015. (XI.10.) határozat IV. pontjának végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (I.19.) határozata Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése” című városrehabilitációs projekttel kapcsolatos döntésekről szóló 538/2015. (X.13.) határozattal módosított 431/2014.(VII.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 538/2015. (X.13.) határozattal módosított 431/2014.(VII.08.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (I.19.) határozata a Bp. XXIII. ker. Hősök tere, Templom utca Jelző utca között ELMŰ Hálózat átépítés térítésmentes tulajdonába adása szóló 599/2015. (XII.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 599/2015. (XII.08.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (I. 19.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger Ferenc polgármestert.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (I.19.) határozata a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Geiger Ferenc polgármester 2016. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich u. 104. sz. alatti (185049 hrsz.-ú) ingatlan megvásárlása tárgyában hozott 583/2015.(XI.10.) határozatának módosításáról
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich u. 104. sz. alatti (185049 hrsz.-ú) ingatlan megvásárlása tárgyában hozott 583/2015.(XI.10.) számú határozatának I. pontját az alábbi mondattal egészíti ki, illetve a II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. (….) A megvásárolt és birtokba vett ingatlant Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Intézménye családsegítő és gyermekjóléti feladatai ellátása érdekében és céljából az Egészségügyi és Szociális Intézmény működtetésébe adja.
II. Felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy az I. pontban rögzített feladatokon túlmenően az ingatlanban milyen egyéb, meglévő intézményi feladatellátást tudna biztosítani az önkormányzat.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (I.19.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2016. évben 50.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2016. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2016. évben 56.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2016. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft-ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2016. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést havi 2.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2016. február 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2016. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (I.19.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft. törzstőkéjének megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2.500.000.- Ft-tal (azaz kettőmillió-ötszázezer forinttal) megemeli a Soroksári Sportcsarnok NKft. törzstőkéjét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megfizetési kötelezettség 8 napon belüli átutalásáról.
Határidő: 2016. január 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (I.19.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.    a Soroksári Sportcsarnok NKft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„amely abból a célból készült, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság keretében  Soroksár lakossága sportolási igényeinek fokozott kielégítését, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ban a helyi önkormányzatok feladataként előírt az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, sport, ifjúsági ügyeket, mint helyben biztosítható közfeladatokat ellássa az alábbiak szerint:”
2. az Alapító Okirat 6.4. j) pontja az alábbira módosul:
„j) a Ptk 3:123.§-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;”
3. az Alapító Okirat 6.4. l) pontja az alábbira módosul:
„l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk.8:1.§ (1) 1. pont], illetve élettársával köt;”
4. az Alapító Okirat 6.4. zs) pontja az alábbira módosul:
„zs) továbbá mindazon ügyek, amelyeket a Ptk. az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
5. az Alapító Okirat 7.2. pontja az alábbira módosul:
„7.2. Ügyvezető nem lehet:
a.)  aki nem nagykorú,
b.)  az a nagykorú, akinek cselekvőlépességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
c.)   akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
d.)  akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységet a társaság folytatja, a társaság ügyvezetője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
e.)   az Alapító tagja, illetve tagjának a Ptk.8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
f.)    a Társaság könyvvizsgálója és ezek közeli hozzátartozója,
g.)  az Alapító hozzájárulása nélkül nem folytathat a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, egyidejűleg nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban,
h.)  az akinek tisztségviselését jogszabály kizárja.„
6. az Alapító Okirat 9.4. pontja az alábbira módosul:
„9.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:
a)     az Alapító tagja,
b)    a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c)     a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
d)    az a.)- c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,
e)     akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
f)       akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységet a társaság folytatja, a társaság felügyelő bizottsági elnöke vagy tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az, akit eltiltottak felügyelő bizottsági elnöki vagy tagsági tevékenységtől.
g)     az ügyvezető, a könyvvizsgáló és azok Ptk.8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozója,
h)    az Alapító hozzájárulása nélkül nem folytathat a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, egyidejűleg nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban,
i)       jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.”
7. az Alapító Okirat 10.1. pontja az alábbira módosul:
„10.1. A Társaság törzstőkéje:
3.000.000.- Ft (azaz hárommillió forint) mely teljes egészében készpénzből áll.
Az Alapító a törzstőkéjét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.”
8. az Alapító Okirat 10.3. pontja az alábbira módosul:
„10.3. A törzstőke leszállításáról az Alapító dönt, a törzstőke nem szállítható 3.000.000.- Ft-nál (azaz hárommillió forintnál) alacsonyabb összegre.”
9. az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:
„Az Alapító mellékszolgáltatásként a Társaság rendelkezésére bocsátja a 195325/36 hrsz-on felvett természetben a Budapest XXIII. Sportcsarnok u. 2. szám alatt található, valamint a funkcióhoz kapcsolódóan a 195325/42 hrsz-ú ¼ – ¾ hányadban az Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló 123 db személygépkocsi, 4 db mozgássérült, valamint 4 db autóbusz részére kialakított parkolót  ingyenes – ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel nem járó - használati jogát (haszonkölcsön jogcímén), valamint hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan a cégnyilvántartásban székhelyként feltüntetésre kerüljön.”
10. az Alapító Okirat 18. pontja az alábbira módosul:
„18. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. Társaság az Alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, a Soroksári Hírlap útján is nyilvánosságra hozza.”
11. az Alapító Okirat 19. pontja az alábbira módosul:
„19. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.”
II.          egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a jelen határozat melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III.      felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (I.19.) határozata a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (I.19.) határozata Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2012. december 11-én kötött megállapodás 1. sz. módosításában foglaltakkal a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal.
II. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására azzal, hogy annak tartalmától – Soroksár érdekeit nem sértve – eltérhet. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Galambos János Zeneiskola leltárjának teljes elkészülte után ezen melléklettel a szerződés módosítást kiegészítse és a kiegészítést aláírja.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (I.19.) határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggően átadott ingó és ingatlan használatba adása-vétele tárgyában megkötött Szerződés módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. március 18-án, az átadott ingó és ingatlan használatba adása-vétele tárgyában megkötött Szerződés 1. sz. módosításában foglaltakkal a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal.
II. felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés 1. módosításának aláírására azzal, hogy annak tartalmától – az Önkormányzat érdekeit nem sértve – eltérhet.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2016. (I.19.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött Támogatási Szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Kardiológiai Osztály II. emeleti részlegének részleges rekonstrukciójára, 2 kórterem és a hozzájuk tartozó vizesblokk kialakítására, a kezelő-vizsgáló helyiség, valamint az orvosi szoba, illetve a kapcsolódó elektromos- és vízhálózat átalakítására és felújítására nyújtott 15 240 000,- Ft támogatásról szóló Támogatási Szerződésben rögzített elszámolási határidőt jelen határozat melléklete szerinti módosító szerződésben foglaltak szerint 2016. december 31-re módosítja.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Módosító Szerződés aláírására.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: 2016. január 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (I. 19.) határozata a Budapest XXIII., Grassalkovich út 178. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a Budapest XXIII., Grassalkovich út 178. szám alatti ingatlan tulajdonosával az ingatlan 15.200.000.- Ft vételáron történő megvásárlása érdekében.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (I. 19.) határozata a Grassalkovich út 63-65. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos felmérés elkészítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a Grassalkovich út 63-65. sz. alatti ingatlanok megvásárlása esetén az Önkormányzat az ingatlanokat milyen célra tudná hasznosítani.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (I.19.) határozata a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről szóló beszámolókról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről.
II. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft., illetőleg Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (I.19.) határozata külön szintű közúti-vasúti aluljáró létesítésével kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület
I. úgy dönt, hogy a Soroksár központjában tervezett külön szintű közúti-vasúti keresztezések közül a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett, a mellékletben a 2. változat megvalósítását támogatja a helyi sajátosságokat figyelembe vevő esetleges nyomvonalváltoztatásokkal.
II. úgy dönt, hogy készüljön az I. pontban rögzített változat megvalósítására részletes megvalósíthatósági tanulmányterv.
III. úgy dönt, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányterv kidolgozása során kerüljön sor a különböző szakági tervekkel való összhang vizsgálatára (kidolgozás alatt lévő vasútfejlesztési tervek, közműtervek), továbbá történjen egyeztetés az illetékes szervekkel (MÁV, NIF, FŐMTERV, Főváros, közműszolgáltatók)
IV. a megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséhez a 2016. évi költségvetés terhére 5.600.000 Ft +Áfa összegig kötelezettséget vállal.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület 30/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kivitelezési költségek csökkentése érdekében, saját költségén áttervezteti a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációját, s ennek érdekében kötelezettséget vállal 18.000.000 Ft + ÁFA erejéig a megkötendő tervezési szerződés díjára, a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, a tervezés és engedélyeztetés végrehajtására, valamint hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére
Határidő: 2016. június 30., valamint a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozása érdekében kötött Együttműködési Megállapodás - Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő – módosításáról az áttervezés tekintetében, valamint felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építésével kapcsolatos kivitelezés I. ütemének költségeire 333.500.000,-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére, továbbá a II. ütem költségeire 333.500.000 FT+ Áfa összegben a 2017. évi költségvetés terhére.
V. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a beruházás lebonyolítására.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (I.19.) határozati javaslata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Grassalkovich u. 161-163. szám alatt található ingatlan födém és tetőszerkezete helyre állítása, az épületek bontása és hasznosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, hogy a 185876 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Grassalkovich u. 161-163. szám alatt található épületek födém és tetőszerkezetének újjáépítése, vagy az épületek teljes bontása és az ingatlan bontást követő hasznosítása tárgyában történő tulajdonosi döntés előkészítése érdekében készítesse el a döntés megalapozó szakvéleményeket, előzetes műszaki dokumentációt, ingatlan hasznosítással kapcsolatos tanulmányt, bekerülési-megtérülési számításokat és valamennyi egyéb, szükséges szakvéleményt, illetve dokumentációt.
II. felkéri a Polgármestert a tulajdonostársak és az önkormányzati tulajdonrész bérlőinek előzetes tájékoztatására és helyzet megoldása érdekében történő előzetes egyeztetések lefolytatására.
III. felkéri a Polgármestert, hogy az elkészült szakvélemények, dokumentációk, számítások, valamint a tulajdonostársakkal és a bérlőkkel lefolytatott előzetes egyeztetés alapján az ügyet legkésőbb 2016. május 31. napjáig ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
IV. az I. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében bruttó 10.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében.
Határidő:   2016. május 31.
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII., Újtelep út 6. sz. alatti, 195271/8/A/71 hrsz.-ú üzlethelyiség hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. Újtelep út 6. sz. alatti, 195271/8/A/71 hrsz.-ú, 40 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát nyilvános árverésen nem értékesíti, hanem az üzlethelyiséget közösségi célra hasznosítja.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII., Újtelep út 6. sz. alatti, 195271/8/A/71 hrsz.-ú üzlethelyiség hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. Újtelep út 6. sz. alatti, 195271/8/A/71 hrsz.-ú, 40 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát nyilvános árverésen értékesíti a hozzátartozó 67/10.000 tulajdoni hányaddal.
II. felkéri a Polgármestert előterjesztés készítésére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII., Templom u. 104. sz. alatti, 185862/0/A/4 hrsz.-ú üzlethelyiség hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Hivatalt, hogy a Budapest XXIII. Templom u. 104. sz. alatti, 185862/0/A/4 hrsz.-ú, 89 m2 alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában keresse meg a korábban vételi szándékát benyújtó magánszemélyt és folytasson tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy korábbi vételi szándékát fenn tartja-e.
II. felkéri a Polgármestert az új értékbecslés megrendelésére
Határidő:   2016. március 31.
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. ker. 183720 hrsz.-ú közterületen lévő, Temetősor 5. számú pavilon hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII., 183720 hrsz.-ú közterületen lévő Temetősor 5. számú pavilont lebontatja.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:   2016. december 31.
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (I.19.) határozata a Bp. XXIII. Kenyér u. 19. sz. alatti (185752) ingatlan értékesítéséről és a 113/2015. (III. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 113/2015. (III.17.) sz. határozatot és a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatti (185752 hrsz.) ingatlant értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új, az értékesítés feltételeit tartalmazó előterjesztés készítésére
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186790/1 helyrajzi szám alatti ingatlan kisajátítási kártalanítási összegének elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem fogadja el a 186790/1 hrsz.-ú ingatlan után fizetendő, Rajczi József szakértő által 2015. november 25. napján kelt szakértői véleményében megállapított 2.137.556,- Ft kártalanítási összeget. 
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására, a Kormányhivatal Rajczi József szakértő szakvéleménye, vagy annak alapulvételével történő kisajátítási összegek határozatban történő megfizetésének elrendelése esetén a peres eljárás megindítására, a kártalanítási összegek megfizetésére
Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2016. január 30.
                 a kártalanítási összegek megfizetésére és a peres eljárás megindítására        
                  a kisajátítási határozatban foglaltak szerint
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186794 helyrajzi szám alatti ingatlanból közterület céljára kialakuló ingatlanok kártalanítási összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 186794 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló közterületek után fizetendő, Rajczi József szakértő által 2015. november 25. napján kelt szakértői véleményében megállapított 521.461,- Ft kártalanítási összeget.  
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására, valamint a kártalanítási összegek 2016. évi költségvetésben történő tervezésére, és a Kormányhivatal határozata alapján történő megfizetésére
Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2016. január 30.
                  a kártalanítási összegek megfizetésére: a kisajátítási határozat szerint
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186777 helyrajzi szám alatti ingatlanból közterület céljára kialakuló ingatlanok kártalanítási összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 186777 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló közterületek után fizetendő, Rajczi József szakértő által 2015. november 25. napján kelt szakértői véleményében megállapított 1.447.235,- Ft kártalanítási összeget.  
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására, valamint a kártalanítási összegek 2016. évi költségvetésben történő tervezésére, és a Kormányhivatal határozata alapján történő megfizetésére
Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2016. január 30.
a kártalanítási összegek megfizetésére: a kisajátítási határozat szerint
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186798 helyrajzi szám alatti ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányadának kisajátítási kártalanítási összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 186798 hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányada után fizetendő, Rajczi József szakértő által 2015. november 25. napján kelt szakértői véleményében megállapított 941.668,-  Ft kártalanítási összeget.  
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására, valamint a kártalanítási összegek 2016. évi költségvetésben történő tervezésére, és a Kormányhivatal határozata alapján történő megfizetésére
Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2016. január 30.
                  a kártalanítási összegek megfizetésére: a kisajátítási határozat szerint
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2016. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 135. és 158. szám alatti, Kormányhivatal által használt ingatlanokba történő italautomaták telepítéséhez és működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja Budapest Főváros Kormányhivatalának, hogy az általa harmadik személlyel megkötött szerződés értelmében a Budapest XXIII. kerület 185890/0/A/1, 185890/0/A/8 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 135. és a Budapest XXIII. kerület 185935 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlanok területén italautomaták kerüljenek kihelyezésére és működtetésére.
II. felkéri a Polgármestert Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatására.
Határidő: 2016. március 01.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2016. (I.19.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2016. (I.19.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról a  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (ügyiratszám) számú állásfoglalásával szemben dr. Horváth Mihály (vevő) által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2015. július 28. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
Határidő: 2016. február 5.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2016. (I.19.) határozata (Név), 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Név (születési hely, idő, anyja neve, lakcím) szám alatti lakos lakásfenntartási települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet elutasító határozata elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helybenhagyja.
II. felhatalmazza a Polgármestert a döntés aláírására és annak, érintettel történő közlésére.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester