2016. július 5.

A 2016. július 5-én megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2016. (VII.05.) határozata a 2016. július 5-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. július 5-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
3.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
4.) Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ)
5.) Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására 
7.) Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására
8.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakásra vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére
9.) Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötéséről
10.) Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
11.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
12.) Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására
13.) Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére
14.) Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad részének megvásárlására
15.) Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
16.) Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található ingatlan hasznosítására
17.) Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismerésére
18.) Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatt ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésére
19.) Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlására
20.) Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Eszter)
21.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
22.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
23.) Fellebbezések
24.) Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra
25.) Javaslat „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozására (zárt ülés) 
26.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
27.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.) és a 7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.) és a 7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2016. (VII.05.) határozata útépítési munkálatok elvégzéséhez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 253/2016. (VI. 07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 253/2016. (VI.07.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint:
„ I. a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület a Taling utcában a Búzafű közig, az onnan nyíló közökben valamint a Mocsaras utcában kiépülő szilárd burkolatú utak és csapadékvízelvezetési munkálatok elvégzéséhez 98.600.000.-Ft + ÁFA összeget biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési maradvány sora terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2016. (VII.05.) határozata a Civil  szervezetek támogatására biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében „Civil szervezetek támogatása” soron szereplő 7.000.000,- Ft-os keretet 3.455.000,- Ft-tal megemeli a 2016. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 4. sz. módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2016. (VII.05.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2016. (VII. 05.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2016. (VII. 05.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2016. (VII.05.) határozata a Klébl Márton Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvány támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben rendelkezésre álló költségvetési keretből 4.000.000,-Ft támogatást biztosít a Klébl Márton Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) részére, amelyet pénzmaradványként kezel és a 2017. évben használhat fel.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2016. (VII.05.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 2.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2016. (VII.05.) határozata feladat-ellátási megállapodás megkötéséről a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2016. (VII.05.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - működési költség - (ideértve a létfenntartáshoz szükséges közüzemi számlákat is).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2016. (VII.05.) határozata a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületének 2016. évi támogatásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2016. (VII.05.) határozata a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) 2016. évi támogatásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthonát –a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján – nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2016. (VII.05.) határozata a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (jótékonysági hangverseny és egyéb hagyományokat ápoló rendezvény). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2016. (VII.05.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepség- sztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2016. (VII.05.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (Cserkeszőlő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2016. (VII.05.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.  2016. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2016. (VII.05.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel- sziget, Szigetszentmárton, Erdély). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2016. (VII.05.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet 180.000,-Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (országjáró kirándulás – Nyugat-Magyarország). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2016. (VII.05.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Jószomszédok Egyesületet 350.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Újtelepi (Jó)Szomszédolás). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2016. (VII.05.) határozata a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet 1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (4 napos kirándulás-Ausztria). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2016. (VII.5.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás, gyógyfürdő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2016. (VII.05.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2016. (VII.05.) határozata a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt 1.500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és közbiztonság védelme (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2016. (VII.05.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: beszerzés - a működéshez szükséges anyagok és eszközök. A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat – szakmai konferencia: Nyíregyháza; Péteri-major, évzáró rendezvény). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Soroksár polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvények szervezése- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: a Nyírség). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.  2016. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése – Soroksár 950. és az újratelepítés 300. évfordulója – és az ehhez szükséges kutatási kiadások). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesületet 490.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje rendezvénysorozat). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 600.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2016. évi nyári nagytábora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesületet 285.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: beszerzés - jelmeztár bővítése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása, 3 napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2016. (VII.05.) határozata a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona részére (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) az ingatlan karbantartási munkáinak támogatására 1.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének maradványa.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján készítse el a következő Képviselő-testületi ülésre a támogatási szerződés tervezetet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelet-tervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona vezetőjét.
Határidő: 2016. július 31., a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésére a költségvetési rendelet következő módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2016. (VII.05.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2016. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Jószomszédok Egyesület és Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2016. (VII. 05.) határozata a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2016. (VII.05.) határozata a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázatot nyújt be a Budapest Főváros Önkormányzata által jelen előterjesztés mellékletét képező közösségi célú városrehabilitációs programra 2016. évben kiírt pályázati felhívásra a Molnár-szigeti volt napközis tábor (Tündérkert) területét és környezetét érintő közösségi célú fejlesztésekre.
II. tulajdonosi hozzájárulását megadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló, a projektben érintett 186681/1, 186681/3, 186681/4, 186682, 186683, 186684, 186591, 186593/1 186593/82 és 186593/84 hrsz.-ú ingatlanokra, azok esetleges telekalakításának eredményeképpen kialakuló ingatlanokra, továbbá a pályázat során megvalósítandó projektelemek létesítéséhez szükséges építési engedélyekhez.
III. a pályázat elnyerése esetén vállalja, hogy az érintett ingatlant a projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, továbbá a projekt keretében létrehozott funkciókat 3 évig üzemelteti.
IV. a pályázathoz szükséges költségeket (teljes összeg előfinanszírozásban Br. 411.349.190 Ft, ebből önrész Br. 147.153.567 Ft, a támogatási összeg Br. 264.195.623 Ft) a 2016. és 2017. évi költségvetésében biztosítja.
V. felhatalmazza a Polgármestert sikeres pályázat esetén az együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
VI. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és továbbfejlesztése III. ütem” pályázat megvalósítása érdekében kiadott hatósági engedélyekben biztosított fellebbezési jogról lemondhat az Önkormányzat nevében eljárva.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2016. (VII.05.) határozata a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvétellel kapcsolatos koncepciótervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, költségvetési maradvány sora terhére biztosítja a pályázathoz szükséges koncepcióterv és megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének költségeit nettó 7.600.000 Ft + 2.052.000 Ft ÁFA, azaz Br. 9.652.000 Ft mértékben.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2016. (VII.05.) határozata a Molnár-sziget, 186681/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos előkészítő munkálatok pénzügyi fedezetének biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, költségvetési maradvány sora terhére biztosítja a 186681/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos előkészítő földmunkákhoz szükséges költségeket nettó 15.952.360 Ft + 4.307.137 Ft ÁFA, azaz Br. 20.259.497 Ft mértékben.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2016.(VII.05.) határozata a  MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról – egyszeri, 100.000 Ft-os kártalanítási kötelezettség vállalásának megfizetésével - megállapodás kíván kötni a MÁV Zrt.-vel, mint tulajdonossal.
II. felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás megkötésére.
Határidő: a MÁV Zrt. által aláírt, végleges Megállapodás kézhezvételét követően azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2016. (VII.05.) határozata kötelezettségvállalásról szolgalmi jogos szerződéshez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben a MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatával kapcsolatos egyszeri kártalanítási jogcímen fizetendő bruttó 100.000.-Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési maradvány sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.     
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2016. (VII.05.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2016. évi Szolgáltatási Koncepciójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Szolgáltatástervezési Koncepciót.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a koncepció tartalmának kétévenkénti felülvizsgálatát végeztesse el, tartalmát aktualizálja és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2016.(VII.05.) határozata az ingyenes informatikai és nyelvi képzés megvalósításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi, továbbá informatikai képzés ismételt elindítását támogatja.
II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeinek fedezetéhez 12 000 000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Céltartalék „költségvetési maradvány” sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és előterjesztésére
Határidő: 2016. szeptember 30. A költségvetési rendelet vonatkozásában a soron következő módosítás időpontja.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2016. (VII.05.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakásra vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2012. március 14. napján a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u. 118. szám alatti szolgálati lakásra megkötött, többször módosított bérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre és ezzel egyidejűleg a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés kerüljön megkötésre.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződés és a megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartamától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 314/2016. (VII.05.) számú határozata a Budapest XXIII., 195271/6 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés Fővárosi Önkormányzattal való megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Fővárosi Önkormányzattal a Budapest XXIII., 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést.
II. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:   2016. szeptember 30. 
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2016. (VII.05.) határozata a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti lakást ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében értékesíti M. R. részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2016. (VII. 05.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai munkájáról, valamint a 2015. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai munkájáról, valamint a 2015. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2016. (VII.05.) határozata a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195891/5 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Dunapataj u. 25. szám alatti ingatlant a továbbiakban nem kívánja bérbeadás útján hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert az ingatlan birtokbavétele érdekében szükséges intézkedések megtételére, és az ingatlan további hasznosítására irányuló javaslat előterjesztésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 318/2016. (VII.05.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca 1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) ½ arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb 6.700.000,- Ft, azaz hatmillió-hétszázezer forint, együttes értékesítés esetén 42.210.000,- Ft., azaz negyvenkétmillió-kettőszáztízezer forint kikiáltási áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdés i) pontjának figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2016. (VII.05.) határozata a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad részének megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest XXIII. kerület 183708 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 43. szám alatti ingatlan B. F. K. tulajdonában álló 1/8 arányú tulajdoni illetőségét meg kívánja vásárolni 1.175.000,- Ft, azaz egymillió- egyszázhetvenötezer forint vételáron. A szükséges fedezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a „K62-00 Ingatlan vásárlás” soron rendelkezésre áll.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére és az adásvételi szerződés aláírására, azzal a feltétellel, hogy a B. F. és Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata által megkötött hagyatéki egyezségnek megfelelően a vételárból kerül kielégítésre az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-nek B. F. szemben fennálló követelése.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 320/2016. (VII.05.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős utca 44. szám alatti, 166 m2 területű ingatlanon . a továbbiakban: Ingatlan - található, 60 m2 alapterületű lakóház tekintetében, néhai K. M. 1995. szeptember 5. napján jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzése, 1995. október 10. napján kelt adásvételi szerződés (F. F. értékesítette a felépítményt V. K. részére), 1999. december 1. napján kelt adásvételi szerződés (V. K. értékesítette a felépítményt M. T. E. részére), 2000. május 4. napján kelt adásvételi szerződés (M. T. E. értékesítette a felépítményt tetőtér beépítéssel H. Á. részére), 2001. június 29. napján kelt adásvételi szerződés (H. Á. értékesítette a tetőtér beépítéses felépítményt B. P. R. részére), néhai P. R. J. 2016. február 22. napján jogerőre emelkedett sz. hagyatékátadó végzés és a 2016. június 1-én kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
58,65 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 4.926.600,- Ft (alsó szint - alapépület)
II. az ingatlanra vonatkozóan 2007. április 16. napján létrejött, határozatlan időtartamú haszonbérleti szerződés 9. pontjában foglaltak alapján Soroksár Önkormányzata nem ismeri el a gazdagodását az Ingatlanon található 7,9 m2 alapterületű gazdasági épület és 7,41 m2 alapterületű fedett terasz tekintetében.
III. felkéri a Polgármestert kk. B. R. - törvényes képviselője P. L.- történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 321/2016. (VII.05) számú határozata a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kívánja eladni a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 536 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.
II. az Önkormányzat az ingatlant a továbbra is bérbeadás útján hasznosítja.
III. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére.
Határidő 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 322/2016. (VII.05.) határozata a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismeréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 1 db kb. 15 m2 nagyságú és 1 db kb. 30 m2 nagyságú konténer tulajdonjogának megszerzésének igazolásául a konténerek adásvételéről B. K., az ingatlan bérlője által bemutatott számlára tekintettel elismeri, hogy a konténereknek B. K. (állandó lakóhely, tartózkodási hely) a tulajdonosa.
Az ingatlanra vonatkozó használati jogviszony megszűnése esetén a bérlő a konténereket az ingatlannak Önkormányzat részére történő birtokba adásának időpontjáig köteles az ingatlanról eltávolítani.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére, és a bérleti szerződés módosítására.
Határidő 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 323/2016. (VII. 05.) határozata a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elismeri Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdagodását a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található 56 m2 alapterületű lakóház tekintetében, néhai Prekup János 2005. november 28. napján jogerőre emelkedett  számú hagyatékátadó végzése, néhai P. J. A. 2014. november 14. napján jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzés és a 2016. június 14-én kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
         56 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 2.016.000,- Ft
II. a 2009. január 1. napjától hatályos szerződés 9. pontjára tekintettel nem ismeri el Soroksár Önkormányzata gazdagodását a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található 4 db melléképület tekintetében.
III. Soroksár Önkormányzata megkívánja szüntetni a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést, az ingatlanon található, 56 m2 alapterületű lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítése mellett.
IV. a lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítéséhez szükséges fedezetet Soroksár Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a „K62-00 Ingatlan vásárlás” soron rendelkezésre áll.
V. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről, továbbá hogy a bérleti szerződés megszűntetése és a lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2016. (VII.05.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos egyedi ügyben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.3.1. pontjában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – ingatlan vásárlásáról való döntés nettó 15.000.000,- Ft értékhatárig - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2016. (VII.05.) határozata a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja vásárolni a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan per-, teher és igénymentes tulajdonjogát 12.000.000 Ft., azaz tizenkétmillió forint vételáron.
II. az ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének K62-00 Ingatlanvásárlás során rendelkezésre áll.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2016. (VII. 05.) határozata pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. helyt ad Kreisz Eszter kérelmének, és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság számú elsőfokú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság számú jogerős ítélete alapján mindösszesen 772.641 Ft + járulék pénztartozásra 100.000 Ft/hónap részletfizetést engedélyez azzal, hogy amennyiben  Adós 2016. július 31. napjáig nem írja alá a részletfizetési megállapodást vagy annak aláírását követően az esedékes törlesztő részlet megfizetésével késedelembe esik, akkor a tartozás egy összegben késedelmi kamattal növelten esedékessé válik.
II. felkéri a Polgármestert Kérelmező értesítésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező részletfizetési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, illetve a megállapodás aláírásának elmaradása vagy az aktuális törlesztő részlet megfizetésével történő késedelembe esés esetén a szükséges intézkedések megtételére a tartozás behajtása érdekében.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2016.(VII.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időtartamra a Soroksári Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztja Krokavecz Istvánt, Varga Szimeont és Kátai Tamást.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2016.(VII.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Társaság Alapító Okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Krokavecz István
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
 
Név: Kátai Tamás
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 329/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időtartamra a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztja Varga Szimeont, Tóth Gergelyt és Bogárdi Pétert.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Módosítja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a 9.2., valamint a 9.6. pontokban:
a) A 9.2. pont az alábbi tartalommal jön létre:
9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk 2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.
b) A 9.6. pont az alábbi tartalommal jön létre:
9.6. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Tóth Gergely
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
 
Név: Bogárdi Péter
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
 
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi – aláírja és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2016. (VII.05.) határozata Név 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos gyermeke, Név bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntéséről
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Név törvényes képviselő által Név (születési hely, idő, anyja neve) Lakcím szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2016.(VII.05.) határozata. Név 1238 Budapest, Lakcím szám alatti lakos gyermeke, Név bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ügyében
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Név törvényes képviselő által Név (születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, Lakcím szám alatti  lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2016.(VII.05.) határozata. Név 1239 Budapest, Lakcím szám alatti lakos gyermeke, Név bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ügyében
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Név törvényes képviselő által Név (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, Lakcím szám alatti  lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2016. (VII.05.) határozata Név 1064 Budapest, Lakcím szám alatti lakos gyermeke, Név bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ügyében
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Név törvényes képviselő által Név (születési hely, idő, anyja neve) 1064 Budapest, Lakcím szám alatti  lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2016. (VII.05.) határozata eljárási cselekmények elvégzésére a jegyzőnek adott felhatalmazásról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása ügyében a döntési hatáskört megtartva felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tényállás tisztázásával kapcsolatos eljárási cselekményeket végezze el.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2016. (VII.05.) határozata Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz
a)     a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § a) pontja alapján
részére.
 
b)    a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § b) pontja alapján
részére.
c)     a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § c) pontja alapján
 
részére.
d)    a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § e) pontja alapján
    részére
II. az elismerő címmel járó egyszeri juttatás fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Céltartalék Egyéb tartalék” sora terhére biztosítja.
III. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2016. (VII.05.) határozata 2016. évben Díszpolgári cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz Név részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2016. (VII.05.) határozata a 2016. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2016. (VII.05.) határozata a 2016. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2016. (VII.05.) határozata a 2016. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
I. 2016. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2016. (VII.05.) határozata a 2016. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2016. (VII.05.) határozata a 2016. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
I. 2016. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2016. (VII.05.) határozata az „Év Kerületi Polgárőre cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester