2016. május 10.

A 2016. május 10-én megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2016. (V.10.) határozata a 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2016. (V.10.) határozata a 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9.” pályázaton való részvételre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2016. (V.10.) határozata a 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére” c. napirendi pontot 11.00 órakor tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2016. (V.10.) határozata a 2016. május 10-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. május 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására
2.) Javaslat „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9.” pályázaton való részvételre
3.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
5.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
6.) Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
7.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
9.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának elfogadására
10.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
11.) Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
12.) Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet (WIFI) bevezetésére (Frakció javaslat)
13.) Önálló képviselői indítvány – Egészségügyi alapellátást és Szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító Rendszer kiépítés – bevezetése egészségügyi intézményeinkben
14.) Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció (TFK) elfogadására
15.) Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos vélemény kialakítására
16.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra
17.) Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
18.) Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából nyújtott támogatásokra
19.) Javaslat gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
20.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
21.) Javaslat „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt vagy a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésére
22.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 2015. évi munkájáról (10.15 órára javasolt)
23.) Javaslat felperesi pertársaság megalakítására
24.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)
25.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
26.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7., 186556/13 hrsz.-ú  ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
27.) Javaslat a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
28.) Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére
29.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására
30.) Javaslat a 195803/1 és 195803/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő-Vecsés út sarkán található ingatlanok hasznosítására
31.) Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti lakás)
32.) Javaslat az osztatlan közös tulajdonban lévő, 186788/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú tulajdoni hányad hasznosítására
33.) Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására
34.) Javaslat elvi hozzájárulás megadására (KIOSZTÓS)
35.) Javaslat az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2016. (V.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1, 196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 196555/4, 196530/1, 196458, 196477, 196478, 196514/3 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 462/2015. (IX.15.) és 96/2016. (III.16.) határozattal módosított 195/2015. (IV.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1, 196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2, 196555/4, 196530/1, 196458, 196477, 196478, 196514/3 hrsz-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, 462/2015. (IX.15.) és 96/2016.(III.16.) határozattal módosított 195/2015. (IV.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
 „I. a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2, 196555/4, 196530/1, 196458, 196477, 196478, 196514/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlant megvásárolja. Ha a 186855/5 helyrajzi számi ingatlan tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások, szerződések, és az Önkormányzat érdekét nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások, és az eljárásban szükséges egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2016. (V.10.) határozata a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról szóló 550/2014. (XI.5.) Ök. határozatát.
II. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjának Márk István 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakost választja.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. függelékében („A bizottságok tagjainak névsora, delegáló szervezet megnevezése”) a változás átvezetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2016. (V.10.) határozata a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9." pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9.” kiírt pályázaton részt vesz a 1238 Budapest Táncsics Mihály utca 25-33. szám alatti (hrsz: 185033) Páneurópa Általános Iskola energetikai korszerűsítésével.
II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 108 665 000.- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2016. évi költségvetése Páneurópa Ált. Isk. kazáncsere és Páneurópa Ált. Isk. nyílászáró csere sora terhére
III. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2016. (V.10.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2016. (V.10.) határozata szavazás eredményének hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása” című napirend során a rendelet megalkotására irányuló nyílt, szavazatszámláló berendezés segítségével végrehajtott szavazás eredményét – tekintettel arra, hogy a rendelet megalkotása során név szerinti szavazást kell tartani – hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2016. (V.10.) határozata az önkormányzat 2015. évi maradványának megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015 évi költségvetési maradványának összegét 2.806.426.237,91 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2016. (V. 10.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2015. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2015. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2016. (V.10.) határozata ingyenes wifi bevezetésének lehetőségéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Hivatalt, vizsgálja meg az ingyenes vezeték nélküli internet-szolgáltatás (wifi) bevezetésének lehetőségét.
Határidő: 2016. június 7.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2016. (V.10.) határozata egészségügyi alapellátást és szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító rendszer kiépítésével és bevezetésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egészségügyi alapellátást és szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító rendszert kíván a kerületi egészségügyi intézményekbe kiépíteni.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján vizsgálja meg a Betegirányító rendszer kiépítésének, bevezetésének és üzemeltetésének lehetőségeit, a vizsgálat térjen ki több szolgáltatói ajánlat műszaki tartalmának, valamint kiépítési, bevezetési és üzemeltetési költségeinek összevetésére.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a Betegirányító rendszer kiépítésével és bevezetésével kapcsolatos javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. július 5.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2016. (V.10.) határozata a 413/2013.(IX.10.) határozat hatályon kívül helyezésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 413/2013.(IX.10.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2016. (V.10.) határozata a kerületi településfejlesztési koncepció (TFK) elfogadásával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 354/2010.(V.11.) Ök. sz. határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a kerület településfejlesztési koncepcióját.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett véleményekre adott válaszokról értesítse a véleményezésben részt vett államigazgatási szerveket, partnereket.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott koncepció honlapon való közzétételéről, és értesítse az egyeztetésben részt vetteket a kerületi településfejlesztési koncepció elfogadásáról.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2016. (V.10.) határozata a Fővárosi településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési szabályzat felülvizsgálatának véleményezésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat felülvizsgálatának tervezetére vonatkozóan az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdésének értelmében a következő véleményt alkotja:

A szerkezeti terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat érintett tervlapjaival kapcsolatos észrevétel:
-         Kérjük a tervezett Soroksári elkerülő út irányadó nyomvonalának törlését a Helsinki út és a Szentlőrinci út közötti szakaszon. A kerület a nyomvonalat kizárólag az Ócsai út és a Szentlőrinci út között támogatja.
 
A szerkezeti terv területfelhasználási tervlapjával kapcsolatos észrevételek:
-         A megszüntetésre került fejlesztési területeink esetében továbbra is kérjük legalább távlati területhasználatként megjelölve tartalékterületként a korábban meghatározott funkciók biztosítását. Indokok: A kedvezőtlen változtatás után kártalanítási igény merülhet fel. Az építési szabályzatban rögzített változtatás után kell egy esetleges kártalanítási eljárásban a tulajdonosnak kártalanítást fizetni, vagyis a kerületi Önkormányzatnak keletkezhet fizetési kötelezettsége, amennyiben az építési szabályzatát – a településszerkezeti tervvel összhangban – a tulajdonos szempontjából hátrányosan változtatja meg.
-         A Nagy Burma vasútvonal Vecsés utat keresztező delta vágányán jelölt „Tervezett vasúti külön szintű keresztezés” jelölését javasoljuk törölni, mivel a kerületi Önkormányzat által támogatott aluljáró kialakítása várhatóan a Vecsés úttól északra kb. 130-150 méterre fog megvalósulni. A keresztezések jelölése a Vecsés útnál és az Erzsébet utcánál is pontosítandó, amennyiben az FRSZ új 21. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az átvezetés nyomvonalvezetése KÉSZ-ben nem módosítható.
-         A Nagy Burma vasútvonal mentén jelölt, tervezett külső kerületi körút irányadó területbiztosítását javasoljuk a vasútvonal északi oldalán jelölni, amennyiben az FRSZ új 21. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján a KÉSZ-ben ennek megfelelően nem pontosítható.
-         Továbbra is kérjük legalább „távlati közúti fejlesztés közelítő nyomvonala”-ként jelölni a Haraszti út – BILK körforgalom közötti összekötő út területigényét tekintettel arra, hogy az út a Haraszti út – M0 autóút hiányzó kapcsolatát hivatott pótolni, nem csak kerületi érdek, továbbá kialakítása külön szintű vasúti keresztezést is igényel, így „Tervezett vasúti külön szintű keresztezés” jelölése is szükséges a MÁV-Kelebiai vasútvonalon.
-         Javasoljuk megfontolni, a Hősök tere Duna felőli végében található 185962, 185963, 185964, 185967, 186012 és 186013 hrsz.-ú ingatlanok Vt-H Kiemelt jelentőségű helyi központi területként való kijelölését, mivel ezek az ingatlanok szervesen a kerületközponthoz tartoznak.
-         Kérjük a Molnár utca elején, a volt napközis tábor és az üdülőterületi fejlesztésre kijelölt terület között kialakult, 186593/83 hrsz.-ú belterületi telek Üh üdülőterületként történő jelölését, mivel a hatályos kerületi szabályozási terv is üdülőterületi építési övezetbe sorolja.
-         Az új M0 nyomvonala mentén javasoljuk a gyorsforgalmi út menti Ev terület csökkentését, megszüntetését legalább a Gksz területfelhasználási egység mentén, ezáltal a biztosra vehető kártalanítási igény mértéke jelentősen csökkenthető lenne (mivel ezek a területek korábban teljes egészében Gksz kategóriába tartoztak).
-         Javasoljuk felülvizsgálni az újonnan kijelölt K-Hull besorolású területet, ami a korábbi TSZT-n jelöltektől eltérően Gksz területre került, ezáltal szintén kártalanítási igénnyel élhetnek a terület tulajdonosai.
-         Hiányzik a Gyáli patak 2. ágának jelölése az új M0 nyomvonalának környékén, kérjük Vf „Folyóvizek medre és partja” területfelhasználási kategóriában jelölni.
 
A szerkezeti terv egyéb tervlapjaival kapcsolatos észrevételek:
-         A Rail Cargo Terminál - BILK Zrt. (Európa u. 4.) területén jelölt felső küszöbű veszélyes üzem lehatárolás törlését javasoljuk, tekintettel a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/850-4/2015.ált. iktatószámú határozatára, miszerint az üzem kikerült a Kat. hatálya alól, így nem minősül veszélyes üzemnek.
 
A Fővárosi Rendezési Szabályzat előírásaival kapcsolatos észrevételek:
-         A Dél-Pesti szennyvíztisztító telep tartalékterületén tervezett, RSD- ág kotrásából származó zagy átmeneti elhelyezéséhez hasonlóan egyéb átmeneti területhasznosítási igény is felvetődött kerületünk vonatkozásában (pl.: rekultiválandó terület feltöltéséhez kapcsolódó, helyszínen végzett telephelyengedély köteles tevékenység), azonban erre vonatkozó rendelkezés hiányában nem látjuk biztosítottnak, hogy a KÉSZ-ben jogszerűen tudjuk majd a szükséges előírásokat rögzíteni. Javasoljuk az FRSZ kiegészítését az átmeneti időtartamra vonatkozó, jelenlegi ill. tervezett területfelhasználástól eltérő területfelhasználást lehetővé tevő előírással, vagy a tervlapon erre utaló jelölés feltüntetésével.
-         A tervezett új 21. § (1) bekezdés ae) pontjában foglaltakkal kapcsolatban észrevételezzük, hogy nem egyértelmű mi tartozhat bele az egyéb kategóriába („…növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége... …a beépítésre szánt terület rovására történő egyéb célú bővítés esetén”). Ha szükséges a közterület szabályozási szélességének növelése, az is tekinthető egyéb célú bővítésnek?
-         Szintén nem egyértelmű a tervezett új 21. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezés. Külön szintű közúti vasúti keresztezés létesítésénél a műtárgyépítés miatti módosításnak számít, ha kedvezőbb kialakítású útvonalvezetés okán a tervezett felüljáró/aluljáró a kijelölt helytől pl. 150 méterre arrébb létesül? Tekintettel arra, hogy kerületünk esetében mind a Vecsés útnál jelölt, mind az Erzsébet utca nyomvonalán ábrázolt külön szintű keresztezést a kijelölt helytől eltolva célszerű megvalósítani, amennyiben szükséges, kérjük az előírást a rugalmasabb kezelhetőség érdekében pontosítani. Javasoljuk az egyértelműség kedvéért rögzíteni, hogy kerületi településrendezési eszköz készítése során a különszintű közúti-vasúti keresztezés nyomvonalának korrekciója is lehetséges, valamint a csatlakozó övezetek határait is előzetes TSZT módosítás nélkül lehessen pontosítani.
-         Hiányoljuk az 5. számú melléklet kiegészítését. Megjegyezzük, hogy a rendelet-tervezetben sincs utalás arra, hogy új vasúti keresztszelvénnyel bővül az 5. számú melléklet, ellenben az FRSZ koncepcióját leíró munkarész bevezetőjében ez olvasható.
-         Továbbra is kifogásoljuk, hogy az irányadó területbiztosítással jelölt közlekedési elemek kiszabályozása a KÉSZ-ben kötelező. Szükségesnek tartjuk, hogy valamilyen módon az érintett területeket lehessen biztosítani a KÉSZ-ben szabályozási vonal jelölése nélkül.
-         Kérjük, hogy a Szentlőrinci út – Temetősor – Nyír utcai területek fejlesztését ne csak a Szentlőrinci út 2x2 sávossá történő kiépítése után engedélyezze, hanem anélkül is legyen rá lehetőség.
A Fővárosi Rendezési Szabályzat rajzi mellékleteivel kapcsolatos észrevételek:
-         A MÁV-Kelebiai vasútvonalán a Tárcsás utcától északra jelölt 3.B-3.B mintakeresztszelvény nem megfelelő, mivel az adott helyen a második vágány kialakítását tervezik, ezért itt a jóváhagyott tervhez képest (3.A-3.A mintakeresztszelvény kétvágányú vasúti pálya) indokolatlan a változtatás. Az Ócsai úttól északra még nem ismerjük a vasútfejlesztési terveket, de ezen a szakaszon is a 3.A-3.A mintakeresztszelvényt (kétvágányú vasúti pálya) javasoljuk. Ezzel szemben a Nagy Burma vasútvonalon jelölt a 3.A-3.A jelű mintakeresztszelvény helyett szintén a jóváhagyott terven jelölt 3.B-3.B mintakeresztszelvény (egyvágányú vasúti pálya) lenne a megfelelő, kérjük javítani.
 
Az Önkormányzat a felsorolt észrevételek beépítése esetén támogatja a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat felülvizsgálatának jóváhagyását.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a kerületi önkormányzat véleményét küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2016. (V.10.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát – 3.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a híradó helyiségének és berendezéseinek felújítására, és ezzel kapcsolatos fejlesztésekre.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „céltartalék, egyéb tartalék” sora
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 2. pontban meghatározott támogatási cél, és a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 211/2016. (V.10.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Izotóp diagnosztikai részleg részére új pajzsmirigy kamera és a hozzá tartozó diagnosztikai tartozékok vásárlására összesen bruttó 23.000.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Kórházak támogatása” és „Céltartalék Egyéb tartalék” sorai terhére.
A támogatást a Kórház általi eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően utalja át az Önkormányzat.
II. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2016. évi Semmelweis nap alkalmából történő egyszeri pénzbeli juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Céltartalék Egyéb tartalék” sora terhére bruttó 1.000.000,-  Ft, azaz egymillió forint egyösszegű támogatást állapít meg.
III. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
IV. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéseiről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződések megkötésére 2016. május 31., a     költségvetési rendelet módosítása tekintetében a soron következő módosítás időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2016. (V.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön  Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményében a kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerése jutalmazásának biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön  Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104., adószám: 15523064-2-43, képviseli: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi alap és szakellátásban dolgozó közalkalmazottak 2016. évi Semmelweis napi jutalmazása céljából 2016. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sor terhére bruttó 2.000. 000,- Ft és járulékai, azaz kettőmillió forint és járulékai összeget biztosít.
II. felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, illetve annak az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az Intézményvezetőt, továbbá hogy a jutalmak kifizetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a soron következő módosítás időpontja, jutalmak kifizetésére a 2016. évi Semmelweis napi rendezvény napja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2016. (V.10.) határozata a 4. számú gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 4. számú gyermekorvosi körzet ellátásáról továbbra is saját intézménye, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (Működési engedély száma: BP-20R/028/09434-2/2015) keretein belül, helyettesítés útján gondoskodik.
II. felkéri az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét – Takácsné Juhász Ildikó -, hogy a feladat ellátása miatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hosszabbításáról, szükség szerint újrakötéséről gondoskodjon.
III. továbbra is kötelezettséget vállal a körzet helyettesítéssel történő ellátásának időtartamára a működtetési költségek fedezetére (megbízási díjak, dologi kiadások).
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintett hatóságokat tájékoztassa, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2016. (V.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2016. (V.10.) határozata a „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kialakításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. november 1. napjától ingyenesen kipróbálja a „HelpyNet” közbiztonsági projekt működtetését, amennyiben erre a „HelpyNet” kommunikációs rendszert fogalmazó céggel szerződés köthető. Amennyiben a rendszer az Önkormányzat igényeinek megfelel, úgy 2017-ben biztosítja a költségvetésében ennek a működtetéséhez szükséges pénzeszközt.
Határidő:   2016. november 1., illetőleg a 2017. évi költségvetési rendelet
                   elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2016. (V.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye munkájáról készült 2015. évi beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 2015. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2016. (V.10.) határozata a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben indítandó birtokvédelmi eljárásban felperesi pertársaság alakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felperesi pertársaságot alakít a HÉV vonalán található magántulajdonú ingatlanok birtokosaival, a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben birtokvédelmi eljárás megindítása céljából.
II. viseli a peres eljárás valamennyi felmerülő költségét 6.000.000,- Ft keretösszegig, amely a 2016. évi költségvetés „költségvetési maradvány” sorát terheli.
III. felkéri a Polgármestert a pertársaság leendő tagjaival megállapodás megkötésére és a keresetlevél benyújtására, valamint a pénzügyi vonatkozású intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2016. (V. 10.) határozata Preklerné Marton Ilona, Mikó Imre, Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona, Mikó Imre, Tüskés Józsefné képviselőket.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2016. (V.10.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
             Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2016. (V.10.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2016. (V.10.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
             Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2016. (V.10.) határozata a Budapest XXIII. Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó  használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használók általi elfogadása és aláírása esetén elismeri gazdagodását a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 41. 185005/2 hrsz.-ú 1200 m2 területű ingatlanon található 56 m2 alapterületű lakóház, és a 31 m2 alapterületű gazdasági épület tekintetében, néhai T. J. 1995. március 1-jén jogerőre emelkedett sz. hagyatékátadó végzés, az 1995. május 4-én jogerőre emelkedett sz. javító végzés, az 1996. március 29. napján kelt adásvételi szerződés, néhai Gy. F. 2009. október 12-én jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzése és a 2015. április 16-án kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
 
1. 56 m2 lakóépület műszaki értéke: 6.272.000.-
2. 31 m2 gazdasági épület 930.000.-
II. felkéri a Polgármestert özv. Gy. F., O. Gy. F., ifj. Gy. F. és Gy. Á. a Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve, a II.1., II.3. és III.4. pontok kivételével eltérhet.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 585/2015. (XI.10.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2016. (V.10.) határozata a Budapest XXIII. Tusa u. 7., 186556/13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó  használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a határozat mellékletét képező használati megállapodás használók általi elfogadása és aláírása esetén elismeri Soroksár Önkormányzata gazdagodását a Budapest XXIII. kerület Tusa utca 7. 186566/3 hrsz.-ú 164 m2 területű ingatlanon található 58 m2 alapterületű lakóház tekintetében, 1975. szeptember 9. napján kelt adásvételi szerződés, néhai B. L. I. 1999. október 5-én jogerőre emelkedett sz. hagyatékátadó végzés és a 2016. március 7-én kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
58 m2 lakóépület műszaki értéke: a.) 4.147.000,- Ft
II. a 2007. január 1. napjától hatályos szerződés 9. pontjára hivatkozással nem ismeri el Soroksár Önkormányzata gazdagodását a Budapest XXIII. kerület Tusa utca 7. 186566/3 hrsz.-ú 164 m2 területű ingatlanon található 5 m2 alapterületű gazdasági épület tekintetében.
III. felkéri a Polgármestert özv. B. L. I., B. E. és Cz. B. Á. történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2016. (V.10.) határozata a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatti ingatlant, ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében meg kívánja vásárolni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetéséről és az abban foglaltak alapján az adásvételre vonatkozó konkrét döntés meghozatala érdekében a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készítéséről.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2016. (V.10.) határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos véleményéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.       véleménye szerint Kreisz Erzsébetnek a Grassalkovich Antal Általános iskola igazgatói státuszra benyújtott pályázata támogatható
II.      felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Heider László Tankerületi Igazgató Urat a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2016. (V.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális feladatok ellátásának céljára történő átalakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épületet jelen előterjesztés melléklete szerinti tanulmánytervek alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szociális feladatokat ellátó telephelyévé alakítja ki.  Ennek érdekében elkészítteti az építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációt. A tervezési szerződés díjára biztosítja a 7.900.000 Ft + ÁFA fedezetet, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2016. évi költségvetése egyéb tartalék terhére.
II. felkéri a Polgármestert, a terveztetés, valamint a 2017. évben az átalakítási munkálatok előkészítésére.
Határidő: 2016. december 31. a tervezés tekintetében
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2016. (V.10.) határozata a 195803/1 és a 195803/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő és a Vecsés utca sarkán található ingatlanok hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195803/1 és a 195803/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő és a Vecsés utca sarkán található ingatlanok értékesítése tárgyában hozott 422/2015 (VII. 07.) számú határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. hatályon kívül helyezi a 655/2014. (XII. 16.) és a 656/2014. (XII. 16.) határozatokat.”
II. a nem értékesíti T. Sz. M. (1204 Budapest, lakcím) részére a 195803/1 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „szántó” megnevezésű, 2.067 m2 területű és 195803/2 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „szántó és gazdasági épület” megnevezésű, 2.108 m2 területű, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő és a Vecsés utca sarkán található ingatlanokat, azokat bérbeadás útján hasznosítja.
Határidő az kérelmező értesítésére: 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2016. (V.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti lakást, méltányosságból pályázaton kívül, bérbeadás útján hasznosítja.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2016. (V. 10.) határozata az osztatlan közös tulajdonban lévő, 186788/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú tulajdoni hányad hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 186788/9 hrsz.-ú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található ingatlannak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező, 906/1432-ed tulajdoni hányadát
II. a 186788/9 hrsz.-ú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található ingatlannak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező, 906/1432-ed tulajdoni hányadát az ingatlan társtulajdonosai, S. Z. L. és F. M. részére történő bérbeadás útján hasznosítja.
III. felkéri a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti bérleti szerződés megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. .
Határidő a bérleti adásvételi szerződés megkötésére: 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2016. (V.10.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár Önkormányzatának a Budapest XXIII. Dobó utca (Grassalkovich út – Felső Duna sor közötti szakasz) meglévő szilárd burkolatú út felújítása kapcsán saját beruházása eredményeként létrejött D100-150 vízközművet térítésmentesen, bruttó 2 994 512 Ft (azaz két millió kilencszázkilencvennégyezer-ötszáztizenkettő forint) nyilvántartási értéken, a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5. § (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.
II. megköti a Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve beruházása eredményeként létrejövő D110 víznyomócső vízközmű tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2016. (V.10.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár Önkormányzatának a Budapest XXIII. Kis-Duna utca – Felső Duna sor – Meder utca közötti lépcső alatti, D80 ac vízvezeték kiváltására szolgáló D110 KPE nyomott vízközművet térítésmentesen, bruttó 2 874.130 Ft (azaz kétmillió nyolcszázhetvennégyezer százharminc forint) nyilvántartási értéken, Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5.§ (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.
II. megköti a Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve beruházása eredményeként létrejövő D110 víznyomócső vízközmű tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására, illetve
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2016. (V.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 158. sz. 185935 hrsz.-ú ingatlan iroda épületének bővítéséhez elvi hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját költségén a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.) meglévő irodaház földszintjét bővítse.
Felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges intézkedések megtételére.
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. május 31. illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2016. (V.10.) határozata az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben „Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz (Név) részére.
II. kötelezettséget vállal a kitüntetés adományozásával járó pénzjutalom biztosítására, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Céltartalék, intézményi egyéb költség” sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester