2016. március 16.

A 2016. március 16-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2016. (III.16.) határozata a 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2016. (III.16.) határozata a 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Zöld Jánosné az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2016. (III.16.) határozata a 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja az „Önálló képviselői indítvány - Birtokvédelmi eljárás indítása a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2016. (III.16.) határozata a 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, negyedik napirendi pontként tárgyalja az „Önálló képviselői indítvány - „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt bemutatása” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2016. (III.16.) határozata a 2016. március 16-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. március 16-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat Zöld Jánosné az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra
3.) Önálló képviselői indítvány - Birtokvédelmi eljárás indítása a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben
4.) Önálló képviselői indítvány - „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt bemutatása
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet módosítására
6.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról (9.30 órára javasolt)
7.) Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) rendelet módosítására
8.) Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására
9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (M5 autópálya – Gyál melletti rekultivációs terület)
10.) Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására
11.) Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról (10.00 órára javasolt)
12.) Javaslat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására
13.) Javaslat az Orbánhegyre vonatkozó rendezési terv szerinti szabályozás végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozat módosítására
14.) Javaslat a Bp. XXIII. ker. Szitás utca részbeni szabályozása érdekében a 196197/9 helyrajzi számú, természetben az Alsókert utcában található ingatlan cseréjére
15.) Javaslat vételi ajánlattal kapcsolatos döntések meghozatalára
16.) Javaslat kisajátítási eljárás megindítására
17.) Javaslat vételi ajánlat megtételére (Grassalkovich út 178.)
18.) Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról
19.) Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
20.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására
21.) Tájékoztató a szociális helyzetről
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016. (III.16.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. február 1-től 2017. január 31-ig szóló szolgáltatási díjainak elfogadásáról szóló 65/2016. (II.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 65/2016.(II.16.) határozat végrehajtási határidejét 2016. április 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016. (III.16.) határozata Zöld Jánosnénak az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.       Zöld Jánosnét a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelet 1. § d) pontja alapján, kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli és közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „költségvetési maradvány” sora.
II.      felkéri a Polgármestert az elhunyt családjának értesítésére, a további szükséges egyeztetések lefolytatására és a kegyeleti feladatok ellátására.
Határidő: 2016. március 21.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2016. (III.16.) határozata a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben indítandó birtokvédelmi eljárás indításával kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a H6-os HÉV üzemeltetőjével szembeni peres eljárás indítása érdekében a HÉV vonal mentén szintén eljárást fontolgató ingatlantulajdonosokkal pertársaság létrehozásának feltételeit.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a vizsgálat eredménye alapján kidolgozott javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. április 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016. (III.16.) határozata a „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt üzemeltetőjével, és vizsgálja meg a rendszer kiépítésének feltételeit, ide értve a kiépítés pontos költségeit is.
II. felkéri a Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a szomszédos kerületekkel a „Kezedben a biztonságod” projekt ismertetése, valamint a projekthez való csatlakozási szándékuk felmérése érdekében.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a vizsgálat eredménye alapján kidolgozott javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. április 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016. (III.16.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2016. (III.16.) határozata a „Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepció elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepció elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2016. (III.16.) határozata a Soroksári Ifjúsági Koncepció elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat melléklete szerinti Tervezetet, mint Soroksár Ifjúsági Koncepcióját elfogadja.
II. felkéri a Hivatalt, hogy az Ifjúsági Tanácsnokkal együttműködve gondoskodjon az ehhez kapcsolódó cselekvési terv kidolgozásáról, és annak a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2016. (III.16.) határozata a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megalakítja a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, mely a működésének rendjét maga határozza meg, melynek:
elnöke: Weinmann Antal alpolgármester,
állandó tagjai: az alábbi szervezeteket képviselő vezetők illetve általuk megbízott, e feladatot vállaló szervezetek munkatársait:     
         Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatala
         Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXIII. Tankerülete
         Budapest XX-XXIII. Rendőrkapitányság (Soroksári Rendőrőrs)
         Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (addiktológia)
         Budapest XXIII. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete - ifjúsági tanácsnok
         Budapest XXIII. kerület Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály (a KEF titkára)
         Budapest XXIII. kerület Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály
         Egészségügyi és Szociális Intézmény megbízott munkatársa (a KEF szakmai koordinátora)
állandó meghívottjai: az egyházi és civil szervezetek, egyesületek Polgármester által felkért munkatársai, az oktatási intézményeknek a Tankerület vezetőjének egyetértésével az Elnök által felkért vezetői, munkatársai,
II. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum különösen fontos együttműködő partnereinek tekinti a kerületi egyházakat, a Soroksári Polgárőrség Egyesületet, a sportegyesületeket.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az alakuló ülés megszervezéséről
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakításáról tájékoztassa az Állampolgári Jogok Biztosát.
Határidő: 2016. április 5.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2016. (III.16.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1, 196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 462/2015. (IX.15.) határozattal módosított 195/2015. (IV.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1, 196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2) hrsz-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, 462/2015. (IX.15.) határozattal módosított 195/2015. (IV.14.) határozatának címében a szabályozás végrehajtásával érintett ingatlanok helyrajzi számainak felsorolását kiegészíti a 196555/4, 196530/1, 196458, 196477, 196478 és a 196514/3 helyrajzi számokkal, egyúttal határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„I. a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2, 196555/4, 196530/1, 196458, 196477, 196478, 196514/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési tervet szerinti szabályozást végrehajtja és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlant  megvásárolja.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások, szerződések, és az Önkormányzat érdekét nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások, és az eljárásban szükséges egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős    :    Geiger Ferenc polgármester
II. kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/7, 196567, 196566, 196565/1, 196543/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2, 196555/4, 196530/1, 196458, 196477, 196478, 196514/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan, a rendezési terv szerinti szabályozáshoz (utcanyitáshoz) és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásához szükséges, összesen 120.000.000 Ft., azaz százhúszmillió forint összegű fedezetet biztosítja a 2016. évi költségvetésben 93.000.000 és 2017. évi költségvetésében 27.000.000.- Ft összegben.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős  : Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2016. (III.16.) határozata a Budapest XXIII., Szitás utca részbeni szabályozása érdekében a 196197/9 helyrajzi számú, természetben az Alsókert utcában található ingatlan cseréjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező (196193/22) helyrajzi számú - természetben a Bp. XXIII. ker. Szitás utca Alsókert utca felé eső része - ingatlan kiszabályozásának érdekében értékegyeztetéssel elcseréli a Schubert István magánszemély 1/1 arányú tulajdonát képező, 196195/3 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Szitás utcában található ingatlan megközelítőleg 600 m2 területű részének tulajdonjogát a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező, 196197/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Alsókert utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, 2001 m2 területű ingatlan tulajdonjogáért.
A Képviselő-testület a vonatkozó ingatlanforgalmi szakértői véleményben foglaltak alapján a 196195/3 helyrajzi számú, a Szitás utcához szabályozandó ingatlanrész fajlagos értékét 5.600 Ft/-m2-ben, a 196197/9 helyrajzi számú ingatlan fajlagos értékét 10.300 Ft/m2 –ben határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a Szitás utca Alsókert felé eső részének kiszabályozása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a csereszerződés és az I. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges egyéb okiratok aláírására.
Felelős   : Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 31.
III. nem fogadja el a Mondoro Bt. (Cím, képviseli: ) 2016. január 25. napján a (196193/22); 196196/1, 196197/9; 196197/10 és a 196195/3 helyrajzi számú ingatlanok rendezésére vonatkozó javaslatát, tekintettel arra, hogy az a szabályozási terv előírásainak nem mindenben felel meg, továbbá hogy az Önkormányzat a javaslatban foglaltaktól eltérő módon kívánja az ingatlanait rendezni.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Mondoro Bt. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Schubert Istvánt a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2016. (III.16.) határozata a T 87504 számú változási vázrajzon kialakuló 185618/3 hrsz.-ú, 6136 m2 területű ingatlan 1760/6136 tulajdoni hányadára tett vételi ajánlatról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elutasítja Geiger Józsefnek a T 87504 számú változási vázrajzon kialakuló 185618/3 hrsz.-ú, 6136 m2 területű ingatlan 1760/6136 tulajdoni hányadára vonatkozó 6.000 Ft/m2 áron tett vételi ajánlatát. Felkéri a Polgármestert az ajánlatot tevő értesítésére.
II. a T 87504 számú változási vázrajzon kialakuló 185618/3 hrsz.-ú, 6136 m2 területű ingatlan 4376/6136 tulajdoni hányadának megvásárlása érdekében konkrét vételi ajánlatot kíván tenni.
III. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat e tekintetben a társtulajdonosokkal, és az adásvételi szerződés tervezetét, valamint a T 87504 sz. változási vázrajzon kialakuló ingatlanokra vonatokozó telekalakítási szerződést jóváhagyás céljából terjessze a soron következő Képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2016. (III.16.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányadának kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. a 186715 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetése érdekében peres eljárást indít.
IV. felkéri a polgármestert a peres eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc
V. elutasítja Müller Barbara és Müller Rita 5.278.000,- Ft-os eladási ajánlatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2016. (III.16.) határozata a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 178. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 178. sz. alatti (186040 hrsz.) ingatlan megvásárlása érdekében 15.200.000,- Ft-os vételáron.
II. felkéri a Polgármestert az ajánlat megtételére, elfogadása esetén az adás-vételi szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2016. (III.16.) határozata a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület által 2015. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához
1.            az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
2.            a Budapesti Városvédő Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
3.            a Dél-Pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
4.            az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
5.            az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
6.            a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
7.            a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
8.            a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
9.            a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
10.       a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
11.       a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
12.       a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
13.       a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
14.       a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
15.       Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
16.       a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
17.       a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
18.       a Soroksári Hermann Antal Harmonikazenekar Kulturális Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
19.       a Soroksári Karitász Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
20.       a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
21.       a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
22.       a Soroksári Svábok Független Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
23.       a Soroksári Társaskör által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
24.       a „Bizalom” Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2016. (III.16.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név pályázót nem részesíti lakáscélú támogatásban.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2016. (III.16.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név pályázót (összeg) lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. március 31., illetve a szerződés megkötésére 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2016. (III.16.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név pályázót (összeg) lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. március 31., illetve a szerződés megkötésére 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2016. (III.16.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név pályázót (összeg) lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. március 31., illetve a szerződés megkötésére 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2016. (III.16.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név pályázót (összeg) lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. március 31., illetve a szerződés megkötésére 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester