2016. november 8.

A 2016. november 8-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 515/2016. (XI.08.) határozata a 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására” c. napirendi pontot.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 516/2016. (XI.08.) határozata a 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 517/2016. (XI.08.) határozata a 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 518/2016. (XI.08.) határozata a 2016. november 8-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. november 8-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltására
2.) Javaslat bolgár ivókút létesítésére (9.30 órára javasolt)
3.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (10.00 órára javasolt)
4.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat települési adóról szóló 16/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
7.) Önálló képviselői indítvány
8.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint építési költségek biztosítására
9.) Javaslat 186047 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 166. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
10.) Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A. „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajú utca 25/A. „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
11.) Javaslat a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 55. szám alatt található, 247 m2 területű ingatlan 97/240 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére 
12.) Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
13.) Javaslat intézményvezetői státuszra beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására
14.) Fellebbezés (zárt ülés)
15.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)
16.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 519/2016. (XI.08.) határozata a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyásáról szóló 371/2016. (IX.13.) határozat módosításáról
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 371/2016.(IX.13.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 520/2016. (XI.08.) határozata a nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéséről szóló 490/2016. (X.18.) határozat módosításáról
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 490/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 521/2016. (XI. 08.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról  szóló 211/2016. (V. 10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 211/2016.(V.10.) határozat I. és III. pontját hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 522/2016. (XI.08.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Izotóp diagnosztikai részleg részére új pajzsmirigy kamerát és hozzá tartozó diagnosztikai eszközt szerez be, és ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016. évi költségvetésének „Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre” sora terhére bruttó 23 000 000,- Ft, azaz bruttó huszonhárommillió forintot biztosít.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon I. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a beszerzési eljárás elindításáról és lefolytatásáról, továbbá arra, hogy a beszerzési eljárás sikeres lezárását követően intézkedjen a beszerzett orvostechnikai eszköz Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel létrejövő ingyenes használatba adásáról szóló szerződés tartalmának megállapításáról és aláírásáról.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről.
IV.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéseiről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő:   - a beszerzési eljárás megindítására: 2016. november 30.;
az ingyenes használatba vételi szerződés tartalmának megállapítására és aláírására: a beszerzéssel érintett orvostechnikai eszköz Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata általi megvétele tárgyában írt szerződés létrejöttét követő 30 nap;
- jelen határozat IV. pontjában meghatározott értesítésre: 2016. november 14.”
Felelős:       Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 523/2016. (XI.08.) határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
egyetért a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat azon szándékával, miszerint a Grassalkovich Antal Általános Iskolát (1239 Budapest, Hősök tere 18-20., OM azonosító: 035155) a 2017-es tanévtől kezdődően fenntartásába kívánja venni.
II.
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átvételt követő első három évben a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartásával kapcsolatban működési hiány merülne fel, úgy ezen hiány megszüntetésére pénzügyi támogatási fedezetet biztosít a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 524/2016. (XI.08.) határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a KLIK XXI-XXIII. kerületi Tankerület vezetőjével az iskolai körzetesítéssel, valamint a 2017-18-as tanévtől egy másik kerületi iskolában ének-zenei tagozat elindításával kapcsolatban.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 525/2016. (XI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök terén bolgár ivókút létesítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elviekben támogatja a Hősök terén a bolgár ivókút létesítését.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a Hősök-tere környékén mely helyek jöhetnek szóba az ivókút létesítésére. Amennyiben a bolgár ivókút a Rendőrkapitányság előtti területen létesül, úgy a Rendőrkapitányság épületének beruházásával egy időben kerüljön megvalósításra.
Határidő: a Rendőrkapitányság műszaki átadását követő hónap utolsó napja
Felelős: Geiger Ferenc
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 526/2016. (XI.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. évi működéséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 527/2016. (XI.08.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodás határidőben történő aláírása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 528/2016. (XI.08.) határozata az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 529/2016. (XI.08.) határozata a kerületi hajléktalanszállókkal kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
felkéri a Hivatalt, hogy folytasson tárgyalásokat a Grassalkovich út 294. szám alatt működő hajléktalanok átmeneti szálláshelyeit üzemeltető szervezetekkel, valamint az ingatlan tulajdonosával az ott üzemelő intézmények férőhelyeinek, valamint a ténylegesen ott tartózkodó személyek létszámának végleges csökkentése érdekében.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 530/2016. (XI.08.) határozata „szemétkommandó” létrehozásával kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása érdekében felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a „Szemétkommandó” létrehozásának, működtetésének lehetőségeit és feltételeit, ide értve a szükséges költségeket is. Ennek keretében vegye fel a kapcsolatot olyan kerületek vagy települések illetékes munkatársaival is, ahol ún. „Szemétkommandó” működik.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Közterület-felügyelet létszámát milyen anyagi fedezettel tudja az Önkormányzat biztosítani, valamint ezt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. december 6.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 531/2016. (XI.08.) határozata hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról és a XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) új rendőrkapitányság építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) új rendőrkapitányság építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tekintetében - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. önkormányzati rendelet 3. melléklete (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 3.5.11. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott, tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló hatáskört ezen egyedi ügyben visszavonja.
II.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (I.20) határozatának II. pontját hatályon kívül helyezi
III. a Budapest, XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) rendőrkapitányság építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.) által elkészített tervek alapján a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 532/2016. (XI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építéséhez szükséges költségek biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Budapest, XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) rendőrkapitányság építéséhez a kivitelezési költségeket az alábbiak szerint biztosítja:
- 500 eFt + ÁFA összegben a 2016. évi költségvetés terhére, amennyiben 2016. évben nem kerül felhasználásra, úgy a 2017. évi költségvetés terhére, valamint
- 500 eFt + ÁFA összegben a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására valamint, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
 
Határidő:   kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
                  közbeszerzés lefolytatására 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 533/2016. (XI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési költségeihez egyéb forrás biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) rendőrkapitányság építési költségeihez egyéb források megteremtése érdekében folytasson tárgyalásokat a belügyminiszterrel.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 534/2016. (XI.08.) határozata a 186047 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 166. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186047 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 166. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
II.
felkéri a Polgármestert az ingatlan tulajdonosának értesítésére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 535/2016. (XI.02.) határozata a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 561 m2 területű „kert” megnevezésű ingatlan½ arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 561 m2 területű „kert” megnevezésű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányada értékesítéséről az ingatlan jogi rendezését követően dönt.
II.
felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az ingatlan jogi rendezését követően új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület részére.
Határidő: az ügyfél értesítésére 2016. november 30.
ismételt előterjesztés készítésére: az ingatlan jogi helyzetének rendezését követő soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 536/2016. (XI.02.) határozata a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 55. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 247 m2 területű ingatlan 97/240 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 186556/18 hrsz.-ú, természetben a Vadevezős utca 55. házszámon található, 247 m2 területű ingatlan 97/240 arányú tulajdoni hányadát nem értékesíti Takácsné Feith Mária részére.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 537/2016. (XI.08.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
80.000,- Ft/fő átlagjutalom kifizetését biztosítja az önkormányzati fenntartású kerületi óvodákban, a Soroksári Intézményellátó Központban, az Egészségügyi és Szociális Intézményben és a Táncsics Mihály Művelődési Házban dolgozó közalkalmazottak részére. A személyi kifizetés forrását az Intézmények költségvetésében kell biztosítani.
II. felkéri a Polgármestert az intézményvezetők értesítésére, a módosítandó költségvetési rendelettervezet beterjesztésére, továbbá a jutalom kifizetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016.november 30., illetve a 2016. évi költségvetési rendelet utolsó módosításáig
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 538/2016. (XI. 08.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői státuszára beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői státuszára beérkezett pályázati anyagok előzetes bírálatára a Szociális és Egészségügyi Bizottságot kéri fel.
II.
a Bíráló Bizottságba szakértőként - teljes jogú tagként - felkéri Köblös Anitát, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának népjóléti referensét, azzal, hogy a beérkezett pályázati anyagokról alkotott írásbeli szakmai véleményét a pályázók Bíráló Bizottság általi meghallgatásának napján ismertesse a Bizottság tagjaival.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére, valamint, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidő leteltét követően a pályázati anyagokat a Bíráló Bizottság tagjai részére küldje meg.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 539/2016. (XI. 08.) számú határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői státuszára beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői státuszára beérkezett pályázati anyagok előzetes bírálatára a Szociális és Egészségügyi Bizottságot kéri fel.
II. a Bíráló Bizottságba szakértőként - teljes jogú tagként - felkéri Bárány Zsoltot (Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye intézményvezetője), azzal, hogy a beérkezett pályázati anyagokról alkotott írásbeli szakmai véleményét a pályázók Bíráló Bizottság általi meghallgatásának napján ismertesse a Bizottság tagjaival.
III. a Bíráló Bizottság tagjai közé felkéri Dr. Bálint Andrást a Magyar Orvosi Kamara részéről.
IV.
felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére, valamint, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidő leteltét követően a pályázati anyagokat a Bíráló Bizottság tagjai részére küldje meg.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 540/2016. (XI.08.) határozata P. D. Á. Budapest 23. lakcímnélküli személy rehabilitációs célú települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy
I.
P. D. Á. (sz.: D. Á., Budapest, anyja neve) Budapest 23. lakcím nélküli személy rehabilitációs célú települési támogatásra való jogosultságát érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú döntést helybenhagyja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 541/2016. (XI. 08.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre Sasvári Ilonát (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2017. január 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
Gépkocsi használat
Mobiltelefon használat legfeljebb
A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.
II.
felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2017. január 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 542/2016. (XI. 08.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztja Varga Szimeont (anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Németh Pétert (anyja neve, születési hely, idő lakcím) és Benke Gábor Lászlónét (születési név, anyja neve, születési hely idő, lakcím)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 543/2016. (XI.08.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat 7.6 pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.6. A Társaság Ügyvezetője: 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre.
 Sasvári Ilona (anyja neve)
(lakcím) szám alatti lakos.
2. az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
3.
az Alapító Okirat 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre:
Varga Szimeon (anyja neve )
(lakcím) szám alatti
Németh Péter (anyja neve)
(lakcím) szám alatti
Benke Gábor Lászlóné (születési név, anyja neve)
(lakcím) szám alatti
lakosok.
II.
egyben elfogadja a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 544/2016. (XI.08.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tamási Ferencet (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2017. január 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
Gépkocsi használat
Mobiltelefon használat legfeljebb
A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.
II.
felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2017. január 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 545/2016. (XI.08.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fenntartásához való hozzájárulásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hozzájárul, hogy Tamási Ferenc ügyvezető a Peregrini Kft-nél jelenleg fennálló munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát továbbra is fenntarthassa.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 546/2016. (XI.08.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztja Koncz Zoltánnét (születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Benke Gábor Lászlónét (születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím), Páncél Andrást (anyja neve, születési hely, idő, lakcím)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 547/2016. (XI.08.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.  Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
A társaság ügyvezetője:
Tamási Ferenc (anyja neve, lakcím) szám alatti lakos.
Az ügyvezető megbízása –2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre szól, újra választható, illetve visszahívható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.
Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli, ill. a céget önállóan jegyzi.
Az ügyvezető feladat és hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe.
Ezen belül:
a) irányítja a társaság szakmai és gazdasági tevékenységét és gondoskodik a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételekről,
b) elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatását és ezeket az alapító elé terjeszti,
c) elkészíti a társaság éves pénzügyi tervét és az alapító elé terjeszti,
d) elkészíti a társaság éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést,
e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
f) köteles az alapító kérésére a társaság ügyiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést az alapító részére lehetővé tenni,
g) gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma , időpontja és hatálya megállapítható,
h) elkészíti a szükséges előterjesztéseket az alapító döntését igénylő kérdésekben,
i) gondoskodik a társaság működésének, igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozásáról,
j) felelős a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a közhasznú társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.
Az alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőnek az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapító okirat lehetővé teszi. Ezért az alapító úgy rendelkezik, hogy a társadalmi közös szükséglet kielégítésének konkrét feltételeiről kötött szerződések megkötésében az ügyvezető önállóan csak úgy járhat el, hogy előzetesen a megkötendő szerződéseket köteles a taggyűléssel egyeztetni.
Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.”
az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. „17. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
A társaságnál 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztott három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki.
 Nevesítetten:
Koncz Zoltánné (születési név, anyja neve)
(lakcím) szám alatti
Benke Gábor Lászlóné (születési név, anyja neve)
(lakcím) szám alatti
Páncél András (anyja neve)
(lakcím) szám alatti
lakosokat.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
II.
egyben elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester