2016. október 18.

A 2016. október 18-án megtartottképviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2016. (X.18.) határozata a 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 435/2016. (X.18.) határozata a 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja az „Javaslat hozzájáruló nyilatkozat megadására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 436/2016. (X.18.) határozata a 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja az „Javaslat a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2016. (X.18.) határozata a 2016. október 18-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. október 18-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat hozzájáruló nyilatkozat megadására
2.) Javaslat a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
3.) A Helyi Választási Bizottság elnökének Budapest Főváros XXIII. kerület 06. számú választókerületében 2016. október 2. napján tartott időközi helyi önkormányzati képviselő választásról szóló tájékoztatója
4.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia villámcsapás okozta kár helyreállításához nyújtandó támogatásra
6.) Javaslat 2017. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
7.) Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
8.) Javaslat nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (Önálló képviselői indítvány)
9.) Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról
10.) Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére
11.) Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Sodronyos u. 43. szám alatt található ingatlan hasznosítására
12.) Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 50. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
13.) Javaslat a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosítására
14.) Javaslat Magyar Állammal közös tulajdonban lévő ingatlanok rendezésére
15.) Javaslat a 196856 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Molnár-szigeti Duna parton található ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára
16.) Javaslat a természetben a 186049 helyrajzi számú, Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezésére
17.) Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatára benyújtásra kerülő tervekről
18.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)
19.) Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
20.) Javaslat nyilatkozat megtételére a MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
21.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről
22.) Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
23.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítására
24.) A KLIK Budapest XXIII. tankerületének tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról (10.30 órára javasolt)
25.) Fellebbezés (zárt ülés)
26.) Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2016. (X.18.) határozata dr. Kolosi István Csaba szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – dr. Kolosi István Csaba képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2016. (X.18.) határozata az 583/2014. (XI.5.) Ök. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 583/2014. (XI.5) Ök. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2016. (X.18.) határozata közlekedési tanácsnok megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 129. §-ában meghatározott feladatok ellátására dr. Kolosi István Csaba képviselőt közlekedési tanácsnoknak megválasztja.
II.
felkéri a jegyzőt az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2016. (X.18.) határozata a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a hozzá tartozó szabályozási terv(ek) elkészítésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 6/2015.(I.20.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a hozzá tartozó szabályozási terv(ek) elkészítését az alábbi lehatárolások szerint támogatja:
1.
Soroksár felső
a)
területrész (Duna melletti terület) lehatárolása:
Grassalkovich út - Gyáli patak - Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága - Ráckevei-Soroksári Duna – közigazgatási határ - MÁV-Kelebiai   vasútvonal – Grassalkovich út
b)
területrész (Molnár-sziget) lehatárolása:
Ráckevei-Soroksári Duna - Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága - Ráckevei-Soroksári Duna
c)
területrész (központi terület) lehatárolása:
Grassalkovich út – MÁV-Kelebiai vasútvonal – közigazgatási határ – Temető sor – Szentlőrinci út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út – Grassalkovich út
2.
Soroksár alsó
a)
területrész (Duna és a vasút közötti terület) lehatárolása:
Ráckevei-Soroksári Duna – Gyáli patak – Grassalkovich út – Vecsés út – MÁV-Kelebiai vasútvonal – közigazgatási határ – Ráckevei-Soroksári Duna
b)
területrész (vasút és az M51 autóút közötti terület) lehatárolása:
MÁV-Kelebiai vasútvonal – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – közigazgatási határ – MÁV-Kelebiai vasútvonal
3.Újtelep és M5 autópálya térsége
a)
területrész (lakótelep és környéke) lehatárolása:
Temető sor – Szentlőrinci út – közigazgatási határ – Temető sor
b)
területrész (bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) lehatárolása:
Szentlőrinci út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ – Szentlőrinci út
4. Péteri-major és új M0 autóút térsége
Lehatárolás:
M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ – M51 autóút
III. a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a hozzá tartozó szabályozási terv(ek) elkészítését több ütemben, sorrendben: 1a, 1b, 1c, 3b, 3a, 2a, 2b, 4 támogatja.
IV.
felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a hozzá tartozó szabályozási terv(ek) elkészíttetésénél vegye figyelembe a Képviselő-testület által támogatott sorrendet.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Tüskés Józsefné a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 442/2016. (X.18.) határozata Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti óvoda (195271/112. hrsz) tulajdonjogi rendezésének kezdeményezéséről szóló 535/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 535/2015.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 443/2016. (X.18.) határozata a 196856 hrsz.-ú ingatlanból 150 m2 terület értékesítéséről szóló 586/2015. (XI.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az 586/2015. (XI.10.) határozatának III. pontja az alábbiak szerint módosul:
„kezdeményezi a 196856 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását.”
II. az 586/2015. (XI.10.) határozata V-VI. pontjának végrehajtási határidejét 2017. december 31. napjára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 444/2016. (X.18.) határozata a felépítmények tulajdonjogának rendezéséről szóló 23/2015. (I.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 23/2015. (I.20.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. elfogadja az építmény tartós fennmaradását igazoló igazságügyi szakvélemény mellett, a felépítményekkel kapcsolatos tulajdoni igény igazolására alkalmas okiratként eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
a.)  feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős építési engedélyeket,
b.) vagy feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős használatba vételi engedélyeket,
c.) vagy feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős fennmaradási engedélyeket,
d.) vagy ügyvéd előtt készített, általa ellenjegyzett adásvételi szerződéseket,
e.) vagy ügyvéd előtt készített, általa ellenjegyzett ajándékozási szerződéseket,
f.) vagy jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzéseket,
g.) vagy azokat az 1994. év előtti adás-vételi szerződéseket, amelyek ügyvéd, vagy közjegyző által nincsenek ellenjegyezve, de két tanú által hitelesen ellenjegyzettek.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 445/2016. (X.18.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 240/2016. (VI.07.) határozattal módosított 99/2016.(III.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 240/2016.(VI.07.) határozattal módosított 99/2016.(III.16.) határozat I. és II. pontjának, valamint a 99/2016.(III.16.) határozat III. és IV. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 446/2016. (X.18.) határozata egyes helyi támogatások megítéléséről szóló határozatok hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a helyi támogatás megítéléséről szóló 147/2016. (IV.12.), 152/2016. (IV.12.), 164/2016. (IV.12.), 166/2016. (IV.12.), 171/2016. (IV.12.), 172/2016. (IV.12.) és a 174/2016. (IV.12.) számú határozatait.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 447/2016. (X.18. ) határozata a Budapest XXIII. ker. 196548 hrsz. ingatlannal kapcsolatos kisajátítási eljárásban kártalanítási összeg elfogadásáról szóló 258/2016. (VI.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
i.
a 258/2016. (VI.07.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. elfogadja a Fővárosi Kormányhivatal BP/1008/02077-33/2016. számú határozata által megállapított 2.566.600 Ft, azaz kettőmillió-ötszázhatvanhatezer-hatszáz Forint kártalanítási összeget a Budapest, XXIII. ker. 196548 hrsz. ingatlan részleges (313 m2) kisajátítása ellenértékeként az alábbi becsült bontással
  • 196548/2 hrsz.: 240 m2 x 8.200 Ft = 1.968.000 Ft
  • 196548/4 hrsz.: 73 m2 x 8.200 Ft = 598.600 Ft”

II.a 258/2016. (VI.7.) határozatának II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép:
„II. felkéri a Polgármestert a kártalanítási összeg Kormányhivatal határozata alapján történő megfizetésére”
Határidő: a kártalanítási összegek megfizetésére: a kisajátítási határozat szerint
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  448/2016. (X.18.) határozata a  MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásáról szóló 309/2016. (VII. 05.)  határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy        
a 309/2016. (VII.05.) sz. határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. a 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról – egyszeri, 100.000 Ft+ ÁFA-s kártalanítási kötelezettség vállalásának megfizetésével - megállapodás kíván kötni a MÁV Zrt.-vel, mint tulajdonossal.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  449/2016. (X.18.) határozata a kötelezettségvállalásról szolgalmi jogos szerződéshez szóló 310/2016. (VII. 05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 310/2016. (VII.05.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. a 2016. évben a MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatával kapcsolatos egyszeri kártalanítási jogcímen fizetendő 100.000.-Ft+ ÁFA-t biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési maradvány sora terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2016. (X.18.) határozata a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló 306/2016.(VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 306/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2016. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2016. (X.18.) határozata a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos döntéseiről szóló 323/2016. (VII. 05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 323/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 452/2016. (X. 18.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195861 hrsz-ú ingatlanra elidegenítési tilalom átjegyzése
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hozzájáruló nyilatkozatát adja a 195861 hrsz-ú ingatlanra a 2295/24626 tulajdoni hányad tekintetében az elidegenítési tilalom átjegyzésére a 2011. évi CXCVI törvény 13.§. 5 bekezdése alapján 15 év időtartamra.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 453/2016.(X.18.) határozata a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről
A Képviselő testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szennyvízátemelő”, 475 m2 területű ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében a következő tartalmú szándéknyilatkozatot teszi:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának szándékában áll adásvételi szerződést kötni a BAYINVEST Real Estate& Business Korlátolt Felelősségű Társasággal – a továbbiakban: Bayinvest Kft. – (székhely: 9026 Győr, Dózsa rakpart 121., cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-020285.; adószám: 22779645-2-08; statisztikai számjele: 22779645-7022-113-08), mint eladóval a 186855/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szennyvízátemelő”, 475 m2 területű ingatlanra (továbbiakban: Ingatlan) vonatkozóan az Ingatlantulajdoni lapjának III/3. alatt feljegyzett településrendezési kötelezettség, a III/6 alatt feljegyzett telekalakítás ténye, a III/7 alatt kisajátítási eljárás megindítása ténye és a III/8 alatt elidegenítési tilalom ténye feljegyzésen kívül egyéb feljegyzéstől és tehertől mentesen bruttó 2.000.000 Ft. vételáron. 
Ha a Bayinvest Kft. az Ingatlan jelenlegi tulajdonosával az Ingatlanra vonatkozóan általa megkötött adásvételi szerződés aláírásától számított 10 napon belül megköti az adásvételi szerződést az Ingatlanra vonatkozóan Soroksár Önkormányzatával, az Önkormányzat visszavonja az Ingatlanra vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatalához benyújtott kisajátítási kérelmét és kezdeményezi az Ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2016. (X.18.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Soroksári Nagyboldogasszony Főplébániát 13.000.000 Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániatemplomot 2016. július 28-án ért villámcsapás okozta károk helyreállítási, javítási és beruházási költségeire.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Céltartalék, tartalékképzés” sora.
II.
felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 455/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 456/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.999.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jogi tevékenység ellátására kötelezettséget vállal 2.400.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (árverési hirdetmények)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetmények kezelésére kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 17.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 7.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 463/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 464/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 465/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 466/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 468/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 469/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 470/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények iskola tejjel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az oktatási intézmények iskola tejjel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.500.000,- Ft + 18% ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 471/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.600.000.-Ft + 18% ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 472/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.500.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 473/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.500.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzés oktatására kötelezettséget vállal 420.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 475/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget vállal 14.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 476/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 17.900.000.- Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 477/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (önkormányzati rendezvények őrzés-védelmi feladata)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati rendezvények őrzés-védelmi feladatát külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 478/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 479/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 480/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 481/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére kötelezettséget vállal 13.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 482/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal vírusvédelmi szoftver)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a polgármesteri hivatal vírusvédelmi szoftverének működtetésére kötelezettséget vállal 1.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 483/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra kötelezettséget vállal 1.440.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 484/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Táncsics Mihály Művelődési Ház rendezvényei és Molnár-szigeti tábor 24 órás kutyás őrzés-védés díjára)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház rendezvényei és a Molnár-szigeti tábor (Molnár utca 116-118.sz.) 24 órás kutyás őrzés-védés díjára kötelezettséget vállal: 17.500.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 486/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (burkolatlan utak karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, hozzájuk tartozó burkolatlan parkolók karbantartási munkálatait külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal: 40.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 487/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (villamos energia kereskedelmi szerződés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
kötelezettséget vállal az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézményei részére megkötendő villamos energia kereskedelmi szerződés díjára 45.000.000,- Ft + ÁFA erejéig, a 2017. évi- és a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi és 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi, illetve a 2018. költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 488/2016. (X.18.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2017. évi költségvetés terhére.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 489/2016.(X.18.) határozata a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatóságának Tongzhou Kerületével való testvérvárosi kapcsolat kialakításáról
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatóságának Tongzhou Kerületével testvérvárosi kapcsolatot alakít ki, és ennek keretében az alábbi célokat tűzi ki:
támogatja a két kerület közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködést, valamint kölcsönös kapcsolatokat létesítenek a tudomány, technológia, kultúra, sport, egészség, oktatás, szociális fejlődés, stb. terén.
II. felhatalmazza a Polgármestert a testvérvárosi kapcsolat kialakításáról szóló kölcsönös baráti kapcsolatokat rögzítő egyetértési megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 490/2016. (X.18.) határozata nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vállalkozókkal folytasson tárgyalásokat nyilvános illemhely létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan. Vizsgálja meg a Róza Porta épületében meglévő illemhely újra működtetésének lehetőségeit is, majd a létesítési és üzemeltetési költségek ismeretében ismételten terjessze a Képviselő-testület elé a javaslatot.
Határidő: 2016. november 8.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 491/2016.(X.18.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (185613/1 hrsz) környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Soroksár Önkormányzatának közigazgatási határain belül, saját beruházása eredményeként létrejött, jelen előterjesztésben részletezett köz- és díszvilágítási hálózatokat térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5.§ (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.
II.
megköti a jelen határozat mellékletét képező közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával az Önkormányzat tulajdonában lévő a Budapest XXIII. kerület Hősök tere környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodások az önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő aláírására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 492/2016.(X.18) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök tere környezetrendezése projekt során az elbontott közvilágítási hálózatok maradványértékének Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére történő megfizetésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
megfizeti a Budapest XXIII. kerület Hősök tere környezetrendezése projekt során az elbontott közvilágítási hálózatok maradványértékét a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére 145. 612 Forint + ÁFA (bruttó 184. 927.-Ft) összegben.
II. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert az ehhez szükséges nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2016. (X. 18.) határozata a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Intézményellátó Központot - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ának rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 14. §-ában foglaltakra - a jelen határozat 1. számú mellékletét képező megszüntető okirattal 2016. december 31. napjával, jogutód nélkül megszünteti.
II.
az alapítástól kezdődően a SIK által vásárolt leltárban, nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartott készletei az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján a Soroksári Intézményellátó Központ közalkalmazottait és munkavállalóit tájékoztassa a továbbfoglalkoztatásuk vonatkozásában.
IV.
felkéri a Polgármestert, hogy a megszüntetésről a Magyar Államkincstár illetékes szervét tájékoztassa, gondoskodjon a költségvetési szerv pénzforgalmi számlájának megszüntetéséről és a megszűnéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.
V.
felkéri a Soroksári Intézményellátó Központ vezetőjét, hogy gondoskodjon az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, továbbá az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről.
VI.
az Önkormányzat, mint alapító vállalja - 2017. január 1-től - a megszűnő költségvetési szerv jogaiból eredő bevételek - gyermekétkeztetés kivételével -, illetve a kötelezettségekből keletkező pénzügyi kiadások, valamint a 2016. december havi bruttó bér és járulékainak pénzügyi teljesítését.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester      
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 494/2016. (X.18.) határozata a 187308 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Főváros XXIII. kerület, Sodronyos u. 43. szám alatt található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános pályázat útján eladja a 183708 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Sodronyos u. 43. sz. alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 371 m2 alapterületű, „kivett, lakóház udvar gazdasági épület” megnevezésű ingatlant a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevő részére.
A kikiáltási ár 9.400.000 Ft., azaz kilencmillió négyszázezer forint. A licitlépcső 100.000 Ft.
II.
felkéri a polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, az ingatlan értékesítésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 495/2016. (X.18.) határozata a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 50. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős utca 50. szám alatti, 334 m2 területű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) található, 39 m2 alapterületű lakóház tekintetében, néhai B. Gy. és néhai B. Gy. 1997. október 7. napján jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzése, 1998. január 21. napján kelt adásvételi szerződés (B. Gy. és B. J. értékesítette a felépítményt F. S. részére), 1999. május 26. napján kelt adásvételi szerződés (F. S. értékesítette a felépítményt Sz. E. R.részére), 2003. április 3. napján kelt adásvételi szerződés (Sz. E. R. értékesítette a felépítményt Zs. A. K. részére) és a 2016. szeptember 9-én kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
39 m2 alapterületű lakóépület (toldaléképület nélkül) műszaki értéke: 4.368.000 Ft
II.
felkéri a Polgármestert Zs. A. K. történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
III. a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős utca 50. szám alatti, 334 m2 területű ingatlanra vonatkozóan 2007. május 22. napján létrejött, határozatlan időtartamú haszonbérleti szerződés 9. pontjában foglaltak alapján Soroksár Önkormányzata nem ismeri el a gazdagodását
a)az Ingatlanon található lakóépülethez tartozó 36 m2 alapterületű toldaléképület,
b) 8 m2 alapterületű gazdasági épület,
c) 4 m2 alapterületű fedett terasz tekintetében.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 496/2016. (X.18.) határozata a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosítása tárgyában hozott 17/2012. (I.17.) Ök. és a 253/2013. (VI.4.) számú határozatait.
II.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános pályázat útján értékesíti a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 89 m2 alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 3.132/10.000 eszmei hányaddal a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevő részére.
A kikiáltási ár 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint. A licitlépcső 100.000 Ft. Az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentum eladási ára 10.000 Ft + 27 % Áfa.
III. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására és az adásvételi szerződésnek a nyertes pályázóval történő megkötésére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 497/2016. (X.18.) határozata a Magyar Állammal közös tulajdonban lévő ingatlanok rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
nem tesz vételi ajánlatot a Magyar Állam Budapest XXIII. ker. 185555 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 1/5 tulajdoni hányadának, illetve a 187232 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 6/30-ad tulajdoni hányadának megvásárlására, de sikeres értékesítés esetén fenntartja elővásárlási jogát.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje az érintettekkel, valamint sikeres értékesítés esetén készítsen új előterjesztést az elővásárlási jog gyakorlásának tárgyában
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 498/2016. (X.18.) határozata a 196856 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Molnár-szigeti Duna parton található ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
elfogadja az alperes által perben tett egyezségi ajánlatot és felkéri a Polgármestert az egyezséget tartalmazó ítélet meghozatalát követően a Képviselő-testület tájékoztatására.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Bírósággal.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 499/2016. (X.18.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a természetben a 186049 helyrajzi számú, Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 500/2016. (X.18.) határozata a 186049 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megállapodást köt a 1239 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti Társasházzal – a továbbiakban: Társasház - a Grassalkovich út 162. szám alatti épületen található távkommunikációs antennákra vonatkozóan a Soroksár Önkormányzata által megkötött bérleti szerződésekből 2012. január 1. és 2016. december 31. napja közötti időszakban származó bevétel elszámolása és a 2017. január 1. napjától kezdődő időszaktól kezdődően a szerződésekből származó bevételek megosztása tárgyában.
II.
A megállapodásban a következők kerüljenek rögzítésre:
-
A Társasház tudomásul veszi, hogy Soroksár Önkormányzata részben a Grassalkovich út 162. szám alatt található épületen távkommunikációs antennák elhelyezésére vonatkozóan szerződést kötött a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt.-vel - illetve annak jogelődeivel, valamint a Telenor Magyarország Zrt.-vel, - illetve annak jogelődeivel és hozzájárul a szerződések változatlan tartalommal történő hatályban tartásához.
-
Soroksár Önkormányzata a távkommunikációs antennák elhelyezésére vonatkozó szerződésekből származó bevételeiből 2012. január 1. és 2016. december 31. napjáig összesen 6.427.569 Ft-ot, azaz hatmillió-négyszázhuszonhétezer ötszázhatvankilenc forintot átutalt, illetve átutal a Társasház felújítási számlájára.
-
A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződésekkel kapcsolatosan 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan egymással elszámoltak, a szerződésekkel összefüggésben egymással szemben semmilyen jogcímen követelést nem támasztanak.
-
Soroksár Önkormányzata 2017. január 1. napjától a szerződésekből származó mindenkori bevételek teljes összegét továbbutalja a Társasház felújítási számlájára.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt tartalmú megállapodást jóváhagyás céljából terjessze a Társasház közgyűlése elé és kösse meg a Társasházzal.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 501/2016.(X.18.) határozata a Templom u. 167. sz. alatt lévő Óvoda szennyvíz szippantásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy végezzen vizsgálatokat a Templom u. 167. sz. alatt lévő óvoda szennyvíz szippantásával kapcsolatos problémák megoldására.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 502/2016.(X.18.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda vezetője 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az I. sz. Összevont Óvoda vezetőjének a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 503/2016.(X.18.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda vezetője 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a II. sz. Napsugár Óvoda vezetőjének a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 504/2016.(X.18.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda vezetője 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a III. sz. Összevont Óvoda vezetőjének a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 505/2016. (X.18.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2016. évi beszámolót elfogadja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 506/2016. (X.18.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi az 563/2015.(X.13.) határozatát.
II.
a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
1.
Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák
2.
Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett) (ITS 10)
3.
Apostolhegyi utcák
4.
Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése (ITS 1)
5.
Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
6.
Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez (új KSZT után)
7.
Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)
8.
Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (új KSZT után) (ITS 1)
9.
Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (új KSZT után) (ITS 2)
10.
Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak (új KSZT után) (ITS 1)
11.
Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként
12.
Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 3)
Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1.
Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a Felső Duna sor – Vadvíz u. szakaszon) (ITS 2)
2.
Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a Tusa utca – János apostol utca között) (ITS 8)
3.
A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése (ITS 4)
4.
Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 5)
5.
Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt) (ITS 5)
6.
Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre (ITS 2.12 és 6.5)
7. Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között (ITS 6 és 6.7)
8.
Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal (ITS 1)
9.
Szérűskert utca szélesítése (új KSZT után) (ITS 2)
10.
Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a kerület közigazgatási határáig)       (ITS 8)
11.
Hunyadi – Zsellérdűlő utcai csomópont kiépítése (ITS 4)
12.
Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítása (ITS 7 és 6.2)
13.
Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között       (ITS 3)
14.
Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése (ITS 1.19 és 6.4)
15.
Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között (ITS 13 és 6.6)
16. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 8) aTeknő-Sámfa, Tárcsás-Könyves és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között, valamint fejlesztése a Török utcánál                                                    
ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Helytörténeti Múzeum felújítása (folyamatban) (ITS 10)
2.
Kerületi rendőrkapitányság létesítése (folyamatban) (ITS 23)
3.
Szakorvosi rendelőintézet felújítása (folyamatban) (ITS 13)
4.
Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak-cseréje, homlokzat-felújítása (ITS 12)
5.Üres épület hasznosítása (Dracula ház) (ITS 3)
6.
Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén (ITS 15)
7.
Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése (új KSZT után)                       (ITS 14)
8.
Közösségi ház kialakítása Újtelepen (ITS 2)
9.
Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán (ITS 21)
10. Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése (ITS 1)
ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1.
Tündérkert területének fejlesztésének folytatása (folyamatban)      (ITS 16)
2. Csatornarendszer fejlesztése Orbánhegyen (ITS 5)
3. Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 4)
4.
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (Orbánhegy, Gyáli patak) (ITS 6)
5.
Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése (ITS 4)
6. Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett (ITS 5)
7. Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között (ITS 6)
8. Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat) (ITS 7)
9. Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat (ITS 6)
10.
Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között       (ITS 9)
11. A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése (ITS 8)
12.
A déli szigetcsúcs fejlesztése (ITS 9)
13. Felső Duna sor menti teleksor kertvárosias lakóterületi beépítése (ITS 7)
14.A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása (ITS 14)15.
15. Molnár szigeti parti sétány kialakítása (ITS 10)
16.
IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra (ITS 11)
17.
Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 13)
18. A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)
19.
A volt Ápoló otthon területének fejlesztése (KSZT szerint) (ITS 17)
20. A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése (ITS 15)
21.A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak (ITS 1)
22.
Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése (ITS 5)
23. Déli temető környékének rendezése (ITS 9)
Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1.
Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése (ITS 4)
2.
Grassalkovich úti zöldsáv kiépítése (ITS 5)
3.
Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése                             (ITS 3)
4.
Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 2 és7.1)
5.
Gyáli-patak völgyének rehabilitációja (ITS 2)
6. A kerület egyéb parkjainak valamint a játszóterek és egyéb közterületi
zöldfelületek folyamatos karban tarása és megújítása                          (ITS 7.6)
ITS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Üzletház létesítése a Grassalkovich úton (ITS 20)
2.
A Hősök tere térfalainak fejlesztése (ITS 22)
3.
Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 24)
4. Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén (ITS 3)Ű
5. Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 1)
6. M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 2)
7. Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése (ITS 3)
8. Monsanto telephelyfejlesztés (ITS 5)
9.
Trilak telephelyfejlesztés (ITS 6)
10. M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 4)
ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások javasolt sorrendje:
1. Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 18)
2.
Közterület fejlesztés a Hősök terén (ITS 8. és 1.9)
3.
Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor) (ITS 1 és 1.2)
4.
Budapest – Kelebia vasútvonal elővárosi fejlesztés előkészítése (intermodalitás, P+R parkolók) (ITS 1.16)
5. Zajvédelmi funkció biztosítása
6.
A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása
7.
H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése (ITS 17)
8. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között (ITS 3)
9. P+R parkolók létesítése (ITS 14)
10.
Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén
11.
Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt számára.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 507/2016. (X.18.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú ingatlant 2016. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is),
II.
kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2016. évben településrendezési, településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg.
Határidő: 2016. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 508/2016.(X.18.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2016. évben is.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2016. november 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 509/2016. (X.18.) határozata a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 120. § és 122. §-aiban foglalt jogkörében, a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzatával a jelen határozat 1. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést köt.
II.
előzetes kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére a feladatellátási szerződésben meghatározott összeg biztosítására.
III. felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, valamint szükség esetén a szerződés szövegezésének Önkormányzat érdekeit nem sértő módosítására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szegény Ákos osztályvezető
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 510/2016. (X. 18.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítása tárgyában
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményét (a továbbiakban: XXIII. kerületi ESZGYI) általános jogutódlással (kiválással) átalakítja akképpen, hogy a fennmaradó költségvetési szerv – az átalakítást követően – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végzi, a kiválással érintett szervezeti egységből létrejövő költségvetési szerv a szociális alapszolgáltatásokkal és szakosított ellátásokkal, családi és gyermekjóléti ellátásokkal és szolgáltatásokkal, továbbá a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat látja el.
II.
elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítását;
III. elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye - mint kiválással létrejött új intézmény - Alapító Okiratát.
IV. felkéri a XXIII. kerületi ESZGYI vezetőjét, hogy gondoskodjon a kiválással kapcsolatos jogszabályban előírt szervezet-átalakítással járó feladatok elvégzéséről, valamint készítse elő a két intézményre vonatkozó leltár dokumentációt.
V.
a 2017 január 1-jét követően beérkező, de a 2016. évet terhelő számlákat és a 2016. decemberi bruttó bért és annak járulékait a kiválással érintett intézmény (Egészségügyi Intézmény) teljesíti.
VI.
felkéri a Polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az átalakulás következtében szükségessé váló áthelyezések miatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján tájékoztassa az ESZGYI munkavállalóit.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket, és felhatalmazást ad, hogy gondoskodjon a XXIII. kerületi ESZGYI I. pont szerinti átalakításával kapcsolatos, jogszabályban előírt hatósági, továbbá egyéb-szervezet átalakítási feladatok elvégzéséről.
Határidő: 2016. december 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 511/2016. (X.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézmény-vezetőjének megbízásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye megbízott igazgatójának 2016. december 15-től az intézményvezetői pályázat eredményes lebonyolításáig Takácsné Juhász Ildikót bízza meg.
II.
illetményét az I. pontban meghatározott időtartamra az alábbiak szerint állapítja meg:
alapilletmény:
munkáltatói
döntésen alapuló illetmény kiegészítés:
vezetői pótlék:
intézményvezetői megbízásra
illetmény-kiegészítés:
Összesen:
III. felkéri a Polgármestert a munkaügyi iratok elkészítésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 512/2016. (X.18.) határozata H. É. 1237 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I.
H. É. (születési név.; születési hely, idő, anyja neve:) 1237 Budapest XXIII., (Lakcím) szám alatti lakos lakásfenntartási települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet elutasító határozata elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helyben hagyja.
II.
felhatalmazza a Polgármestert a döntés aláírására és annak az érintettel történő közlésére.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 513/2016.(X.18.) határozata „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
2016. évben „Év Szociális Dolgozója” címet adományoz (Név) részére.
II.
kötelezettséget vállal a kitüntetés adományozásával járó pénzjutalom biztosítására, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének „céltartalék, intézményi egyéb kiadások” sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 514/2016.(X.18.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézményében a kiemelkedő munkát végző szociális területen dolgozók jutalmazásának biztosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye (székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104., adószám: 15523064-2-43, képviseli: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző, szociális területen dolgozók 2016. évi Szociális Munka Napi jutalmazása céljából az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „céltartalék intézményi egyéb kiadások” sora terhére bruttó 3 000 000Ft + járulékai összeget biztosít.
II.felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításánál az összeg átvezetéséről.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az Intézmény vezetőjét, továbbá hogy a jutalmak kifizetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:   a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja, a jutalmak kifizetésére a 2016. évi „Szociális Munka Napja” rendezvény napja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester