2016. szeptember 13.

A 2016. szeptember 13-án megtartottképviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2016. (IX.13.) határozata a 2016. szeptember 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. szeptember 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2016. (IX.13.) határozata a 2016. szeptember 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2016. szeptember 13-ai Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2016. (IX.13.) határozata a 2016. szeptember 13-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. szeptember 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Önálló képviselői indítvány
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete módosítására
4.) Javaslat a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlan működtetésébe adására, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
6.) Beszámoló a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról (10.00 órára javasolt)
7.) Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra 
8.) Javaslat a Katolikus Szeretetszolgálattal támogatási szerződés megkötésére a Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Szeretetotthona (1238 Bp., Grassalkovich út 26.) részére nyújtandó támogatásról
9.) Javaslat a Dél-budapesti harántoló irányú kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
10.) Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára
11.) Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására
12.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
13.) Javaslat az Önkormányzat számára megvételre felajánlott ingatlanok, tulajdoni hányadok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
14.) Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyására
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében való döntés meghozatalára
16.) Javaslat a 195416 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír u. 70. szám alatt található ingatlannak a korábbi bérlő által használt részének kiürítése iránti peres eljárás megindítására
17.) Javaslat a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás hasznosítására
18.) Javaslat a 185876 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
19.) Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására
20.) Javaslat a 184877 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan kiürítése iránti perrel kapcsolatban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozataláról
21.) Javaslat a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésére
22.) Javaslat a természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára
23.) Javaslat a 195430, 195432-195433helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokkal kapcsolatos peren kívüli megegyezésre
24.) Javaslat döntés meghozatalára a 183206/7 és 183211 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos perben tett egyezségi ajánlatról
25.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató
26.) Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására, tájékoztatás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás és időközi önkormányzati képviselő választás előkészítéséről (zárt ülés)
27.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen 8 ügyben benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
28.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott ÚJ kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2016. (IX.13.) határozata a 381/1995. (VI.27.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 381/1995. (VI.27.) Ök. határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2016. (IX.13.) határozata a 430/2009. (VII.7.) Ök. sz. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 430/2016.(VII.7.) határozatának II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép:
„felhatalmazza a Polgármestert a 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. II. emelet 205. szám alatti orvosi rendelő használati jogának biztosításáról szóló megállapodás aláírására és esetleges módosítására vagy felmondására”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2016. (IX.13.) határozata a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról szóló 602/2015. (XII.08.) határozat 1. mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról szóló 602/2015. (XII.08.) határozat 1. mellékletében szereplő „2016. október 11.” dátumot „2016. október 18.” dátumra módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2016. (IX.13.) határozat a Soroksári Ifjúsági Koncepció elfogadásáról szóló 94/2016. (III.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 94/2016.(III.16.) határozatának végrehajtási határidejét 2016. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2016. (IX.13.) határozat az egészségügyi alapellátást és szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító rendszer kiépítésével és bevezetésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéseiről szóló 206/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 206/2016.(V.10.) határozat végrehajtási határidejét 2016. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 354/2016. (IX.13.) határozata a Budapest XXIII. Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó  használati megállapodás megkötéséről szóló 222/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 222/2016.(V.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 355/2016. (IX.13.) határozata a Budapest XXIII. Tusa u. 7., 186556/13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó  használati megállapodás megkötéséről szóló 223/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 223/2016.(V.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2016. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2016. (IX.13.) határozata aa Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvétellel kapcsolatos koncepciótervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 307/2016. (VII.05.) sz. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 307/2016. (VII.05.) sz. határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása sora terhére biztosítja a pályázathoz szükséges koncepcióterv és megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének költségeit nettó 7.600.000 Ft + 2.052.000 Ft ÁFA, azaz Br. 9.652.000 Ft mértékben.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2016. (IX.13.) határozata az ingyenes informatikai és nyelvi képzés megvalósításával kapcsolatos döntéséről szóló 312/2016. (VII.05.) sz. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 312/2016. (VII.05.) sz. határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeinek fedezetéhez 12 000 000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Céltartalék, Tartalék képzés sora terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2016. (IX.13.) határozata a „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2016. (IX. 13.) határozata kötelezettségvállalásról a Sebész utca útfelújítási munkálatainak elvégzéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület a Sebész utca út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkálatok elvégzéséhez 46.400.000.-Ft+ÁFA összeget biztosít a 2016. évi költségvetés Tartalékképzési sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.     
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2016. (IX.13.) határozata a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlan működtetésébe adásáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlant Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye család és gyermekvédelmi feladatai ellátása érdekében és céljából 2016. október 1. napjától a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működtetésébe adja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az Intézmény alapító okiratának módosításáról
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2016. (IX.13.) határozata a fővárosi önkormányzat által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Bp. Főv. XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2017. évben bevezesse.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal        
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2016. (IX.13.) határozata a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2016.(IX.13.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
II. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
„A”és a „B” típusú pályázati kiírásban „Adatkezelés” címszó alatt szereplő, a pályázat benyújtásának” feltételei közül a c.) pontot törli, valamint a „Pályázat elbírálása” címszó a.) pontjában a hiánypótlási határidőt a kézhezvételtől számított 5 napban határozza meg.
III. a 2017. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
IV. felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.
Határidő: 2016. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2016. (IX.13.) határozata a Katolikus Szeretetszolgálattal – célzottan a Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Szeretetotthona (1238 Bp., Grassalkovich út 26.) – támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a meghatározott támogatási cél, és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2016. október 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2016. (IX.13.) határozata a Dél-budapesti harántoló irányú kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. biztosítja a kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítéséhez szükséges költségek felét a 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, tartalékképzés sora terhére, nettó 3.000.000 Ft + ÁFA, azaz Br. 3.810.000 Ft mértékben.
III. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. hozzájárul ahhoz, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásában.
V. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a háromoldalú tervezési szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2016. (IX.13.) határozata a „Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2016.(IX.13.) határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (4a) bekezdésében biztosított joga alapján a Grassalkovich Antal Általános Iskola (1239 Budapest, Hősök tere 18-20., OM azonosító: 035155) tekintetében a fenntartóváltással kapcsolatosan véleményt kíván nyilvánítani. A fenntartói jog átadását a 2017/2018-as tanévtől a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére elviekben támogatja.
II. felhatalmazza a Jegyzőt a fenntartóváltással kapcsolatos feladatok elvégzésére és a részletek kidolgozására, illetve ezek Képviselő-testület elé terjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: a II. pont vonatkozásában 2017. június 30,
        a III. pont vonatkozásában 2016. szeptember 30..
Felelős:     a II. pont vonatkozásában dr. Laza Margit jegyző
                 a III. pont vonatkozásában Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2016. (IX.13.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. február 16. napján kelt, jelenleg hatályos Alapító Okiratának Módosító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
II. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménynek – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján kiadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéséhez.
Határidő: 2016. szeptember 23.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2016. (IX.13.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályában fenntartja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértéke tárgyában hozott 561/2015. (X.13.) határozatát és 2017. január 1-jétől nem módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértékét.
II. felkéri a Polgármestert a bérlők értesítésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2016. (IX.13.) határozata az Önkormányzat számára megvételre felajánlott ingatlanok, tulajdoni hányadok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem tesz vételi ajánlatot olyan osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan tulajdoni-hányadának megvásárlására, amelyben a hiteles tulajdoni lap szerint nincs a felajánlás idején már meglévő tulajdoni hányada. Kivételt képez ez alól az olyan felajánlás, amelynek következtében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az ingatlanon 1/1 arányú tulajdonjogot szerezhet, vagy valamely településfejlesztési, településrendezési cél elérésére alkalmas.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje az érintettekkel.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2016. (IX.13.) határozata a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. értékesíti a 184330 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Nap u. 14. szám alatti ingatlanban fennálló 6/40-ed arányú tulajdoni hányadát.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdoni hányad értékének megállapítása érdekében készíttessen szakértői értékbecslést és a megállapított értéktől függően készítsen új képviselő-testületi vagy gazdasági és közbeszerzési bizottsági előterjesztést.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2016. (IX.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. használati megállapodást kíván kötni a túlépítőkkel a 185968/6 hrsz.-ú ingatlanon található felépítményekre és az általuk elfoglalt földterületre a mindenkor hatályos helyi jogszabályokban megállapított használati díj ellenében, azzal, hogy amennyiben az önkormányzati birtokba kíván lépni, úgy a túlépítők kötelesek a felépítményeket elbontani és az ingatlant kiürített állapotban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata birtokába bocsátani.
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás előkészítésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 373/2016. (IX.13.) határozata a 195416 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utca 70. szám alatt található ingatlannak a korábban (Név) által használt részének kiürítése iránti per megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195416 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utca 70. szám alatt található ingatlannak a korábban (Név) által használt részének kiürítése érdekében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Név) ellen polgári peres eljárást indít.
Határidő 2016. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2016. (IX.13.) határozata a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás 2016. november 01. napjától történő hasznosításának módjáról
A Képviselő-testületet úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonát képező, 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakást 2016. november 01. napjától méltányosságból, pályázaton kívül történő bérbeadással hasznosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága számára a bérlő személyének kijelölése tárgyában előterjesztés készítéséről.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 375/2016. (IX.13.) határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezése céljából cserelakások kijelöléséről
A Képviselő testület úgy dönt, hogy
I. a) a 183379/16 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatt található, 37 m2-es, 1,5 szobás komfortos,
b) a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fsz.7.szám alatt található, 28 m2-es, 1 szobás jelenleg komfort nélküliként nyilvántartott és
c) a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom u. 64. fsz. 5. szám alatt található, 44 m2-es, 2 szobás komfortos lakásokat
cserelakásként kijelöli a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlanban található, Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérlői részére.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 376/2016.(IX.13.) határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fsz. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről
A Képviselő testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint bérbeadó és (Név), mint bérlő között a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fsz. 1. szám alatt található, 39 m2-es, 1 szobás komfortos lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
II. felkéri a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő:2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 377/2016.(IX.13.) határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fsz. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint bérbeadó és (Név), mint bérlő között a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163.fsz. 4. szám alatt található, 61 m2-es, 2 szobás komfortos lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
II. felkéri a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő:2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 378/2016.(IX.13.) határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fsz. 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint bérbeadó és (Név), mint bérlő között a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163.fsz. 5. szám alatt található 26 m2-es, 1 szobás komfortnélküli lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
II. felkéri a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő:2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 379/2016.(IX.13.) határozata a 183379/16 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatt található lakás bérlőjének kijelöléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 183379/16, természetben Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatt található, 37 m2-es, 1,5 szobás komfortos lakás bérlőjének határozatlan időtartamra kijelöli Név (Születési hely, idő, anyja neve)
II. felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 380/2016.(IX.13.) határozata a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fsz.7.szám alatt található lakás bérlőjének kijelöléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fsz.7. szám alatt található, 28 m2-es, 1 szobás jelenleg komfort nélküliként nyilvántartott lakás bérlőjének határozatlan időtartamra kijelöli Név. (Születési hely, idő; anyja neve)
II. felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 381/2016.(IX.13.) határozata a 185086/0/A/5 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület Templom u. 64. fsz. 5. szám alatt található lakás bérlőjének kijelöléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185086/0/A/5 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület Templom u. 64. fsz. 5. szám alatt található, 44 m2-es, 2 szobás komfortos lakás bérlőjének határozatlan időtartamra kijelöli Név. (Születési hely, idő; anyja neve )
II. felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2016. (IX.13.) határozata a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195891/5 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj u.25. szám alatti ingatlant értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2016.december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2016. (IX.13.) határozata a 184877 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan kiürítése iránti perrel kapcsolatban tett egyezségi ajánlatról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a felperes által tett peren kívüli egyezségi ajánlatot és felkéri a polgármestert az életjáradéki szerződés megkötésére, azzal, hogy a szerződés megkötése során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon jelen határozattól eltérhet.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje az érintettekkel.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2016. (IX.13.) határozata a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem ismeri el a Budapest Főváros XX. kerület Tanács Végrehajtó Bizottsága Műszaki Osztályának a 196658 hrsz.-ú ingatlanra szóló IV.1468/3/31 ügyiratszámú határozatában foglalt ideiglenes hatályú építési engedélyt a 195663 hrsz.-ú ingatlanon található felépítményekre vonatkozóan és pert indít a 195663 hrsz.-ú ingatlan kiürítése, valamint az ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezése érdekében.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére és a peres eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2016. (IX.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület Vecsés u. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásban tett egyezségi ajánlatról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a felperes által tett peren kívüli egyezségi ajánlatot és felkéri a polgármestert a telekalakítási dokumentáció és az igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére, valamint a tárgyban új előterjesztés elkészítésére
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje az érintettekkel
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2016. (IX.13.) határozata 195430, 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanok tekintetében peren kívüli megegyezés ügyében hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem szünetelteti Név szemben az általa lakott, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található épület kiürítése érdekében folyamatban lévő peres eljárást.
II. felkéri a Polgármestert a jogi képviselőjének értesítésére.
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem köt Név a vele szemben az általa lakott, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található épület kiürítése érdekében folyamatban lévő peres eljárással összefüggésben olyan tartalmú megállapodást, amely szerint az Önkormányzat eladja részére a 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokat és adásvételi előszerződést köt vele a 195430 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanra vonatkozóan.
IV. felkéri a Polgármestert az Önkormányzat jogi képviselőjének értesítésére.
Határidő: 2016.szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2016. (IX.13.) határozata a 183206/7 és 183211 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos perben tett egyezségi ajánlatról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elutasítja Név alperes 183206/7 és 183211 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék előtt szám alatt folyamatban lévő peres eljárásban tett, 2016. április 27. napján kelt egyezségi ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2016. (IX.13.) határozata a Név 2. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 86/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 86/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2016. (IX.13.) határozata Név 2. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy (Név), a 2. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név  (Lakcím)sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2016. (IX. 13.) határozata a 4. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 93/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 93/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2016. (IX.13.) határozata Név 4. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 4. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2016. (IX. 13.) határozata a 9. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 107/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 107/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2016. (IX.13.) határozata Név 9. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 9. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2016. (IX. 13.) határozata a 12. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 116/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 116/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2016. (IX.13.) határozata Név 12. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 12. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2016. (IX. 13.) határozata a 12. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 117/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 117/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2016. (IX.13.) határozata Név 12. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 12. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2016. (IX. 13.) határozata a 13. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 121/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 121/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2016. (IX.13.) határozata Név 13. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 13. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2016. (IX. 13.) határozata a 14. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 122/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
a szavazatszámláló bizottsági tag halála miatt hatályon kívül helyezi a 122/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2016. (IX.13.) határozata Név 14. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy néhai Név, a 14. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2016. (IX. 13.) határozata a 15. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 127/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 127/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2016. (IX.13.) határozata Név, a 15. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 15. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 404/2016. (IX. 13.) határozata a 18. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 136/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 136/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2016. (IX.13.) határozata Név 18. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 18. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2016. (IX. 13.) határozata a 19. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 139/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 139/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2016. (IX.13.) határozata Név 19. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 19. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2016. (IX. 13.) határozata a 20. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 140/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 140/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2016. (IX.13.) határozata Név 20. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 20. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 410/2016. (IX. 13.) határozata a 20. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 141/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
a szavazatszámláló bizottsági tag halála miatt hatályon kívül helyezi a 141/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 411/2016. (IX.13.) határozata Név 20. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy néhai Név, a 20. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 412/2016. (IX. 13.) határozata a 21. sz. szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 145/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 145/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 413/2016. (IX.13.) határozata Név 21. sz. szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a 21. sz. Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 414/2016. (IX. 13.) határozata a nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 155/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 155/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2016. (IX.13.) határozata Név nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 416/2016. (IX. 13.) határozata a nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról szóló 157/2014.(III.11.) Ök. határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
lemondás miatt hatályon kívül helyezi a 157/2014.(III.11.) Ök. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 417/2016. (IX.13.) határozata Név nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy Név, a nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság kieső tagja helyébe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti kijelölés útján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2016. (IX.13.) határozata Név nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán a nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság – a nemzetiségi névjegyzékekben szereplő választópolgárok számára való tekintettel - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 311. § (3) bekezdése alapján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag személyével kiegészítésre került.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2016. (IX.13.) határozata Név nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésének tudomásul vételéről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
tudomásul veszi, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán a nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság – a nemzetiségi névjegyzékekben szereplő választópolgárok számára való tekintettel - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 311. § (3) bekezdése alapján Név (Lakcím) sz. alatti lakos, volt póttag személyével kiegészítésre került.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2016. (IX.13.) határozata a 2. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról szóló 87/2014. (III.11) Ök. határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
87/2014. III.11) Ök, határozatának I. pontjában szereplő „Név” nevet – a szavazatszámláló bizottsági tag nevének megváltozása miatt – „Név” névre módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2016. (IX.13.) határozata a 19. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról szóló 138/2014. (III.11) Ök. határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
87/2014. III.11) Ök, határozatának I. pontjában szereplő „Név” nevet – a szavazatszámláló bizottsági tag nevének megváltozása miatt – „Név” névre módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2016. (IX. 13.) határozata a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról szóló, 330/2014. (V.13.) határozattal módosított 160/2014. (III.11.) Ök. határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról szóló 330/2014. (V.13.) határozattal módosított 160/2014.(III.11.) Ök. határozatába foglalt felsorolást az alábbiak szerint módosítja:

„Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím.

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp.., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp. Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1239 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1237 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

Név

1238 Bp., Lakcím

 

 

 

 

         
II. utasítja a Jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 423/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a  helyrajzi számú, 1.794 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 77/375 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2015. április 8. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 1.794 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 77/375 tulajdoni hányadát Név eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. július 21-én kelt. számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2015. április 8. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy a vevő és családtagjai által használt földterületek nagysága összességében már meghaladja a helyben kialakult birtokméretet.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson mind az eladó, mind a vevő meghatalmazott útján képviseltette magát, melyen bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve aranykalászos gazda, egy gazdasági társaság melyben tulajdonnal is rendelkezik állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlannak már résztulajdonosa, mely tulajdonszerzéshez az Agrárkamara hozzájárult. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a  helyrajzi számú, 16.541 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2015. március 4. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 16.541 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. július 21-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2015. március 4. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy a vevő és családtagjai által használt földterületek nagysága összességében már meghaladja a helyben kialakult birtokméretet.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó meghatalmazott útján képviseltette magát, a vevő személyesen megjelent. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlan melletti területnek már tulajdonosa, mely tulajdonszerzéshez az Agrárkamara hozzájárult. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladók, továbbá vevő között, a helyrajzi számú, 1.494 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2015. február 17. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 1.494 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát eladókkal kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. július 21-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2015. február 17. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy a vevő és családtagjai által használt földterületek nagysága összességében már meghaladja a helyben kialakult birtokméretet.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson mind az eladó, mind a vevő meghatalmazott útján képviseltette magát, melyen bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve aranykalászos gazda, egy gazdasági társaság melyben tulajdonnal is rendelkezik állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő, illetőleg a családi gazdálkodás más tagja az adott ingatlan közvetlen szomszédságában elhelyezkedő 3 másik ingatlannak már tulajdonosa. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a helyrajzi számú, 7.076 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2015. március 4. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 7.076 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. július 21-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2015. március 4. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy a vevő és családtagjai által használt földterületek nagysága összességében már meghaladja a helyben kialakult birtokméretet.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó meghatalmazott útján képviseltette magát, a vevő személyesen megjelent. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlan melletti területnek már tulajdonosa. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a helyrajzi számú, 22.210 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan ½ tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2015. február 2. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 22.210 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan ½ tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. július 21-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2015. február 2. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy a vevő és családtagjai által használt földterületek nagysága összességében már meghaladja a helyben kialakult birtokméretet.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson mind az eladó, mind a vevő meghatalmazott útján képviseltette magát, melyen bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve aranykalászos gazda, egy gazdasági társaság melyben tulajdonnal is rendelkezik állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő a teljes ingatlant meg kívánja vásárolni, mindkét résztulajdonra létrejöttek az adás-vételi szerződések, melyek hatósági jóváhagyási eljárása folyamatban van. Az ingatlan környezetében lévő földterületek megszerzésével 3-5 ha egybefüggő, művelésre alkalmas terület lesz a családi gazdálkodás tulajdonában. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a helyrajzi számú, 4.771 m2 nagyságú, fásított terület művelési ágú ingatlan 36/248 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2015. február 18. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 4.771 m2 nagyságú, fásított terület művelési ágú ingatlan 36/248 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. június 2-án kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2015. február 18. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalását egyáltalán nem indokolta, csupán a döntés alapját képező jogszabályi helyet jelölte meg az állásfoglalás indoklásaként, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy mi alapján gondolja felhalmozási célúnak a vevő tulajdonszerzését.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó meghatalmazott útján képviseltette magát, a vevő személyesen megjelent. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlannak már résztulajdonosa. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a helyrajzi számú, 1.961 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2014. november 20. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 1.961 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2015. augusztus 4-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2014. november 20. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát mivel a szerződéses vevő a helyben kialakult birtokmérethez képest többszörös üzemmérettel rendelkezik, az általa használt földterületek nagysága több száz hektár, ami helyi monopólium kialakulásával fenyeget.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál, továbbá olyan szabály sincs, mely a helyi birtokmaximumot rögzítené, így az Agrárkamara által nem igazolt, hogy a vevő és családtagjai által használt földterületek nagysága összességében már meghaladja a helyben kialakult birtokméretet.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó meghatalmazott útján képviseltette magát, a vevő személyesen megjelent. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlan melletti területnek már tulajdonosa, egy másik szomszédos ingatlanon pedig a családi gazdaság (dr. Horváth Katalin Nóra) rendelkezik tulajdonnal. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 430/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalása ellen vevő, és az eladó jogi képviselőjeként által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan) elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlan 4004/114511 tulajdoni hányadát a eladóval 2015. január 22. napján kötött adásvételi szerződés alapján.
A szerződés hatósági jóváhagyási eljárása során az Agrárkamara számú állásfoglalásával a eladó és vevő között, a  helyrajzi számú ingatlan 4004/114511 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában az adásvételi szerződést nem támogatta, ezért saját nevében, illetőleg jogi képviselő az eladó nevében kifogást terjesztettek elő.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania.
Az ingatlanoknak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személyeknek a jogszabályban meghatározott adatait a Ptk. 5:165.§-a szerint az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza.
A Képviselő-testület a tényállás tisztázása során megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara PE01-02201-2/2015. számú állásfoglalását, a benyújtott kifogásokat, megkérte az ingatlan tulajdoni lapját, valamint felvette a kapcsolatot a Kormányhivatal illetékes osztályával, ahonnan azt a tájékoztatást kapta (határozatának megküldésével), hogy az adott helyrajzi szám az ingatlan-nyilvántartásból törlésre került.
A Képviselő-testület fenti iratokból megállapította, hogy az adott jogügylet alapját képező 0196262/11 helyrajzi számú ingatlan már NEM létezik, az ingatlannak tulajdoni lapja nincsen, így a szerződés tárgyaként meghatározott ingatlan a továbbiakban nem azonosítható. Mindezekre tekintettel az adásvételi szerződés célja, vagyis az annak tárgyaként meghatározott ingatlan megszerzése, és így a szerződés jóváhagyására irányuló kérelem célja lehetetlen, az eljárás lefolytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. Tekintettel arra, hogy az adott jogügylet nem létező dologra irányult, a benyújtott kifogásokat (mivel azokban a helyrajzi szám megszűnésére vonatkozóan semmilyen utalás nem történt) érdemben a Képviselő-testület nem vizsgálta, álláspontja szerint az eljárás alapját képező ingatlan nem létezése okán a kifogások is nem létező ingatlanra vonatkoznak, tehát a kifogások elutasításának lehet csak helye. Tekintettel a feltárt tényekre a Képviselő-testület megjegyzi, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. július 21-én kelt PE01-02201-2/2015. számú állásfoglalása olyan ingatlan vonatkozásában került kiállításra, mely ingatlan a megszűnése folytán nem tartozik a Földforgalmi tv. hatálya alá.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a helyrajzi számú, 4.181 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 221/874 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2014. december 2. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 4.181 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 221/874 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2016. június 14-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2014. december 2. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó és a vevő is meghatalmazott útján képviseltette magát. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve aranykalászos gazda, egy gazdasági társaság melynek tulajdonosa, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlannak résztulajdonosa, a mellette lévő egyik ingatlanban tulajdonostárs, egy másik ingatlan a tulajdonában van. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a  helyrajzi számú, 2.966 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2014. december 2. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a  helyrajzi számú, 2.966 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2016. június 14-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2014. december 2. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó és a vevő is meghatalmazott útján képviseltette magát. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve aranykalászos gazda, egy gazdasági társaság melynek tulajdonosa, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A vevő az adott ingatlan melletti két szomszédos földterületnek már tulajdonosa. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 433/2016. (IX.13.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a eladó és vevő között, a helyrajzi számú, 2.024 m2 nagyságú szántó, nádas művelési ágú ingatlan 206/412 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten, 2014. december 2. napján kelt adásvételi szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált adásvételi szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az adásvételi szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (Lakcím sz. alatti lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 2.024 m2 nagyságú szántó, nádas művelési ágú ingatlan 206/412 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2016. június 14-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2014. december 2. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatja. A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
 
Az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása – mely terjedelmét tekintve 2-3 mondat – utal arra, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek, azonban nem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely bármely személyek által tulajdonolt földterületek összeszámítását rendelné el a szerzési korlát vizsgálatánál.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat bocsássa a testület rendelkezésére, illetőleg személyes meghallgatás során tájékozódott az adásvételről. A személyes meghallgatáson az eladó és a vevő is meghatalmazott útján képviseltette magát. A meghallgatás során bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve aranykalászos gazda, egy gazdasági társaság melynek tulajdonosa, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. Az adott ingatlan melletti két szomszédos ingatlannak a családi gazdálkodás (dr. Horváth Mihály) tulajdonosa. Erre tekintettel nem valós az Agrárkamara azon állítása, hogy indokolható gazdasági szükséglet nélküli, felhalmozási célú tulajdonszerzés lenne a vevő célja.
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalt adásvételi szerződés, illetve a Vevő tulajdonszerzése a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy az Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző