2017. december 5.

A 2017. december 5-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 513/2017. (XII.05.) határozata a 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Páneurópa Általános Iskola intézményvezetőjének második ciklusra történő vezetői megbízásának véleményezésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 514/2017. (XII.05.) határozata a 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a KEHOP 5.2.11 pályázaton való részvételhez” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 515/2017. (XII.05.) határozata a 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülésén a „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI.06.) határozata alapján készített tájékoztató” c. napirendi pontot beszámolóként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 516/2017. (XII.05.) határozata a 2017. december 5-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. december 5-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Páneurópa Általános Iskola intézményvezetőjének második ciklusra történő vezetői megbízásának véleményezésére
2.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a KEHOP 5.2.11 pályázaton való részvételhez
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
4.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és településképi rendelet megalkotására
6.) Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására
7.) Javaslat a stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadására
8.) Javaslat koncessziós szerződés felülvizsgálatára - KIOSZTÓS
9.) Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
10.) Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetés terhére vezetékes vízellátás építésére
11.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2017. évi működéséről (10.00 órakor)
12.) Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére
13.) Javaslat járóbeteg szakellátási kapacitások bővítésének kezdeményezésére
14.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
15.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra
16.) Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására
17.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI.06.) határozata alapján készített beszámoló
18.) Beszámolók a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről (10.30 órakor)
19.) Javaslat az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7%+3%-os bérfejlesztésére
20.) Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú (természetben: Budapest XXIII. Nyír utcában található) ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezség megkötésére
21.) Javaslat a 196362/6 helyrajzi számú ingatlan 6/88, a 196218/13 helyrajzi számú ingatlan 1/2 és a 196218/14 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
22.) Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben Temető soron található ingatlan hasznosítására
23.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről
Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 517/2017. (XII.05.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötéséről 583/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja az 583/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. május 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 518/2017. (XII.05.) határozat Budapest Főváros XXIII. kerületben betegirányító rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseiről szóló 101/2017.(III.14.) és 366/2017.(IX.12.) határozatokkal módosított 595/2016. (XII. 06.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 101/2017.(III.14.) és 366/2017.(IX.12.) határozatokkal módosított 595/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. február 28-ára
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 519/2017. (XII.05.) határozata a Bp. XXIII. ker. Csepel és Dunapart jelű 20 kV-os szabadvezetéki hálózatok kiváltása után az ELMŰ Hálózati Kft-nek térítésmentes tulajdonba adása tárgyában hozott döntéséről szóló 260/2017. (V.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 260/2017.(V.09.) határozat I. pontjában a szereplő „nettó 66.186.000,- Ft értékben” szövegrész helyébe „nettó 106.318.758,-Ft értékben” szöveg kerüljön.
II. a határozat végrehajtási határidejét 2018. március 31-ére módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 520/2017. (XII.05.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról szóló a 497/2017. (IX.07.) határozatának módosításáról és a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az ügyvezető lakcímének megváltozása miatt az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 11.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Kincses Péter József
Lakcím:
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12.
A megbízatás lejárta: 2022.12.12.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.
II. a 497/2017. (IX.07.) határozattal elfogadott Alapító Okirat a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletben foglalt mintaokirat szerint készült, így a cégnyilvántartásba bejegyzett alapító okirathoz képest kizárólag a fejezetcímek és azok sorszámozása változott, az érdemi rendelkezések változatlanok maradtak.
III. elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. sz. mellékletben foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
IV. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 521/2017. (XII.05.)  határozata Gyurnik Judit, a Páneurópa Általános Iskola intézményvezetője második ciklusra történő vezetői megbízásával kapcsolatban kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért Gyurnik Judit, a Páneurópa Általános Iskola intézményvezetőjének második ciklusra, pályázati eljárás lefolytatása nélkül történő intézményvezetői megbízásával
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 522/2017. (XII.05.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadására a KEHOP 5.2.11 pályázaton való részvételhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Érintett köznevelési intézmény neve
Ingatlan címe
Helyrajzi szám
Budapest XXIII. kerületi Páneurópa Általános Iskola
1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 25-33.
185033
Budapest XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskola
1237 Budapest, Nyír utca 22.
183358
Budapest XXIII. kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola
1239 Budapest, Sodronyos utca 28.
187215/1
Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola
1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
186053
köznevelési intézmények KEHOP 5.2.11 pályázaton való részvételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tekintetében a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 3.4.11. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott, tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló hatáskört ezen egyedi ügyben visszavonja.
Érintett köznevelési intézmény neve
Ingatlan címe
Helyrajzi szám
Budapest XXIII. kerületi Páneurópa Általános Iskola
1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 25-33.
185033
Budapest XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskola
1237 Budapest, Nyír utca 22.
183358
Budapest XXIII. kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola
1239 Budapest, Sodronyos utca 28.
187215/1
Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola
1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
186053
köznevelési intézmények KEHOP 5.2.11 pályázaton való részvételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy jelen tulajdonosi hozzájárulás építéshatósági engedélyezéshez nem használható fel. A pályázatra benyújtott intézmények tekintetében a műszaki megvalósulási dokumentációt önkormányzatunknak meg kell küldeni.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 523/2017. (XII.05.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Soroksár településképi arculati kézikönyvét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott településképi arculati kézikönyv közzétételéről, valamint szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tegye elérhetővé a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.
Határidő: 2017. december 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 524/2017. (XII.05.) határozata a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Képviselő-testület 2018. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 525/2017. (XII.05.) határozata a 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 526/2017. (XII.05.) határozata a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 2018. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 527/2017. (XII.05.) határozata a Publimont Kft.-vel kötött Szolgáltatási Koncessziós Szerződés felülvizsgálatáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felülvizsgálva a 2009. március 25-n kelt, az önkormányzati tulajdonú közterületek reklámcélú hasznosítása, valamint a hirdetési- és reklámtevékenység felügyelete tárgyában az Euro Publicity Kft-vel konzorciumban lévő Europlakát Kft.-vel (Publimont Kft.-vel) kötött szerződést, és annak 2010. május 7.-i módosítását, a szerződéses másik fél akarata hiányában nem módosítja.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy értesítse a Képviselő-testület döntéséről a Publimont Kft.-t.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 528/2017. (XII.05.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés, - 135-ös jelzésű autóbusz -, menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2018. évi kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2018. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 529/2017. (XII.05.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség vállalásról vezetékes vízellátás építésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. Fatimai utcai, Szőlősor utcai, Temetősori és Zsilvölgy utcai vezetékes vízellátást meg kívánja építtetni. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 35.000.000,- Ft + ÁFA összegben a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 530/2017. (XII. 05.) határozata a Centrum Televízió Magyarország Kft. és az Önkormányzat között létrejött, a 2017. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Centrum Televízió Magyarország Kft. mint Szolgáltató, és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata mint Megrendelő között létrejött, a 2017. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Centrum Televízió Magyarország Kft. Ügyvezetőjét.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 531/2017. (XII.05.) határozata kártalanítási megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, az ELMŰ Hálózati Kft-vel kötendő nettó 2.941.400,- Ft kártalanítási összegről szóló megállapodást.
II. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, továbbá a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 532/2017. (XII.05.) határozata járóbeteg-szakellátás kapacitás bővítése tárgyában hozott döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: XXIII. kerületi EÜI) járóbeteg szakellátási kapacitásának bővítését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél kezdeményezi, az alábbiak szerint:
RTG diagnosztika
Lekötött heti óraszám:                                                            6 óra/hét
Átcsoportosítással biztosított óraszám:                                    14 óra/hét
Igényelt további óraszám:                                                       6 óra /hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 20 óra/hét
Urológia
Lekötött heti óraszám:                                                            0 óra/hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 4 óra/hét
Neurológia
Lekötött heti óraszám:                                                            0 óra/hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 4 óra/hét
Ortopédia
Lekötött heti óraszám:                                                            0 óra/hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 4 óra/hét
Bőrgyógyászat
Lekötött heti óraszám:                                                            0 óra/hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 4 óra/hét
UH diagnosztika
Lekötött heti óraszám:                                                            0 óra/hét
Átcsoportosítással biztosított óraszám:                                     6 óra/hét
Igényelt további óraszám:                                                       6 óra /hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt:12 óra/hét
Gyógymasszázs
Lekötött heti óraszám:                                                            12 óra/hét
Igényelt további óraszám:                                                       18 óra/hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 30 óra/hét
Gyógytorna
Lekötött heti óraszám:                                                            48 óra/hét
Igényelt további óraszám:                                                       2 óra/hét
Tervezett heti óraszám az igényelt óraszámmal együtt: 50 óra/hét
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a XXIII. kerületi EÜI vezetőjét értesítse.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen a többletkapacitás-befogadási eljárás megindításáról, és a hatósági eljárás lefolytatásáról.
IV. felkéri a XXIII. kerületi EÜI vezetőjét, hogy a fenntartó kérelme alapján lefolytatandó többletkapacitás-befogadási eljárásban – különösen a szükségessé váló dokumentumok előterjesztésével - működjön együtt a fenntartóval.
Határidő: II. pont esetében 2017. december 15., III. pont esetében a kapacitás-bővítésére irányuló kérelem előterjesztéséhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi dokumentum Polgármesteri Hivatalhoz történő beérkezését követő 15 nap, és a többletkapacitás-befogadási eljárás alatt folyamatos, a IV. pont esetében a többletkapacitás-befogadási eljárás alatt folyamatos.
Felelős: I. és II. pont esetében Geiger Ferenc polgármester, III. pont esetében dr. Laza Margit jegyző, IV. pont esetében Dr. Csima Alfréd intézményvezető.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 533/2017. (XII. 05.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint hozzájárulását adja, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására kiírása kerülő közbeszerzési eljárásban.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti meghatalmazást aláírja, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a nyertes ajánlattevővel megköti a háromoldalú feladatátadási szerződést, a közbeszerzési eljárásban megjelölt időtartamra.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a háromoldalú feladatátadási szerződés aláírására.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesterét.
Határidő: I-III. és V. pont esetében 2017. december 15., a IV. pont esetében a feladatátadási szerződés kézhezvételét követő 15 napon belül.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 534/2017. (XII.05.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére a hivatásukat magas szakmai szinten gyakorló egészségügyi dolgozók részére, 2017. évi karácsonyi ünnepség alkalmából történő egyszeri pénzbeli juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének céltartalék tartalékképzés sora terhére bruttó 3.000.000.-  Ft, azaz hárommillió Forint egyösszegű támogatást állapít meg.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri, hogy a költségvetési rendeletet - a támogatás megállapítása okán - módosító rendelettervezetet előkészítse és előterjessze.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéseiről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2017. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 535/2017. (XII.05.) határozata a polgármesterre átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Sajó Gyuláné és Sajó Gyula 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakosok vis maior támogatás iránti kérelmének elbírálása ügyében, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 8. § 13. pontjában a Polgármesterre átruházott hatáskört – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésében foglaltak alapján megállapítandó, további nagyobb összegű támogatásról szóló döntés tekintetében - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 536/2017. (XII. 05.) határozata rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapításáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján, Sajó Gyuláné (születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Sajó Gyula (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, és az ügyfelek részére – méltányossági alapon egy összegben, utólagos elszámolással – 1.000.000,- Forint, azaz egymillió Forint vissza nem térítendő – segély formájában nyújtott – támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen az I. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva, a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: a II. pont esetében 2017. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 537/2017. (XII. 05.) határozata az óvodai gyakornokok béremeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja az óvodai gyakornokok 15 %-os béremelését.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az I. pontban foglalt béremeléshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe építse be.
Határidő: a 2018. évi költségvetés összeállítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 538/2017. (XII. 05.) határozata bölcsődei férőhelyek bővítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2018. évi költségvetés összeállításánál vizsgálja meg a bölcsődei férőhelyek bővítését.
Határidő: a 2018. évi költségvetés összeállítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Veres Anikó aljegyző útján
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 539/2017. (XII. 05.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017.(VI.06.) határozata alapján készített beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI.06.) határozata alapján készített beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 540/2017. (XII.05.) határozata a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről szóló beszámolókról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről.
II. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft., illetőleg Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 541/2017. (XII. 05.) határozata az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7+3%-os bérfejlesztésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodákban dolgozó, nem oktatási, nevelési dolgozók és a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél, az iskolai étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott dolgozók (összesen 40 fő) is kapják meg a 7+3 %-os illetményemelést 2017. december 01-től, munkáltatói döntésen alapuló, egyéb pótlék jogcímen, határozatlan időre, azzal a kikötéssel, hogy a határozatlan idő addig áll fenn, amíg a NOKS-os dolgozók részére az illetményemelés a Kormányrendeletben foglaltak szerint garantált.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 542/2017. (XII.05.) határozata a 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata,
I. perbeli egyezséget köt Zentai Klára alperessel az alábbi lényeges tartalommal:
a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 195432-195433 helyrajzi számú ingatlanokat rekreációs célú értékesítésre kijelöli, valamint mint felperes az alperes részére értékesíti a Budapest XXIII. 195432 helyrajzi számú ingatlan 180/925-öt arányú tulajdoni hányadát, a rajta található felépítménnyel együtt összesen16.919.720,- Ft, azaz tizenhatmillió-kilencszáztizenkilencezer-hétszázhúsz forint vételáron, továbbá a Budapest XXIII. kerület 195433 helyrajzi számú ingatlan 102/924-ed arányú tulajdoni hányadát 406.560,- Ft, azaz négyszázhatezer-ötszázhatvan forint vételáron. A 195432-195433 helyrajzi számú ingatlanrészekre vonatkozó vételár – felépítménnyel együtt - mindösszesen 17.326.280,- Ft, azaz tizenhétmillió-háromszázhuszonhatezer-kétszáznyolcan forint. A 195432 helyrajzi számon található felépítmény igazságügyi szakértő által megállapított értékét az Önkormányzat, mint gazdagodást megfizeti alperes részére oly módon, hogy értéke (16.200.000,- Ft összegben) a vételárba beszámításra kerül, ezáltal Zentai Klára tényleges fizetési kötelezettsége, 1.126.280,- Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonhatezer-kétszáznyolcvan forint.
b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint felperes és Zentai Klára, mint alperes között a perbeli egyezség elfogadásával egyidejűleg felek a Budapest XXIII. 195432 és Budapest XXIII. 195433 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, a jelen előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerinti közös tulajdon használatára vonatkozó megállapodást kötnek.
c) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata azzal a feltétellel köt perbeli egyezséget, hogy az egyezséget tartalmazó okiratban rögzítésre kerüljön, hogy Zentai Klára, mint alperes vagy jogutódja a Budapest XXIII. 195432 és Budapest XXIII. 195433 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában, a szabályozási terv végrehajtásához köteles a hozzájárulást ellenérték nélkül megadni, valamint a szükséges területrészeket az Önkormányzat felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzat részére átadni, amennyiben alperes, vagy jogutódja e kötelezettségnek nem tesz eleget, 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
II. felkéri a Polgármestert a perbeli egyezségi ajánlat megtételére és a Bíróság értesítésére.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 543/2017. (XII.05.) határozata a 196362/6 helyrajzi számú ingatlan 6/88, a 196218/13 helyrajzi számú ingatlan 1/2 és a 196218/14 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntéséről
A Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kívánja megvásárolni a 196362/6 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű, 8.426 m2 alapterületű ingatlanból, Martzy Antal 3/88 arányú, valamint Martzy Zsuzsanna 3/88 arányú tulajdoni hányadát, a 196218/13 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 688 m2 alapterületű ingatlanból Martzy Antal 1/4 arányú, valamint Martzy Zsuzsanna 1/4 arányú tulajdoni hányadát, valamint a 196218/14 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 690 m2 alapterületű ingatlanból Martzy Antal 1/2 arányú, valamint Martzy Zsuzsanna 1/2 arányú tulajdoni hányadát.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 544/2017. (XII.05.) határozata a 183706/9 helyrajzi számú, természetben Temető soron található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Temető soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 536 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant nem értékesíti, az ingatlant továbbra is bérbeadás útján hasznosítja.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 545/2017. (XII.05.) határozata a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 546/2017. (XII.05.) határozata a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
II. előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak 2018. évi bér önrész költségére 13 000 000,- Ft,
b) a közfoglalkoztatás 2018. évi dologi költségeire 16.000 000,- Ft,
összegben, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében való szerepeltetésére.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2018. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály felé
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2018. évben folyamatosan
Felelős: Geiger Ferenc polgármester