2017. február 14.

A 2017. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2017. (II.14.) határozata a 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pontot 9.30 órakor tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017. (II.14.) határozata a 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására” c. napirendi pontot 10.30 órakor tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2017. (II.14.) határozata a 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására” c. napirendi pontot.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017. (II.14.) határozata a 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. február 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (9.30 órakor)
4.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
5.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2016. évi munkájáról (10.00 órakor)
6.) Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
7.) Javaslat a soroksári Auchan Bevásárlóközpont üzletsorbővítésének támogatására
8.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
9.) Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására (10.30 órakor)
10.) Javaslat „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázaton való részvételre
11.) Javaslat a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére
12.) Javaslat a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi u. 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
13.) Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására
14.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
15.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
16.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (Zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2017. (II.14.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló 557/2016. (XII.06.) határozatával módosított 522/2016. (XI.08.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló 557/2016. (XII.06.) határozatával módosított 522/2016. (XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2017. (II.14.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 580/2016.(XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az 580/2016.(XII.06.) határozatának IV. és VI. pontja helyébe az alábbi IV. és VI. pont lép:
„IV. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Főmterv Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság között megkötött tervezési szerződés alapján elkészült kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági tanulmánytervének felhasználási jogát megvásárolja nettó 2.208.000 Ft + ÁFA, azaz Br. 2.804.160 Ft mértékben.”
„VI. hozzájárul ahhoz, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos tervezésekhez, szükséges engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2017. (II.14.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról szóló 596/2016. (XII.06.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról szóló 596/2016. (XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2017. (II.14.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye között kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírásának jóváhagyásáról szóló 47/2017. (I.17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dél-Pesti Tankerületi Központ és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye között kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírásának jóváhagyásáról szóló 47/2017. (I.17.) határozat végrehajtási határidejét 2017. február 28-ára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017. (II.14.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye között kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírásának jóváhagyásáról szóló 48/2017. (I.17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dél-Pesti Tankerületi Központ, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye között kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírásának jóváhagyásáról szóló 48/2017. (I.17.) határozat végrehajtási határidejét 2017. február 28-ára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2017. (II. 14.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 2017. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő határozott időre Dragóner Attilát (anyja neve, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2017. április 01. napjától személyi juttatásként az alábbi összeget állapítja meg:
Munkabér
A munkabér fedezete a Társaság bértömege
II. felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2017. április 01.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2017. (II.14.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.
az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Az ügyvezető
A társaság ügyvezetője:
Név: Dragóner Attila
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre,
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 1.
A megbízatás lejárta: 2022. március 31”2.
az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Dragóner Attila
Név:
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a)Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.”
II.
egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2017. (II.14.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. évben a soroksári nemzetiségi önkormányzatok 2017. évben a 2016. évi támogatási összegükkel azonos összegű támogatást kapjanak, a kiegészítés forrása a „Helpy Net” rendszerre tervezett összeg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat 2017. évi költségvetése fő összegeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
 
                   költségvetési kiadási főösszegét         6.650.818.000 Ft-ban
                   finanszírozási kiadásait                                         -                                   
                   költségvetési bevételi összegét          4.786.752.000 Ft-ban
                   finanszírozási bevételeit                    1.864.066.000 Ft-ban
                   kiadási és bevételi főösszegét            6.650.818.000 Ft-ban
 
fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat  Képviselő-testületének 73/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6.1. sz. melléklet alapján 6.429.317.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6.2. sz. melléklet szerint 1.208.789.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 2017. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2017. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és befizetési kötelezettségeit a 7.1. sz. melléklet szerint 161.472.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók (köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, és közfeladatot ellátók) személyi juttatásainak és befizetési kötelezettségeinek összegét a 7.2. sz. melléklet szerint 882.172.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat 2017. évi működési és finanszírozási kiadásainak, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 8.1. melléklet szerint 3.498.241.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8.2. sz. melléklet szerint 292.641.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 2017. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak összegét a 9. sz. melléklet szerint 119.000.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10.1. sz. melléklet alapján 1.045.313.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10.2. sz. melléklet szerint 33.976.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet szerint 1.563.291.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 42.000.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2017. (II.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2017. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2017. (II.14.) határozata a 2017. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot a 16. sz. melléklet szerint határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2017. (II.14.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2017. évben 30.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II.
a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2017. évben 26.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III.    megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft-ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV.
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2017. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2017. (II.14.) határozata a soroksári Auchan Bevásárlóközpont üzletsorbővítésének támogatásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a soroksári Auchan Bevásárlóközpont üzletsorbővítését támogatja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az IMMOCHAN Magyarország Kft.-t a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2017. (II.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2017. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2017. évben
     a)
nyáron: 2017. július 24-től 2017. augusztus 27-ig,
     b)
télen: 2017. december 25-től 2018. január 07-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2017. (II.14.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2014. augusztus 12-én létrejött vállalkozási szerződés 9.4 pontjában meghatározott mértékű áremelkedésen felül 5%-os áremelkedést (összesen 5,2 %) fogad el 2017. április 1-től.
II.
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2017. (II.14.) határozata Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú  pályázaton való részvételről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
pályázatot nyújt be a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ASP központhoz történő csatlakozása érdekében legfeljebb 9.000.000,- Ft pályázati támogatásra.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati anyag ismeretében határozza meg a határozat I. pontjában foglaltak figyelembevételével a pályázattal igényelt támogatás összegét, felkéri továbbá a pályázaton való részvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére, a pályázat benyújtására, továbbá sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására és a támogatás felhasználására.
Határidő: a pályázat benyújtására 2017. március 6.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2017. (II.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület, Tusa utca 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 223/2016. (V.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
hatályon kívül helyezi a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Tusa utca 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésének tárgyában korábban hozott 223/2016. (V.10.) határozatát.
II.
felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2017. (II.14.) határozata a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Tusa u. 7. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezéséről.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
nem értékesíti a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Tusa u. 7. szám alatti ingatlant Név részére.
II.
felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2017. (II.14) határozata a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi utca 3. szám alatt található, 212 m2 nagyságú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű belterületi ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén elismeri gazdagodását a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi utca 3. szám alatt található, 212 m2 nagyságú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű belterületi ingatlanon található, 61 m2 alapterületű utcafronti lakóház (verandával) tekintetében, a Sallai Nikolett által bemutatott okiratok alapján, valamint a 2016. december 8. napján kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:61 m2 alapterületű utcafronti lakóház (verandával) műszaki értéke: 7.881.000 Ft
II.
nem ismeri el gazdagodását a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi utca 3. szám alatt található, 212 m2 nagyságú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű belterületi ingatlanon található, 29 m2 nagyságú – az igazságügyi szakértői vélemény szerinti – „hátsókerti lakóház” megnevezésű épület tekintetében.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmezővel történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2017. (II.14.) határozata a Bp. XXIII. ker. Felső Duna soron található 184939 helyrajzi számú, valamint a Bp. XXIII. ker. Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) alatt található 185003 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 2017. február 14-ei Képviselő-testületi ülésén nem dönt a Bp. XXIII. ker. Felső Duna soron található 184939 helyrajzi számú, valamint a Bp. XXIII. ker. Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) alatt található 185003 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a lakásépítésen kívül milyen más egyéb célra értékesíthető az ingatlan, amelyről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2017. (II.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2017. (II.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a Név és Név között, (a helyrajzi számú, 508 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megszerzése vonatkozásában) a Budapesten, 2015. április 4. napján kelt életjáradéki szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az életjáradéki szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1238 Budapest, (lakcím) lakos) életjáradéki szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., helyrajzi számú, 508 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan tulajdonjogát a Név kötött szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint NÉv és Név között, a helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada vonatkozásában a Budapesten 2015. április 4. napján kelt életjáradéki szerződést nem támogatta, a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése alapján. Indokolásként rögzíti, hogy az értékelése során arra következtetésre jutott, hogy „az életjáradéki szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére”.
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia, mely jelen esetben terjedelmét tekintve összesen egy mondat, így az állásfoglalásból nem tűnik ki, hogy annak kiadására milyen szempontok, milyen körülmények értékelése eredményeként kerül sor.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, illetőleg írásban kereste meg a kifogást benyújtó Név, valamint jogi képviselőjét, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat, esetleges nyilatkozatait bocsássa a testület rendelkezésére.
A Név által tett írásbeli nyilatkozatot figyelembe véve, – mely szerint az életjáradéki szerződéssel érintett Név az ingatlanhoz öröklés címén jutott, melyet idős kora és egészségi állapota miatt megművelni nem tud, azonban anyagi helyzete miatt szüksége lenne az ingatlan hasznosításából származó bevételre, míg Név nem őstermelő, a földműves nyilvántartásban nem szerepel, életvitelszerűen nem foglalkozik mezőgazdasággal, azonban az adott ingatlan általa füvesített, gondozott, – a Képviselő-testület nincs olyan információk birtokában, mely szerint az adott szerződéssel a felek célja a Földforgalmi tv. rendelkezéseinek megkerülése lett volna.
Az adott földterület nagysága miatt (508 m2) önmagában gazdaságos művelésre egyébként is alkalmatlan, az adott terület közvetlen környezetében pedig az életjáradéki szerződéssel érintett felek egyikének sincs más földterület a tulajdonában.
 
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy „az életjáradéki szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére” és így a tulajdonszerzés a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017. (II.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalását megváltoztatja akként, hogy a Név és Név között, (a helyrajzi számú, 507 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megszerzése vonatkozásában) a Budapesten, 2015. április 4. napján kelt életjáradéki szerződést támogatja, és az Agrárkamara indokolása helyébe az alábbi indokolást helyezi: „A vizsgált szerződés megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megállapított, a helyi földbizottság által vizsgálandó értékelési szempontoknak, melyek figyelembe vételével az életjáradéki szerződés jóváhagyása támogatásának – figyelemmel a Képviselő-testület vizsgálati, értékelési hatáskörének terjedelmére – nincs akadálya.”
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1238 Budapest, (lakcím) lakos) életjáradéki szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., helyrajzi számú, 507 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan tulajdonjogát a Név kötött szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint Név és Név között, a helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada vonatkozásában a Budapesten 2015. április 4. napján kelt életjáradéki szerződést nem támogatta, a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése alapján. Indokolásként rögzíti, hogy az értékelése során arra következtetésre jutott, hogy „az életjáradéki szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére”.
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia, mely jelen esetben terjedelmét tekintve összesen egy mondat, így az állásfoglalásból nem tűnik ki, hogy annak kiadására milyen szempontok, milyen körülmények értékelése eredményeként került sor.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, illetőleg írásban kereste meg a kifogást benyújtó Név és jogi képviselőjét, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat, esetleges nyilatkozatait bocsássa a testület rendelkezésére.
A NÉv által tett írásbeli nyilatkozatot figyelembe véve, – mely szerint az életjáradéki szerződéssel érintett Név az ingatlanhoz öröklés címén jutott, melyet idős kora és egészségi állapota miatt megművelni nem tud, azonban anyagi helyzete miatt szüksége lenne az ingatlan hasznosításából származó bevételre, míg Név nem őstermelő, a földműves nyilvántartásban nem szerepel, életvitelszerűen nem foglalkozik mezőgazdasággal, azonban az adott ingatlan általa füvesített, gondozott, – a Képviselő-testület nincs olyan információk birtokában, mely szerint az adott szerződéssel a felek célja a Földforgalmi tv. rendelkezéseinek megkerülése lett volna.
Az adott földterület nagysága miatt (507 m2) önmagában a gazdaságos művelésre egyébként is alkalmatlan, az adott terület közvetlen környezetében pedig az életjáradéki szerződéssel érintett felek egyikének sincs más földterület a tulajdonában.
 
Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nem kellően megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy „az életjáradéki szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére” és így a tulajdonszerzés a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjába ütközne.
Mindezeken túl megállapítást nyert, hogy Agrárkamara állásfoglalásának indokolása nem felel meg az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) számú határozata 2. és 64. pontjában megfogalmazott követelményeknek, mert az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást arra nézve, hogy a Vevő tulajdonszerzése miért ütközne a Földforgalmi tv. 24.§ (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjába.
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az AB határozatban írt követelményeket szem előtt tartva, kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az Agrárkamara által kiadott állásfoglalás megfelel a Földforgalmi tv. 23-25.§-aiban foglaltaknak. Mivel az Agrárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, ennek jogkövetkezményeként a 2013. évi CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdés első mondatában foglaltak szerint a Képviselő-testületnek meg kell változtatnia az állásfoglalást.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző