2017. január 17.

A 2017. január 17-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.17.) határozata a 2017. január 17-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. január 17-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 24/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete módosításáról” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.17.) határozata a 2017. január 17-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. január 17-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére”, a „Javaslat nyilvános illemhely létesítésére”, a „Javaslat Bolgár ivókút létesítésére”, a „Javaslat a „Szemétkommandó” létrehozására, működésének lehetőségeire és feltételeire” valamint a „Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására” c. napirendi pontokat.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (I.17.) határozata a 2017. január 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 24/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete módosításáról
2.) Javaslat a 2017. évi forrásmegosztás véleményezésére
3.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
4.) Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
5.) Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére
6.) Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára
7.) Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban
8.) Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására
9.) Javaslat osztott ingatlanból eredő megállapodás megkötésére
10.) Javaslat a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására
11.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére
12.) Beszámoló a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről (10.00 órára javasolt)
13.) Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
14.) Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére
15.) Javaslat a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon bérbeadására
16.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
17.) Tájékoztató a kerületben működő hajléktalanellátó intézményekkel folytatott megbeszélésről
18.) Javaslat a Bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására
19.) Fellebbezés
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (I.17.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendi pont tárgyalása - a 460/2013. (X.08.) határozat hatályon kívül helyezéséről és a Török Flóris Általános Iskolába önkormányzati delegált megválasztásáról szóló döntés meghozatala - során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Sinkovics Krisztián Ádám képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskolában létrehozott Intézményi Tanácsba önkormányzati delegált megválasztásáról szóló 460/2013. (X.08) határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a Budapest XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskolában létrehozott Intézményi Tanácsba önkormányzati delegált megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
hatályon kívül helyezi a Budapest XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskolában létrehozott Intézményi Tanácsba önkormányzati delegált (Kovács Attila Lajos képviselő) megválasztásáról szóló 460/2013. (X.08) határozatát.
II.
a Budapest XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskolában létrehozott Intézményi Tanácsba - önkormányzati delegáltként - Sinkovics Krisztián Ádám képviselőt delegálja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a KLIK Budapest Dél-Pesti Tankerületi Központját és a Török Flóris Általános Iskola igazgatóját.
Határidő: 2017. január 25.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (I.17.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendi pont tárgyalása - az 522/2014. (X.22.) Ök. határozat módosításáról szóló döntés meghozatala - során nem zárja ki a szavazásból érintettsége miatt Geiger Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (I.17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Geiger Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 522/2014. (X.22.) Ök. határozatának módosításáról
A Képviselő-testület megállapítja, hogy
I.
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6) bekezdése alapján Geiger Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára havonta 997 200,- Ft összegű illetmény és 149 580,- Ft összegű költségtérítés illeti meg.
II.
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (I.17.) határozata Weinmann Antal szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendi pont tárgyalása - az 523/2014. (X.22.) Ök. határozat módosításáról szóló döntés meghozatala - során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Weinmann Antal alpolgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (I.17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Weinmann Antal főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 523/2014. (X.22.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megbízatásának időtartamára Weinmann Antal főállású alpolgármester illetményét 897 500 Ft/hó, költségtérítését pedig 134 625 Ft/hó összegben állapítja meg.
II.
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (I.17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Orbán Gyöngyi főállású megbízatású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 524/2014. (X.22.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megbízatásának időtartamára Orbán Gyöngyi főállású megbízatású alpolgármester illetményét 897 500 Ft/hó, költségtérítését pedig 134 625 Ft/hó összegben állapítja meg.
II.
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Kelep u. 187257/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról szóló 345/2015. (VI. 09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 345/2015.(VI.09.) határozatát az alábbiak szerint:
I.
a 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XIII. kerület Kelep utcában található ingatlant pályázaton kívül kívánja értékesíteni.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy  az ingatlanra vonatkozó aktualizált ingatlanforgalmi szakvélemény ismeretében az ingatlan értékesítésének ügyét ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (I.17.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló 541/2016. (XI. 08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az 541/2016.(XI.08.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre Sasvári Ilonát (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2017. január 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
A munkabér fedezete a Társaság bértömege.”
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (I.17.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló 544/2016. (XI. 08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az 544/2016.(XI.08.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
”I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tamási Ferencet (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2017. január 1-től személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér
A munkabér fedezete a Társaság bértömege.”
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.17.) határozata a használati megállapodás tartalmának elfogadásáról szóló 83/2015. (II.17.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 83/2015.(II.17.) határozat V. pontjának végrehajtási határidejét „értelemszerű” elnevezésről „ folyamatos” elnevezésre módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Szőlődomb u. 21. (187195 hrsz.) ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról szóló 285/2015.(V.12.) határozat módosításáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 285/2015.(V.12.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187257/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról szóló 342/2015. (VI. 09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 342/2015.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187255/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének módjáról szóló 343/2015. (VI. 09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 343/2015.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (I.17.) határozata a Hősök tere fejlesztésével kapcsolatos kötelezettség vállalásról szóló 521/2015. (IX.29.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
módosítja az 521/2015.(IX.29.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (I.17.) határozata a Bp. XXIII. ker. Vadevezős u. (Euro-Velo® Vecsés út – Gyáli patak között) kerékpárút építés miatti elektromos hálózat kiváltásával kapcsolatos döntéséről szóló 3/2016. (I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 3/2016.(I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (I.17.) határozata a fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntéséről szóló a 13/2016. (I.19.) és a 239/2016. (VI.07.) határozattal módosított 579/2015. (XI.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
módosítja a 13/2016.(I.19.) és a 239/2016.(VI.07.) határozattal módosított 579/2015.(XI.10.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (I.17.) határozata az Újtelep „A” jelű akcióterület fejlesztésével kapcsolatos döntéséről szóló 214/2012.(V.08.) Ök., valamint az ezt módosító 4/2013.(I.15.) Ök, 5/2014.(I.21.) Ök., és 4/2015.(I.20.) határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2016. (I.19.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
módosítja az 5/2016.(I.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (I.17.) határozat a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 124/2016. (IV.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 124/2016.(IV.12.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (I.17.) határozat a H6-os HÉV üzemeltetőjével szemben indítandó birtokvédelmi eljárásban felperesi pertársaság alakításáról szóló 217/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 217/2016.(V.10.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (I.17.) határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich u. 161-163. szám alatt található ingatlan födém és tetőszerkezete helyre állítása tárgyában szóló 260/2016. (VI.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 260/2016.(VI.07.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (I.17.) határozat a Budapest XXIII. Tusa u. 7., 186556/13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 355/2016. (IX.13.) határozattal módosított 223/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 355/2016.(IX.13.) határozattal módosított 223/2016.(V.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2017. február 28-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (I.17.) határozat a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében a 372/2016. (IX.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 372/2016.(IX.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (I.17.) határozat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fsz. 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről szóló 378/2016.(IX.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 378/2016.(IX.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (I.17.) határozat a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fsz.7. szám alatt található lakás bérlőjének kijelöléséről szóló 380/2016.(IX.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 380/2016.(IX.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (I.17.) határozat a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésével kapcsolatos döntéséről szóló 384/2016. (IX.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 384/2016.(IX.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. február 28-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (I.17.) határozat a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 240/2016. (VI.07.) és 445/2016.(X.18.) határozattal módosított 99/2016.(III.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 240/2016.(VI.07.) és 445/2016.(X.18.) határozattal módosított 99/2016.(III.16.) határozat I., II., III. és IV. pontjának végrehajtási határidejét 2017. április 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (I.17.) határozata a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos döntéseiről szóló 451/2016. (X.18.) határozattal módosított 323/2016. (VII. 05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 451/2016.(X.18.) határozattal módosított 323/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2017. február 28-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (I.17.) határozat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 50. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 495/2016. (X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 495/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (I.17.) határozat a 186049 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezéséről szóló 500/2016. (X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 500/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (I.17.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézmény-vezetőjének megbízásáról szóló 556/2016. (XII.06.) határozattal módosított 511/2016. (X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 556/2016.(XII.06.) határozattal módosított 511/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2017. január 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017.(I.17.) határozata a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyásáról szóló 519/2016. (XI.08.) határozattal módosított 371/2016. (IX.13.) határozat módosításáról
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 519/2016.(XI.08.) határozattal módosított 371/2016.(IX.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca 1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló 558/2016.(XII.06.) határozattal módosított 318/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 558/2016.(XII.06.) határozattal módosított 318/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (I.17.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 580/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 580/2016.(XII.06.) határozat IV. és V. pontjának végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (I.17.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (I.17.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. (I.17.) határozata a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
II.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Laza Margit Jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (I.17.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt - Geiger Ferenc polgármestert.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (I.17.) határozata a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Geiger Ferenc polgármester 2017. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (I.17.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos beruházással érintett soroksári területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos beruházással érintett soroksári területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
II.
a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos beruházás megvalósításához szükséges Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) módosítását támogatja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017. (I.17.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos KVSZ módosításhoz, valamint a KÉSZ 1.b, 1.c, 3.b, 3.a és 2.a ütemeinek elkészítéséhez szükséges költségek fedezetvállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
biztosítja a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos KVSZ módosításhoz, valamint a KÉSZ 1.b, 1.c, 3.b, 3.a és 2.a ütemeinek elkészítéséhez szükséges költségeket a 2017. évi költségvetés terhére 22.000.000 Ft + ÁFA, azaz Br. 27.940.000 Ft összegben.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az I. pontban meghatározott összegnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.
Határidő: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet beterjesztése
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (I.17.) határozata Budapest Főváros Településszerkezeti Terv módosításának kezdeményezésével kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése értelmében kezdeményezi a jelen határozat mellékletét képező JT-05/a-d jelű tervlapok szerint a Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosítását az alábbi indokok alapján:
JT-05/a jelű tervlapon jelölt módosítások:
1. A Molnár utca elején, a volt napközis tábor és az üdülőterületi fejlesztésre kijelölt terület között kialakult, 186593/83 hrsz.-ú belterületi telek Üh üdülőterületként történő jelölése javasolt infrastruktúra fejlesztés előfeltétel nélkül, mivel a hatályos kerületi szabályozási terv is már üdülőterületi építési övezetbe sorolja.
2.
Javasolt a Hősök tere Duna felőli végében található 185959, 185961, 185962, 185963, 185964, 185966, 185967, 186012 és 186013 hrsz.-ú ingatlanok és a 185965 hrsz.-ú ingatlan érintett részének Vt-H Kiemelt jelentőségű helyi központi területként való kijelölése, mivel ezek az ingatlanok szervesen a kerületközponthoz tartoznak.
3.
Javasolt az Ócsai út vasút melletti telkeinek Gksz-2 jelű területfelhasználási egységbe sorolása infrastruktúra fejlesztés előfeltétel nélkül, mivel ezeknek a telkeknek a megközelítése az Ócsai út felől történik, indokolatlan előírni feltételként a Soroksári elkerülő út Ócsai út – Szentlőrinci út közötti szakaszának  területegységekhez kapcsolódó szakaszos üzembe helyezését.
4.
Javasolt az Orbán utca melletti telephelyek területére megengedni a Gksz-2 jelű területfelhasználás átmeneti biztosítását a távlatban kijelölt Lk-2 jelű fejlesztést megelőzően.
 
JT-05/b jelű tervlapon jelölt módosítások:
1-2. A Bolgárföld dűlő, Ladikos dűlő, Kajak dűlő, Öböl dűlő, Zátony dűlő környékén található ingatlanok tagi földkiosztással kerültek felparcellázásra, ebből adódóan mezőgazdasági célra kapták meg a tulajdonosok, akik nagyrészt az eredeti célnak megfelelően is használják, viszont ezzel ellentétes a jelenleg érvényes Ek jelű közjóléti és Ev jelű védelmi erdő területfelhasználás. Javasolt ezért a jellemző szántó művelési ágnak megfelelő Mk jelű kertes mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába átsorolni a telkeket a jelöltek szerint, hiszen a tervezett erdő kialakítása nem várható el a tulajdonosoktól.
3.
A tervezett zagytér területe mellett található lovarda Ev jelű véderdő területfelhasználási kategóriába eső részét javasoljuk a meglévő területhasználattal összhangban Má jelű általános mezőgazdasági területbe sorolni.
4.
A Vecsés út melletti halastó területét javasoljuk Ek jelű közjóléti erdő területfelhasználás helyett a tényleges állapotnak megfelelő, Vá jelű állóvizek medre és partja kategóriába sorolni.
5.
A Péterimajor közelében található területen jelenleg nincs erdő, ezért javasolt nem meglévőként, hanem tervezett erdőterületként feltüntetni.
6.
A mezőgazdasági területek között található meglévő véderdő sávokat javasolt a tényleges állapotnak megfelelően Ev jelű véderdő területfelhasználási kategóriába sorolni.
7.
A Dél utca mellet található erdősávot javasolt a tényleges állapotnak és a művelési ágnak megfelelően Ev jelű véderdő területfelhasználási kategóriába sorolni.
8.
A tervezett külső kerületi körút nyomvonalát javasolt a Vecsés út meglévő nyomvonalán vezetni a vasút déli oldala helyett, ezért az érintett szakaszon KÖu  jelű közúti közlekedési terület jelölése indokolt.
9.
A Dunaharaszti határához közel eső területet a tényleges állapotnak és a jellemző művelési ágnak megfelelően Ev jelű véderdő területfelhasználási kategóriába javasolt sorolni.
10-11.
A tervezett külső kerületi körút nyomvonalát javasolt a Vecsés út meglévő nyomvonalán vezetni a vasút déli oldala helyett, ezért az érintett szakaszon KÖu  jelű közúti közlekedési terület, a megszüntetésre kerülő nyomvonal helyén pedig Ek jelű közjóléti erdő jelölése indokolt.
12-13. A Gyáli patak ága mellett a kialakítás alatt lévő rekreációs, szabadidős, sport célú területhasználat figyelembevételével a meglévő mezőgazdasági terület átsorolása javasolt Ek jelű közjóléti erdő területfelhasználási kategóriába a Kormányhivatal Földmérési és Földügyi Osztályának erdei tornapálya kialakítására vonatkozó engedélye alapján.
14.
A Vecsés út mellett a kialakítás alatt lévő rekreációs, szabadidős, sport célú területhasználat figyelembevételével a jelenlegi Ev jelű véderdő terület átsorolása javasolt Ek jelű közjóléti erdő területfelhasználási kategóriába a Kormányhivatal Földmérési és Földügyi Osztályának erdei tornapálya kialakítására vonatkozó engedélye alapján.
15-16. A tervezett Haraszti út – BILK – M0 autópálya csomópont közötti összekötő út kialakításához KÖu jelű közúti közlekedési terület és közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás kijelölése javasolt.
 
JT-05/c jelű tervlapon jelölt módosítások:
1. A Vízisport utca Dél-Pesti szennyvíztisztító telep felé eső végén az üdülőterületi besorolással teljesen azonos használatú 3 db telek található, melyek 1998-ig 21 jelű üdülőterület besorolásba tartoztak. Tekintettel arra, hogy a jelzett ingatlanok esetében meglévő, több évtizede fennálló kialakult állapotról van szó, javasolt az erdőterület helyett Üh üdülőterületbe való jelölésük.
2.
Javasolt a Molnár-sziget északi csúcsával szemben, a Duna part mellett található több évtizede beépített telkeket – melyek 1998-ig szintén 21 jelű üdülőterület besorolásba tartoztak – erdőterület helyett Üh üdülőterületbe sorolni.
3.
A Pepsi Cola Helsinki úti telephelye mögött javasolt az évek óta működő tenisz tanoda területét a meglévő területfelhasználással összhangban Ev jelű véderdő terület helyett K-Rek jelű rekreációs és szabadidős területbe sorolni.
4.
A hatályos KSZT lehatárolásával összhangban javasolt a Duna szárazulatának jelölt részét Vá jelű állóvizek medre és partja kategóriából Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe sorolni a 184950 hrsz.-ú építési telek normál téglalap alakúra történő rendezhetősége érdekében.
5.
Javasolt a Klébl Márton utca végében található, meglévő lakótömb valóságnak megfelelő lehatárolásának jelölése Ek jelű közjóléti erdőből Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe való átsorolással.
6.
A tervezett külső kerületi körút nyomvonalát javasolt a Vecsés út meglévő nyomvonalán vezetni a vasút déli oldala helyett, ezért az érintett szakaszon a megszüntetésre kerülő nyomvonal helyén K-Mü jelű mezőgazdasági üzemi terület jelölése indokolt.
7.
A Dél utca mellett kijelölt Vi-2 jelű vegyes intézményi területet javasolt a volt mezőgazdasági központ területének megfelelően lehatárolni, ezért a Má jelű mezőgazdasági terület átsorolása indokolt.
8.
A XVIII. kerületi Szélső utca melletti mezőgazdasági üzemi területet javasolt a tényleges területfelhasználással összhangban Má jelű általános mezőgazdasági terület helyett K-Mü jelű mezőgazdasági üzemi területbe sorolni.
 
JT-05/d jelű tervlapon jelölt módosítások:
1. A tervezett zagytér területe mellett található lovarda K-Sz jelű szennyvízkezelési területbe eső részét javasoljuk a meglévő területhasználattal összhangban Má jelű általános mezőgazdasági területbe sorolni.
2-3.
Az Újtelepi lakótelep tovább építését meghatározó hatályos KSZT lehatárolásával és a meglévő játszótérrel összhangban javasolt a kijelölt zöldterületeket Lk-1 és Lk-2 jelű kisvárosias lakóterületek helyett Zkp jelű közkert, közpark övezetbe sorolni.
4.
Javasolt a Dobó utcai játszótér területét a tényleges területfelhasználással összhangban Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület helyett Zkp jelű közkert, közpark övezetbe sorolni.
5.
Javasolt a Hősök tere templom és az Arany János utca közötti részén a meglévő zöldfelületet a tényleges területfelhasználással összhangban Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ terület helyett Zkp jelű közkert, közpark övezetbe sorolni.
6.
Javasolt a Csúszda téri játszótér területét a tényleges területfelhasználással összhangban Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület helyett Zkp jelű közkert, közpark övezetbe sorolni.
7.
Javasolt a Hősök tere végén, a hatályos KSZT lehatárolásával összhangban a Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területet Zkp jelű közkert, közpark övezetbe sorolni.
8.
A Dél utca mellet található erdősáv Vi-2 jelű vegyes intézményi területbe eső részét javasolt a tényleges állapotnak és a művelési ágnak megfelelően Ev jelű véderdő területfelhasználási kategóriába sorolni.
9.
A tervezett Haraszti út – BILK – M0 autópálya csomópont közötti összekötő út kialakításához az érintett K-Log jelű logisztikai területbe eső részen KÖu jelű közúti közlekedési terület és közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítás kijelölése javasolt.
10.
Javasolt a Péterimajori játszótér területét a tényleges területfelhasználással összhangban Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület helyett Zkp jelű közkert, közpark övezetbe sorolni.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Budapest Főváros Önkormányzatát a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (I.17.) határozata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatásáról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
2017. évben 3.000.000 Ft támogatást biztosít a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák (továbbiakban: lombzsák) kedvezményes 120.-Ft-os áron történő megvásárlására az állandó soroksári lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők (a továbbiakban együtt: kerületi lakosok) számára.
A kerületi lakosok havonta legfeljebb 20 db lombzsákot vásárolhatnak kedvezményes áron. A nem kerületi lakosok a lombzsákot 100%-os áron vásárolhatják meg.
II.
a lombzsák kedvezményes áron történő megvásárlásához a támogatás pénzügyi fedezetétét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „dologi kiadása – egyéb üzemeltetési anyag –” során biztosítja.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2017. (I.17.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye között kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírásának jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény és a Dél-Pesti Tankerületi Központja között, jelen határozat 1. számú mellékletét képező, „az iskola-egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó helyiségek használatából eredő költségek viseléséről szóló MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, továbbá az Intézmény vezetőjét annak aláírására.
II.
felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban foglalt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2017. (I.17.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye között kötendő MEGÁLLAPODÁS aláírásának jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Dél-Pesti Tankerületi Központ között, jelen határozat 1. számú mellékletét képező, „Az iskolák szociális gyermekétkeztetéssel összefüggésben használt valamint a gerontológiai konyha helyiségeinek használatából eredő költségek viseléséről” szóló MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, továbbá az Intézmény vezetőjét annak aláírására.
II.
felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban foglalt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2017. (I.17.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 0195867/1 és 0195867/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos egyedi ügyben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.3.1. pontjában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – ingatlan vásárlásáról való döntés nettó 15.000.000,- Ft értékhatárig - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2017. (I.17.) határozata a Dél-budapesti Kerékpárút megvalósításához szükséges 0195867/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el a 0195867/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksáron található ingatlanra vonatkozóan az ingatlan tulajdonosa által 4.876.200 Ft-os vételáron tett eladási ajánlatát, tekintettel arra, hogy annak az összege több mint kétszerese a Soroksár Önkormányzata által megbízott ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 2.000.000 Ft összegű forgalmi értéknek.
II.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Soroksár Önkormányzata által megbízott ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 2.000.000 Ft. összegű forgalmi értéket 20%-al meghaladó mértékű, 2.400.000 Ft. összegű vételáron vételi ajánlatot tesz a 0195867/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksáron található ingatlanra vonatkozóan az ingatlan tulajdonosának, tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonjoga megszerzésének késedelme veszélyeztetheti a Soroksár Önkormányzata által a Dél-budapesti Kerékpárút megvalósítása érdekében kötött támogatási szerződésben a kerékpárút megvalósítására meghatározott határidő betartását.
III. Az Önkormányzat az ajánlatát 2017. február 15. napjáig tartja fenn.
IV.
felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatnak a tulajdonossal történő közlésére és az adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
V.
felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan kisajátítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa 2017. február 15. napjáig az ajánlatot nem fogadja el és az adásvételi szerződést nem írja alá.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2017. (I.17.) határozata a Dél-budapesti Kerékpárút megvalósításához szükséges 0195867/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata 3.300.000 Ft. vételáron vételi ajánlatot tesz a 0195867/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksáron található ingatlanra vonatkozóan az ingatlan tulajdonosának.
II.
Az Önkormányzat az ajánlatát 2017. február 15. napjáig tartja fenn.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatnak a tulajdonossal történő közlésére és az adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
IV.
felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan kisajátítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa 2017. február 15. napjáig az ajánlatot nem fogadja el és az adásvételi szerződést nem írja alá.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2017. (I.17.) határozata a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
megköti a jelen határozat 1. számú melléklet szerinti – 187702 hrsz.-ú telekingatlan megvásárlására vonatkozó – adás-vételi szerződést és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására azzal, hogy az aláírás során attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2017. (I.17.) határozata a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről szóló beszámolókról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről.
II.
elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft., illetőleg Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017. (I.17.) határozata a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
II.
felkéri a Polgármestert az ingatlan tulajdonosainak értesítésére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2017. (I.17) határozata a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest XXIII., Grassalkovich út 247. földszintjén található üzlethelyiség bérlő részére történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest XXIII., Grassalkovich út 247. földszintjén található, 39 m2 alapterületű, 1818/10000 tulajdoni hányadú társasházi üzlethelyiséget értékesíti a bérlő, DOBRAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-705933, székhely: 1239 Budapest, Sodronyos u. 35., statisztikai számjel: 12839047-5157-113-01, adószám: 12839047-2-43) részére 8.400.000 Ft egyösszegű vételáron.
II.
felkéri a Polgármestert az eladási ajánlat megküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017. (I.17.) határozata a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon bérbeadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
hatályon kívül helyezi a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon hasznosítása tárgyában hozott 35/2016. (I.19.) számú határozatát.
II.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános pályázat útján bérbeadja a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilont.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati feltételeknek jóváhagyás céljából a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé terjesztéséről.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2017. (I.17.) határozata a Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt
I.
jóváhagyja a Bölcsőde 2017. július 24-től - 2017. augusztus 11-ig történő zárva tartását.
II.
felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében 2017. február 15-ig tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Bölcsőde vezetője
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2017. (I.17.) határozata Név (Lakcím) szám alatti lakos személyi térítési díj ügyében hozott döntéséről
A Képviselő-testület a 1993. évi III tv. 92. § (1) bekezdése, 115. § (3) bekezdése, § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelete 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I.
Név (születési hely, idő, anyja neve) Lakcím szám alatti lakos személyi térítési díj csökkentés kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Gondozó Szolgálat vezetőjének  döntését helybenhagyja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2017. (I.17.) határozata Név (Lakcím) szám alatti lakos időskorúak részére nyújtott karácsonyi élelmiszerutalvány megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy
I.
Név (születési név, születési hely, idő, anyja neve) (Lakcím) szám alatti lakos időskorúak részére nyújtott karácsonyi élelmiszerutalványra való jogosultságát érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú döntést helybenhagyja.
II.
felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester