2017. július 4.

A 2017. július 4-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Soroksár Sport Club Kft. által a Szamosi Mihály Sporttelepen megvalósítani tervezett beruházásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Táncsics Mihály utca 5-7. sz. előtt található partfal helyreállítása céljából vis maior támogatási pályázat benyújtására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, negyedik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat többlet fedezet biztosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat közoktatási szakértő felkérésére (KIOSZTÓS)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. július 4-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására
2.) Javaslat Soroksár Sport Club Kft. által a Szamosi Mihály Sporttelepen megvalósítani tervezett beruházásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
3.) Javaslat a Táncsics Mihály utca 5-7. sz. előtt található partfal helyreállítása
céljából vis maior támogatási pályázat benyújtására
4.) Javaslat többlet fedezet biztosítására
5.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (9.30 órakor)Ű
6.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására
8.) Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
10.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (10.00 órakor)
11.) Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására
13.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 30. szám alatti ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányad hasznosítására
14.) Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 20. szám alatt található lakás hasznosítási módjának meghatározására
15.) Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan hasznosítására
16.) Javaslat a 195447 helyrajzi számú osztatlan, közös tulajdonú ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötésére
17.) Javaslat a 184290 hrsz.-ú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására
18.) Javaslat a 187257/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hungária közben található ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog megszüntetésére
19.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
20.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés)
21.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
22.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2017. (VII.04. ) határozata a 495/2008. (XI.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 495/2008.(XI.11.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. a Budapest XXIII., Újtelep út 4.  IV/11. sz. (hrsz.: 195271/8/A/81) alatti 104 m2 alapterületű 3+2 félszoba, étkező, kamra, 2 fürdőszoba, 2 WC helyiségekből álló összkomfortos önkormányzati lakást az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) rendelet 11.§ (2) bekezdés a) pontja alapján rendőrségi közszolgálati célú lakásként jelöli ki. A bérlő személyére a BRFK XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság mindenkori vezetője tehet javaslatot.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2017. (VII.04.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról szóló, 66/2017.(II.14.) és 147/2017.(IV.11.) határozattal módosított 596/2016. (XII.06.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról szóló, 66/2017.(II.14.) és 147/2017.(IV.11.) határozattal módosított 596/2016. (XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 1-ére módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2017.(VII.04.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában, valamint a közösségi pszichiátriai ellátás megszüntetéséről szóló 165/2017. (IV. 11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2017.(IV.11.) határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 1-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2017. (VII.04.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott döntéséről szóló 258/2017. (V.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 258/2017.(V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 1-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2017. (VII.04.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében foglalt, és 9. § a) pontjában meghatározott jogkörében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. számú Összevont Óvoda (1238 Budapest, Szitás u. 99.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletét képező módosítását jóváhagyja. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) előtti törzskönyvi nyilvántartási eljárásban kiadott hatósági döntéseknek megfelelően, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat jelenlegi tartalmától a Hivatal eltérhet.
II. a II. számú Napsugár Óvoda (1239 Budapest, Grassalkovich út 279.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletét képező módosítását jóváhagyja. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) előtti törzskönyvi nyilvántartási eljárásban kiadott hatósági döntéseknek megfelelően, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat jelenlegi tartalmától a Hivatal eltérhet.
III. a III. számú Összevont Óvoda (1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletét képező módosítását jóváhagyja. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) előtti törzskönyvi nyilvántartási eljárásban kiadott hatósági döntéseknek megfelelően, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat jelenlegi tartalmától a Hivatal eltérhet.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Az I-III. pontok esetében dr. Laza Margit jegyző, a IV. pont esetében Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2017. (VII.04.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. által a Szamosi Mihály Sporttelepen megvalósítani tervezett beruházásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Szamosi Mihály Sporttelepen az előterjesztés melléklete szerinti műszaki tartalommal megvalósítani tervezett alábbi beruházások megvalósításához:
1. Meglévő centerpálya felújítása
2. Hazai fedett lelátó felújítása
3. Vendég BÜFÉ és vizes egység konténeres kialakítása.
II. felkéri a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2017. (VII.04.) határozata a Táncsics Mihály utca 5-7. sz. előtt található partfal helyreállítása céljából vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján támogatási pályázat benyújtására
A Képviselő-testület
I. úgy dönt, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján vis maior támogatási igényt nyújt be az alábbiak szerint:
         A káresemény megnevezése: Budapest XXIII. ker., Táncsics Mihály utca 5-7. számú ingatlanok előtti partfalmozgás helyreállítása.
II. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem – Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály utca megnevezésű 184906 hrsz-ú ingatlan - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képezi.
III.    nyilatkozik arról, hogy a partfalmozgás által okozott károk helyreállításához a 2017. évi költségvetési rendelete előirányzatot nem tartalmaz, annak fedezetét csak részben tudja biztosítani.
IV. úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához szükséges 30 %-os önrész fedezetére a 2017. évi költségvetésében 15.000 eFt-ot biztosít a 2017. évi költségvetés költségvetési maradvány sora terhére.
V. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pályázattal kapcsolatos dokumentumokat írja alá.
VI. nyilatkozik arról, hogy vállalja az I. pontban meghatározott esemény költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
VII.   nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
VIII. felkéri a Polgármestert, hogy a károsodott ingatlanra határozatlan időtartamú, értékkövető biztosítást kössön, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését a MÁK Területileg Illetékes Igazgatósága felé.
Határidő: vis maior esemény bejelentésére: 2017. július 05.
pályázat benyújtására: 2017. augusztus 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2017. (VII.04.) határozata többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest XXIII. kerület, Orbánhegy, „Csepel” és „Dunapart” jelű 20 kV-os szabadvezetéki hálózat kiváltására és 2 db BOTR állomás rekonstrukciójára
bruttó 50.968.603- Ft összegű többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.
II. felkéri a polgármestert a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2017. (VII.04.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Sport Club Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
efogadja a Soroksár Sport Club Kft. 2016. évi szakmai beszámolóját.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2017. (VII. 04.) határozata dr. Kolosi István szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – az Adler Állatmentő Egyesület támogatásában való érintettsége miatt – dr. Kolosi István képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2017. (VII.04.) határozata a Civil szervezetek támogatására biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a „Civil szervezetek támogatása” soron szereplő 5.000.000,- Ft-os keretösszeget 1.500.000,- Ft-tal megemeli a 2017. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 4. sz. módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 323/2017. (VII.04.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: otthonban élő családok életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás (intézmény közüzemi számlái - telefon, internet hivatalos ügyek intézéséhez).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2017. (VII.04.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepség- sztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása, ünnepi vacsora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2017. (VII.04.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Cserkeszőlői egészségügyi kirándulás gyógyfürdőbe. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2017. (VII.04.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2017. (VII.04.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2017. (VII.04.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (országjáró kirándulás – Pannonhalma, Sárvári vár, Magas Bakony). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2017. (VII.04.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Jószomszédok Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Újtelepi (Jó) Szomszédolás jeles eseményekhez kötődő rendezvény-sorozat). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2017. (VII.04.) határozata a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet 800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: népviseleti ruha varratása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2017. (VII.04.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: idős emberek egészségmegőrzése, kulturális tevékenység szervezése (gyógyfürdő látogatás, rendezvények: idősek napja, karácsony műsor, vendéglátás) A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2017. (VII.04.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (Cserkeszőlő gyógyfürdő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2017. (VII.04.) határozata a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és közbiztonság védelme (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2017. (VII.04.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola működéséhez szükséges anyagok, felszerelések és eszközök beszerzése- ezáltal az oktatás színvonalának növelése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat- kirándulás, konferencia, vetélkedő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (Soroksár polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvények szervezése- Somogyvár-Kaposvár-Szigetvár-Sikonda). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Hagyományőrző osztrák utazás (fellépés), szállás és ellátás költségei (Salzkammergut vidék). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2017. évi nyári nagytábora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A Tánc egyesület jelmeztárának felújítása, bővítése az 50 éves évforduló megrendezésére. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása, 4 napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesülete 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények, előadások megtartásához tárgyi eszközök beszerzése (projektor, fényképezőgép, nyomtató, számítógép). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2017. (VII.04.) határozata az Adler Állatmentő  Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A rászoruló állatok ellátása (orvosi ellátás, állatok biztonságba helyezése, felvilágosító munka). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2017. (VII.04.) határozata a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (hagyomány ápolás, kapcsolatépítés külhoni magyarsággal, rendezvényeken részvétel). A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2017. (VII.04.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2017. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Anyaoltalmazó Alapítvány és Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2017. (VII.04.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2016. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2016. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2017. (VII.04.) határozata a „Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalának elhalasztásáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntésének meghozatalát a 2017. szeptember 12-ei ülésére elhalasztja.
Határidő: 2017. szeptember 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2017. (VII.04.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 2017. évi felülvizsgálatáról
A Képviselő – testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának 2017.évi felülvizsgálatát jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 348/2017. (VII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 30. szám alatti ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a Bp. XXIII. ker. 186556/4 hrsz.-ú, „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 331 m2 területű ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányadát Faragó László részére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az ügyfelet és gondoskodjék az ingatlan 151/324 tulajdoni hányadára vonatkozó ingatlanforgalmi szakértői vélemény elkészíttetéséről és az abban megbecsült forgalmi érték alapján a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület vagy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készíttetésről az ingatlan értékesítése tárgyában, mely előterjesztés tartalmazza az adásvételi szerződés tervezetét valamint az Önkormányzat és Gerő Tibor között jelenleg fennálló használati megállapodásra vonatkozó szerződés-átruházásról szóló megállapodás tervezetét.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2017. (VII.04.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 20. szám alatt található lakás hasznosítási módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vadevezős u. 20. szám alatt található lakást ingatlant Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) számú rendeletének 2.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján piaci alapú bérletként kívánja hasznosítani a lakás birtokbavételét követően.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a lakást birtokba vételét követően gondoskodjék az ingatlan piaci alapon történő bérbeadásához szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 350/2017. (VII.04.) határozata a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Főváros XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Főváros XXIII. kerület Dunapataj utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 762 m2 területű, „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant annak birtokba vételét követően Murányi József, 1239 Budapest, Dunapataj u. 15. szám alatti lakos részére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a vételi kérelmet benyújtót a döntésről valamint arról a tényről, hogy a szóban forgó ingatlan nem minősül építési teleknek, és amennyiben Murányi József e tény ismeretében is fenntartja vételi szándékát, akkor az ingatlan birtokba vételét követően gondoskodjék az ingatlan értékére vonatkozó ingatlanforgalmi szakértői vélemény elkészíttetéséről majd az abban megbecsült forgalmi érték alapján a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület vagy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készítéséről az ingatlan értékesítése tárgyában.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 351/2017. (VII.04.) határozata a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temetősor által határolt területen található osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a 195447 helyrajzi számú ingatlan 2/4 részének megvásárlására vonatkozóan a társtulajdonosok részére.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 352/2017. (VII.04.) határozata a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kívánja értékesíteni sem a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1292 m2 területű ingatlan egészének, sem pedig annak egy részének a tulajdonjogát, azt továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az ügyfelet.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2017. (VII.04.) határozata a 187257/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hungária közben található ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog megszüntetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megadja a tulajdonosi hozzájárulást a 187257/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hungária közben található telket terhelő és az Önkormányzat tulajdonát képező 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület a Kelep utcában található telek mindenkori tulajdonosát megillető bejárási szolgalmi jog törléséhez.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a bejárási szolgalmi jog törlése érdekében gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2017. (VII.04.) határozata a 2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2017. július 4-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi és a szeptemberi testületi ülésén tárgyalja a „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2017. (VII.04.) határozata 2017. évben Díszpolgári cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz Név és Név részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2017. (VII.04.) határozata a 2017. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2017. (VII.4.) határozata az „Év Kerületi Polgárőre cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz Név részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester