2017. június 6.

A 2017. június 6-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2017. (VI.06.) határozata a 2017. június 6-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2017. (VI.06.) határozata a 2017. június 6-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. június 6-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelete módosítása tárgyában
3.) Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkák megvalósításának támogatására és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására, továbbá a pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására
4.) Javaslat földgáz közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kötelezettégvállalásra
5.) Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakítására
6.) Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti-és éves nyitvatartási rendjének elfogadására
7.) Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására
8.) Javaslat 187257/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására
9.) Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
10.) Javaslat a DIGI Kft. bérleti szerződéseinek módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására
11.) Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (10.00 órakor)
12.) Javaslat a 186681/4 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár u. 118. „Tündérkert” területén történő faültetéshez (Inselbaum) és emléktábla elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadására
13.) Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest XXIII. ker. Köves út 136. szám alatt található ingatlan hasznosítására
14.) Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítésére
15.) Javaslat az 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására
16.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
17.) Beszámoló a kerületi sportéletről
18.) Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
19.) Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés)
20.) Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2017. (VI.06.) határozata az 513/2012. (XI.27.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi az 513/2012.(XI.27.) számú határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2017. (VI.06.) határozata az 514/2012.(XI.27.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi az 514/2012.(XI.27.) számú határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2017. (VI.06.) határozata az 515/2012.(XI.27.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi az 515/2012.(XI.27.) számú határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2017.(VI.06. ) határozata a 184097 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéséről szóló 80/2015. (II.17.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„II. valamennyi költség vállalásával a 184097 hrsz.-ú ingatlanból, a telekmegosztással, a rk. kápolnával önálló helyrajzi számra kialakuló mintegy 2.168 m2 alapterületű, 184097/1 hrsz.-ú ingatlant térítésmentesen tulajdonba kéri a költségek előre történő megfizetésével”
II. a 80/2015. (II.17) határozat végrehajtásának határidejét 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2017. (VI.06. ) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca 1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló 318/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi az 558/2016. (XII.06.) határozatát
II. a 318/2016.(VII.05.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) ½ arányú tulajdoni hányadának értékesítésére – a nettó vételár 1%-ának megfelelő összeg általános forgalmi adóval terhelt értéke ellenében – megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján legkevesebb 49.140.000,- Ft., azaz negyvenkilencmillió-száznegyvenezer forint kikiáltási áron – értékesítheti.”
III. a 318/2016. (VII.05.) határozat végrehajtásának határidejét 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2017. (VI.06.) határozat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntésekről szóló 523/2016. (XI.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 523/2016.(XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2016. (VI.06.) határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 524/2016.(XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 279/2017. (VI.06.) határozata a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése tárgyában hozott 122/2017.(III.14.) határozatával módosított 55/2017.(I.17.) határozatának a módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése tárgyában hozott 122/2017.(III.14.) határozatával módosított 55/2017.(I.17.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 247. földszintjén található, 39 m2 alapterületű, 1818/10000 tulajdoni hányadú társasházi üzlethelyiséget értékesíti a bérlő, DOBRAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-705933, székhely: 1239 Budapest, Sodronyos u. 35., statisztikai számjel: 12839047-5157-113-01, adószám: 12839047-2-43) részére 8.400.000 Ft vételáron azzal, hogy a vételár 50%-át, 4.200.000 Ft-ot az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. A fennmaradó vételárhátralékot 5 év futamidő alatt, 70.000 Ft/hó + (mindenkori tárgyévet megelőző év jegybanki átlag) kamat megfizetésével kell kiegyenlíteni.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2017. (VI.06.) határozata a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkák megvalósításának támogatására és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött fejlesztési MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására, továbbá a pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosításában foglaltakkal egyetért.
II. a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről tárgyú FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosításban foglaltakkal egyetért
III. felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt I. pont szerinti MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosításának és a II. pont szerinti FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosításának aláírására azzal, hogy annak - az előterjesztés melléklete szerinti - tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Főpolgármester-helyettest tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: IV. pont vonatkozásában azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2017. (VI.06.) határozata földgáz közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kötelezettégvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézményei részére megkötendő gázenergia kereskedelmi szerződés díjára 93.422.500.-Ft +ÁFA erejéig, a 2017. október 01. 6.00 CET és 2019. szeptember 30-ai időszakra.
II. felkéri Geiger Ferenc polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás adott évi költségvetésben való beépítésére
2018. évben nettó 46.711.250.-Ft + ÁFA
2019. évben nettó:35.033.437.- Ft +ÁFA összegben.
Határidő: 2017. október 1. 6.00 CET óra időszakra
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2017. (VI. 06.) határozata Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a Táncsics Mihály Művelődési Ház vezeték nélküli hálózatának a kialakítását. A gyengeáramú hálózat kiépítésének költségeit 1.500.000,-Ft + ÁFA összeg erejéig a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. A tényleges hálózat kiépítésére, valamint üzemeltetésére a 2018. évi költségvetésben visszatér.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges szerződés megkötésről, valamint a 2018. évi költségvetés tervezésekor a hálózat kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításáról.
Határidő: 2017. június 30., illetőleg az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet beterjesztésének időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2017. (VI. 06.) határozata a 2017/2018. nevelési évben az I.sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 14 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2017. (VI. 06.) határozata a 2017/2018. nevelési évben a II.sz. Napsugár Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II.sz. Napsugár Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 5 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2017. (VI. 06.) határozata a 2017/2018. nevelési évben a III.sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III.sz. Összevont Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 11 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2017. (VI. 06.) határozata az Óvodák és tagintézményeik heti- és éves nyitvatartási rendjének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Óvodák és tagintézményeik heti- és éves nyitvatartási rendjét jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI. 06.) határozata a „Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti-és éves nyitvatartási rendjének elfogadására” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
- felkéri a Hivatalt, hogy a Kormány ifjúság politikai támogatási rendszerével összhangban készítsen a bölcsődei gondozás, óvodai nevelés tekintetében egy 5 éves kerülti koncepciót és tárja a Képviselő-testület elé.
- vizsgálja meg 5 évre visszamenőleg a fenti intézményeinek személyügyi, bér jellegű kiadásainak változását szakmai csoportonként, a túlórák alakulásának tendeciáit a Köznevelési törvény előírásának betartása következményeinek tükrében.
- tervezze meg a Kormány intézkedéseinek megfelelően a várható demográfiai változások miatt a gyerek létszámok alakulását, azok a pedagógus létszámra gyakorolt hatását az Önkormányzat bölcsődei és óvodai intézményeiben az elkövetkezendő 5 évben.
- Intézményenként és együttesen is mérje fel, valamint elemezze a pedagógus és szakmai állomány várható nyugdíjba vonulásának következményeit és azok hatását a bölcsődei és óvodai ellátásra.
- Vizsgálja meg a fenti intézményeinek infrastruktúrájának bővítési lehetőségeit, szükségességét.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2017. (VI. 06.) határozata a „Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti-és éves nyitvatartási rendjének elfogadására” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak feltételeit és lehetőségét, hogy az óvodai, bölcsődei intézményeiben valamint az SZGYI-nél az iskolai étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott „nem oktatási, nevelési dolgozók” is megkaphassák személyi bérként a 7 + 3 %-os fizetésemelést + 3 %-os részét is.
Határidő: 2017. július 4.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2017. (VI.06.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának kiírásáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 20.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 290/2017. (VI.06.) határozata a 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található ingatlan hasznosítási módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található ingatlan értékesítésének módjáról szóló 345/2015. (VI.09.) számú és az azt módosító 11/2017. (I.17.) számú határozatát.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező, 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 747 m2 alapterületű, „Kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan tulajdonjogát nyilvános árverésen értékesíti a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti bruttó 6.400.000,-Ft, összegű
kikiáltási ár mellett - amely magába foglalja az általános forgalmi adót - azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa le. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
III. felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, az ingatlan értékesítésére, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2017. (VI.06.) határozata az 593/2016. (XII.06.) határozat és a 145/2017. (IV.11.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 593/2016. (XII.06.) sz. határozatát.
II. hatályon kívül helyezi 145/2017. (IV.11.) sz. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 292/2017. (VI.06.) határozata a DIGI Kft.-vel a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés módosításáról és kiviteli tervének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja a jelen döntés alapjául szolgáló előterjesztés 6. mellékletét képező, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által az Önkormányzat tulajdonában álló, 185033 hrsz.-ú, természetben a 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25-33. sz. alatti Budapest XXIII. kerületi Páneurópa Általános Iskola tetőszerkezetén létesítendő bázisállomásra vonatkozó BP02224 számon benyújtott kiviteli terveket.
II. a jelen döntés alapjául szolgáló előterjesztés 2. számú mellékletét képező szerződés-tervezet szerint módosítja a 2015. december 29. napján a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződést.
III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a DIGI Kft. értesítésére és a szerződésmódosítás aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2017. (VI.06.) határozata a DIGI Kft.-vel a Budapest XXIII. ker. 186053 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 169. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés módosításáról és a 1239 Budapest, Grassalkovich út 169. sz. alatti Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola tetőszerkezetén létesítendő bázisállomásra vonatkozó kiviteli tervének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem hagyja jóvá az előterjesztés 7. mellékletét képező, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által az Önkormányzat tulajdonában álló, 186053 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Grassalkovich út 169. sz. alatti Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola tetőszerkezetén létesítendő bázisállomásra vonatkozó BP02225 számon benyújtott kiviteli terveket, mivel az annak alapján megvalósításra kerülő bázisállomás hátrányosan befolyásolná Soroksár településképét
II. felkéri a DIGI Kft-t, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy műszakilag Soroskáron hol valósítható meg a bázisállomás a településkép megrontása nélkül.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a DIGI Kft. értesítésére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2017. (VI. 06.) határozata a XXIII. kerületi Felnőtt Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a XXIII. kerületi Felnőtt Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 295/2017. (VI.06.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 186681/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár u. 118. „Tündérkertben” történő faültetéshez (Inselbaum) és emléktábla elhelyezéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja a 186681/4 helyrajzi számú természetben Budapest XXIII. kerület Molnár u. 118. „Tündérkertben” területén Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat által történő fa ültetéséhez és a svábok soroksári betelepülésének 300. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 296/2017. (VI.06.) számú határozata a 195165 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest XXIII. ker. Köves út 136. szám alatt található ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 195165 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest XXIII. ker. Köves út 136. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 495 m2 területű, „kivett” művelési ágú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az ingatlant a továbbra is bérbeadás útján hasznosítja.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 297/2017. (VI.06.) határozata a 187701 és 187702 helyrajzi számú ingatlanok egyesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatalánál az 1/1 arányú tulajdonát képező, 187701 helyrajzi számú „kivett óvoda, udvar” megnevezésű 1245 m2 területű ingatlan és 187702 helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 754 m2 nagyságú ingatlanok egyesítését a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező T-88626 számon készített változási vázrajz tartalma szerint.
II. tudomásul veszi, hogy az egyesítés során kialakuló új ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát fogja képezni, Ennek alapján a Budapest XXIII. kerület belterület 187702 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, vagyonkimutatás szerint forgalomképes üzleti vagyon besorolású telekingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonhoz sorolja át.
III. a felkéri a Polgármestert a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, egyesítés engedélyezésével kapcsolatos eljáráshoz szükséges okiratok aláírására, és a telekalakítási eljárás megindítására
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2017. (VI.06.) határozata az 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról, valamint értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 26. fsz. 4. szám alatt található ingatlant - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - árverésen kívül értékesíti 5.400.000,-Ft., azaz ötmillió-négyszázezer forint vételár ellenében Bács Irén (Szül. hely és idő: Kézdivásárhely, 1981. 08. 01., a.n.: Kosza Irina) 1239 Budapest, Vecsés u. 26. fsz. 3. szám alatti lakos részére. A vételárat általános forgalmi adó nem terheli.
II. a) helyt ad Bács Irén kérelmének és - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet 4.§ (2)-(4) bekezdésekben foglaltakra tekintettel - részletfizetési kedvezményt biztosít részére az alábbiak szerint:
3.000.000,-Ft-ot, azaz hárommillió forintot az adásvételi szerződés megkötésekor, a vételár fennmaradó 2.400.000 Ft, azaz kétmillió négyszázezer forint összegű részét – a mindenkori tárgyévet megelőző év jegybanki átlagkamatával terhelten - 120 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell megfizetnie.
III. felkéri a Polgármestert az eladási ajánlatnak Bács Irénnel történő közlésére és az eladási ajánlat elfogadása esetén a jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2017. (VI. 06.) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2017. (VI.06.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz:
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
Sz. M. (Páneurópa Általános Iskola)
Sz. I. (Dr. Nádor Ödön Eü. Int.) részére,
 
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
Dr. S. M. (Dr. Nádor Ödön Eü. Int.) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester     
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2017. (VI.06.) határozata „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Az Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz K. L. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 302/2017. (VI.06.) határozata a 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület utcában található ingatlanokra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. perbeli egyezséget köt Z. K. alperessel az alábbi lényeges tartalommal:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint felperes alperes részére értékesíti a Budapest XXIII. 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokból az alperes által természetben használt földterületnek megfelelő tulajdoni illetőségét négyzetméterenkénti 4.000,-Ft., azaz négyezer forint vételáron, valamint a 195432 helyrajzi számon található felépítményt oly módon, hogy a felépítmények értékét – az alperes tulajdoni igényét nem vitatva – a vételárba beszámítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje az érintettekkel
Határidő: 2017. szeptember 30
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 303/2017. (VI.06.) határozata a „Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjában, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (IX.14.) rendeletének 27.§ b) pontja alapján a „Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára” című napirendet zárt ülésen tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 304/2017. (VI.06.) határozata a 196856 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület utcában található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. perbeli egyezséget köt S. A. I. rendű, S. P. II. rendű és Dr. S. Gy. III. rendű alperesekkel az alábbi lényeges tartalommal:
a) az Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt II. r. alperes (S. P.) a megállapodást követő 15 napon belül birtokba adja az Önkormányzat részére, amelyet I. r. alperes (S. A.) és III. r. alperes (Dr. S. Gy. haszonélvező) nem kifogásol, azt tűrni köteles;
b) r. alperes és III. r. alperes az önkormányzati ingatlanrészről az ingóságait a megállapodást követő 15 napon belül saját költségén elszállítja, melyet I. r. alperes tűrni köteles
c) az Önkormányzat az önkormányzati ingatlanrészen lévő kerítést (kitűzés alapján), faházat, beton alapot, saját költségén elbontja, azzal, hogy új kerítés építésére a szomszédos és az önkormányzati ingatlan határvonalánál nem köteles, melyet alperesek elfogadnak, és kerítés építésére vonatkozóan az Önkormányzattal szemben semmiféle igényt nem támasztanak.
d) a peres eljárás során a felek a saját oldalukon felmerült költségeket maguk viselik, egymással szemben költségigényük nincsen.
e) az Önkormányzatnak használati díj igénye alperesekkel szemben a megállapodás fentiek szerinti, határidőben történő megvalósulása esetén nincsen.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje az érintettekkel
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester