2017. május 9.

A 2017. május 9-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2017. (V.09.) határozata a 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2017. (V.09.) határozata a 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatás tárgyában” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2017. (V.09.) határozata a 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Szamosi Mihály Sporttelepen meglévő belső útszakasz felújítása érdekében szükséges döntések meghozatalára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2017. (V.09.) határozata a 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, negyedik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat többlet fedezet biztosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2017. (V.09.) határozata a 2017. május 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. május 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában
2.) Javaslat a Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatás tárgyában
3.) Javaslat a Szamosi Mihály Sporttelepen meglévő belső útszakasz felújítása érdekében szükséges döntések meghozatalára
4.) Javaslat többlet fedezet biztosítására
5.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
6.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
8.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradvány elfogadására
9.) Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
10.) Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv módosítására
11.) Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
12.) Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
13.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi munkájáról (10.15 órára javasolt)
14.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)
15.) Javaslat a Tündérkert továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
16.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására
17.) Javaslat nyilvános illemhely létesítésére
18.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Csepel és Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására térítésmentes átadására
19.) Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
20.) Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlan megvételére
21.) Javaslat a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére
22.) Javaslat a 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatos pénztartozás elengedésére, valamint bontási kötelezettség alóli mentesítésre
23.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
24.) Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
25.) Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2017. (V.09.) határozat a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 240/2016. (VI.07.), 445/2016.(X.18.) és a 30/2017. (I.17.) határozattal módosított 99/2016.(III.16.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 240/2016.(VI.07.), 445/2016.(X.18.) és a 30/2017.(I.17.) határozattal módosított 99/2016.(III.16.) határozat I., II., III. és IV. pontjának végrehajtási határidejét 2017. június 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2017. (V.09.) határozata a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési költségeihez egyéb forrás biztosításáról szóló 533/2016. (XI.08.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 533/2016.(XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2017. (V.09.) határozat a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 584/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 584/2016.(XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2017. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  241/2017. (V.09.) sz. határozata a a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés- és műszaki ellenőrzés közbeszerzésére irányuló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 150/2017. (IV. 11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 150/2017. (IV.11.) sz. határozata
I. II/c. pontjának végrehajtási határidejét 2017. augusztus 31-ére módosítja
II. III. pontját hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2017. (V. 09.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálása tárgyában hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére – az intézmény egészségügyi dolgozóinak a 2017. évi Semmelweis Nap alkalmából történő egyszeri pénzbeli juttatásának fedezetéhez – bruttó 1.000.000,- Ft támogatást biztosít, az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány sora terhére.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat értesítse.
Határidő: a támogatási szerződések megkötésére 2017. június 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2017. (V.09.) határozata a Szamosi Mihály Sporttelepen meglévő belső útszakasz felújításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felújítja a Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám alatti Szamosi Mihály Sporttelep új parkolóhoz kapcsolódó, meglévő belső útszakaszát
II. a felújításhoz szükséges munkálatok elvégzésére 4.500.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2016. évi költségvetési maradványa terhére.
III. a Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám alatti Szamosi Mihály Sporttelep új parkolóhoz kapcsolódó, meglévő belső útszakaszának felújításához a  szükséges tulajdonosi hozzájárulás tekintetében - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. önkormányzati rendelet 3. melléklete (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 3.4.11. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott, tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló hatáskört ezen egyedi ügyben visszavonja.
IV. a Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám alatti Szamosi Mihály Sporttelep új parkolóhoz kapcsolódó, meglévő belső útszakaszának felújításához a szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
V. felkéri a Polgármestert a Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám alatti Szamosi Mihály Sporttelep új parkolóhoz kapcsolódó, meglévő belső útszakasz felújítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2017. (V.09.) határozata többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Káposztásföld utca út és csapadékcsatorna építéséhez bruttó 14.100.000.- Ft összegű többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.
II. felkéri a Polgármestert a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2017. (V.09.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2017. (V.09.) határozata az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az Önkormányzat 2016 évi költségvetési maradványának összegét 2.505.828.035 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2017. (V.09.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2016. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2016. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2017. (V.09.) határozata a 2017. évi ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 2017. évi ellenőrzési terv módosítását jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2017. (V.09.) határozata a „Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2017. (V.09.) határozata a külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosításáról
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár központjában a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítését támogatja.
II. az engedélyezési tervek elkészítéséhez a 2016. évi költségvetés maradvány sora terhére 55.000.000 Ft +Áfa összegig kötelezettséget vállal.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2017. (V.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2017. (V. 09.) határozata Preklerné Marton Ilona és Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona és Mikó Imre képviselőket.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2017. (V.09.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2017. (V.09.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2017. (V. 09.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2017. (V. 09.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2017. (V.09.) határozata a „Molnár-szigeti volt napközis tábor (Tündérkert) területét és környezetét érintő közösségi célú fejlesztésekre” című városrehabilitációs projekttel kapcsolatos döntésekről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 306/2016.(VII.05.) Ök. sz. határozatának IV. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„IV. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges költségeket (teljes összeg előfinanszírozásban Br. 164.567.885 Ft, ebből még fizetendő önrész Br. 59.741.885 Ft, 60,77 %-os támogatási intenzitás mellett a támogatási összeg Br. 100.000.000 Ft) a 2017. évi költségvetés, 2016. évi költségvetés maradvány sora terhére biztosítja.”
II. felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2017. (V.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott döntéséről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében foglalt, és 9. § a) pontjában meghatározott jogkörében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletét képező tartalom szerinti módosítását jóváhagyja.
II. felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos, jogszabályban előírt hatósági, továbbá egyéb-szervezet átalakítási feladatok elvégzéséről, valamint az ellátottakkal és az érintett munkavállalókkal kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: A II. pont tekintetében Takácsné Juhász Ildikó XXIII. kerületi SZGYI intézményvezető, a III. pont tekintetében Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2017. (V.09.) határozata a Hősök terén nyilvános illemhely  létesítésével kapcsolatosan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Hősök terén lévő MÁV-HÉV tulajdonában lévő épületben nyilvános illemhely kialakítható-e.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2017. (V.09.) határozata a Bp. XXIII. ker. Csepel és Dunapart jelű 20 kV-os szabadvezetéki hálózatok kiváltása után az ELMŰ Hálózati Kft-nek térítésmentes tulajdonba adásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. kerület Orbánhegyen lévő „Csepel és Soroksár 20 kV-os Hálózat” elbontásának és új helyen, új 20 kV-os földkábel hálózat kiépítésének költségeit vállalja. Az így megvalósult hálózatot - külön térítés nélkül - az ELMÜ Hálózati Kft. tulajdonába adja, nettó 66.186.000,- Ft értékben.
II. felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére és a szükséges megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2017. (V.09.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186704/2, 186705/2, 186706 és 186707 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában és – nyertes pályázat esetén – hozzájárul a pályázatban meghatározott beruházások megvalósításához.
II. felkéri a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2017. (V.09.) határozata a Látvány-csapatsport Támogatás Pályázat keretében megvalósuló beruházások használatáról és hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sport Club Kft. a Látvány-csapatsport Támogatás keretében nyertes pályázat esetén megvalósuló beruházást a 186704/2, 186705/2, 186706 és 186707 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában rendeltetésének megfelelően – sporttevékenység folytatásának céljából – használhatja és hasznosíthatja
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 263/2017.(V.09.) határozata a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan megvételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 2040 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 17.300.000,-Ft., azaz tizenhétmillió háromszázezer forint vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó nem terheli. A vételárból 15.300.000,-Ft. azaz tizenötmillió háromszázezer forint a földterület értéke, 2.000.000,-Ft., azaz kétmillió forint pedig az ingatlanon álló felépítmény értéke. A felépítmény a szabályozási terv szerint bontandó.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére és azok elfogadása esetén az adásvételi szerződések megkötésére, az alábbiak szerint:
1. Balla Pál 3/6 tulajdoni hányadára 7.200.000,-Ft., azaz tizenkétmillió kétszázezer forint vételár ellenében tesz vételi ajánlatot;
2. Csávás Zsuzsanna 3/6 tulajdoni hányadára 10.100.000,-Ft., azaz tízmillió százezer forint vételár ellenében tesz vételi ajánlatot, mely összegből 8.100.000,-Ft., azaz nyolcmillió százezer forint a földterület, 2.000.000,-Ft., azaz kétmillió forint pedig az azon álló felépítmény értéke.
III. felkéri a Polgármestert, hogy vételi ajánlatnak bármely tulajdonos által történő elutasítása esetén gondoskodjék a kisajátítási eljárás megindításáról.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 264/2017.(V.09.) határozata a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának kisajátítására irányuló eljárás megindításáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros Apostolhegyen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház” művelési ágú, „udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1147 m2 alapterületű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozóan Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által tett vételi ajánlat el nem fogadása esetén gondoskodják az ingatlanrész kisajátítására irányuló eljárás megindításáról.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 265/2017. (V. 09.) határozata a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlanból a T-88115 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196568/6), (196568/8), (196568/10), (196568/11), (196568/12) és (196568/14) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítását.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 196568/5 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 499/5834-ed arányú tulajdoni hányad szerinti illetőségét a T-88115 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196568/11) helyrajzi számú „kivett közterület, út” megnevezésű ingatlan kialakításához használja fel.
III.    felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére és a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2017. (V.09.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatos pénztartozás elengedése tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.15. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2017. (V.09.) határozata a 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatos pénztartozás elengedéséről, valamint bontási kötelezettség alóli mentesítésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. O. J. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatosan keletkezett 104.608 Ft lejárt határidejű pénztartozását elengedi.
II.
O. J. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 195399 helyrajzi számú ingatlanon fennálló betonalap elbontásától mentesíti.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2017. (V. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolóját küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2017. (V.09.) határozata a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról szóló beszámoló és Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazat tájékoztatójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján nyújtott ellátásokról szóló beszámolót és Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazat tájékoztatását elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a gyermekek átmeneti otthona feladatellátás bővítése érdekében, majd azt követően a feladatellátással kapcsolatosan javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatal céljából.
Határidő: 2017.szeptember 30.
Felelős: a II. pont esetében: Geiger Ferenc polgármester