2017. március 14.

A 2017. március 14-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2017. (III.14.) határozata a 2017. március 14-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. március 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására
3.) Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
4.) Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet megalkotására
5.) Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal (bolgár ivókút)
6.) Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására
7.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó Javadalmazási Szabályzat elfogadására
8.) Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére
9.) Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra
10.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról (10.00 órakor)
11.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására
12.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára
13.) Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó gazdagodás elismerésével kapcsolatos döntés meghozatalára
14.) Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére
15.) Javaslat a 195713 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Szamaránszki dűlőben található ingatlan, 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására
16.) Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó részletfizetés engedélyezésére
17.) Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására
18.) Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére
19.) Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására
20.) Javaslat a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására
21.) Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról
22.) Tájékoztató a szociális helyzetről
23.) Fellebbezés (zárt ülés)
24.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2017. (III.14. ) határozata az 553/2012. (XII.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az 553/2012.(XII.11.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal szerződéses (megállapodás formában) ajánlatot tesz a Török Flóris Általános Iskola 2013. január 1-től való működtetéséhez szükséges vagyonelemek és foglalkoztatottak átadására Budapest Főváros Közgyűlése részére azzal, hogy a megállapodás-tervezet 7. pontjaként a tervezet 7. pontjának „B” verzióját állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert e megállapodás és annak Önkormányzat érdekeit nem sértő módosításának aláírására.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2017. (III.14.) határozata a felépítmények tulajdonjogának rendezéséről szóló, a 444/2016. (X. 18.) határozattal módosított 23/2015. (I.20.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felépítmények tulajdonjogának rendezéséről szóló 23/2015.(I.20.) számú határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„[A Képviselő-testület úgy dönt, hogy]
I. egyes, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező telekingatlanokon magánszemélyek által létesített felépítményekre vonatkozó igénynek Soroksár Önkormányzata által történő elismerésének a feltétele az a)-b)-c)-d) pontokban felsoroltak közül valamely iratnak, de minden esetben legalább az a) pont szerinti okiratnak és az e)-f)-g)-h) pontok közül valamely iratnak az együttes rendelkezésre állása:
Az építmények tartós fennmaradását igazoló, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
a) Soroksár Önkormányzata által készíttetett igazságügyi szakvélemény, vagy
b) feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős építési engedély, vagy
c) feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős használatba vételi engedély, vagy
d) feltétel nélküli, végleges jellegű, jogerős fennmaradási engedély,
és
e) ügyvéd előtt készített, általa ellenjegyzett adásvételi szerződés, vagy
f) ügyvéd előtt készített, általa ellenjegyzett ajándékozási szerződés, vagy
g) jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzéseket, vagy
h) azok az 1994. év előtt adásvételi szerződések, amelyek ügyvéd, vagy közjegyző által nincsenek ellenjegyezve, de két tanú által hitelesen tanúsítottak.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2017. (III.14.) határozata a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás) szóló 468/2016. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 468/2016. (X.18.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2017. (III.14.) határozat a 2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Táncsics Mihály Művelődési Ház rendezvényei és Molnár-szigeti tábor 24 órás kutyás őrzés-védés díjára) szóló 485/2016. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 485/2016. (X.18.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017. (III.14.) határozat az atyhai római katolikus templom helyreállítása érdekében nyújtott  adománnyal kapcsolatos döntéséről szóló 577/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 577/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2017. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2017. (III.14. ) határozata a Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindításáról szóló 588/2016. (XII.06.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindításáról szóló 588/2016. (XII.06.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (III.14.) határozat Budapest Főváros XXIII. kerületben betegirányító rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseiről szóló 595/2016. (XII. 06.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 595/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2017. július 1-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2017. (III.14.) határozata a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros  XXIII. kerület Temetősor 5. számú pavilon bérbeadásáról szóló 56/2017.(I.17.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 56/2017.(I.17.) számú határozatának II. és III. számú pontját az alábbiak szerint módosítja:
„II. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a nyilvános árverés útján bérbe adja a 183720 helyrajzi számú közterületen lévő Budapest Főváros XXIII. kerület Temetősor 5. számú pavilont.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az árverési feltételeknek jóváhagyás céljából a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé terjesztéséről, az árverési hirdetmény közzétételéről, valamint a legmagasabb bérleti díjat megajánlóval a bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé terjesztésre 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2017. (III.14.) határozata támogatási szerződés megkötéséről a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal (bolgár ivókút)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére a Budapest XXIII. kerület Hősök terén, a Galéria’13 előtti, a határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt területen Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a bulgáriai Tvarditsa között létrejött testvérvárosi megállapodás 10 éves évfordulója alkalmából bolgár ivókút felállítása céljára 2017. évben 3.000.000,- Ft támogatást biztosít. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Céltartalék - egyéb tartalék” sora.
II. megköti a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától a felek – az I. pontba foglalt támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhetnek.
III. felkéri a Polgármestert a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és az Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólójának értesítésére.
Határidő: a szerződés aláírására 2017. március 31., a támogatás összegével való elszámolásra 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2017. (III.14.) határozata hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról, valamint a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a bulgáriai Tvarditsa között létrejött testvérvárosi megállapodás 10 éves évfordulója alkalmából bolgár ivókút felállításához a Hősök tere 185613/1 hrsz-on a megvalósításhoz a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a bulgáriai Tvarditsa között létrejött testvérvárosi megállapodás 10 éves évfordulója alkalmából bolgár ivókút felállításához a Hősök tere 185613/1 hrsz-on a megvalósításhoz a  szükséges tulajdonosi hozzájárulás tekintetében - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott - nem hatósági - hatáskörök jegyzéke) 34. pontja szerinti a Polgármesterre  átruházott, önkormányzati tulajdonban lévő közúton, közterületen folyó munkálatokhoz a tulajdonosi hozzájárulást megadására irányuló hatáskört ezen egyedi ügyben visszavonja.
II. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a bulgáriai Tvarditsa között létrejött testvérvárosi megállapodás 10 éves évfordulója alkalmából bolgár ivókút felállításához a Hősök tere 185613/1 hrsz-on a megvalósításhoz a szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2017. (III.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Munkamegosztási Megállapodás 2017. március 15. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására, valamint felkéri a Jegyzőt a Polgármesteri Hivatal részéről történő aláírásra. Felkéri a Polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás intézményvezetőkkel való megkötésére.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2017. (III.14.) határozata a Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Javadalmazási Szabályzatot az 1. számú mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak a Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2017. (III.14.) határozata Kovács Levente részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Kovács Levente – „a HelpyNet” képviselője - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2017. (III. 14.) határozata a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. április 1. napjától 2017. december 31 napjáig működteti a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerét.
A HelpyNet rendszer 2017. évi üzemeltetésének 5. 625. 000 Ft + ÁFA, összesen 7.143.750 Ft azaz Hétmillió-száznegyvenháromezer hétszázötven Ft összegű költsége az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében (8.1. tábla 93. során, illetve az ÁFA a 107. során) rendelkezésre áll.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évi üzemeltetése érdekében, továbbá felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól – a 3.1 pontban foglalt összeg kivételével, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon – eltérhet.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2017. (III. 14.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 4.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a plébánia működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a kert karbantartására, közösségi programok és rendezvények támogatására, karbantartási és felújítási munkálatokra, táborok szervezésére (nagycsaládok és rászorulók segítése a közösségi programokon), illetve a tető tegola borításának javítására, a templom belső festésére, kazáncserére, illetve a közösségi terem végleges használatba vételére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2017. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2017. (III. 14.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 2.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: a templom épületének tovább nem halasztható felújítására, állagmegóvásra, illetve a működés biztosítására
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2017. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2017. (III.14.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközséget 1.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: hordozható számítógép vásárlására (szoftverrel), illetve rendezvények szervezésére (Erdélyi koncert, Oratórium Anastasis, Vizsolyi Biblia).
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2017. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (III.14.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 2.000.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a közösségi terek (folyosó, nagyterem, konyha, mosdók, beszélgető szobák) festésére, nyílászárók mázolására, a radiátorok termosztáttal való felszerelésére, energetikai korszerűsítésre (ablakcsere), fűtés korszerűsítésre (gázkonvektorok cseréje, vezeték kiépítése), wc kialakítására, a csatornahálózathoz való csatlakozásra.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2017. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2017. (III.14.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget 500.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a soroksári-pesterzsébeti közös templom festésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2017. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2017. (III.14.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a zsidó temető karbantartására, az építendő új zsinagóga szakrális eszközeinek beszerzésére és a működés finanszírozására.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2017. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2017. (III.14.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2017. (III.14.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. J. Sz. G. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2017. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017. (III.14.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. Sz. pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2017. március 31., illetve a szerződések megkötésére 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2017. (III.14.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2017. évben az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díját és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegét nem módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2017. (III.14.) határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó gazdagodás elismerésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el Prekup Károly József, Prekup Rozália Julianna, Prekup Csilla és Prekup Róbert János Bérlőknek az általuk bérelt, Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 184916 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatt ingatlanon található épületekkel kapcsolatban az Önkormányzat gazdagodásának a Bérlők által megjelölt, 6.000.000,- Ft összegű mértékét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a bérlőket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2017. (III.14.) határozata a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 561 m2 területű „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni hányadának értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 561 m2 területű „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányadának
I. eladása szándékában áll az ingatlan ½ tulajdoni arányú társtulajdonosa, Fock Antal részére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a vételi ajánlatot tevőt.
II. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen ingatlanforgalmi szakvéleményt az ingatlanrészre vonatkozóan és az abban foglaltak alapján az ingatlanrész megvásárlásának ügyét ismételten terjessze a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2017. március 31.,
               a II. pont vonatkozásában: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2017. (III.14.) határozata a 195713 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlőben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) szántó 2026 m26. minőségi osztályú, „b) szántó 1720 m2 7. minőségi osztályú összesen 3746 m2 alapterületű ingatlan 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a 195713 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlőben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) szántó 2026 m2” 6. minőségi osztályú, „b) szántó 1720 m2” 7. minőségi osztályú összesen 3746 m2 alapterületű ingatlan 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása szándékában áll.
II. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen ingatlanforgalmi szakvéleményt az ingatlanrészre vonatkozóan és az abban foglaltak alapján az ingatlanrész megvásárlásának ügyét ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (III.14.) határozata a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése tárgyában hozott 55/2017.(I.17.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése tárgyában hozott 55/2017.(I.17.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 247. földszintjén található, 39 m2 alapterületű, 1818/10000 tulajdoni hányadú társasházi üzlethelyiséget értékesíti a bérlő, DOBRAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-705933, székhely: 1239 Budapest, Sodronyos u. 35., statisztikai számjel: 12839047-5157-113-01, adószám: 12839047-2-43) részére 8.400.000 Ft vételáron azzal, hogy a vételár 50%-át, 4.200.000 Ft-ot az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. A fennmaradó vételárhátralékot 5 év futamidő alatt, 70.000 Ft/hó + (mindenkori tárgyévet megelőző év jegybanki átlag) kamat megfizetésével kell kiegyenlíteni. A tulajdon átruházására a vételár teljes egészében történő kiegyenlítését követően kerülhet sor.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat javára eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 31.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2017. (III.14.) határozata az 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlant a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti 5.500.000,- Ft összegű kikiáltási ár mellett azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
II. felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, az ingatlan értékesítésére, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2017. (III.14.) számú határozata a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezése céljából cserelakás kijelöléséről szóló 375/2016.(IX.13.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezése céljából cserelakás kijelöléséről szóló 375/2016.(IX.13.) határozatának I. b) pontját hatályon kívül helyezi.
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2017. (III.14.) számú határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fszt. 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló 378/2016.(IX.13.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. fszt. 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló 378/2016.(IX.13.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2017. (III.14.) számú határozata a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fszt. 7. szám alatt található lakás bérlőjének kijelöléséről szóló 380/2016.(IX.13.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fszt 7. szám alatt található lakás bérlőjének kijelöléséről szóló 380/2016.(IX.13.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2017. (III.14.) számú határozata a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fszt. 7. szám alatt található lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fszt. 7. szám alatt található lakást nyilvános árverésen történő, piaci alapon történő bérbeadás útján hasznosítja, a legmagasabb bérleti díjat ajánló részére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az árverési hirdetmény elkészítéséről, közzétételéről valamint a legmagasabb bérleti díjat megajánló árverési vevővel a bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2017. (III.14.) határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. alatt található ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadának eladásáról
A Képviselő testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános árverés útján eladja a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadát a tulajdoni hányad részét képező, két nem lakáscéljára szolgáló helyiséget terhelő bérleti joggal terhelten 80.400.000 Ft összegű kikiáltási ár mellett a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 500.000,- Ft licitlépcső mellett értékesíti azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az árverési hirdetmény elkészítéséről, közzétételéről, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel az adásvételi szerződés megkötéséről.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2017. (III.14.) határozata a 184939 hrsz-ú természetben a Budapest, XXIII. ker. Soroksár, Felső-Duna sor utcában (felülvizsgálat alatt) „kivett, beépítetlen” megnevezésű 1904 m2 és a 185003 hrsz-ú Budapest, XXIII. ker. Soroksár, Új Élet utca 14., (Kovász utca 14.) „kivett, Szociális Otthon” megnevezésű 11514 m2 alapterületű ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 184939 hrsz-ú természetben a Budapest, XXIII. ker. Soroksár, Felső-Duna sor utcában (felülvizsgálat alatt) „kivett, beépítetlen” megnevezésű 1904 m2 és a 185003 hrsz-ú Budapest, XXIII. ker. Soroksár, Új Élet utca 14., Kovász utca 14. „kivett, Szociális Otthon” megnevezésű 11514 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséről szóló döntést megelőzően az alábbi intézkedésekre:
I. vizsgáltassa meg a fenti ingatlanok vonatkozásában a hatályos építési szabályzatban foglalt funkciók szűkítésének jogi lehetőségét, a KVSZ módosításán keresztül.
II. vizsgáltassa meg, hogy a fenti ingatlanok a KVSZ-ben meghatározott funkciók egyenkénti (külön-külön) megvalósulása esetén milyen közlekedési terhelés várható a „Hets-telep” gépjármű forgalmában. Készíttessen a területre vonatkozóan közlekedési hatástanulmányt.
III. vizsgáltassa meg, hogy a Duna és a Natura 2000 terület közelsége miatt a fenti ingatlanok a KVSZ szerinti beépíthetősége tekintetében, milyen környezeti terhelést jelentenek.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2017. (III.14.) határozata a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatt található ingatlant 2.000.000,- Ft, összegű kikiáltási ár mellett a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett értékesíti azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az árveréshirdetmény elkészítéséről, közzétételéről, az árverés lebonyolításáról és a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel az adásvételi szerződés megkötéséről.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2017. (III.14.) határozata a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület által 2016. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához
1. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
2. a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
3. a Dél-Pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
4. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
5. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
6. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
7. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
8. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
9. a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
10. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
11. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
12. a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
13. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
14. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
15. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
16. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
17. a Soroksári Hermann Antal Harmonikazenekar Kulturális Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
18. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
19. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
20. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2017. (III.14.) határozata az (Név). fellebbezésének elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. elutasítja az Név (Képviseli, 1238 Bp., Cím) fellebbezését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 105. § (1) bekezdése alapján és helybenhagyja a sz. alakszerű határozatot.
II. felkéri a Polgármestert az Név. (Képviseli, 1238 Bp., Cím) értesítésére.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2017. (III.14.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) számú állásfoglalását hatályában tartja és a Név, valamint az Ócsa-Soroksár Ipari Vagyonkezelő Szövetkezet jogi képviselője útján benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, 2016. október 4. napján kelt adásvételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja. Az adott helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó tulajdonszerzést mind az elővásárlásra jogosult (Név), mind a szerződéses vevővel (Név) – a NAK állásfoglalásának megfelelően – támogatja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Az Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet (székhely: 1239 Budapest, XXIII. ker., Tanyaközpont, cégjegyzék szám: 01-02-053511, képviseli: Ledl Rikárd Zoltán az igazgatóság elnöke), valamint Név (1181 Bp. lakcím szám alatti lakos) között a Budapest XXIII., hrsz-ú külterületi, szántó művelési ágú 16 ha 6220 m2 alapterületű, és a Budapest XXIII. hrsz-ú külterületi, szántó művelési ágú 14 ha 4694 m2 területű ingatlanok vonatkozásában 2016. október 4. napján adásvételi szerződés jött létre.
A szerződés hirdetményi úton történő közzétételét követően a rendelkezésre álló 60 napos (jogvesztő) határidő alatt Név (2364 Ócsa, lakcím szám alatti lakos) élve elővásárlási jogával, elfogadó jognyilatkozatot tett az adott ingatlanokra vonatkozóan.
 
A NAK 2017. január 17-én kelt, számú állásfoglalásában mind az elővásárlásra jogosulttal (Név), mind pedig a szerződéses vevővel (Név), támogatta a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását. Állásfoglalásának indokolásában mindkét esetben leírja, hogy „A 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban Földforgalmi törvény) 25-27.§ által a helyi földbizottság felülvizsgálati hatáskörét meghatározó rendelkezés alapján a rendelkezésre álló köztudomású tények a becsatolt okiratok tartalma nem volt megállapítható olyan adat vagy tény, amely alapján a helyi földbizottság a támogató nyilatkozat megvonása mellett dönthetett volna vevő esetében. Ennek alapján a szerződés támogatása indokolt a Földforgalmi törvény szerinti korlátokon belül.”
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése
 
Az állásfoglalás ellen 2017. február 6-án postára adott küldeményével Név vevő, majd 2017. február 13-án postára adott küldeményében az Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet eladó meghatalmazása alapján Név jogi képviselő is kifogást nyújtott be. A kifogásokkal kapcsolatosan Név elővásárlásra jogosult meghatalmazott jogi képviselője Név észrevételeket terjesztett elő, egyben kérte a NAK tárgyi állásfoglalásának hatályban tartását és Vevő, valamin Eladó kifogásának elutasítását.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat és megállapította, hogy a kifogások határidőben kerültek benyújtásra.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában, ellenben olyan döntést kell hoznia, amely döntésből ki kell hogy tűnjön, hogy az állásfoglalás kiadására milyen szempontok, milyen körülmények értékelése eredményeként kerül sor. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a NAK  számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik. Azzal, hogy a NAK mind a szerződéses vevő, mind pedig az elővásárlásra jogosult tulajdonszerzését támogatta, nem sértette meg a Földforgalmi törvényben foglaltakat, az értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerint szerző fél vonatkozásában elvégezte.
 
A kifogások benyújtását követően a tényállás tisztázása érdekében megkerestük az Agárkamarát, hogy az állásfoglalása alapját képező dokumentumokat, illetőleg információkat sürgősséggel, postafordultával juttassa el a Polgármesteri Hivatalba, továbbá nyilatkozzon arról, hogy az állásfoglalása egyben sorrendet is meghatároz-e a földet megszerezni kívánó személyek vonatkozásában. Az Agrárkamara megkeresésünkre 2017. március 6. napján küldött elektronikus levelében válaszolt. A válasz szerint a számú állásfoglalásban az elővásárló és a vevő is támogatásra került, ezáltal a 2013.évi CXXII. törvényben rögzített sorrend fogja meghatározni a vevő személyét. Az Agrárkamara álláspontja szerint az elővásárló és a vevő sorrendjét a mezőgazdasági igazgatási szerv, és nem az Agrárkamara állítja fel, továbbá a mezőgazdasági igazgatási szerv Agrárkamarához érkezett megkeresésében az elővásárló megelőzi a vevőt. Az Agrárkamara a tényállás tisztázása érdekében további információkat nem közölt, és dokumentumokat nem csatolt megkeresésünkre.
 
Vevő által előterjesztett kifogással kapcsolatosan a Képviselő-testület megállapította, hogy az elővásárlásra jogosult lakóhelye és mezőgazdasági üzemközpontja nem Budapest XXIII. kerületében található, de az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van, így megfelel a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Továbbá megállapított, hogy Vevő lakóhelye sem Budapest XXIII. kerületében található. Továbbá Vevő mezőgazdasági üzemközpontja, mint mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság székhelye sem a Budapest XXIII. kerületében található. Vevő kifogásában kizárólag általánosságban hivatkozik arra, hogy elővásárlásra jogosult, színlelt módon kíván termőföldhöz jutni az adott ingatlanok megvásárlásával. A feltevést a Képviselő-testület megvizsgálta a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés b.) pontja vonatkozásában, de ezt nem tartotta megalapozottnak, arra tekintettel, hogy ténylegesen 2002. február 11 napjától haszonbérleti szerződéssel használja a földet, és ezen szerződése az Eladó kifogásának benyújtásakor is még hatályban volt.
Eladó által előterjesztett kifogása alapján a Képviselő-testület megállapította, hogy a tárgyi ingatlanok területére vonatkozóan hatályos szabályozási terv nem áll rendelkezésre, azonban Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: KVSZ) övezeti tervlapja szerint a Budapest XXIII. hrsz-ú ingatlan teljes egészében, a Budapest XXIII., hrsz-ú ingatlan nagy részben mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt MG-MF-XXIII-00 jelű övezetbe tartozik. Az Budapest XXIII., hrsz-ú ingatlan egy része az M51 autópálya területére (KL-KT-XXIII-01), valamint mellette az autópálya mindkét oldalán lévő E-VE-XXIII-01 jelű véderdő területre esik. Az ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását Név végezte az elmúlt öt évben Eladóval kötött haszonbérleti szerződés alapján. A Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés c.) pontja alapján nem merült fel arra vonatkozóan tény, hogy jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult elynerne olyan jogi helyzetet, amelynek révén az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolná, a termőföld tulajdonjogát indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg. Az elővásárlásra jogosult, mint a helyi gazdálkodó közösség tagja, a földterület megszerzésével a törvény céljának megfelelően élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű termőföldhöz jutna, mely elősegíti a közepes méretű agrárüzemek elterjedését, valamint a kis gazdaságok stabil működését és fejlődését. Eladó kifogásában, az szereplő elővásárlásra jogosult lakóhelye és mezőgazdasági üzemközpontja vonatkozásában a Képviselő-testület fenntartja a Vevő kifogása során kialakított álláspontját. A Képviselő-testület álláspontja szerint, a Kamara a döntésénél a Földforgalmi törvény 68. § (3) bekezdésére figyelemmel, az az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző fölbirtokok kialakítására és megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírásra figyelemmel hozta meg döntését. A Képviselő-testület a Földforgalmi törvényben meghatározott fiatal földműves fogalmára tekintettel, mely szerint fiatal földművesnek minősül az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be, nem tartotta megalapozottnak Eladó kifogásában foglaltakat. Elővásárlásra jogosult ugyan a 40. életévét átlépte, de őstermelőként és földhasználóként az üzemszerű művelésre képes.
 
Mindezekre tekintettel döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
 
II. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Magyar Agrárkamarát (mint helyi földbizottságot), a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző