2017. november 7.

A 2017. november  7-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 487/2017. (XI. 07.) határozata a „Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztés zárt ülésen való tárgyalásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) Önkormányzati rendelet 27.§ b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 488/2017. (XI.07.) határozata a 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására” c. napirendi pontot, amit a soron következő testületi ülésen kíván megtárgyalni, a Kormányhivatal által kért változások, illetve szervezeti változások szerepeltetésével.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 489/2017. (XI.07.) határozata a 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. november 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és módosítására
3.) Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
5.) Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására
6.) Javaslat járóbeteg szakellátások kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására
8.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
9.) Javaslat a 187926/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton található ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
10.) Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére és alapító okirat módosítására
11.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről (10.00 órakor)
12.) Javaslat a 195271/159 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hrivnák Pál utca-Dinnyehegyi út át által határolt ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére
13.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás kezdeményezésére
14.) Javaslat perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Móczár Imre)
15.) Javaslat a 184292 helyrajzi számú, természetben a Duna parton található ingatlan kártalanítási igényével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
16.) Javaslat rekreációs célú földhasználati szerződés megkötésére a 195735 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan vonatkozásában
17.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
18.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről
19.) Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Zárt ülés)
20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196201 és 196203 helyrajzi számú, természetben a Szitás utca és Lápos utca által határolt ingatlanok szabályozására
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 490/2017. (XI.07.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2017. évi támogatásáról szóló 336/2017. (VII.04.) határozat módosításáról szóló 409/2017. (X. 10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 409/2017. (X.10.) határozat II. pontjában szereplő „2017. ….. napján” időpont jelölést „2017. július 31. napján” időpont jelölésre módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 491/2017. (XI.07.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 90.000,- Ft/fő átlagjutalom kifizetését biztosítja az önkormányzati fenntartású kerületi óvodákban, az egészségügyi intézményben, a szociális és gyermekjóléti intézményben és a művelődési házban dolgozó közalkalmazottak részére, akik az adott intézményben munkaviszonyban állnak és a próbaidejüket már letöltötték.
II. felkéri a Polgármestert az Intézményvezetők értesítésére, a módosítandó költségvetési rendelettervezet beterjesztésére, továbbá a jutalom kifizetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. november 30., ill. a 2017. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 492/2017. (XI. 07.) határozata a polgármesterre átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Szabó Péter Zoltán és Horváth Gabriella Julianna 1238 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakosok vis maior támogatás iránti kérelmének elbírálása egyedi ügyben, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 8. § 13. pontjában a Polgármesterre átruházott hatáskört – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésében meghatározott támogatás megállapítása tekintetében - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2017. (XI. 07.) határozata rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete alapján, Szabó Péter Zoltán (születési hely, idő, anyja neve) és Horváth Gabriella Julianna (születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, és kérelmezők részére, a Vis Maior Alap terhére – a Polgármester által átruházott hatáskörben megállapított 100.000.- Ft azaz egyszázezer Forint összegű segélyen felül – havi 70.000,-Ft, azaz hetvenezer Forint összegű, vissza nem térítendő - segély formájában nyújtott - támogatást folyósít, utólagos elszámolással, az albérleti szerződés megkötésének időpontjától kezdődően, 12 hónapon keresztül.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen az I. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő:   az I. pont esetében az albérleti szerződés megkötésének időpontjától számított 15. nap, azt követően minden egyes hónap 20. napjáig folyamatosan,
a II. pont esetében 2017. november 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 494/2017. (XI. 07.) határozata járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítása tárgyában hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: XXIII. kerületi EÜI) járóbeteg szakellátási kapacitásának átcsoportosítását az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi, az alábbiak szerint:
 
Nőgyógyászat
Lekötött heti óraszám:                                                   30 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:                     15 óra /hét
Átcsoportosítható:                                                      15 óra/hét
 
Szemészet
Lekötött heti óraszám:                                                   15 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:                            5 óra /hét
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:     10 óra/hét
Átcsoportosítható:                                                        5 óra/hét
 
Reumatológia
Lekötött heti óraszám:                                                   30 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:                     26 óra /hét
Átcsoportosítható:                                                        4 óra/hét
 
Tüdőgyógyászat
Lekötött heti óraszám:                                                   10 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:                           0 óra /hét
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:     10 óra/hét
Átcsoportosítható:                                                        0 óra/hét
(jelenleg szakorvos hiányában a kapacitás felfüggesztésre került)
 
Átcsoportosítható kapacitás heti óraszáma:                24 óra/hét
 
Az átcsoportosítás a következő szakrendelések részére történik:
 
Belgyógyászat + EKG diagnosztika
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:         10 óra/hét
 
UH diagnosztika
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:           6 óra/hét
 
Röntgen diagnosztika (digitális RTG, panoráma RTG, intraorális RTG)
Lekötött heti óraszám:                                                       6 óra/hét
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:         14 óra/hét
 
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a XXIII. kerületi EÜI vezetőjét értesítse.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen a kapacitás átcsoportosítási eljárás megindításáról, és a hatósági eljárás lefolytatásáról.
IV. felkéri a XXIII. kerületi EÜI vezetőjét, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv által lefolytatandó kapacitás átcsoportosítási eljárásban – különösen a szükségessé váló dokumentumok előterjesztésével - működjön együtt a fenntartóval.
Határidő: II. pont esetében 2017. november 15., III. pont esetében 2017. december 15., és a kapacitás átcsoportosítási hatósági eljárás alatt folyamatos, a IV. pont esetében a kapacitás átcsoportosítási hatósági eljárás alatt folyamatos.
Felelős: I. és II. pont Geiger Ferenc polgármester, III. pont esetében dr. Laza Margit jegyző, IV. pont esetében Dr. Csima Alfréd intézményvezető.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 495/2017. (XI.07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezésinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon, a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 496/2017. (XI.07.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 2017. december 12. napjától 2022. december 11. napjáig terjedő határozott időre Kincses Péter (anyja neve, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2017. december 12. napjától személyi juttatásként az alábbi összegeket állapítja meg:
Munkabér 400.000- Ft/hó
Gépkocsi használat 1000 km/hó
Mobiltelefon használat legfeljebb 20.000,- Ft/hó
A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.
II. felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2017. december 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 497/2017. (IX.07.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
az Alapító Okirat 7.5 pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.5 A Társaság Ügyvezetője: 2017. december 12. napjától 2022. december 11. napjáig terjedő határozott időre:
Kincses Péter (születési hely, idő anyja neve)
2143 Kistarcsa, (lakcím) szám alatti lakos.”
II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 498/2017 (XI. 07.) határozata a 187926/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton található ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére irányuló döntéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 279/B. Társasházzal a 187926/2 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 279/B. szám alatti ingatlan javára és a Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló 187926/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út „felülvizsgálat alatt” ingatlan 122 m² területét terhelő szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződést köt a 5604/2/ ikt. számú, záradékolt változási vázrajz szerint, továbbá a szerződés hatálybalépésével a 2004. június 27. napján kelt szolgalmi jogot alapító szerződést megszünteti.
II. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a szolgalmi jogot alapító szerződés alapján a jelen határozat I. pontja szerinti szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
III. felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 499/2017. (XI. 07.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére és alapító okirat módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból –érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 500/2017. (XI.07.) határozata a 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére és alapító okirat módosítására” c. napirendi pontot.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy újra vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy hogyan tud az Önkormányzat jogilag kedvezőbb helyzetbe kerülni.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 501/2017. (XI.07.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről ksézült beszámló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 502/2017. (XI. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út „felülvizsgálat alatt” (Dinnyehegyi út és Hrivnák Pál utca által határolt területen) található, 6.414 m2 alapterületű ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 195271/159 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út „felülvizsgálat alatt” (Dinnyehegyi út és Hrivnák Pál utca által határolt területen) található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett építési terület” megnevezésű, 6.414 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszűntetését. A T-88954 számú változási vázrajz szerinti telekmegosztás végrehajtása után kialakuló 195271/161 helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, valamint a 195271/162 helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, míg a (195271/160) helyrajzi számú, „kivett gyalogút” megnevezésű ingatlan, valamint a (195271/163) helyrajzi számú „kivett közpark” megnevezésű ingatlan a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezné. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Fővárosi Önkormányzat részre a telekmegosztás során szerzendő ingatlanrészek értékkülönbözetének megfizetését, legfeljebb 15.000.000,- azaz tizenötmillió forint összegig.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, az övezeti besorolásra vonatkozó kitűzési vázrajz ismeretében az értékkülönbözet összegének pontos meghatározására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 503/2017. (XI.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás kezdeményezéséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. peres eljárást indít az illetékes bíróságon a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz.-on található „kivett sportpálya” megjelölésű ingatlan önkormányzati tulajdonjogának megállapítása iránt
II. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat jogi képviselőjének útján nyújtson be keresetlevelet az illetékes bíróságon
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 504/2017. (XI. 07.) határozata perbeli egyezség megkötéséről a Móczár Imre elleni polgári peres eljárásban
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzata a 195393 helyrajzi számú, természetben a Nyír utca – Temető sor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) gyümölcsös és gazdasági épület b) szőlő c) kivett üdülő” megnevezésű, 1.985 m2 alapterületű ingatlan kiürítése érdekében indított per vonatkozásában
I. nem fogadja el Móczár Imre, mint alperes perbeli egyezség megkötésére irányuló ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert az alperes értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 505/2017. (XI.07.) elvi határozata a Budapest XXIII. 184292. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kártalanítási igénnyel kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. 184292. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan az Étv. 30. §-a alapján benyújtott kártalanítási igényt elutasítja, mivel az övezeti átsorolás álláspontja szerint nem Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata érdekében történt, emellett a változtatás megítélése szerint a korábbi használatot nem nehezíti meg és nem lehetetleníti el.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse e határozatról Budapest Főváros Önkormányzatát.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár ÖnkormányzataKépviselő-testületének 506/2017. (XI. 07.) határozatarekreációs célú földhasználati szerződés megkötéséről a 195735 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 195735 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű, 3.842 m2 alapterületű ingatlan bérletére vonatkozó egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 4. számú mellékletének 25. pontjában a Polgármesterre átruházott hatáskörét visszavonja.
II. a 195735 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű, 3.842 m2 alapterületű ingatlanból 2.000 m2 térmértékű terület bérlését 2019. december 31. napjáig, határozott időtartamra Varga István (születési hely,idő, 1237 Budapest, (Lakcím)) részére engedélyezi.
III. Varga István, mint bérlő köteles a bérleményt a bérleti jogviszony kezdetétől számított 12 hónapon belül rendeltetésszerű állapotba hozni (kitakarítani, a törmelékeket, szemetet elszállítani) és erről értesíteni az Önkormányzatot, mint bérbeadót, ezért cserébe bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége a bérlemény rendeltetésszerű állapotába hozásától, de legfeljebb 12 hónap eltelte után kezdődik. Amennyiben Bérlő a rendbetételi kötelezettségét nem teljesíti határidőre, a bérleti jogviszony kezdetétől számított 12 hónap bérleti díja azonnal, egyösszegben válik esedékessé
IV. felkéri a Polgármestert a rekreációs célú bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2017.december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 507/2017. (XI.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú ingatlant 2017. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is),
II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2017. évben településrendezési, településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg.
Határidő: 2017. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 508/2017. (XI.07.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2017. évben is.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 509/2017. (XI.07.) határozata a 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2017. november 7-ei Képviselő-testületi ülésén
a „19.) Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Zárt ülés)” c. napirendi pont és a „20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196201 és 196203 helyrajzi számú, természetben a Szitás utca és Lápos utca által határolt ingatlanok szabályozására” c. napirendi pont tárgyalási sorrendjét megcseréli.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 510/2017. (XI. 07.) határozata a T-88907 számú változási vázrajz szerint a (196196/3), (196193/22) és 196201 hrsz.-ú ingatlanok szabályozási tervnek megfelelő határrendezése és ingatlanok cseréjére tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196196/3) hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 113 m2 területű ingatlant, és 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196193/22) hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 86 m2 nagyságú területet az ingatlanok szabályozása érdekében értékegyeztetéssel elcseréli a 196201 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival – illetve özvegyi jog jogosultjával - a T-88907 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196201/1) hrsz.- ú 99 m2 területű, természetben a Lápos utca részét képező „kivett közút” megnevezésű ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonjogáért.
II. - a (196196/3) hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 113 m2 területű ingatlan értékét 1.594.543 Forintban határozza meg,
- a (196193/22) hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból eleső 86 m2 terület értékét 1.213.546 Forintban határozza meg,
-  a kialakuló (196201/1) hrsz.- ú 99 m2 területű „kivett közút” megnevezésű ingatlan értékét 1.396.989 Forintban, az ingatlan területén található építmény kártalanítási értékét 90.000 Forintban határozza meg,
III. felkéri a Polgármestert az I. pontban meghatározott ingatlanok szabályozása – különös tekintettel a közterületek átminősítése – érdekében szükséges intézkedések megtételére, a csereszerződés illetve az I. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 511/2017. (XI. 07.) határozata a T-88908 számú változási vázrajz szerint a (196196/4), (196193/22) és 196203 hrsz.-ú ingatlanok szabályozási tervnek megfelelő határrendezése és ingatlanok cseréjére tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196196/4) hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlanból 87 m2 nagyságú területet, és 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196193/22) hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 57 m2 nagyságú területet az ingatlanok szabályozása érdekében értékegyeztetéssel elcseréli a 196203 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával – illetve özvegyi jog jogosultjával - a T-88908 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196203/1) hrsz.- ú 108 m2 területű, természetben a Lápos utca részét képező „kivett közút” megnevezésű ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonjogáért,
II. - a (196196/4) hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlanból eleső 87 m2 nagyságú terület értékét 1.391.391 Ft Forintban határozza meg,
- a (196193/22) hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból eleső 57 m2 nagyságú terület értékét 911.601 Forintban határozza meg,
- a kialakuló (196203/1) hrsz- ú 108 m2 területű „kivett közút” megnevezésű ingatlan értékét 1.727.244 Forintban, az ingatlan területén található épületek, építmények és növényzet kártalanítási értékét összesen 976.000 Forintban határozza meg,
III. felkéri a Polgármestert az I. pontban meghatározott ingatlanok szabályozása – különös tekintettel a közterületek átminősítése – érdekében szükséges intézkedések megtételére, a csereszerződés illetve az I. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 512/2017. (XI. 07.) határozata a 195663 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlőben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) kivett üdülő és gazdasági épület b) kert c) kivett mocsár” megnevezésű, 2.056 m2 alapterületű ingatlan kiürítésére vonatkozó perbéli egyezség megkötéséről (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzata a 195663 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlőben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) kivett üdülő és gazdasági épület b) kert c) kivett mocsár” megnevezésű, 2.056 m2 alapterületű ingatlankiürítésére indított, ügyiratszámú perben perbeli egyezségi ajánlatot tesz K. K., mint alperes felé és az egyezségi ajánlat elfogadása, valamint az Ingatlan birtokbaadása esetén a birtokbaadást követő 30 napon belül megtéríti alperes részére az ingatlanon található felépítmények, kútfúrás, kerítés-építés, valamint elektromos hálózatra történő rákötés értékét 1.900.000,- Ft műszaki értékkel, azzal, hogy az Ingatlan tekintetében K. K. jogcímtől függetlenül semmilyen további igényt az Önkormányzattal szemben nem támaszt, minden egyéb igényéről az egyezséggel lemond.
II. felkéri a Polgármestert a perbeli egyezségi ajánlat megtételére és a Bíróság értesítésére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester