2017. október 10.

A 2017. október 10-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2017. (X.10.) határozata a 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2017. (X.10.) határozata a 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat sírhely feletti használati jog átadása tárgyában” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2017. (X.10.) határozata a 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron található ingatlan 2/4-ed hányadára vonatkozóan” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 404/2017. (X.10.) határozata a 2017. október 10-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. október 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
2.) A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órakor)
3.) Javaslat sírhely feletti használati jog átadása tárgyában
4.) Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron található ingatlan 2/4-ed hányadára vonatkozóan
5.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2016/2017. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órakor)
6.) Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására
7.) Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására
9.) Javaslat 2018. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
10.) Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 2. számú Módosítására
11.) Javaslat soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntések meghozatalára
12.) Javaslat külön szintű vasúti aluljáró megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéhez szükséges döntések meghozatalára
13.) Javaslat többletfedezet biztosítására földútjavítási munkák elvégzése érdekében, valamint Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésére 
14.) Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról
15.) Javaslat szolgáltatási koncessziós szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
16.) Javaslat az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára
17.) Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására
18.) Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
19.) Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
20.) Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására
21.) Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan értékesítésére
22.) Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
23.) Javaslat a 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Háló utca 23. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
24.) Javaslat a 196701 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B. „felülvizsgálat alatt” számon található, 532 m2 területű ingatlan értékesítésére
25.) Javaslat a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint használati megállapodás átruházására
26.) Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
27.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2017. (X.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) és a 272/2016. (VII.05.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.), a 7/2016.(I.19.) és a 272/2016.(VII.05.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2017. (X.10.) határozata a fakivágással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos döntéséről szóló 143/2017. (IV.11.) határozattal módosított 574/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 143/2017.(IV.11.) határozattal módosított 574/2016.(XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2018. január 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2017. (IX.12.) határozata J. L. 1238 Bp., (Lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnöki megbízatása megszűnésének megállapításáról
A Képviselő-testület
I. megállapítja, hogy a 165/2015. (IV.14.) számú határozatával a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra bírósági ülnökké megválasztott J. L. 1238 Bp., (Lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnöki megbízatása a bírák jogállásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján 2017. október 3. napján megszűnt.
II. hatályon kívül helyezi 165/2015. (IV.14.) határozatát.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnökét, valamint az érintettet.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2017. (X.10.) határozata Csepreginé Gút Edina Anna részére helyi támogatás megállapításáról szóló 222/2017.(IV.11.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 222/2017. (IV.11.) sz. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2017. (X. 10.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2017. évi támogatásáról szóló 336/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
336/2017. (VII.04.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. 2017. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvény, illetve rendezvények szervezésének költségei  (Pannonhalma-Lébénymiklós).”
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá felhatalmazza a Soroksári Fehérasztal Társasággal a 336/2017. (VII.04.) határozat alapján 2017 ….. napján megkötött támogatási szerződés 2. pontjának a támogatási cél vonatkozásában történő, jelen határozatban foglaltak szerinti módosítására.             
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 410/2017.(X.10.) számú határozata a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan megvételéről szóló a 263/2017.(V.09.)számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan megvétele tárgyában hozott 263/2017.(V.09.) számú határozatát az alábbi szerint módosítja:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 2040 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 17.300.000,-Ft., azaz tizenhétmillió háromszázezer forint vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó nem terheli. A vételárból 15.300.000,-Ft. azaz tizenötmillió háromszázezer forint a földterület értéke, 2.000.000,-Ft., azaz kétmillió forint pedig az ingatlanon álló felépítmény értéke. A felépítmény a szabályozási terv szerint bontandó.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére és azok elfogadása esetén az adásvételi szerződések megkötésére, az alábbiak szerint:
1. Balla Pál 3/6 tulajdoni hányadára 7.200.000,-Ft., azaz hétmillió kétszázezer forint vételár ellenében tesz vételi ajánlatot;
2. Csávás Zsuzsanna 3/6 tulajdoni hányadára 10.100.000,-Ft., azaz tízmillió százezer forint vételár ellenében tesz vételi ajánlatot, mely összegből 8.100.000,-Ft., azaz nyolcmillió százezer forint a földterület, 2.000.000,-Ft., azaz kétmillió forint pedig az azon álló felépítmény értéke.
III. felkéri a Polgármestert, hogy vételi ajánlatnak bármely tulajdonos által történő elutasítása esetén gondoskodjék a kisajátítási eljárás megindításáról.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 411/2017.(X.10.) határozata a „Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalának elhalasztásáról  szóló 346/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 346/2017.(VII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2018. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 412/2017. (X. 10.) határozata a T-88740 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196547/5) helyrajzi számú, 42 m2 területű ingatlan megvásárlásáról szóló 388/2017. (IX.12.) számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a T-88740 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196547/5) helyrajzi számú, 42 m2 területű ingatlan megvásárlásáról szóló 388/2017. (IX. 12.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. kerület 196547/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának a T-88740 számú változási vázrajz szerint a kialakuló (196547/5) hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 386.862 Ft, azaz háromszáznyolcvanhatezer-nyolcszázhatvankettő Forint vételáron,”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 413/2017. (X. 10.) határozata a T-88741 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196548/5) helyrajzi számú, 109 m2 területű ingatlan megvásárlásáról szóló 389/2017. (IX.12.) számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a T-88741 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196548/5) helyrajzi számú, 109 m2 területű ingatlan megvásárlásáról szóló 389/2017. (IX. 12.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. kerület 196548/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának a T-88741 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196548/5) hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 1.254.917 Ft, azaz egymillió-kettőszázötvennégyezer-kilencszáztizenhét Forint vételáron,”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 414/2017. (X.10.) határozata Pásztor Tamás részére helyi támogatás megállapításáról szóló 192/2017.(IV.11.) határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 192/2017. (IV.11.) sz. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2017. (X.10.) határozata Magyar Norbert és Magyarné Fehér Anna részére helyi támogatás megállapításáról szóló 206/2017.(IV.11.) határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 206/2017. (IV.11.) sz. határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 416/2017. (X. 10.) határozata sírhely feletti használati jog átadása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 25.186,- Ft, azaz huszonötezer-egyszáznyolcvanhat forint vagyoni érték megtérítése ellenében Sztojka György (születési hely, idő, elhunyt) sírhelye feletti használati jogot fia, Sztojka Norbert (születési hely, idő) részére átadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a használati (rendelkezési) jog átadásáról az I. pont szerinti lényeges tartalommal kössön megállapodást Sztojka Norberttel, és a megállapodás aláírásával egyidejűleg tegyen erről nyilatkozatot a Budapest Temetkezési Intézet Zrt. részére.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 417/2017. (X. 10.) határozata a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron található ingatlan 2/4-et arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos egyedi ügyben a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 195447 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron  található ingatlan 2/4-et arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 418/2017. (X. 10.) határozata a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető sor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, összesen 1.234 m2 alapterületű 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jognyilatkozatról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető sor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, összesen 1.234 m2 alapterületű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozóan nem él elővásárlási jogával, 5.500.000 Ft-os vételáron.
II. felkéri a Polgármestert az elővásárlási jognyilatkozat megtételére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 419/2017. (X. 10.) határozata a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető sor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, összesen 1.234 m2 alapterületű 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatban hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron található ingatlannal kapcsolatos jogi álláspotjáról tájékoztassa az ügyben résztvevő feleket (ügyvéd, vevő, előadó), valamint a szomszéd ingatlan tulajdonosát is.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2017.(X.10.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól szóló vezetői beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2017. (X.10.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól szóló vezetői beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2017. (X.10.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól szóló vezetői beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 423/2017. (X. 10.) határozata közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. közfeladatok ellátására fenntart a 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra, a Polgármesteri Hivatal állományán belül korábbi döntésével létrehozott 25 státuszból 21, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó státuszt, 9 fő napi hat órás, 12 fő napi nyolc órás munkaidős státusz megosztással.
II. a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és bérjellegű, béren kívüli, valamint a cafetéria juttatás költségeire, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére bruttó 47 803 444,- Ft, a 2019. évi költségvetése terhére bruttó 49 533 892 Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a státuszokhoz kapcsolódó bér és bérjellegű, béren kívüli valamint a cafetéria költségeinek tervezéséről a 2018. évi, valamint a 2019. évi költségvetésben.
Határidő: a 2018. és 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása: a XXIII. kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások érdekében jogi tevékenység ellátására kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (árverési hirdetmények)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetmények kezelésére kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 430/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 8.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 433/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására kötelezettséget vállal 8.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 435/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 436/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 13.000.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.800.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 4.484.000.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.800.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 442/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról („Helpy-Net”)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I.„Helpy-Net” közbiztonsági rendszert 2018. évben is kívánja üzemeltetni, ezért kötelezettséget vállal  7.500.000.-Ft. + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 443/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére kötelezettséget vállal 420.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 444/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget vállal 14.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 445/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 446/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget vállal 11.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 447/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 2.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 448/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri Hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére kötelezettséget vállal 14.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 449/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal vírusvédelmi szoftver)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal vírusvédelmi szoftverének működtetésére kötelezettséget vállal 1.500.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 452/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (villamos energia kereskedelmi szerződés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézményei részére megkötendő villamos energia kereskedelmi szerződés díjára 10.000.000,- Ft + ÁFA erejéig, a 2018. évi- és a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi és 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi, illetve a 2018. költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 453/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 455/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI jogi tanácsadás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére jogi tanácsadási lehetőségét továbbiakban is kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 960.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 456/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI ebéd házhozszállítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét továbbiakban is kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 780.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 720.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (energetikai szakreferens foglalkoztatása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jogszabályokban előírt energetikai szakreferens foglalkoztatását megbízási szerződés keretében kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.680.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2017. (X.10.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (energetikai monitoring)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 2.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2017. (X.10.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó Szerződés 2. számú Módosítására vonatkozó döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135-ös jelzésű menetrendszerinti autóbuszjárat közlekedési viszonylatának a jelen határozat mellékletét képező 2. számú Módosítását annak 1. mellékletével együtt, 2017. november 4-ai hatályba lépéssel elfogadja
II. felkéri a Polgármestert a 2. számú Módosítás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, egyúttal felhatalmazza, hogy amennyiben a szerződés az abban megjelölt időpontban nem lép hatályba, úgy a hatályba lépés eltérő időpontjáról szóló szerződés-módosítást aláírja.
Határidő: a 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2017. (X.10.) határozata a soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a tervezett soroksári elkerülő út kialakítását kizárólag az Ócsai út – Szentlőrinci út közötti szakaszon támogatja.
II. a tervezett soroksári elkerülő úton bejövő forgalom tovább vezetését vagy a Szentlőrinci út – M5 autópálya nyomvonalon, vagy a Vecsés út – M5 autópálya nyomvonalon támogatja.
III. felkéri Orbán Gyöngyi alpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a fővárosi önkormányzattal a tervezett soroksári elkerülő út lehetséges nyomvonalváltozataival kapcsolatban.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 463/2017. (X.10.) határozata a Soroksár központjában, a Vecsés úttól északra megvalósítani tervezett külön szintű közúti-vasúti aluljáró megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéhez szükséges döntéséről
A Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a Vecsés úttól északra megvalósítani tervezett külön szintű közúti-vasúti aluljáró, továbbá az aluljáróhoz vezető út megvalósítása érdekében előzetesen szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a projekt megvalósításában érintett tulajdonosokkal történő előzetes egyeztetések, tárgyalások folytatására.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a projekt megvalósításához szükséges előzetesen megbecsült költségeknek az Önkormányzat költségvetésében történő biztosítása érdekében készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára.
Határidő: a határozat I. pontja vonatkozásában folyamatos
                 a határozat II. pontja vonatkozásában 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 464/2017. (X. 10.) sz. határozata földútjavítási munkák elvégzésére szánt többletfedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2017. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók karbantartási munkáinak kivitelezésére az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre álló „dologi kiadások, Útfelújítás, karbantartás” sorát 20.000.000.-Ft-tal meg kívánja emelni az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Céltartalék, költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 465/2017. (X. 10.) sz. határozata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésére 20.000.000.-Ft +ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Céltartalék, költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 466/2017.(X.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár Önkormányzata közigazgatási határain belül, saját beruházása eredményeként létrejött, e határozat II. pontjában megjelölt közvilágítási vagyonelemeket térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5.§ (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.
II. megköti a jelen határozat mellékletét képező, közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával a Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület
A.
 1. Orbánhegyi dűlő 15; 21; 29; 51 előtt 1-1 db lámpatest felszerelése
 2. Orbánhegyi dűlő 51 utáni szakaszon 5 db lámpatest felszerelése (BILK felé)
 1. Orbánhegyi dűlő – Szőlődomb u. sarkán 1 db lámpatest felszerelése
 2. Szőlődomb utca 87. előtt 1 db lámpatest felszerelése
 3. Molnár-sziget, Dara u. 29. előtt 1 db LED lámpatest felszerelése
 4. Molnár-sziget, Fűzfás u. 8. előtt 1 db LED lámpatest felszerelése
 5. Apostolhegy dűlő 1 db lámpatest felszerelése
 6. Jakab apostol u. 3 db lámpatest felszerelése
 7. Molnár-sziget, Szajkó u. Új hálózat készítése (4+5 db LED) (Sás utcától – Fűzfás utcáig)
B.
 1. Turján köz          1 db oszlop + 1db lámpatest
 2. Konkoly köz          1 db oszlop + 1db lámpatest
 3. Vadrezeda köz          1 db oszlop + 1db lámpatest
 4. Búzafű köz          1 db oszlop + 1db lámpatest
előtti közterületen létesített közvilágítási vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a jelen határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére.  A Polgármester a Megállapodás tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2017. (X.10.) határozata szolgáltatási koncessziós szerződés felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, illetve a Jegyzőt, hogy a jogszabályváltozásokra tekintettel folytasson tárgyalásokat az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek reklámcélú hasznosítására, valamint a hirdetési- és reklámtevékenység felügyeletével összefüggő tevékenység ellátására 2009. március 25. napján létrejött szolgáltatási koncessziós szerződés koncesszióba vevőjével és a szükséges előterjesztést további döntéshozatal céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester és dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 468/2017. (X. 10.) határozata az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerület lakossága, valamint a kerületben dolgozó közalkalmazottak és közszolgálati- valamint állami tisztviselők részére ingyenes, 6 hónap időtartamú német és angol nyelvi, továbbá informatikai képzés elindítását támogatja.
II. az ingyenes képzések lefolytatásához szükséges tankönyvek beszerzésére 2.500.000 Ft. összegű fedezetet biztosít a 2017. évi költségvetés „2016. évi költségvetési maradvány” sora terhére.
III. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeinek fedezetéhez bruttó 14.000.000,- forint összeget biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tanfolyamok elindítása érdekében szükséges, továbbá a képzésekkel kapcsolatos egyéb szervezési intézkedések megtételéről.
Határidő: a II. pont esetében 2017. december 1., a III. pont esetében a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása, a IV. pont esetében 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 469/2017.(X.10.) határozata a 185003 helyrajzi számú és a 184939 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában hozott 533/2015.(X.13.) számú határozatának módosításáról szóló határozat tartalmáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 533/2015.(X.13.) számú határozatának III. pontját akként kívánja módosítani, hogy abban szerepeljen a „vagyongazdálkodási és közösségi célra” szövegrész.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 470/2017.(X.10.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.), az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „Szociális otthon” megnevezésű, 1.1514 m2 területű ingatlanon található épület elbontására adott ajánlatról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el a Hernády-Antal Trans Kft. /székhely: 2345 Apaj, Budai út 11/19/, a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.), az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „Szociális otthon” megnevezésű, 1.1514 m2 területű ingatlanon találhatókorábban idősek otthonaként funkcionáló épület elbontására 2017. március 7. napján tett ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert az ajánlattevő értesítésére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 471/2017.(X.10.) határozata a 185003 helyrajzi számú és a 184939 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában hozott 533/2015.(X.13.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 185003 helyrajzi számú és a 184939 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában hozott 533/2015.(X.13.) számú határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„III. megvásárolja a Budapest XXIII. 184939 hrsz.-ú ingatlant per-, teher-, igénymentesen nettó 23.000.000 Ft. + Áfa., összesen 29.210.000 Ft. vételáron az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Céltartalék - Költségvetési maradvány” sora terhére, vagyongazdálkodási és közösségi célra.”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 472/2017.(X.10.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.), az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „Szociális otthon” megnevezésű, 1.1514 m2 területű és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 1.904 m2 területű ingatlanok ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „Szociális otthon” megnevezésű, 1.1514 m2 területű és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 1.904 m2 területű ingatlanokat jelenleg nem kívánja hasznosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 473/2017. (X. 10.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlása tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 474/2017. (X. 10.) határozata a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el a Weisz Tamás Jánosné által a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú 490 m2 alapterületű ingatlanra tett 10.121.770,-Forintos azaz tízmillió-egyszázhuszonegyezer-hétszázhetven forintos eladási ajánlatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a 186824 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosát.
III. felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításra a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú 490 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 475/2017. (X. 10.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlása tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 476/2017. (X. 10.) határozata a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el a Weisz Tamás által a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú 82 m2 alapterületű ingatlanra tett 1.678.786,-Forintos azaz egymillió-hatszázhetvennyolcezer-hétszáznyolcvanhat forintos eladási ajánlatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a 186825 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosát.
III. felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításra a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú 82 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 477/2017. (X. 10.) számú határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 184916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Felső Dunasor 29. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 909 m2 területű, „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant 17.136.800,-Ft azaz tizenhétmillió-egyszázharminchatezer-nyolcszáz forint összegű kikiáltási ár mellett a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000,-Ft licitlépcső mellett értékesíteni kívánja azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000,- Ft+ÁFA.
II. felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, az ingatlan értékesítésére, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 478/2017. (X.10.) határozata a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Főváros XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Főváros XXIII. kerület Dunapataj utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 762 m2 területű, „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 5.300.000,-Ft azaz ötmillió-háromszázezer forint vételár ellenében kívánja értékesíteni Murányi József, 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos részére.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére és a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 479/2017. (X.10.) határozata 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található 2794 m2 területű  ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 2794 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) található, 73 m2 alapterületű lakóház tekintetében, néhai özv. Horváth Károlyné Rózsa Erzsébet 1987. április 15-én kelt 16.Kjő.XX.1183/1986/9. sz. hagyatékátadó végzése, néhai Hóbor Attila 2017. május 29-én jogerőre emelkedett 11059/Ü/227/2017/5. sz. hagyatékátadó végzése és a 2017. augusztus 1-jén kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
a) 73 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 7.592.000,-Ft
II. Soroksár Önkormányzata nem ismeri el a gazdagodását az Ingatlanon található 13 m2 alapterületű gazdasági épület tekintetében, mivel az az igazságügyi szakértői vélemény szerint tartós fennmaradásra nem alkalmas.
III. felkéri a Polgármestert Hóbor Attilánéval, ifj. Hóbor Attilával és Dr. Hóbor Anitával a jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 480/2017. (X.10.) határozata 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 23. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 263 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Háló u. 23. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 263 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) található, 92 m2 alapterületű lakóépület és az ahhoz tartozó 10 m2 alapterületű veranda tekintetében, néhai özv. Schirling Józsefné 2014. január 8-án kelt és aznap jogerőssé vált 11059/Ü/1386/2013/4. sz. hagyatékátadó végzése, néhai Schirling József 1982. november 12-én kelt és aznap jogerőssé vált 28.Kjő.XX.14.10/1982/5. sz. hagyatékátadó végzése, Schirling József és Eizrich Mihályné között 1965. augusztus 25. napján kelt adásvételi szerződés és a 2017. augusztus 1-jén kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
b) 92 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 4.968.000,-Ft
c) 10 m2 alapterületű, a lakóépülethez tartozó veranda műszaki értéke: 135.000,-Ft
II. Soroksár Önkormányzata nem ismeri el a gazdagodását az Ingatlanon található 5 m2 alapterületű gazdasági épület tekintetében, mivel az az igazságügyi szakértői vélemény szerint tartós fennmaradásra nem alkalmas, valamint a 1,5 m2 alapterületű udvari WC tekintetében mivel az az Önkormányzat gazdagodásának elismerése érdekében rendelkezésre álló okiratokban nem szerepel.
III. felkéri a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodás megkötésére Szirtes Tündével azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 481/2017. (X.10.) határozata a 196701 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B. „felülvizsgálat alatt” számon található 532 m2 területű ingatlan értékesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 196701 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B „felülvizsgálat alatt” számon található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, 532 m2 területű ingatlant nem értékesíti Árvai Tamás (születési hely, ,idő) részére.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 482/2017. (X.10.) határozata a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítéséről és az ingatlanrészre fennálló használati megállapodás átruházásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, 4.579.000,-Ft azaz négymillió-ötszázhetvenkilencezer forint vételáron kívánja értékesíti a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 331 m2 területű ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányadát Faragó László részére.
II. Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg Soroksár Önkormányzata Faragó Lászlóval szerződést köt a Soroksár Önkormányzata és Gerő Tibor között 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 331 m2 területű ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányada vonatkozásában 2016. július 04. napján megkötött használati megállapodásnak a Faragó Lászlóra történő átruházása tárgyában.
III. felkéri a Polgármestert az ügyfelek értesítésére és a jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződés, valamint a jelen határozat 2. melléklete szerinti, az Önkormányzat és Gerő Tibor között jelenleg fennálló használati megállapodásra vonatkozó szerződés-átruházásról szóló megállapodás aláírására, azzal, hogy azok tartalmától az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 483/2017. (X.10.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2017. évi beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési koncepció összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2018. évi költségvetési koncepció összeállításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 484/2017. (X.10.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi az 506/2016.(X.18.) határozatát.
II. a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
- Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
1. Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák
2. Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett) (ITS 10)
3. Apostolhegyi utcák
4. Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése (ITS 1)
5. Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
6. Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez (új KSZT után)
7. Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)
8. Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (új KSZT után) (ITS 1)
9. Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (új KSZT után) (ITS 2)
10. Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak (új KSZT után) (ITS 1)
11. Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 3)
12. Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként
- Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Káposztásföld utca út- és csapadékcsatorna építés
2. Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a Felső Duna sor – Vadvíz u.(ITS 2) szakaszon)
3. Vadevezős utca (Vecsés út – Gyáli patak között) út- és csapadékcsatorna építés
4. Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (ITS 8)
5. A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése (ITS 4)
6. Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 5)
7. Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt) (ITS 5)
8. Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között (ITS 6 és 6.7)
9. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)
10. Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal (ITS 1)
11. Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre (ITS 12 és 6.5)
12. Hungária köz út- és csapadékcsatorna építés
13. Sodronyos utca út-és csapadékcsatorna építés
14. Elvira utca út-és csapadékcsatorna építés
15. Szőlődomb utca út-és csapadékcsatorna építés
16. Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítása (ITS 7 és 6.2)
17. Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között (ITS 3)
18. Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése (ITS 19 és 6.4)
19. Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között (ITS 13 és 6.6)
20. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 8) a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között
- ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)
2. Kerületi rendőrkapitányság létesítése (ITS 23)
3. Szakorvosi rendelőintézet felújítása (Táncsics Mihály u. 104.) (ITS 13)
4. Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése
5. Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.)
6. Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés)
7. Üres épület hasznosítása (Dracula ház) (ITS 3)
8. Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén (ITS 15)
9. Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése (új KSZT után) (ITS 14)
10. Közösségi ház kialakítása Újtelepen (ITS 2)
11. Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán (ITS 21)
12. Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése (ITS 1)
- ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Tündérkert területének fejlesztésének folytatása (ITS 16)
2. Szennyvízsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen (ITS 5)
3. Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 4)
4. Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése (ITS 5)
5. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (főgyűjtő) (ITS 6)
6. Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése (ITS 4)
7. Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett (ITS 5)
8. Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között (ITS 6)
9. Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat) (ITS 7)
10. Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat (ITS 6)
11. Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között (ITS 9)
12. A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése (ITS 8)
13. A déli szigetcsúcs fejlesztése (ITS 9)
14. Felső Duna sor menti teleksor beépítése (ITS 7)
15. A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása (ITS 14)
16. Molnár szigeti parti sétány kialakítása (ITS 10)
17. IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra (ITS 2.11)
18. Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 13)
19. A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)
20. A volt Ápoló otthon területének fejlesztése (KSZT szerint) (ITS 17)
21. A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése (ITS 15)
22. A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak (ITS 1)
23. Déli temető környékének rendezése (ITS 9)
- Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése (ITS 4)
2. Grassalkovich úti zöldsáv kiépítése (ITS 5)
3. Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése (ITS 3)
4. A kerület egyéb parkjainak valamint a játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6)
5. Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés, sportpálya építés
6. Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása(ITS 2 és 7.1)
7. Gyáli-patak völgyének rehabilitációja (ITS 2)
- ITS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Virágvölgy lakópark fejlesztés
2. A Hősök tere térfalainak fejlesztése (ITS 22)
3. Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 24)
4. Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén (ITS 3)
5. Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 1)
6. M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 2)
7. Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése (ITS 3)
8. Monsanto telephelyfejlesztés (ITS 5)
9. Trilak telephelyfejlesztés (ITS 6)
10. M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 4)
11. Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás
12. Üzletház létesítése a Grassalkovich úton (ITS 20)
- ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások javasolt sorrendje:
1.a Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18)
1.b Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor) (ITS 1.1 és 1.2)
2. Közterület fejlesztés a Hősök terén (ITS 3. és 1.9)
3.a Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés  (ITS 1.16)
3.b Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés (ITS 1.14)
3.c P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése (ITS 1.16)
4. A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása
5. H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése (ITS 17)
6. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között (ITS 3)
7. Zajvédelmi funkció biztosítása
8. Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén
9. Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt számára.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2017.(X.10.) határozata „Az Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Az Év Szociális Dolgozója” címet adományoz M. E. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 486/2017. (X.10.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján Gy. T. (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
II. 2017. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján N. T. és K. M. (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
III. 2017. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján Zs. T., H. P. és B. J. (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
IV. 2017. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján N. L. (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
V. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester