2017. szeptember 12.

A 2017. szeptember 12-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2017. (IX.12.) határozata a 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Hősök terén ideiglenes jégpálya létesítésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2017. (IX.12.) határozata a 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. szeptember 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Hősök terén ideiglenes jégpálya létesítésére
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására
5.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.a ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Duna melletti terület)
8.) Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
9.) Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
10.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
11.) Javaslat a döntéshozatali eljárás során felmerülő személyes érintettség bejelentési kötelezettséggel összefüggő döntés meghozatalára
12.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. 2017. évi többlettámogatására
13.) Javaslat a személygépjármű tulajdonjogának elfogadására és térítésmentes átadására
14.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására
15.) Javaslat ellátási szerződés megkötésére a XX. kerületi Önkormányzattal
16.) Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (KIOSZTÓS)
17.) Javaslat a térfigyelő rendszer 5 db új kamerával történő fejlesztéséhez szükséges kivitelezési költség elfogadásához
18.) Javaslat sírhely feletti rendelkezési jog átadásáról szóló döntés meghozatalára
19.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
20.) Javasalat a Magyar Telekom Nyrt. és Soroksár Önkormányzata között a Páneurópa Általános Iskolán antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására
21.) Javaslat a Vodafone Magyarország Zrt. és Soroksár Önkormányzata között a 183358 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír u. 22. szám alatt található ingatlanon antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására
22.) Javaslat az 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. „B” fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére
23.) Javaslat a 196547/1, 196548/1 és 196549/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbán utcában található ingatlanok egyes részeinek megvásárlására
24.) Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed tulajdoni hányad értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
25.) Javaslat a 196196/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatokkal és ingatlan-felajánlással kapcsolatos elvi döntések meghozatalára
26.) Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
27.) Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
28.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezésére
29.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195457-195458 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
30.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 184079/14 helyrajzi számú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon található két fenyőfa kivágásához
31.) Javaslat a 184079/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Pacsirta közben található ingatlan 209/2839-ad hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására irányuló döntés meghozatalára
32.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
33.) Tájékoztató a „HelpyNet” közbiztonsági rendszer féléves működéséről
34.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2017. (IX.12.) határozata a Táncsics Mihály utca 5-7. sz. előtt található partfal helyreállítása céljából vis maior támogatási pályázat benyújtásáról szóló 317/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 317/2017. (VII.04.) határozat IV. pontja helyébe a következő IV. pont lép:
 „IV. Úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott pályázat – azonosító száma: ebr42: 366 587 – során megvalósítandó projekt költségei az alábbiak:
Megnevezés
nettó
ÁFA
bruttó
Előzetes szakvélemény
150.000,- Ft
40.500,- Ft
190.500,- Ft
Talajvizsgálatok
890.000,- Ft
240.300,- Ft
1.130.300,- Ft
Rézsű megerősítésre vonatkozó szakvélemény
750.000,- Ft
202.500,- Ft
952.500,- Ft
Partfal helyreállítási munkák
48.059.000,- Ft
12.975.930,- Ft
61.034.930,- Ft
Műszaki ellenőr
750.000,- Ft
202.500,- Ft
952.500,- Ft
Összesen
50.599.000,- Ft
13.661.730,- Ft
64.260.730,- Ft
 
 
 
 
Önerő (30 %)
 
 
19.278.219,- Ft
Támogatási igény
(70 %)
 
 
44.982.511,- Ft
 A vis maior pályázat benyújtásához szükséges 30 %-os önrész fedezetére a 2017. évi költségvetésében 19.278.219,- Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés költségvetési maradvány sora terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 361/2017. (IX.12.) számú határozata az 516/2012. (XI.27.) Ök. számú határozat módosításáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az 516/2012.(XI.27.) számú Ök. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a 2017. október 01. napját követően a vevő kérelme alapján létrejött adásvételi szerződés esetében a vevőnek a vételáron felül lebonyolítási díj címén szerződésenként bruttó 35.000,- Ft-ot, azaz bruttó harmincötezer forintot is meg kell fizetnie az Önkormányzat részére a vételár, illetve az első vételárrészlet megfizetésével egyidejűleg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2017. (IX.12.) számú határozata az 517/2012. (XI.27.) Ök. számú határozat módosításáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az 517/2012.(XI.27.) számú Ök. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a 2017. október 01. napját követően benyújtott, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező a mindenkori értékbecslési díj 50%- át köteles megfizetni. Ennek elmaradása esetén kérelmet nem lehet döntésre előkészíteni. A kérelmező által megfizetett összeg:
a.)     beleszámít az ingatlan vételárába, amennyiben létrejön az ingatlan adásvételi szerződés.  
b.)     nem kerül visszafizetésre, az Önkormányzat eladási ajánlatának elutasítása- vagy az ingatlan adásvételi szerződés létrejöttének kérelmező érdekkörében felmerülő ok miatti meghiúsulása esetén.
c.)      30 napon belül visszafizetésre kerül, ha az Önkormányzat az értékbecslés tárgyát képező ingatlant nem kívánja értékesíteni. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2017. (IX.12.) határozata Kertai Ede Béláné 1238 Bp., (Lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnöki megbízatása megszűnésének megállapításáról
A Képviselő-testület
I. megállapítja, hogy a 164/2015. (IV.14.) számú határozatával a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra bírósági ülnökké megválasztott Kertai Ede Béláné 1238 Bp., (Lakcím) sz. alatti lakos bírósági ülnöki megbízatása a bírák jogállásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján 2017. augusztus 28. napján megszűnt.
II. hatályon kívül helyezi 164/2015. (IV.14.) határozatát.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnökét, valamint az érintettet.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2017. (IX.12.) határozata a Dücső Csaba Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztásáról szóló 450/2014. (VII.29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a Dücső Csaba Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztásáról szóló 450/2014. (VII.29.) határozatát.
II. tudomásul veszi, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Választási Bizottság megüresedett bizottsági tagi helyére a Helyi Választási Bizottságba 2014. július 29. napján a 453/2014. (VII.29.) határozattal póttagnak sorrendben elsőként megválasztott személy, Németh Magdolna 1238 Bp., (Lakcím) sz. alatti lakos lép.
III.    felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2017. szeptember 20.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2017. (IX.12.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló, 557/2016. (XII.06.), 64/2017. (II.14.), valamint a 142/2017. (IV.11.) határozatával módosított 522/2016. (XI.08.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló, 557/2016. (XII.06.), 64/2017.(II.14.), valamint a 142/2017.(IV.11.) határozatával módosított 522/2016. (XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2017. november 30-ára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2017.(IX.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerületben betegirányító rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseiről szóló 101/2017.(III.14.) határozattal módosított 595/2016. (XII. 06.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 101/2017.(III.14.) határozattal módosított 595/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2017. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 367/2017.(IX.12.) határozata a 184939 hrsz-ú természetben a Budapest, XXIII. ker. Soroksár, Felső-Duna sor utcában (felülvizsgálat alatt) „kivett, beépítetlen” megnevezésű 1904 m2 és a 185003 hrsz-ú Budapest, XXIII. ker. Soroksár, Új Élet utca 14., (Kovász utca 14.) „kivett, Szociális Otthon” megnevezésű 11514 m2 alapterületű ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntéséről szóló 129/2017.(III.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 129/2017.(III.14.) határozat végrehajtási határidejét 2017. október 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 368/2017. (IX.12.) határozata a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utában található ingatlan Huszár Ferenc 1237 Bp., (Lakcím) sz. alatti lakos által használt részének kiürítése iránti per megindításáról szóló 175/2017. (IV.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 175/2017.(IV.11.) határozat végrehajtási határidejét 2017. október 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2017.(IX.12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 99/2016. (III.16.), valamint az azt módosító 240/2016.(VI.07.), 445/2016.(X.18.), 30/2017.(I.17.) és 238/2017.(V.09.) számú képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a Budapest XXIII. kerület 186715 hrsz.-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának megindításáról szóló 99/2016. (III.16.), valamint az azt módosító 240/2016.(VI.07.), 445/2016.(X.18.), 30/2017.(I.17.) és 238/2017.(V.09.) számú képviselő-testületi határozatait.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2017. (IX.12.) határozata a Budapest, XXIII. kerület Hősök terén ideiglenes jégpálya létesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a szabadtéri műjégpályát kíván megvalósítani külső szervezet (a továbbiakban: Vállalkozó) igénybevételével. A műjégpálya megvalósításához és működtetéséhez – a 2017.évi költségvetésben rendelkezésre álló 8.438.000 Ft-hoz - a becsült érték kiegészítéseként - további 6.462.000 + Áfa Ft kötelezettséget vállal Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2017. évi költségvetése „költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a szabadtéri műjégpálya megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, mekkora többlet költséget igényelne a szabadtéri műjégpálya február hónapra is kiterjedő üzemeltetése.
Határidő: a következő testületi ülés: 2017. október 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2017. (IX.12.) határozata a 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására” c. napirendi pontot.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt új előterjesztés készítésére a napirend tárgyalása során elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Határidő: a következő testületi ülés: 2017. október 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2017. (IX.12.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elviekben támogatja a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható design-festését.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tervek vagy látványtervek beszerzéséről, és ezt követően készítsen a tárgyban új előterjesztést.
III. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek deisgn-festéséhez ötletek, javaslatok bekérésére, valamint olyan egyesületek megkeresésére, akik design-festéssel foglalkoznak.
IV. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a GOH csomópontban található felüljáró alatti terület rendezésének és parkoló kialakításának feltételeit.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2017. (IX.12.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Bp. Főv. XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2018. évben bevezesse.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal        
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2017. (IX.12.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja - melytől szükség esetén, formai okok alapján az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet - és a megfelelő példányszámban a Magyar Államkincstárhoz megküldje a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2017. (IX.12.) határozata a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 134/2015. (III.17.) határozatával kapcsolatban a döntéshozatali eljárás során felmerülő személyes érintettségről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1010/00471-1-2/2017. ügyiratszámú javaslatában foglaltakat tudomásul veszi.
II. a 2015. március 17-én megtartott rendes ülésén tárgyalt „Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról” című napirendi pont tekintetében utólag az alábbiak szerint dönt Weinmann Antal alpolgármester szavazásból való kizárásáról: nem zárja ki Weinmann Antal alpolgármestert a szavazásból érintettsége miatt, a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 134/2015. (III.17.) határozat változatlan tartalommal és szavazati aránnyal marad hatályban.
III. felkéri a Polgármestert, hogy e határozatra vonatkozó jegyzőkönyv-kivonat megküldésével értesítse mindazokat, akiket a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 134/2015. (III.17.) határozatról értesítettek.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2017. (IX.12.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő szerződés megkötéséről szóló 82/2017 (II.14.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő szerződés megkötéséről szóló 82/2017 (II.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2017. évben 35.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2017. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2017. (IX.12.) határozata személygépjármű tulajdonjogának elfogadásáról és térítésmentes átadásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. elfogadja az NDW-747 forgalmi rendszámú, Skoda Octavia Active 1.2TSI személygépjármű tulajdonjogának felajánlását, és a személygépjármű üzemben tartását térítésmentesen átadja a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.
II. felhatalmazza a Polgármester, hogy a tulajdonjog átvételével, és a térítésmentes üzembentartói jog átadásával kapcsolatos megállapodásokról szóló okiratokat aláírja
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2017. (IX. 12.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: XXIII. kerületi EÜI) részére – a fogászati intraorális röntgenkészülék digitális képalkotó berendezés beszerzésére; a fogászati panoráma röntgen javítási, karbantartási és ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében; továbbá a leendő belgyógyászathoz megvásárolni kívánt EKG készülék beszerzéséhez szükséges költségek fedezetéhez – bruttó 3.048.000,- Ft összegű forrást biztosít, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „2016. évi költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az I. pontban meghatározott összegnek a XXIII. kerületi EÜI 2017. évi költségvetése részére történő átcsoportosításáról.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Dr. Csima Alfréd Intézményvezető Urat értesítse.
Határidő: a II. pontban foglaltak vonatkozásában a beszerzések függvényében folyamatos, a III. pontban foglaltak végrehajtására 2017. szeptember 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2017. (IX. 12.) határozata a gyermekek átmeneti elhelyezését nyújtó ellátás bővítése céljából feladat-ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyermekek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás bővítése céljából 2017. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő időre Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével jelen határozat 1. melléklete szerinti ellátási szerződést köt.
II. felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, valamint szükséges esetén a szerződés szövegezésének Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására.
III. előzetes kötelezettségét vállal az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére a feladatellátási szerződésben meghatározott összeg biztosítására.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2017. (IX.12.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
II. a 2018. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
III. felkéri a Polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat kiírására e határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2017. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2017. (IX.12.) határozata térfigyelő rendszer  5 db új kamerával történő fejlesztéséhez szükséges kivitelezési költséggel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi térfigyelő rendszert 5 db új köztéri kamerával bővíti, amelynek kivitelezéséhez szükséges 14.913.941+ÁFA, -Ft-ot azaz Tizennégymillió kilencszáztizenháromezer kilencszáznegyvenegy plusz ÁFA forintot az Önkormányzat 2017. évi költségvetés céltartalék költségvetési maradvány sor terhére biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésmódosítás-tervezetében való szerepeltetésére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 382/2017. (IX.12.) határozata a néhai Dr. Kolosi Ferenc sírhelye feletti rendelkezési jog átadásáról szóló döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
nem adja át a néhai Dr. Kolosi Ferenc sírhelye feletti rendelkezési jogot Kolosi István, Kolosi Dániel Ferenc és Kolosi Éva Ivett törvényes örökösök részére, azonban a rendelkezési jog keretében tulajdonosi hozzájárulását adja sírkő, vagy síremlék létesítéséhez 1 év időtartamra.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2017. (IX.12.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. hatályában fenntartja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértéke tárgyában hozott 561/2015. (X.13.) határozatát és 2018. január 1-jétől nem módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértékét.
II. felkéri a Polgármestert a bérlők értesítésére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 384/2017. (IX.12.) határozata a Magyar Telekom Nyrt.-vel a 185033 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Soroksár Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. jogelődje, Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. között a 185033 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található épületen antennaszerkezet elhelyezése céljából 1996. március 29. napján megkötött és a Felek által három alkalommal, 2000.07.26. napján, 2012.03.27. napján, és 2016.04.14. napján módosított bérleti szerződés a jelen határozat 1. számú melléklete szerint kerüljön módosításra.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Magyar Telekom Nyrt. értesítésére és a szerződésmódosítás aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 385/2017. (IX.12.) határozata a Vodafone Magyarország Zrt. és Soroksár Önkormányzata között a 183358 hrsz.-ú, természetben 1237 Budapest, Nyír u. 22. szám alatt található ingatlanon antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Soroksár Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. között fennálló, a 183358 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utca 22. szám alatt található épületen antennaszerkezet elhelyezése céljából 1999. január 21. napján megkötött és a Felek által három alkalommal, 2001.07.18. napján, 2005.03.27. napján, és 2012.03.30. napján módosított bérleti szerződés a jelen határozat 1. számú melléklete szerint kerüljön módosításra.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Vodafone Magyarország Zrt. által a szerződésmódosításokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására meghatalmazott Swiss System Kft. értesítésére és a szerződésmódosítás aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 386/2017. (IX.12.) határozata az 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. „B” fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. „B” fsz. 3. szám alatt található lakást eladja a lakás bérlője, T. Gy. részére 5.800.000. Ft, azaz ötmillió nyolcszázezer forint vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli.
II. T. Gy.nek a vételár megfizetésére 10 éves részletfizetési kedvezményt biztosít.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az eladási ajánlat elfogadása esetén a jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2017. (IX.12.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest XXIII. kerület 196547/1, 196548/1, és 196549/2 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanok egyes részeinek megvásárlásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.15. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 388/2017. (IX. 12.) határozata a T-88740 számú változási vázrajz szerint kialakuló  (196547/5) helyrajzi számú, 42 m2 területű ingatlan megvásárlásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. kerület 196547/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának a T-88740 számú változási vázrajz szerint a kialakuló (196547/5) hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 386.862 Ft, azaz háromszáznyolcvanhatezer-nyolcszázhatvankettő Forint vételáron,
II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti vételi ajánlat megtételére és jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírása során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet,
III. az I. pontban meghatározott vételi ajánlat elutasítása esetén felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 389/2017. (IX. 12.) határozata a T-88741 számú változási vázrajz szerint kialakuló  (196548/5) helyrajzi számú, 109 m2 területű ingatlan megvásárlásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. kerület 196548/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának a T-88741 számú változási vázrajz szerint a kialakuló (196548/5) hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 1.254.917 Ft, azaz egymillió-kettőszázötvennégyezer-kilencszáztizenhét Forint vételáron,
II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti vételi ajánlat megtételére és jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírása során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet,
az I. pontban meghatározott vételi ajánlat elutasítása esetén felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 390/2017. (IX. 12.) határozata a T-88742 számú változási vázrajz szerint a  196549/2 helyrajzi számú ingatlanból 136 m2 nagyságú terület megvásárlásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. kerület 196549/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának a T-88742 számú változási vázrajz szerint a 196549/2 hrsz.-ú ingatlanból 136 m2 nagyságú terület megvásárlására 1.565.768 Ft, azaz egymillió-ötszázhatvanötezer-hétszázhatvannyolc Forint vételáron a tulajdonában lévő (196549/1) hrsz.-ú 30 m2 területű ingatlanhoz történő egyesítés céljából,
II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti vételi ajánlat megtételére és jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírása során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet,
III. az I. pontban meghatározott vételi ajánlat elutasítása esetén felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 391/2017. (IX.12.) határozata a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed tulajdoni hányad értékesítéséről szóló döntés meghozataláról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem értékesíti a 184330 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Nap u. 14. szám alatti ingatlanban fennálló 6/40-ed arányú tulajdoni hányadát
II. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184330 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási terv végrehajthatóságának lehetőségeit és a döntést közölje az érintettekkel.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 392/2017. (IX.12.) határozata a 196196/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatokkal kapcsolatos elvi döntés meghozatalárról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának szándékában áll a (196196/1) helyrajzi számú ingatlant a közterületi minőségének megszűnését követően értékegyeztetéssel elcserélni a 196193/51 helyrajzi számú ingatlannak a Középtemető utcához rendezendő területével oly módon, a (196196/1) helyrajzi számú ingatlanból az Alsókert utcához leszabályozandó része leszabályozásra kerül.
A csereügylet felétele, hogy a (196196/1) helyrajzi számú telekingatlan új tulajdonosa a 196197/10 helyrajzi számú ingatlan javára ingyenes bejárási szolgalmi jog biztosítására, illetve alapítására szerződéses kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert a csere létrehozása érdekében szükséges intézkedések megtételére és szükséges döntések céljából előterjesztés készítésére a Képviselő-testület számára.
III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és szükséges döntések céljából előterjesztés készítésére a Képviselő-testület számára.
IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kívánja értékesíteni a (196196/1) helyrajzi számú ingatlan.
Határidő: - új képviselő-testületi előterjesztés készítésére 2018. május 31.
- a kérelmezők értesítésére 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 393/2017. (IX. 12.) határozata a 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
úgy dönt, hogy 2017. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására” és a „Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására” c. napirendi pontokat a napirendi pontok közül leveszi és az érintett tulajdonosokkal folytatott tárgyalást követő képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2017. (IX.12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. peres eljárást indít a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz.-on található ingatlanon fennálló túlépítés megszüntetésére és az ingatlan kiürítésére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat jogi képviselőjének útján nyújtson be keresetlevelet az illetékes bíróságon
III. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Szabályozási Terv, illetve a telkek kialakításakor, hogy lehetne az érintett részeket a Kisduna utca felőli ingatlanokhoz csatolni.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 395/2017. (IX.12.) határozata a 195457-195458 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temetősor által határolt területen található ingatlanból 944 m2 területű bérleményre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata D. A. és B. M. Gy., a 195457-195458 helyrajzi számú, természetben a Nyír utca – Temetősor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű, mindösszesen 1.888 m2 alapterületű ingatlanból, 944 m2 nagyságú terület bérlői részére
I. a bérleményen fúrt kút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulását megadja, azzal a feltétellel, hogy a kútfúrás teljes költségét a bérlők viselik, és az Önkormányzattal szemben, a kútfúrás tekintetében megtérítési igénnyel a bérleti jogviszony ideje alatt, valamint annak megszűnését követően nem élnek.
II. II. nem adja meg a tulajdonosi hozzájárulását a bérleményen illemhely létesítéséhez.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 396/2017. (IX.12.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 184079/14 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz „felülvizsgálat alatt” címen található ingatlanon található két darab fenyőfa kivágásához
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását megadja a 184079/14 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz „felülvizsgálat alatt” címen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2.723 m2 alapterületű ingatlanon található két darab fenyőfa kivágáshoz azzal a feltétellel, hogy a fa kivágásából származó költségeket kizárólag az ingatlanban lévő tulajdoni hányad arányában (3162/16344), a munka elvégzéséről kiállított számla alapján viseli.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 397/2017. (IX.12.) határozata közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184079/12, 184079/13, valamint a 184079/14 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz - Pacsirta köz - Károly köz „felülvizsgálat alatt” címen található, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanok esetében, a közös tulajdon megszűntetésének lehetőségét és erre vonatkozóan gondoskodjon új előterjesztés készítéséről a Képviselő-testület számára.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 398/2017. (IX.12.) határozata a 184079/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Pacsirta köz „felülvizsgálat alatt” címen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2.837 m2 alapterületű ingatlan 209/2839-ad hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata a B. Zs. és B. G. (Eladók), valamint Sz. K. és K. Z. (Vevők) közti adásvételi előszerződés tárgyát képező 184079/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Pacsirta köz „felülvizsgálat alatt” címen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2.837 m2 alapterületű ingatlan 209/2839-ad hányadát illetően 31.500.000,- Ft vételár ellenében nem kíván élni elővásárlási jogával.
Felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2017. (IX. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Krokavecz István (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) lemondását a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagi és egyben elnöki tisztségéről 2017. július 01-i hatállyal tudomásul veszi.
II. Varga Szimeon (anyja neve, születési hely, idő, lakcím) lemondását a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagi tisztségéről 2017. augusztus 31-ei hatállyal tudomásul veszi.
III. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tagi és egyben elnöki tisztségére 2017. szeptember 12. napjától 2021. szeptember 11-ig tartó határozott időre
Keller József 
anyja neve:
         lakcím:
szám alatti lakost választja.
IV. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségére 2017. szeptember 12. napjától 2021. szeptember 11-ig tartó határozott időre
Fekete Tivadar
anyja neve:
         lakcím:
szám alatti lakost választja.
V. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2017. (IX.12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Keller József
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. szeptember 12.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
2. az Alapító Okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Fekete Tivadar
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. szeptember 12.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
II. jelen határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester