2018. április 10.

A 2018. április 10-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2018. (IV. 10.) határozata a 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2018. (IV. 10.) határozata a 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázaton való részvételre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2018. (IV.10.) határozata a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2018. (IV.10.) határozata a 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi az „Önálló képviselői indítvány (A mi Soroksárunk)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2018. (IV. 10.) határozata a 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. április 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre
2.) Javaslat „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázaton való részvételre
3.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásáról (9.30 órakor)
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelete módosítása tárgyában
7.) Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.b ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Molnár-sziget)
9.) Javaslat „Testvér-települési programok és együttműködések” benyújtott pályázat jóváhagyására, és a támogatási szerződés aláírására
10.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Soroksár területén új játszóterek, pihenőkertek, kialakítására
11.) Önálló képviselői indítvány (Nem fizető parkolási zóna bevezetése Soroksáron)
12.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.00 órakor)
13.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órakor)
14.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal feladat-ellátási szerződés megkötésére
15.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra
16.) Javaslata Páneurópa Általános Iskolában történő alapfokú művészeti oktatás kiterjesztéséhez szükséges önkormányzati véleményezésre
17.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
18.) Javaslat a 186556/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről történő döntésre
19.) Javaslat a 186560/6 hrsz.-ú (természetben: 1239 Forster János Jakab u. 4. szám alatti) ingatlan vonatkozásában, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára
20.) Javaslat a 183234/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan egy részének értékesítésére és kapcsolódó telekalakításokra
21.) Javaslat a 185981 és 185968/7 hrsz.-ú (természetben: Budapest XXIII. ker. Vecsés u.-Felső Duna sor által határolt) ingatlanok telekrendezésére
22.) Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
23.) Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek jogi rendezésére
24.) Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
25.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitűntetések adományozására (zárt ülés)
26.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2018. (IV.10.) határozata a „Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalának elhalasztásáról szóló 411/2017. (X.10.) határozattal módosított 346/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 411/2017.(X.10.) határozattal módosított 346/2017.(VII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2018. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2018. (IV.10.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntésekről szóló 13/2018. (I.23.) határozattal módosított 372/2017. (IX.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 13/2018.(I.23.) határozattal módosított 372/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. május 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2018. (IV.10.) határozata a macska és eb ivartalanítási programról szóló 79/2018. (III.13.) számú határozat módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a macska és eb ivartalanítási programról szóló 79/2018. (III.13.) számú határozata I. pontjából a „valamint chippelési” szövegrészt hatályon kívül helyezi. A határozat egyéb pontjai változatlanul maradnak.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2018. (IV.10.) határozata a 510/2017. (XI. 07.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 510/2017. (XI.07.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196196/3) hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 113 m2 területű ingatlant, és 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196193/22) hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 86 m2 nagyságú területet az ingatlanok szabályozása érdekében forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonná minősíti, és értékegyeztetéssel elcseréli a 196201 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival – illetve özvegyi jog jogosultjával - a T-88907 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196201/1) hrsz.- ú  99 m2 területű, természetben a Lápos utca részét képező „kivett közút” megnevezésű ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonjogáért.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2018. (IV.10.) határozata a 511/2017. (XI. 07.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 511/2017. (XI.07.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196196/4) hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlanból 87 m2 nagyságú területet, és 1/1-ed arányú tulajdonát képező (196193/22) hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 57 m2 nagyságú területet az ingatlanok szabályozása érdekében forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonná minősíti, és értékegyeztetéssel elcseréli a 196203 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával – illetve özvegyi jog jogosultjával - a T-88908 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196203/1) hrsz.- ú  108 m2 területű, természetben a Lápos utca részét képező „kivett közút” megnevezésű ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonjogáért”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2018. (IV.10.) határozata a 77/2018. (III. 13.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 77/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. június 30. napjára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2018. (IV.10.) határozata a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Stefánia utca, szilárd burkolatú közút felújításával
II. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt bruttó 14.000.000,-Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 653 kód Felújítás – Útépítések (Tárcsás, Stefánia felújítás) sora terhére
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az alábbi nyilatkozatot teszi:
- A saját forrás rendelkezésre áll.
- Megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
- A pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.
- Adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
- ÁFA levonási joggal nem rendelkezik.
- A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint korábban nem jött létre kötelezettségvállalás, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja).
- A pályázatban érintett intézmény, tagintézmény vagy létesítmény más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban nem részesült.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a pályázat benyújtásáról
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2018. (IV.10.) határozata a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 122-124. szám alatti Táncsics Mihály Művelődési Ház felújításával
II. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, melyet a felújítási munkálatok bekerülési költségének 20 %-ban határoz meg bruttó 18.824.519,-Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Céltartalékok Egyéb tartalék sora terhére
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az alábbi nyilatkozatot teszi:
- A pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.
- Az önkormányzatnak a támogatás igényléséhez szükséges saját forrás a rendelkezésére áll, melyet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4) bekezdése c) pontja szerint igazolok;
- Az Ávr. 75. § (2) bek. a) pontja alapján
ba) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, való-sak és hitelesek;
bb) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtottam:
igen                      nem
- Az önkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ban, valamint az 50. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek (Ávr. 75. § (2) bek. d) pont);
- Az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósítását meghiúsítja (Ávr. 75. § (2) bek. e) pont);
- Az önkormányzat vagy a támogatás végfelhasználója, ÁFA levonási joggal rendelkezik a költségvetési támogatás tekintetében (Ávr. 75. § (2) bek. g) pont)
igen                      nem
- Az önkormányzatnak a támogatott tevékenység megvalósításához nem szükséges hatósági engedély beszerzése (a támogatott tevékenység nem hatósági engedélyhez kötött - Ávr. 75. § (2) bek. h) pont);
- Az önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, illetve a támogató okirat érvényessége alatt a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban bejelentem a támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul (Ávr. 75. § (2) bek. b) pont).
IV. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázaton az Önkormányzat helyett és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
V. felkéri Geiger Ferenc polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a pályázat benyújtásáról
Határidő: 2018. április 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2018. (IV.10.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2018. (IV. 10.) határozata Weinmann Antal szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásáról” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Weinmann Antal képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2018. (IV. 10.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2018. (IV. 10.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2018. (IV. 10.) határozata a „Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. b ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Molnár-sziget” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az Állami Főépítész által leírt javaslat beépítésre kerüljön a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet függelékébe.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2018. (IV. 10.) határozata Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” benyújtott pályázat jóváhagyására, és a támogatási szerződés aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez „Testvér-települési programok és együttműködések” felhívására benyújtott - Soroksár és Székelyudvarhely testvérvárosi, hagyományőrző ifjúsági együttműködésének erősítése című - pályázatot jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező általános szerződési feltételek ismeretében, a pályázaton elnyert 900.000,- Ft-os a támogatási szerződés aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2018. (IV.10.) határozata a Bp. XXIII. ker. Soroksár területén létesítendő játszóterek, pihenőparkok kialakításának sorrendiségéről és tervezhetőségéről
A Képviselő-testület
I. úgy dönt, hogy a Bp. XXIII. kerület Soroksár területén az alábbi sorrendben állítja fel játszóterek, terveztetését 2018. évben, melynek megvalósítását 2019-2023 időszakban tervezi megvalósítani:
1. a Gombkötő út melletti telekre (196579 hrsz-ú ingatlan) tulajdonosa Önkormányzat,
2. a Dunapataj utca végében lévő telekre (195901 hrsz-ú ingatlan) - jelenleg van bérlője – tulajdonosa Önkormányzat,
3. Szitás utca végén lévő telek (196197/22 hrsz.) tulajdonosa Önkormányzat,
4. Orbán utca – Harmónia utca vége a létesülő átemelő mellett (196544, 196545, 196546 hrsz-ú ingatlanok) tulajdonosa Önkormányzat,
5. János apostol utca (186797 -ú ingatlan) tulajdonosa Önkormányzat,
6. és Soroksár Újtelepre a Hrivnák Pál utca – Szentlőrinci út és Dinnyehegyi út területre, (195271/159) közös tulajdonban a Fővárosi Önkormányzattal (jelenleg telekalakítás van folyamatban).
II. felkéri a Polgármestert, hogy készüljön egy előterjesztés, ami tartalmazza Soroksár területén létesítendő játszóterek, pihenőparkok terveztetésének költségeit, illetve vizsgálja meg azt, hogy Soroksáron hol van olyan terület, ami a lakosság által már beépített.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2018. (IV.10.) határozata a nem fizetős parkolási zóna bevezetésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy kerüljön kidolgozásra, milyen módon lehet a budaőrsi parkolási rendeletet megalkotni a kerületben, összhangban a 30/2010. (VI.04.) Főv. Kgy. Rendelettel
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2018. (IV. 10.) határozata a Beszámoló a Galéria' 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Galéria' 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint közhasznúsági mellékleteinek elfogadásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2018. (IV. 10.) határozata a 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. április 10-ei Képviselő-testületi ülésén a „Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” című napirendi pontot a „Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont után tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2018. (IV. 10.) határozata a Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról
A Képviselő-testület elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról szóló beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2018. (IV. 10.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásásról
A Képviselő-testület elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági mellékletét.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2018. (IV.10.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához összesen 6.000.000,- Ft-ot biztosít, amelyből 2.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének Működési célú pénzeszköz-átadás – önkormányzati alapítványok sora, 4.000.000,- Ft-ot pedig a Közalapítvány részére a Képviselő-testület 61/2016. (II.16.) határozatával módosított 368/2015. (VII.07.) számú határozatával, valamint 279/2016. (VII.05.) számú határozatával biztosított, a Közalapítvány által fel nem használt, majd a Közalapítvány által az Önkormányzat részére visszautalt és az Önkormányzat számláján jóváírt 4.000.000,- Ft terhére biztosít.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a megállapodás aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2018. (IV.10.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát – 3.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: szolgálatellátás központi koordinációs helyeként üzemelő szolgálatparancsnoki iroda felújítására, a laktanya vizes blokkjainak felújítása, sporteszközök beszerzése, kondicionáló helyiség felújítása és ezzel kapcsolatos fejlesztésekre. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „céltartalék, egyéb tartalék” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2018. (IV.10.) határozata a Páneurópa Általános Iskolában 2018-19-es tanévben bevezetendő alapfokú művészeti oktatás kiterjesztése tekintetében kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában a 2018-19-es tanévtől az alapfokú művészeti oktatás képzőművészeti ágon bevezetésre kerüljön
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2018. (IV.10.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodai beíratás időpontját 2018. május 14-től 2018. május 16-ig terjedő időtartamban, jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a 2018. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), valamint a Soroksári Hírlapban való közzétételére, valamint az óvodák honlapján, ennek hiányában helyben szokásos módon történő közzétételének kezdeményezésére.
Határidő: 2018. április 13.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2018. (IV.10.) határozata a 186556/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kívánja értékesíteni a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 331 m2 területű ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányadát Faragó László részére.
II. nem kívánja megkötni az 1. számú melléklet szerinti szerződés-átruházásról szóló megállapodást Gerő Tiborral és Faragó Lászlóval.
III. felmondja a Gerő Tiborral 2016. július 4. napján kötött használati megállapodást és a használó részére megfizeti a felépítmény megállapodásban foglalt műszaki értékét
a) 44 m2 területű lakóház tekintetében 2.640.000,-Ft, azaz kettőmillió-hatszáznegyvenezer forint
b) 7 m2 területű fa toldalék tekintetében: 56.000,-Ft, azaz ötvenhatezer forint
c) 2,5 m2 területű tégla toldalék tekintetében: 125.000,- Ft., azaz százhuszonötezer forint
összesen: 2.821.000,-Ft., azaz kettőmillió-nyolcszázhuszonegyezer forint értékben
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2018. (IV.10.) határozata a 186560/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Forster János Jakab utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1.572 m2 alapterületű ingatlan összesen 608/3144-ad hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kíván élni elővásárlási jogával a 186560/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Forster János Jakab utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1.572 m2 alapterületű ingatlan összesen 608/3144 tulajdoni illetőségének adásvételéről szóló szerződésben foglaltak szerint
II. Felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2018. (IV.10.) határozata a 183234/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan egy részének értékesítéséről és kapcsolódó telekalakításokról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a 183234/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan szabályozási terv szerinti megosztását és az abból a szabályozási terv szerint kialakítandó közterület és a 183234/5 helyrajzi számú ingatlan közötti területet értékesíti Bártfai Irén részére, valamint kezdeményezi a 183234/8 helyrajzi számú ingatlannak a (183234/3) helyrajzi számú ingatlannal és a 183234/4 helyrajzi számú ingatlanból az abból a szabályozási terv szerint kialakítandó közterület és a (183234/3) helyrajzi számú ingatlan között visszamaradó ingatlanrésszel történő egyesítését.
II. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonát képező (183234/3) helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett közterület” megnevezésű, 192 m2 területű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonná minősíti át, tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, XXIII., Mezőlak utca - Szent László utca - Mesgye utca – Nyír utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 13/2001.(VII.18.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlapon az nem közterületként szerepel.
III. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz és telekalakítási dokumentáció, valamint az értékesítendő ingatlanrészre vonatkozó igazságügyi szakértői értékbecslés elkészíttetésére, ezt követően pedig az értékbecslés által megállapított értéktől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére előterjesztés készíttetésére az ingatlanrészre vonatkozó konkrét értékesítési ajánlatról, majd a telekalakítási eljárás kezdeményezésére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 138/2018. (IV.10.) határozata a 185981 és 185968/7 hrsz.-ú (természetben: Budapest XXIII. ker. Vecsés u.-Felső Duna sor által határolt) ingatlanok telekrendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. telekalakítással vegyes csereszerződést köt a 185981 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival oly módon, hogy a 185968/7 hrsz.-ú ingatlanból 514 m2 terület hozzácsatolásra kerül a 185981 hrsz.-ú ingatlanhoz, amelyből egyúttal az önkormányzati tulajdonú 185968/6 hrsz-ú ingatlanhoz 95 m2 kerül hozzárendezésre. A telekrendezés értékkülönbözeteként a 185981 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai – tulajdoni arányuk szerint – 6.777.100,- Ft.-ot, azaz hatmillió-hétszázhetvenhétezer-egyszáz forintot kötelesek megfizetni Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére.
II. kérelmezők részére 40 havi részletfizetést engedélyez 2.000.000,- Ft. azaz kettőmillió forint erejéig, 4.777.100,- Ft. azaz négymillió-hétszázhetvenhétezer-egyszáz forint szerződéskötéskori megfizetése mellett
III. felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére és a szerződés aláírására azzal, hogy a szerződés aláírásakor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2018. (IV. 10.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2018. (IV.10.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186704/2, 186705/2, 186706 és 186707 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában – nyertes pályázat esetén –a pályázatban meghatározott beruházások (edzőpálya létesítése, továbbá ehhez kapcsolódó világítás, öntözőrendszer és kerítés) megvalósításához.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2018. (IV.10.) határozata a Látvány-csapatsport Támogatás Pályázat keretében megvalósuló beruházások használatáról és hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186716 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában – nyertes pályázat esetén – a pályázatban meghatározott beruházás (Centerpálya fűtésének) megvalósításához, a határozat melléklete szerinti műszaki tartalomnak megfelelően.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2018. (IV.10.) határozata a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található, Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna által használt ingatlanok vonatkozásában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata
I. a 195409 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.624 m2 alapterületű, „a) kivett lakóház b) szőlő és gazdasági épület” megnevezésű, valamint a 195410 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 1.142 m2 alapterületű, „szőlő és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanokat nem értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére.
III. polgári peres eljárást indít a 195409 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.624 m2 alapterületű, „a) kivett lakóház b) szőlő és gazdasági épület” megnevezésű, valamint a 195410 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 1.142 m2 alapterületű, „szőlő és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanokból Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna által használt területek kiürítése érdekében Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna használók ellen.
Határidő 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2018. (IV. 10.) határozata a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján nyújtott ellátásokról szóló beszámolót és tájékoztatásokat elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2018. (IV.10.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz I. Z., Gy. J. és H. L. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2018. (IV.10.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz B. L., P. K. és Sz. E. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2018. (IV.10.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
K. S.                                      Táncsics Mihály Műv.Ház
L. K. É. Zs.                             Grassalkovich A. Ált. Iskola
H. T.                                      Páneurópa Ált. Iskola
M. G.                                     I. sz. Összevont Óvoda
G. M.                                     II. sz. Napsugár Óvoda
T. Zs.                                     Galambos János Zeneiskola
részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján
S. K.                                       Grassalkovich A. Ált. Iskola
M. Zs.                                     Páneurópa Általános Iskola
M. Sz.                                     Páneurópa Általános Iskola
R. M.                                      III. sz. Összevont Óvoda
F. É.                                       I. sz. Összevont Óvoda
K. E.                                      Fekete István Ált. Iskola
F. G.                                      Török Flóris Ált. Iskola
K. A.                                     Török Flóris Ált. Iskola
P.-K. A.                                 Török Flóris Ált. Iskola
részére. 
c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
P. H. K.                                 Grassalkovich Antal Ált. Isk.
K. M.                                    Török Flóris Ált. Iskola
részére,
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. április 30
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2018. (IV.10.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § a) pontja alapján
F. R. M.                             Páneurópa Általános Iskola     
P. I.
Z. Z.                                 III.sz. Összevont Óvoda
A. Ó. Zs.                            Török Flóris Általános Iskola  
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § b) pontja alapján
H. V.                                  Páneurópa Ált. Iskola    
c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § c) pontja alapján
dr. Z. Gy.                           Fekete István Ált. Iskola         
P. L.                                  Mikszáth Kálmán Ált. Iskola
részére.
d) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § d) pontja alapján
G. J.                                  Grassalkovich Antal Ált. Iskola
O. M.                                 III. sz. Összevont Óvoda         
részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. április 30
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2018. (IV.10.) határozata I. U. A. O. és I. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. I. U. A. O. és I. T. 1239 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (Lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. c) pontja szerint szükséges banki hozzájárulást és hátralékmentességi igazolást legkésőbb 2018. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2018. (IV.10.) határozata F. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. F. J. 1239 Budapest (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (Lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2018. (IV.10.) határozata Sz. G. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. G. 1238 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, valamint a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. b) pontja értelmében legkésőbb 2018. május 31-ig igazolja, hogy a tulajdoni hányadát perfeljegyzés nem terheli – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2018. (IV.10.) határozata Sz. O. Zs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. O. Zs. 1237 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (Lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (IV.10.) határozata E. S. A. és E. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. E. S. A. és E. M. 1239 Budapest, (Lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik,– és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2018. (IV.10.) határozata Sz. M. és Sz. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. M. és Sz. M. 1239 Budapest, (Lakcm) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2018. (IV.10.) határozata B. L. és B. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. B. L. és B. P. 1237 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. c) pontja szerint szükséges banki hozzájárulást és hátralékmentességi igazolást legkésőbb 2018. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2018. (IV.10.) határozata H. Z. és H. Z. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. Z. és H. Z. 1237 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti lakás megvásárlásához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2018. (IV.10.) határozata H. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. H. L. 1239 Budapest (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, és a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. c) pontja szerint szükséges banki hozzájárulást és hátralékmentességi igazolást legkésőbb 2018. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2018. (IV.10.) határozata B. Á. B. és B.-Sz. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. B. Á. B. és B.-Sz. E. 1238 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. hrsz. alatti családi ház építéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és becsatolják a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumot az építésügyi hatóság által kiállított a bejelentés megtörténtéről és az egyszerű bejelentési dokumentáció igazolását legkésőbb 2018. május 31-ig – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2018. (IV.10.) határozata G. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. G. M. 1239 Budapest (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (Lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2018. (IV.10.) határozata N. K. és T. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. N. K. 1238 Budapest, (Lakcím) és T. A. 1239 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (Lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2018. (IV.10.) határozata L. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. L. J. 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2018. (IV.10.) határozata S. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. S. A. 1238 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2018. (IV.10.) határozata R. J. és F. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. R. J. és F. J. 1238 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. c) pontja szerint szükséges banki hozzájárulást és hátralékmentességi igazolást legkésőbb 2018. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2018. (IV.10.) határozata N. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. N. L. 1237 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, és és a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. c) pontja szerint szükséges banki hozzájárulást és hátralékmentességi igazolást legkésőbb 2018. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2018. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2018. (IV.10.) határozata T. B. É. és T. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. I. B. É. és T. J. 1239 Budapest, (Lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (Lakcím) sz. alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (összeg) helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. c) pontja szerint szükséges banki hozzájárulást és hátralékmentességi igazolást legkésőbb 2018. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2018. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2018. (IV.10.) határozata N. D. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. N. D. 1239 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 2. §-ában és 3. § (2) bekezdése értelmében garázs és melléképület felújítási munkáira támogatás nem adható.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2018. (IV.10.) határozata T. Gy. és T. Gy. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I.T. Gy. és T. Gy. 1239 Budapest (Lakcím) sz. alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy az 1 főre jutó havi jövedelem magasabb a rendeletben foglaltaknál.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2018. (IV.10.) határozata N. K. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. N. K. 1239 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy az 1 főre jutó havi jövedelem magasabb a rendeletben foglaltaknál.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester